Usnesení z jednání rady města dne 3. 5. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Milan Bauer, Martin Stehno, Renáta Borkovcová, DiS., Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

341/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 101/10 z důvodu výpovědi nájemní smlouvy za strany nájemce.

 

342/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat v roce 2010 projekty Cyklostezka Plovárenská a Cyklostezka od Katastrálního úřadu po lávku Humpolecká a to i za předpokladu, že město nezíská dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

343/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v realizaci projektu "Dětské hřiště Jihlavská" - registrační č. CZ.1.11/3.2.00/01.00336.

 

344/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů ve spolupráci s JUDr. Málek, JUDr. Málková, advokátní kancelář, Horní 6, Havlíčkův Brod podat proti rozsudku čj. 17Co 552/2009-217 ve věci sporu s UB CZ, a.s. (dříve UNITED BAKERIES, a.s.) Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.3.2010 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

 

345/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá starostce města Ing. Janě Fischerové CSc., ve spolupráci s pracovní komisí zastupitelstva města, ustanovenou dne 29.3.2010, připravit smlouvu o prodeji cenných papírů společnosti HC Rebel a.s. Současně s tím ukládá místostarostovi Ing. Čeňku Jůzlovi ve spolupráci s uvedenou komisí připravit smlouvu o spolupráci s nabyvatelem akcií společností ŽSD, a.s. Brněnská 1050, Modřice a obě smlouvy předložit k projednání do nejbližšího jednání zastupitelstva města.

 

346/10 Informace o postupu předávání funkce ředitele firmy Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí  informace o postupu předávání funkce ředitele firmy Teplo HB s.r.o.

 

347/10 Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a.s, Na Ostrově 177, Chrudim dle pokladové přílohy č. 13668.

 

348/10 Žádost  HZS o změnu účelu využití finančního příspěvku -dodatek číslo 5

Rada města schvaluje "Dodatek č.5" ke smlouvě č. SI-O8/07 o zabezpečení požární ochrany, kterým je upřesněno využití finančního příspěvku poskytovaného městem hasičskému záchrannému sboru.

 

349/10 Žádost sportovního klubu policie o povolení použít znak města

Rada města souhlasí s používáním znaku města na dresech oddílu cyklistiky Sportovního klubu Policie Havlíčkův Brod. 

 

350/10 Veřejné osvětlení Květnov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č.13665 s Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

351/10 Kanalizace Termesivy - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví a možnosti v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č.  508 v katastrálním území Termesivy, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s, se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: 48173002, úplatně za cenu 100 Kč ze jeden běžný metr vedení.

 

352/10 Kanalizace U Borové

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Na Žabinci a U Borové“ radiový přenos dat u čerpací stanice odpadních vod.

 

353/10 Rekonstrukce parkoviště u SPŠS

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Parkoviště u SPŠS, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 13700 s jejím zhotovitelem Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368.

 

354/10 Zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá

Rada města na základě jednacích řízení ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.13649 se zhotovitelem stavby „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – reg.číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00398“ firmou Stavounie stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 15058620.

 

355/10 Rekonstrukce komunikace ulice Šubrtova

Rada města ukládá v souladu s usnesením rady 277/10 odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 13676 na realizaci stavby  „Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod“ s jejím zhotovitelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

356/10 Pronájem části PK 1048/2 (díl č. 10) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 (díl č. 10) o výměře 285 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Věře D., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.5.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj.  1.140 Kč/rok.

 

357/10 Pronájem částí PK 509/1 a 509/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 509/1 o výměře 137 m2 a parcelní číslo 509/2 o výměře 7 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Ivaně a Andrzeji S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.5.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 432 Kč/rok.

 

358/10 Pronájem části ppč. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/121 o výměře 70 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Ester S., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelka umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.5.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 280 Kč/rok.

 

359/10 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 097/2008/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 097/2008/Kre uzavřené s manželi Marií a Zdeňkem S., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku ppč. 2745/18 díl č. 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou zpětně ke dni 14.4.2010.

 

360/10 Pronájem části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 díl č. 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Ladislavu S. a Ing. Evě S., Chotěboř, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 14.4.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.040 Kč/rok.

 

361/10 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 12 v domě čp. 3230 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod Pavlíně R., Havlíčkův Brod.

 

362/10 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 3 v domě čp. 3219 Na Výšině, Havlíčkův Brod Peteru S., Havlíčkův Brod.

 

363/10 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 18 Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod ing. Jaromíru P. a Naděždě P., Havlíčkův Brod.

 

364/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 7 Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod se Šárkou N., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6. 2010.

 

365/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 14 Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod s Hanou P.,Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6. 2010.

 

366/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu  E na nájem bytu č. 14 Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod s Janou S., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 6. 2010.

 

367/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 8 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod s Pavlem P., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 6. 2010.

 

368/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 11 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod s Vlastou T., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6. 2010.

 

369/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 20 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod s Kristýnou B., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6. 2010.

 

370/10 Informace o výběrovém řízení "Výměna oken v ZŠ Wolkerova v objektu U 10, Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení "Výměna oken v ZŠ Wolkerova v objektu U 10, Havlíčkův Brod" v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu.

 

371/10 Mírovka, podzemní komunikační vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1040/2 v k. ú. Mírovka ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal  vyhotovit na vlastní náklady.

 

372/10 Havlíčkův Brod, Perknov, ul. Okrouhlická - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 7/2 a 7/3 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

373/10 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2036/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

374/10 Havlíčkův Brod - Havlíčkovo náměstí, Dolní ulice - optická metropolitní síť

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/1, 2259/24, 2259/50, 2259/23 a 2259/49 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

375/10 Pronájem částí ppč. 707/1 a stpč. 88 v k.ú. Mírovka - revokace

Rada města ruší své usnesení číslo 175/10 ze dne 8.3.2010 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 707/1 o výměře 144 m2 a části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 43 m2 v katastrálním území Mírovka Vlastimilu V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady a skladování dřeva. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.5.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 561 Kč/rok.

 

376/10 Pronájem částí ppč. 707/1 a stpč. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 707/1 o výměře 200 m2 a části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 17 m2 v katastrálním území Mírovka manželům Bc. Liboru a Evě H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.5.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 651 Kč/rok.

 

377/10 Pronájem části ppč. 975/12 a 978 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 975/12 o výměře 164 m2 a 978 o výměře 90 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti VSM, spol. s r.o., IČ: 15526194, se sídlem Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava za účelem postavení lešení a skládky materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 16.4.2010 do 31.8.2010. Cena za pronájem činí 385 Kč.

 

378/10 Podnájem pozemků pro zřízení sportovní dráhy

Rada města schvaluje podnájem předmětu nájmu nájemní smlouvy číslo HO 046/2002/Ho Marku P., Havlíčkův Brod, se zpětnou účinností od 1.5.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za podnájem činí 1 Kč/rok.

 

379/10 Vyřazení uchazeče k konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, vyřazuje na návrh konkursní komise uchazeče Bc. Martina Duřta z konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, a to z důvodů nesplnění podmínek konkursního řízení. 

 

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka