Usnesení z jednání rady města dne 30.5.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Mgr. Miloš Fikar, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Pavel Bárta, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová

 

445/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.267/16 do 30.10.2016.

 

446/16 Aktualizace odpisového plánu - movitý majetek - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 31955.

 

447/16 Aktualizace odpisového plánu  2016 - movitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 31936.

 

448/16 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70153736, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 31838, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15.680 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze žáků 1. až 8. ročníků základní školy ve školním roce 2015/2016. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

449/16 Žádost o zřízení přípravné třídy - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje pro školní rok 2016/2017 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

450/16 Aktualizace plánu investic PO SSM HB na rok 2016

Rada města schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 31971.

 

451/16 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy SEMILEAS, a.s. dle podkladové přílohy č. 31995. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

452/16 Malá rozpočtová úprava EOM 1/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 kapitoly Odboru evidence obyvatel a matrik dle podkladové přílohy č. 32004. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

453/16 Úprava odměňování při výkonu občanských obřadů

Rada města Havlíčkův Brod ruší usnesení RM č. 81/13.

 

454/16 Úprava odměňování při výkonu občanských obřadů

Rada města schvaluje s platností od 1.6.2016 příspěvek na úpravu zevnějšku a oblečení pro členy zastupitelstva města (uvolněné i neuvolněné), pro zaměstnance a občany, kteří připravují a současně zajišťují a vedou občanské obřady - svatby a vítání občánků ve výši 500 Kč na jeden obřadní den, t.j. den, ve kterém se uskuteční obřad, bez ohledu na to, kolik se v ten den uskutečnilo svateb, či bylo uvítáno dětí.

 

455/16 Úprava odměňování při výkonu občanských obřadů

Rada města stanovuje, že s účinkujícími (zpěváci, hudebníci, recitátoři) uzavírá Město Havlíčkův Brod dohodu o pracovní činnosti nebo jim poskytuje odměnu za výkon svobodného povolání. Výše odměny je smluvní a stanoví ji vedoucí Odboru evidence obyvatel a matrik MěÚ.

 

456/16 Trhy řemesel 8. května 2016 - schválení smluv

Rada města schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování kulturních akcí na Trhu řemesel 8. května 2016 s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, IČO 63839997 dle podkladové přílohy č. 31894.

 

457/16 Pracovní skupina pro přípravu a realizaci Plánu odpadového hospodářství města (POHm)

Rada města zřizuje pracovní skupinu pro přípravu a realizaci Plánu odpadového hospodářství pro léta 2017 - 2021 a jmenuje její členy: Ing. Čeňka Jůzla, Bc. Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Karla Milichovského, Kamila Tesárka, Ing. Josefa Jukla, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Renatu Horáčkovou, Beno Trávníčka, DiS, Jiřího Holešáka. Vedoucím skupiny ustanovuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla.

 

458/16 Rozpočtové opatření odboru ŽP č. 1/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016  kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 32020. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

459/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování lunetových obrazů

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina ID ZZ01508.0033 a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31944.

 

460/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. ZZ01541.0015 a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31954.

 

461/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01575.0012 a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31950.

 

462/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Venkovní mobiliář ul. Dvořácká, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01575.0003 a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31953.

 

463/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Sportoviště 2016 - Hřiště u základní školy V Sadech, 2. etapa

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina ID FV01568.0010 a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31952.

 

464/16 Žádost o povolení zvlášťního užívání komunikací

Rada města nesouhlasí s povolením zvláštního užívání komunikace Sabině Kavanové IČO:74923447 na promo akci společnosti Magnificora.

 

465/16 Cyklotrasy - dopravní značení

Rada města ukládá odboru rozvoje města požádat o změnu dopravního značení, které umožní cykloprovoz v protisměru jednosměrných komunikací Kpt. Nováka, Beckovského a Wolkerova.

 

466/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 3 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 32014. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

467/16 Cyklostezka v parku - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Cyklostezka v parku u ZS, Havlíčkův Brod“ společností EUROVIA CS a.s., IČO 45274924 dle podkladové přílohy č. 32018.

 

468/16 Rybník Termesivy projektová dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace na akci „Rybník na pozemku parc.č. 453 v k.ú. Termesivy“ společností 3e – PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝXCH STAVEB s.r.o., IČO 26112396, který bude řešit posunutí termínu předání dokumentace pro stavební povolení a to o dva měsíce ode dne předání geometrického plánu, který je nutným podkladem pro dopracování projektu, městem zhotoviteli.

 

469/16 Rekonstrukce Humpolecké ulice

Rada města souhlasí s výměnou obrubníků, změnou vpustí a opravou chodníků v rámci rekonstrukce Humpolecké ulice a ukládá odboru rozvoje města jednat se společností Strabag a.s., IČO 60838744 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci této zakázky.

 

470/16 Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy - úsek ul. Havlíčkova - ul. Ledečská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 32024.

 

471/16 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/17, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 251/2013/Kuč uzavřené s Michalem V., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 17, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.6.2018.

 

472/16 Žádost o přidělení bytu - byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 3, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Lubomíru F., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu určitou s účinností od 10.6.2016 do 9.12.2016. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 24, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.6.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti. Složená peněžitá jistota ve výši 6.435 Kč k bytu číslo 24, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod bude převedena k nově pronajatému bytu číslo 3, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod.

 

473/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/6, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anežce G., Jihlava. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 20.6.2016 do 19.6.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

474/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/13, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 13 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Magdaleně K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.7.2016 do 30.6.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

475/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/59, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 59 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jiřině B., Úsobí. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.7.2016 do 30.6.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

476/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/82, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 82 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Stanislavě a Františkovi N., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.7.2016 do 30.6.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

477/16 Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31902 s účinností od 1.7.2016.

 

478/16 Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN

Rada města schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s firmou Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha dle podkladové přílohy č. 31970.

 

479/16 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Břevnice

Rada města pověřuje v plném rozsahu Petru Bednářovou a Ivanu Petrlíkovou zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Břevnice.

 

480/16 Výpůjčka pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová - oprava mostu ev.č. 03810-2

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 1903/88 o výměře 80 m2, části pozemku č. 1902/11 o výměře 72 m2, pozemku č. 1900/20 o výměře 76 m2, pozemku č. 1900/19 o výměře 75 m2, pozemku č. 2035/3 o výměře 62 m2, části pozemku č. 2035/27 o výměře 103 m2, pozemku č. 2035/35 o výměře 519 m2, části pozemku č. 2035/7 o výměře 116 m2, části pozemku č. 2035/28 o výměře 70 m2, pozemku č. 2035/4 o výměře 67 m2, pozemku č. 2035/6 o výměře 322 m2, pozemku č. 2035/22 o výměře 24 m2, části pozemku č. 2035/8 o výměře 90 m2, pozemku č. 2036/86 o výměře 40 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava za účelem opravy mostu ev. č. 03810-2. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou 2 let s účinností od doložení stavebního povolení.

 

481/16 Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 2) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 2) o výměře 316 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Martinu D., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 1.896 Kč/rok.

 

482/16 Pronájem částí pozemků č. 933/1 a 752/54 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 933/1 o výměře 157 m2 a části pozemku č. 752/54 o výměře 51 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti STAVA - František Vališ s.r.o., IČ: 03600297, se sídlem V Údolí 689, Ždírec nad Doubravou za účelem stavby lešení a uskladnění stavebního materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 14.5.2016 do 29.7.2016. Cena za pronájem činí 658 Kč.

 

483/16 H. Brod, VOŠ Chotěboř, úprava TS, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3153/9, 3145/2 a 2381 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

484/16 Napojení obce Štoky na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby vodovodního potrubí, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č.  1215/36, 1215/45  v k.ú. Šmolovy.

Parc č. 1675, 1674, 1671, 630/11, 630/12, 666/1, 1776, 665/1 , 665/2 , 1827 , 2067, 2068  a pozemky ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK 630/1, PK 667, PK 665 , PK 635/1  a PK 668/2  v k.ú. Suchá.

Parc č. 503/1 a pozemky ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK 143 a PK 504 v k. ú. Květnov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, IČ: 48173002, bezúplatně s odůvodněním zvláštního zřetele, a významu budované části skupinového vodovodu pro územní rozvoj a zásobování obyvatel pitnou vodou. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

485/16 Slavíčkova ulice + ulice Veselého

Rada města ukládá ekonomickému odboru, aby vlastníky nemovitosti čp. 3476 jednal o odstranění části betonového sjezdu garáže z povrchu tělesa místní komunikace ul. Veselého a v případě, že tak dobrovolně neučiní, aby podal podnět k zahájení řízení na odstranění nepovolené stavby na stavební úřad.

 

486/16 Rozpočtová opatření EO - 4/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 4/2016 dle podkladové přílohy č. 32019. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

487/16 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 31962.

 

488/16 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 31963.

 

489/16 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 31964.

 

490/16 Dodatek č. IV zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. IV zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy číslo 31858, který nově řeší svěření majetku příspěvkové organizaci dle § 27, odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

491/16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě OSVŠ/2/2016 zajištění provozu Senior Pointu HB

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 - ke Smlouvě OSVŠ/2/2016 mezi Městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 31989.

 

492/16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě OSVŠ/1/2016 zajištění provozu Family Pointu HB

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 - ke Smlouvě OSVŠ/1/2016 mezi Městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 31987.

 

493/16 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 2/2016

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření na kapitole č. 28 - Odbor sociálních věcí a školství č. 2/2016 dle podkladové přílohy č. 32005. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22. 12. 2014.

 

494/16 Žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina o souhlas se zřízením sociální služby

Rada města neuděluje souhlas se zřízením nových sociálních služeb - sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory, jejichž poskytovatelem mělo být Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, IČO 26594706.

 

495/16 Žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina o souhlas se zřízením sociální služby

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství, předložit návrh smluvního vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, IČO 265 94 706 za účelem zajištění sociální služby odborné sociální poradenství na nejbližší jednání zastupitelstva města.

 

496/16 Žádost pana Dušana Šnellyho

Rada města schvaluje žádost o proplacení cestovních nákladů ve výši 4 tis. Kč na zajištění účasti florbalového družstva žáků ZŠ Havlíčův Brod, Štáflova 2004 na Spišských športových hrách 2016.

 

497/16 Zahraniční služební cesta

Rada města schvaluje pracovní cestu místostarosty Ing. Čeňka Jůzla do Německa ve dnech 23. a 24.5.2016.

 

498/16 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 32025.

 

499/16 Pronájem části pozemku č. 388/19 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lidická

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 388/19 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Nad Skalkou, s.r.o., se sídlem U Borové 69, Havlíčkův Brod za účelem umístění reklamního nápisu dle předložené vizualizace. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou jednoho roku s účinností od vydání územního rozhodnutí. Cena za pronájem činí 10 Kč/m2/den.

 

500/16 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 32031.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta