Usnesení z jednání rady města dne 30. 11. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Mgr. Věra Gablechová, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Zdeněk Endrle, Milan Bauer, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

1006/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku jednat s TJ Sokol, vlastníkem Sokolovny (bývalého kina OKO) o podmínkách prodeje a zabývat se možným budoucím využitím budovy.

 

1007/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku jednat s žadatelem o pronájem pozemku v k. ú. Poděbaby, ppč. 546 o výměře 9m2 o pronájmu zbývající připlocené části pozemku.

 

1008/09 Zápis dětí do 1. tříd ZŠ na školní rok 2010/2011; Návrh na snížení nejvyššího povoleného počtu žáků PO ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města bere na vědomí vyhlášení termínu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2010/2011.

 

1009/09 Zápis dětí do 1. tříd ZŠ na školní rok 2010/2011; Návrh na snížení nejvyššího povoleného počtu žáků PO ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství podat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádost o zápis změny v údajích  příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2010 - snížení nejvyššího povoleného počtu žáků z 1280 žáků na 800 žáků.

 

1010/09 Darovací smlouva - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a Petrou Č., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 12600, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - učebních pomůcek v celkové hodnotě 4.732,80 Kč odloučenému pracovišti příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1011/09 Darovací smlouva - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a firmou Elektro Spektrum s.r.o., OD Alej, Havlíčkova 3305,580 01 Havlíčkův Brod, IČ 26014360 dle podkladové přílohy č. 12601, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - přenosného rádia s CD značky ECG CDR 677 MP3 v hodnotě 800,- Kč odloučenému pracovišti příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1012/09 Darovací smlouva - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a Kateřinou Zimplovou, U Štítu 220, Pohled 582 21 IČO 69157278 dle podkladové přílohy č. 12602, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - učebních pomůcek v hodnotě 4.070,- Kč odloučenému pracovišti příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

1013/09 Žádost - přijmutí výhry do majetku - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje přijmutí výhry - dvě zároveň fungující pera k interaktivní tabuli v hodnotě 5.500 Kč do majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

1014/09 Darovací smlouva - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a SRPDŠ v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská ulice 3240, IČ 701 53 736 dle podkladové přílohy č. 12572, kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků na zimní pobyt v přírodě a na zimní výcvikový kurz žáků 7. ročníku. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1015/09 Návrh JŘ MHD platných od 13.12.2009.

Rada města schvaluje návrh jízdního řádu MHD platného od 13.12.2009 dle podkladové přílohy č.12630.

 

1016/09 Návrh na vyřazení hmotného majetku

Rada města souhlasí s vyřazením hmotného majetku Technických služeb Havlíčkův Brod dle předloženého návrhu v podkladové příloze č. 12631.

 

1017/09 Zápis z 11. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 20.11.2009 a schvaluje hodnotící kritéria pro ředitele společnosti na 1. pololetí 2010.

 

1018/09 Ukončení pracovního poměru ředitele společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí žádost pana Milana Bauera o ukončení pracovního poměru ředitele společnosti Teplo HB s.r.o., Pražská 3551, Havlíčkův Brod k 31.12.2009 dohodou.

 

1019/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise dne 9.11.2009.

 

1020/09 Směrnice O evidenci a vymáhání daňových nedoplatků

Rada města se seznámila s návrhem vnitřní směrnice Městského úřadu v Havlíčkově Brodě upravující proces řešení daňových nedoplatků a doporučuje tajemníkovi úřadu zařadit směrnici ve znění podkladové přílohy pro jednání rady města č. 12632 do souboru vnitřních předpisů  Městského úřadu v Havlíčkově Brodě  s účinností od 1.12.2009 a současně ukončit platnost směrnice upravující předmětnou oblast, která byla účinná od usnesení rady města č. 410/09 ze dne 11.05.2009.

 

1021/09 Grant města - solární ohřev vody

Rada města nedoporučuje schválit poskytování externí podpory na ohřev teplé vody pomocí solární energie z prostředků města pro občany. Důvodem je dostatečná podpora z finančních prostředků na úrovni státu.

 

1022/09 Grant města - solární ohřev vody

Rada města ukládá oboru životního prostředí prověřit možnost uspořádat školení k programu Zelená úsporám pro veřejnost, na jehož uspořádání by se podílelo město a Státní fond životního prostředí.

 

1023/09 Grant města - solární ohřev vody

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování studie využití alternativních zdrojů energie v budovách v majetku města.

 

1024/09 Smlouva ELEKTROWIN - kontejnery

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem 140 00 Praha 4, Michelská 300/60, dle podkladových příloh č. 12643, 12644 a 12646.

1025/09 Vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Rada města bere na vědomí návrh vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a ukládá rezortnímu místostarostovi předložit vyhlášku zastupitelstvu města ke schválení v měsíci prosinci 2009.

 

1026/09 Oprava kanalizační sítě v areálu kasáren letiště – informace o průběhu stavby

Rada města vzala na vědomí průběh prací na stavbě Oprava kanalizační sítě v areálu bývalých kasáren letiště, Havlíčkův Brod a ukládá odboru správy majetku, uzavřít se zhotovitelem dodatek č.1 ke smlouvě č 19/2009 ze dne 15.9.2009 na prodloužení doby plnění, s termínem dokončení díla 30.4.2010.

 

1027/09 Zadávací řízení Rekonstrukce Jihlavská

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod“ Ing. Jan Abbrent, Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše  a jejich náhradníky Ing. Janu Fischerovou CSc., Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Zdeňka Endrleho, Martina Stehna a Ing. Pavla Slámu.

 

1028/09 Žádost o provedení zádlažby

Rada města se seznámila se žádostí Ing. Ladislava J. a konstatuje, že zádlažba chodníků v ulici Na Parkem bude provedena až po realizaci rodinných domů na pozemcích aprc.č. 1646/48 a 1646/49 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

1029/09 Rekonstrukce Veselého ulice

Rada města bere na vědomí informaci o stavu plnění investiční akce Rekonstrukce ulice Veselého a ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby Lubomírem Dvořákem, IČ 10466452 dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.12654.

 

1030/09 Rekonstrukce komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště

Rada města vzala na vědomí průběh prací na akci „ Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod „ a ukládá odboru rozvoje města, uzavřít se zhotovitelem dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č 15-1/SOD/2009/0044 ze dne 7.8.2009 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle podkladové přílohy č.12658.

 

1031/09 Návrh rozpočtu města pro rok 2010 - změny a doplnění

Rada města projednala návrhy na změny a doplnění dokumentu Návrh rozpočtu města pro rok 2010 var. N2 předložené zastupiteli PhDr. Dobrý, Ing. Hlaváč, Ing. Jůzl, p. Hejkal a ukládá ekonomickému odboru zapracovat do návrhu tyto změny:

- KA 02 Odbor životního prostředí zařadit limit výdajů 20 tis. Kč na průzkum výskytu chráněných živočichů na území města HB dle požadavku Ing. Hlaváče

- KA 02 Odbor životního prostředí snížit výdaje o 20 tis. Kč na úseku ekologické výchovy v položce nakupované služby

- KA 40 Rozvoj města – zařadit limit výdajů 200, 0 tis. Kč na č. organizační 9800 na pořízení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro realizaci inv. záměru „zelený okruh města“

- KA 39 Správa majetku – zařadit limit výdajů 50 tis. Kč na pořízení grafické výzdoby podchodu Masarykova II.

- KA  40 Rozvoj města – snížit limit výdajů o 250,0 tis. Kč na č.organizačním 9821 Zástavba území kotelny Pražská

Rada města ukládá Návrh rozpočtu města pro rok 2010 var. N2 doplněný o uvedené změny předložit k projednání zastupitelstvu města 14.12.2009.

 

1032/09 Obytná zóna Vršovice

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat s majiteli pozemků v obytné zóně Vršovice o budoucí spolupráci a výsledku jednání informovat radu města a předložit k vyjádření výboru pro rozvoj města.

 

1033/09 Opěrná zeď Na Valech

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci opravy opěrné zdi v ulici Na Valech zrušit chodník podél této zdi a provést zde provizorní štěrkovou vrstvu. Konečné řešení bude zvoleno na základě projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace ulice Na Valech.

 

1034/09 Dohoda o provedení stavby - ulice Veselého, protierozní opatření

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby dle podkladové přílohy č.12621 s Antonínem L., Havlíčkův Brod.

 

1035/09 Dohoda o provedení stavby - ulice Veselého, protierozní opatření

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby dle podkladové přílohy č.12622 s Jaroslavem L., Havlíčkův Brod.

 

1036/09 Rekonstrukce ulice Štáflova a B.Němcové - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.12625 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

1037/09 Předčasné užívání Dolní ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o předčasném užívání stavby „Revitalizace středu města“ dle podkladové přílohy č.12666.

 

1038/09 Předčasné užívání Dolní ulice

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod od 1.12.2009 provádět údržbu komunikace a chodníků ulice Dolní v úseku od Havlíčkova náměstí po křižovatku se Žižkovou ulicí.

 

1039/09 Smlouva o předání a ochraně datových sad

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o předání a ochraně datových sad dle podkladové přílohy č.12667 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

1040/09 Umístění fotovoltaické elektrárny

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod  Havlíčkův Brod a s jejím napojení k distribuční síti ČEZ.

 

1041/09 Pronájem části ppč. 627/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 627/1 o výměře 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Radku P., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.12.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok.

 

1042/09 Záměr prodej bytových jednotek

Rada města schvaluje  zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

3231/12 Na Výšině se spoluvlastnickým podílem 709/26272 na společných částech budovy,

3210/9 Na Spravedlnosti, se spoluvlastnickým podílem 699/19644 na společných částech budovy, 3274/3 Na Výšině, se spoluvlastnickým podílem 827/8270  na společných částech budovy a pozemku stpč. 6055.

 

1043/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 136/2005/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 136/2005/Miš uzavřené s Liborem T., Havlíčkův Brod, na pronájem částí pozemků ppč. 707/1 o výměře 344 m2 a stpč. 88 o výměře 25 m2 v katastrálním území Mírovka, dohodou ke dni 30.11.2009.

 

1044/09 Ukončení nájemní smlouvy  č.NS 3-99-So

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy č. NS 3 - 99-So uzavřené s Jiřím B., Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor o výměře 45 m2 v objektu kulturního domu čp. 8, Veselice. Výpovědní lhůta je 3 měsíce, tj. nájemní vztah  skončí dne 31.12.2009.

1045/09 Nájemné v nově přidělených městských bytech pro rok 2010.

Rada města schvaluje pro rok 2010 částku základního nájemného ve výši 53,00 Kč/m2/měsíc za pronájem nově pronajímaných městských bytů.

 

1046/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Zdeňku Endrlemu dle podkladové přílohy č. 12595.

 

1047/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli společnosti Teplo, s.r.o. Havlíčkův Brod Milanu Bauerovi dle podkladové přílohy č. 12597.

 

1048/09 Program jednání zastupitelstva města

Rada města schvaluje program prosincového jednání zastupitelstva města.

 

1049/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Jiřímu Vorlíčkovi dle podkladové přílohy č. 12677.

 

1050/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelům základních škol a mateřské školy dle podkladové přílohy č. 12678.

 

1051/09 Zadávací řízení Rekonstrukce Jihlavská
Rada města schvaluje podmínky otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č.12649.

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka