Usnesení z jednání rady města dne 3.4.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Kateřina Hamanová, Bc. Michaela Slavíková, Ing. Josef Beneš, Ing. Eva Nigošová, Světlana Pátková, Ing. Josef Jukl

 

266/18 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2018/2019

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2018/2019 dle podkladové přílohy číslo 41687.

 

267/18 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2018/2019

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2018/2019 dle podkladové přílohy číslo 41688.

 

268/18 Likvidace dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. – Škoda Felicia vedeného na kartě dlouhodobého majetku č. DM-00037 dle podkladové přílohy č. 41719.

 

269/18 Investice spol. Teplo HB s.r.o. – MaR kotelny a stanic Smetanovo nám. 1867

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Kotelna Smetanovo náměstí, výměna rozvaděče MaR a rozšíření MaR v souladu s cenovou nabídkou č. MAR-020a-18, se společností TRASKO,a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 49 464, dle podkladové přílohy č. 41720.

 

270/18 Použití ceníku doplňkové činnosti pro služby poskytované organizacím zřízeným městem

Rada města schvaluje PO TSHB na základě výsledků a doporučení veřejnosprávní kontroly provedené oddělením vnitřního auditu města v roce 2017 v PO TSHB, použití cen z ceníku pro doplňkovou činnost pro služby poskytované organizacím zřízeným městem, které nejsou uvedeny v ceníku hlavní činnosti.

 

271/18 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - Výstavba Vodovod Jilemník I. a II.etapa- zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 41645, která byla udělena v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.

 

272/18 Návrh smlouvy na administraci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. s firmou eNovation s.r.o.

Rada města ukládá uzavřít smlouvu na základě návrhu smlouvy předložené v příloze č. 41744 na službu administrace zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s firmou eNovation s.r.o.

 

273/18 Finanční dar - Majáles 2018

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO: 60126621, se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

274/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 41700. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

275/18 Rekonstrukce ul. Spojovací

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace ul. Spojovací, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 41733 až 41738.

 

276/18 Rekonstrukce ul. Spojovací

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace ul. Spojovací, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl a Ing. Vladimír Matějka a jejich náhradníky Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Josef Beneš, Martin Stehno a Ing. Michal Janáček.

 

277/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/3, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Žižkova 807, Havlíčkův Brod V. V., Havlíčkův Brod a N. L., trvale bytem Kámen. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.4.2018 do 15.10.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

278/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1128/47, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 47, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod J. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.4.2018 do 15.10.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 110 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

279/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2613/3, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod P. P., trvale bytem Radostín nad Oslavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.4.2018 do 15.10.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 96 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

280/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2761/6, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod A. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.4.2018 do 15.10.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 81 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

281/18 Úprava veřejného osvětlení ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby "Úprava veřejného osvětlení v ulici Ledečská, Havlíčkův Brod“ ve prospěch města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 41640. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 564/8 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO : 01312774. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

282/18 H.Brod, f. BT Stavby, přeložka vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/60 a 659/75, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

283/18 Herlify, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 463/4 v katastrálním území Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

284/18 Veřejná obchodní soutěž - pacht pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod a Termesivy

Rada města schvaluje pacht pozemků č. 434, 463/15, 106/7, 580, 582, 392/13, 392/12, vše v katastrálním území Termesivy a dále pozemků č. 1646/117, 2328/3, 900/15, 962/8, 2337/2, 3296/18, 962/19, 962/21, 1646/247, 1646/277, 1661/138, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Pachtýř: Zemědělské družstvo Maleč, IČO: 15058751, Maleč 49.

Výše pachtovného: 5.556 Kč/ha/rok.

Pachtovní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku.

 

285/18 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 41748.

 

286/18 Žádost Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod o bezplatnou přepravu autobusem MHD

Rada města ukládá příspěvkové organizaci zajistit bezplatnou dopravu účastníkům Setkání zasloužilých hasičů Kraje Vysočina z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi a zpět dne 18.8.2018.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta