Usnesení z jednání rady města dne 3.6.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, PaedDr. Veronika Prchalová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

420/19 Darovací smlouva

Rada města schvaluje návrh Darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 49001, jejímž předmětem je neúčelový finanční dar v hodnotě 30 000 Kč pro PO SSM HB. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

421/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7. až 31.8. 2019) a s tímto souhlasí.

 

422/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7. až 31.8.2019) a s tímto souhlasí.

 

423/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7. až 31.8.2019) a s tímto souhlasí.

 

424/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7. až 31.8.2019) a s tímto souhlasí.

 

425/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7. až 31.8. 2019) a s tímto souhlasí.

 

426/19 Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2019

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 48951.

 

427/19 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 48974, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Turistická informační centra 2019 a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

 

428/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 01. 02. 2019 - Senior Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 01. 02. 2019, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 48939.

 

429/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 03. 01. 2019 - Family Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Family Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 31. 01. 2019, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočiny, o.p.s., Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 48935.  

 

430/19 Smlouva mezi Oblastní charitou Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod - spolupořadatelství festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž 2019"

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořádání III. ročníku festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž 2019" - mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 48925.

 

431/19 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ČESKÉ FEDERACI OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s., IČO 22731181, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 20.000 Kč na reprezentaci havlíčkobrodských karatistů na Mezinárodním gasshuku WOF CZE 2019 a Světovém šampionátu WOF 2019.

 

432/19 žádost o bezplatný pronájem vestibulu staré radnice

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje pronájem vestibulu Staré radnice pro výstavu Štáflova paleta 2019 v termínu od 27.7.2019 do 12.8.2019 dle podkladové přílohy č. 48941.

 

433/19 Žádost úhradu dopravy do Brixenu - Gymnázium Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů:

- zajistit a uhradit dopravu 6 studentů a pedagogického dozoru z Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621 do Brixenu v termínu od 7. do 11. srpna 2019 na akci Mezinárodní shromáždění mladých;

- aktualizovat Plán partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města Havlíčkův Brod na rok 2019 schválený usnesením RM č. 220/19.

 

434/19 Žádost o použití znaku města

Rada města schvaluje použití znaku města COOP družstvu HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 za účelem jeho umístění (vč. fotografií) na obalu privátní čokolády COOP dle podkladové přílohy č. 49006.

 

435/19 Souhrnná zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2018

Rada města projednala a bere na vědomí Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2018 dle podkladových příloh č. 48954, č. 48955, č. 48956, č. 48957 a č. 48958, která je předkládána v souladu s čl. VIII, odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

436/19 Rekonstrukce Štáflova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 48996 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace a vodovodu ul. Štáflova, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

437/19 Sociální byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 12, ulice Reynkova 2613, Havlíčkův Brod s B. Č. a D. L., oba trvale bytem, Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 27.6.2019 do 26.9.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

438/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/48, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 48, v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Z. Č. a J. S., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 20.6.2019 do 19.6.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

439/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/69, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 69, v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, M. a E. Š., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 20.6.2019 do 19.6.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

440/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1200/2, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod, P. D., trvale bytem České Budějovice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 151 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

441/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/40, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 40, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 93 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

442/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2612/8, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod, P. G., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

443/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2753/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod, Š. N., trvale bytem Věž. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 132 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

444/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2781/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod, M. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 103 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

445/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2781/4, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod, D. M., trvale bytem Havlíčkův Brod a M. T., trvale bytem Rýmařov. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 126 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

446/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2800/4, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod, Z. W., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 95 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

447/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2800/13, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod, Š. a R. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  1.7.2019 do 31.12.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 118 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

448/19 Výpůjčka pozemků č. 1852/38, 1890/3 a 2434/9, v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků pozemková parcela číslo 1852/38, 1890/3 a 2434/9, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 - Smíchov za účelem realizace stavby „Havlíčkův Brod, Sázava ř.km. 163,23 – 163,40 a 163,60 – 163,80 - Odstranění nánosů.“ Smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou po dobu realizace stavby.

 

449/19 Pronájem části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. 103/1 v katastrálním území Perknov za účelem zřízení zahrádky a ukládá ekonomickému odboru jednat s žadatelem o vyklizení pozemku.

 

450/19 Dohoda o opravě cesty

Rada města schvaluje uzavření Dohody o opravě cesty s obcí Lípa, týkající se cesty na pozemku č. 734 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 49002.

 

451/19 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 49020.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta