Usnesení z jednání rady města dne 3.9.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Eva Nigošová, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Marie Kudrnová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

642/18 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 669/17 ze dne 7.8.2017  a 960/17 ze dne 27.11.2017. Důvodem je skutečnost, že maximální možná výše dotace nečiní více než 10% celkových nákladů stavby. Rada města dále ruší usnesení č. 623/16 ze dne 18.7.2016, neboť by realizace opravy památníků obětem válek byla s dotací možná až v roce 2019.

 

643/18 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 4. A dle podkladové přílohy číslo 43852. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

644/18 Úprava smluvních vztahů s TJ Jiskra atletický areál Na Losích

Rada města schvaluje smlouvu o nájmech sportovišť ve sportovním areálu Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 43905 se spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00529672 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s. uzavřít.

 

645/18 Nájemní smlouva TJ Jiskra – tenisový areál Na Losích

Rada města schvaluje nájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod ve znění  podkladové přílohy č. 43906 na pronájem tenisového areálu Na Losích jehož součástí je budova s číslem popisným 4069 (stavba občanského vybavení sloužící jako šatny a sociální zařízení pro tenis) umístěná na pozemcích č.parc.st. 7734 a č.parc.st. 7735 a dále pozemek č.p. 557/2 (tenisové kurty a oplocení) v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod uzavřít.

 

646/18 Ostatní dopravní obslužnost na roky 2019 a 2020

Rada města projednala návrh dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a souhlasí s prodloužením spolupráce poskytování příspěvku na ostatní dopravní obslužnost na roky 2019 a 2020.

 

647/18 Finanční dar - Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod z.s., 10. oddíl Smršť Golčův Jeníkov, IČO: 46485341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod. Finanční dar bude použit na výsadbu stromu svobody do lipové aleje v Golčově Jeníkově u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky.

 

648/18 Finanční dar - propagace výstavy k 50. výročí okupace Československa

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.105 Kč J. M., Havlíčkův Brod. Finanční dar bude použit na úhradu části nákladů spojených s akcí "výstava k 50. výročí okupace Československa vojsky varšavské smlouvy dne 21. 8. 1968".

 

649/18 Smlouva o zprostředkování přístupu k síti internet

Rada města souhlasí s ukončením stávající smlouvy o poskytování internetového připojení s RNDr. Ing. Aleš Bacík – AICOM, IČ 10463895 a schvaluje uzavření nové smlouvy s nástupnickým subjektem Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, IČ 48172481 dle podkladové přílohy číslo 43856.

 

650/18 Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje Bc. Libora Honzárka, Bc.Stehna a Bc.et Bc. Martinu Krylovou členy hodnotící komise veřejné zakázky „Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Josefa Beneše, Jaroslava Teplana a Ing. Marii Kudrnovou.

 

651/18 Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Martu Gerthnerovou a Bc.et Bc. Martinu Krylovou členy hodnotící komise veřejné zakázky „Studie protierozních opatření“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Ivanu Růžičkovou a Ing. Marii Kudrnovou.

 

652/18 Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit přípravu projektové žádosti "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná" do Integrovaného regionálního operačního programu: PO: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2,4: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

653/18 Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná.

Rada města projednala nabídky firem a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Artory - Consulting, s.r.o. Evaldova 2099/34a, 78701 Šumperk, IČO: 27782921 - projekt z Integrovaného regionálního operačního programu "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná.

 

654/18 Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná.

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Bc. et Bc. Martině Krylové pro projekt "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 43910.

 

655/18 Součinnost Technických služeb - osvětová kampaň "Den bez aut"

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout bezplatnou součinnost pro konání osvětové kampaně „Den bez aut“, která se uskuteční na Havlíčkově náměstí dne 24.9.2018 od 8,00 do 17,00 hodin, a to v rozsahu: 

1) provedení instalace označení dopravní uzávěry Havlíčkova náměstí (viz podkladová příloha číslo 42729), 

2) provedení instalace značení o blokovém čištění (označit v dostatečném předstihu jižní a severní parkoviště Havlíčkova náměstí), 

3) zpřístupnění připojení k elektrické energii, 

4) zapůjčení tribuny na Havlíčkově náměstí, 

5) zapůjčení 1 ks vývěsky pro prezentaci výsledků jízdy zručnosti,

6) složení laviček na odpolední program.

 

656/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 25/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod činí 6.121,3 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

 

657/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 26/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 činí 2.021,6 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

658/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 27/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 činí 3.628,5 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

659/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 28/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 činí 3.823,5 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

660/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 29/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 činí 5.144,8 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

661/18 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace

Rada města ruší své usnesení číslo 589/18 ze dne 13.8.2018 a zároveň revokuje část 1) svého usnesení číslo 30/18 ze dne 29.1.2018, které nahrazuje tímto textem: 

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 činí 3.340,6 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2018 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

 

662/18 Žádost o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje dar Potravinové bance Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 01443658, ve výši 20.000 Kč dle podkladové přílohy č. 43846.

 

663/18 Koordinátor sociální politiky města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s přípravou projektové žádosti "Koordinátor sociální politiky ve městě Havlíčkův Brod" do Operačního programu Zaměstnanost a zároveň ukládá oddělení řízení projektů, žádost v požadovaném termínu dle výzvy podat.

 

664/18 Koordinátor prostupného bydlení ve městě Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s přípravou projektové žádosti "Koordinátor prostupného bydlení ve městě Havlíčkův Brod" do Operačního programu Zaměstnanost a zároveň ukládá oddělení řízení projektů, žádost v požadovaném termínu dle výzvy podat.

 

665/18 Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v ZŠ Štáflova

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod“ firmou TERMGAS s.r.o., IČO 26007967 a zastupitelstvu města předložit rozpočtovou úpravu na krytí výdajů této stavby.

 

666/18 Oprava komunikace ul. U Topíren a Na Poříčí

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace U Topíren a Na Poříčí, Havlíčkův Brod“ firmou M-SILNICE a.s., IČO 42196868 a zastupitelstvu města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

667/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 43803. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

668/18 Revokace usnesení rady města č.565/18.

Rada města ruší své usnesení č. 565/18 ze dne 16.7.2018 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce cesty na pozemcích 457/1, 459/4 k.ú. Květnov, které jsou v majetku města Havlíčkův Brod podle pokladové přílohy č. 42744.

 

669/18 Stavební úpravy objektu na azylový dům

Rada města ruší opakované zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat dodavatele Stavotherm - projekce spol. s r.o., IČO 25285122, PROJEKT efekt s.r.o., IČO 27517721,  QATROSYSTEM spol. s.r.o., IČO 15058654, TAPA projekt s.r.o., IČO 25929313, Ing. Milan Stejskal, IČO 63584719 k podání nabídky v novém zadávacím řízení s upravenými zadávací podmínkami.

 

670/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou - smlouva o přeložce distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120062484 dle podkladové přílohy č. 43842 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24129035.

 

671/18 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – tělocvična

Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 43860 se zhotovitelem stavby „ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – tělocvična“ firmou AVETON s.r.o., IČO 02436647.

 

672/18 Revitalizace parku Budoucnost

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 43870 se zhotovitelem stavby „Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův brod a.s., IČO 60932171.

 

673/18 Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 43880 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit, č.p. 909, Havlíčkův Brod“ firmou STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371 a ukládá odboru rozvoje města provést opravu přístupového chodníku k této nemovitosti.

 

674/18 Vybavení dětského hřiště Suchá

Rada města souhlasí s pořízením herních prvků na dětské hřiště v místní části Suchá.

 

675/18 Výpůjčka pozemku za účelem vybudování parkoviště

Rada města nesouhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 1741/20 k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 39 m2 za účelem vybudování parkoviště.

 

676/18 Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 43891 na stavbu „Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod“, jejíž zhotovitelem je STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371.

 

677/18 Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí

Rada města souhlasí s pořízením myčky nádobí s příslušenstvím do Mateřské školy Nad Tratí 537.

 

678/18 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/6, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod S. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 24.9.2018 do 23.3.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

679/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/9, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 9 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 24.9.2018 do 23.9.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

680/18 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/20, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 300/2015/Kuč uzavřené s R. M., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 20, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.9.2019.

 

681/18 Nájení smlouva - dočasný zábor - stavba „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2035/9 o výměře 309 m2 a části č. 2021/1 o výměře 91, v katastrálním území Havlíčkův Brod od P. K. a M. K., Havlíčkův Brod za účelem zřízení manipulační plochy, zařízení staveniště a přístupové cesta ke staveništi stavby „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou po dobu stavby „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3.“ Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok.

 

682/18 Žádost Města Golčův Jeníkov

Rada města projednala žádost Města Golčův Jeníkov. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do výkonu státní správy na úseku přestupků proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích, konstatuje, že této žádosti nelze vyhovět.

 

683/18 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 43925.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta