Usnesení z jednání rady města dne 3.2.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Jana Králíková, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

93/14 Informace o 11. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 30.1.2014  ve znění podkladové přílohy č. 24407 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 1. pololetí roku 2014 navržená dozorčí radou.

 

94/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje Změnu č.1  vnitřního předpisu příspěvkové organizace Technické služby  Havlíčkův Brod, "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu S 02-13" s účinností dnem schválení  - podkladová příloha č. 24285.

 

95/14 Změna č.1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 1 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 24392.

 

96/14 Uzavírka ulice Žižkova - změna jízdních řádů MHD

Rada města schvaluje mimořádný režim zajištění MHD dle podkladové přílohy č. 24393 a objížďkové jízdní řády MHD dle podkladové přílohy č. 24412 v souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulice Žižkova s platností od 3.3.2014.

 

97/14 Vzorové smlouvy odboru ŽP

Rada města schvaluje předložený vzor typové pachtovní smlouvy na pozemky, na nichž se nacházejí vodní díla, podle přílohy č. 24379, vzor typové licenční smlouvy podle přílohy č. 24380 a vzor typové smlouvy o provedení kulturní produkce podle přílohy č. 24381 a ukládá odboru životního prostředí, aby se jimi při uzavírání těchto smluv řídil.

 

98/14 Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

Rada města schvaluje za členy komise, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře“ Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Karla Báťu, Ing. Hanu Holendovou, Ing. Martu Gerthnerovou a Jaroslavu Koubovou, DiS.

 

99/14 Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska zadávací doc

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci dle podkladových příloh č. 24291, 24293, 24294, 24295, 24296, 24387 a 24388, které jsou upraveny dle požadavků Státního fondu životního prostředí a ukládá odboru životního prostředí vyzvat písemnou výzvou Petra Vlčka, IČO 738 00 384, Petra Zvědělíka, IČO 121 59 859 aspolečnosti ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o., IČO 475 40 842, Zahrada Harta s.r.o., IČO 287 74 990, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 275 35 363 a LandART atelier, s.r.o., IČ: 27138330  k podání nabídky na služby „Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře“.

 

100/14 I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014; Velká cena Havlíčkova Brodu 2014

Rada města schvaluje termín konání "I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014" za účasti žáků-sportovců z partnerských měst Spišská Nová Ves, Brielle a Brixen, a to: 

-  16.5.2014 s účastí zahraničních žáků-sportovců na turnaji "Velká cena Havlíčkova Brodu 2014" a jejich odjezdem 18. 5. 2014.

 

101/14 I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014; Velká cena Havlíčkova Brodu 2014

Rada města uděluje výjimku ze "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu QS 55-10" na zajištění ubytování  bez výběrového řízení pro výpravy sportovců z partnerských měst Spišská Nová Ves, Brielle a Brixen v souvislosti s účastí na "I. havlíčkobrodských sportovních hrách dětí a mládeže 2014".

 

102/14 I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014; Velká cena Havlíčkova Brodu 2014

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70 18 80 41 bezplatně zajistit v rámci konání  "I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014" autobusový převoz dětí a žáků - sportovců ze sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod na příslušná školní sportoviště a pro realizaci této akce bezplatně poskytnout: 

1)  hřiště Plovárenská dne 16.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin - pro zajištění soutěže v dětském čtyřboji,

2) hřiště s umělou trávou dne 16.5.2014 od 8.00 hodin do 15.00 hodin - pro zajištění soutěže v minikopané (suchá varianta),

3) prostory tělocvičny zimního stadionu dne 16.5.2014 od 8.00 hodin do 18.00 hodin - pro zajištění soutěže v minikopané (mokrá varianta),

4) prostory krytého plaveckého bazénu dne 16.5.2014 od 10.30 hodin do 15.00 hodin - pro zajištění plaveckých soutěží. 

 

103/14 I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014; Velká cena Havlíčkova Brodu 2014

Rada města ukládá městské policii v souvislosti s konáním "I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014" součinnost při zajištění dopravní uzávěry Havlíčkova náměstí dle vydaného rozhodnutí odboru dopravy.

 

104/14 I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014; Velká cena Havlíčkova Brodu 2014

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70 18 80 41 bezplatně v rámci konání "I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014" zajistit a označit dopravní uzávěru Havlíčkova náměstí dle vydaného rozhodnutí odboru dopravy.

 

105/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a na ředitele/ku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

 

106/14 Rekonstrukce Prokopa Holého

Rada města souhlasí s provedením úpravy křižovatky ulic Trocnovská - Prokopa Holého a ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24352.

 

107/14 Zajištění administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2014 – příkazní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 24372 s Krajem Vysočina, IČO 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2014.

 

108/14 Rekonstrukce staré radnice

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ první AGOS stavební a.s., IČO 46679626, druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, třetí TURČINA s.r.o. IČO 25886550 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

109/14 Rekonstrukce komunikace a prodloužení kanalizace v Termesivech

Rada města na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami stanovuje pořadí zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace a prodloužení kanalizace v Termesivech“ první Lubomír Dvořák, IČO 19466452, druhý EVOS-HYDRO s.r.o., IČO 47470984, třetí M-Silnice a.s., IČO 42196868 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo a radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

110/14 Rekonstrukce svatební síně

Rada města na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami stanovuje pořadí zakázky malého „Rekonstrukce svatební síně“ první Stavointerier, IČO 25943367, druhý TERMGAS s.r.o., IČO 26007967, třetí KB stavební a.s., IČO 29208181 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo a ukládá odboru správy a informatiky připravit malou rozpočtovou změnu.

 

111/14 Žižkova ulice - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 24401 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24709235 ve věci přeložky kabelů nn Na Ostrově - Žižkova.

 

112/14 Havlíčkův Brod, pan Šantrůček – přípojka knn do 50m - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1611/6 a 2359/14 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

113/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod, stezka od KÚ po lávku ul. Humpolecká - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2626/2, 2629/2, 2630/2, 2631/2, 2632/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

114/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 21, Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod Olze J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena  nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 3.3.2014. Měsíční nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

115/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 8, Brigádnická 2382, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Brigádnická 2382, Havlíčkův Brod Marii Z., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 3.3.2014. Měsíční nájemné je ve výši 85 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

116/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 6, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod Daně J., Želiv. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 3.3.2014. Měsíční nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

117/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 24, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Marii N., Chýnov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 3.3.2014 do 3.9.2014. Měsíční nájemné je ve výši 66 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

118/14 Zvýšení ceny za pronájem pozemků určených k zemědělským účelům

Rada města schvaluje cenu za pronájem pozemků určených k zemědělským účelům ve výši 1.500 Kč/ha/rok a v souvislosti s tímto ukládá ekonomickému odboru s účinností od 1.7.2014 přepracovat stávající nájemní smlouvy.

 

119/14 Výpověď z nájmu bytu č. 2475/19, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 2475/19, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod Jiřině R., Havlíčkův Brod.

 

120/14 Zvýšení regulovaného nájemného v městských bytech

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech s tzv. regulovaným nájmem o 20%, na částku 59,35 Kč/m2/měsíc.

 

121/14 Výsadba japonských topolů na pronajaté části pozemku ppč. 605 v k.ú. Perknov

Rada města neschvaluje povolení výsadby japonských topolů na pronajaté části pozemku ppč. 605 v k.ú. Perknov.

 

122/14 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 24415.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta