Usnesení z jednání rady města dne 3. 11. 2008Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Jan Pavlík, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Hana Andělová, Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar, Milan Beneš

 

791/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 62/08, neboť nájemce odmítl uzavřít nájemní smlouvu.

 

792/08 Informace ke zvýšení ceny tepelné energie od 1.10.2008 v MBD.

Rada města ukládá dozorčí radě Teplo s.r.o. provést revizi tvorby ceny tepla.

 

793/08 Žádost sportovně relaxačního centra Fanatic

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně vypůjčit wellnes centrum v Kotlině každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v termínu od 1.11.2008 do 2.12.2008 sportovně relaxačnímu centru Fanatic, IČO: 27000818, k přípravě skupiny děvčat na MS 2008. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 4.000,-Kč spočívající v bezplatném využití wellnes centra v Kotlině.

 

794/08 Prodej movitého majetku - kasárna letiště - zařízení dílny, revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 430/08 takto:

Rada města schvaluje prodej movitého majetku uvedeného v návrhu podkladu tohoto materiálu fy AGRO LÍPA s.r.o., Lípa 159, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu, IČO : 274738052, za celkovou kupní cenu 2250,- Kč.

 

795/08 Vánoční strom v Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu (smrku) městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o vánocích 2008.

 

796/08 Vánoční strom v Brielle

Rada města schvaluje cestu zástupců města:  Ing. Tomáš Hermann a Zdeněk Mach na akci "Vánoční strom v Brielle" ve dnech 11. - 14. prosince 2008 a souhlasí s úhradou nákladů spojených se zajištěním organizace akce a dopravy účastníků z položky partnerská města, č.org.9809, kapitoly 16 rozpočtu města.

 

797/08 Smlouva o dílo - Technologická úprava a doplnění kamerového systému

Rada města schvaluje návrh upravené smlouvy o dílo - Technologické úpravy a doplnění kamerového systému se zhotovitelem, firmou Gepard s.r.o., V Ráji 919, Pardubice.

 

798/08 Regulace populace holubů ve městě

Rada města ukládá všem organizacím zřizovaným městem Havlíčkův Brod a správcům majetku, aby pravidelně min. 1 x ročně kontrolovaly nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě a odstraňovaly zjištěné závady na nainstalovaných opatřeních proti usedání a náklady zapracovaly pravidelně do rozpočtu města.

 

799/08 Regulace populace holubů ve městě

Rada města ukládá správcům majetku města Havlíčkův Brod zajistit každoroční odchyt holubů a náklady zapracovat pravidelně do rozpočtu města. 

 

800/08 Regulace populace holubů ve městě

Rada města ukládá odboru životního prostředí připravit návrh poptávkového řízení na řešení problematiky přemnožených holubů.

 

801/08 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města schvaluje podání žádosti z operačního programu životního prostředí na projekt Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně.

 

802/08 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města pověřuje zástupce starosty Ing. Čeňka Jůzla pro projekt  Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí ČR a podáním žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí.

 

803/08 Vymáhání pohledávky

Rada města ukládá právnímu oddělení vymáhat soudní cestou náhradu škody  za neoprávněně čerpané prostředky grantů po Lukáši D., Havlíčkův Brod

 

804/08 Zpětvzetí výpovědi nájmu

Rada města ukládá hospodářskému odboru vzít zpět výpověď z nájmu bytu č. 17, Na Výšině 3219 danou JUDr. Romanu Š. dne 15.7.2008.

 

805/08 Splátky dluhu

Rada města nesouhlasí s projednáváním splátkového kalendáře za dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v Bělohradské 1128 s manžely Janou a Antonínem H. výměnou za zastavení výkonu rozhodnutí u soudu s ohledem na délku splátkování.

 

806/08 Žádost o příspěvek na  nájemné

Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku na nájemné z pronájmu sálu KD Ostrov pro maturitní ples zdravotnické školy v lednu 2009.

 

807/08 Plán výzev ROP JV pro rok 2009

Rada města ukládá odboru správy a informatiky posoudit možnost spolufinancování záměrů města v oblasti informatiky z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 3.2 - Rozvoj regionálních středisek.

 

808/08 Plán výzev ROP JV pro rok 2009

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravovat projektové dokumentace a dle stupně připravenosti stavby poté žádosti do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 1.4 - Rozvoj Infrastruktury pro nemotorovou dopravu, a to:

- stezka pro pěší a cyklisty "Sázavská", úsek Katastrální úřad - Humpolecká

- stezka pro pěší a cyklisty Havlíčkův Brod - Šmolovy

- stezka pro pěší a cyklisty "Sázavská", úsek Kalinovo nábřeží - Perknov.

 

809/08 Plán výzev ROP JV pro rok 2009

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu posoudit možnost spolufinancování záměrů města v oblasti kultury a cestovního ruchu z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

 

810/08 Zahraniční služební cesta - Spišská Nová Ves

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu delegace města do Spišské Nové Vsi ve složení PhDr. Ivana Štrossová, Ludmila Vališová, Mgr. Marek Topolovský. Cesta se uskuteční ve dnech 26. - 28. 11. 2008.

 

811/08 Grantový projekt OP LZZ - oblast podpory 5.1 mezinárodní spolupráce

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do II. kola grantového projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblast podpory 5.1 -Mezinárodní spolupráce na projekt "Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálního začleňování specifických skupin obyvatel".

 

812/08 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky  Havlíčkův Brod  zajistit provoz o vánočních prázdninách v době od 22.12.2008  do 2.1.2009 odloučeným pracovištěm Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189.

 

813/08 Jmenování ředitelky Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města v souladu s § 131, odst. 2) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, jmenuje Mgr. Janu Beránkovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 s platností od 1.1.2009.

 

814/08 Opravy podlah ve školní jídelně Prokopa Holého

Rada města schvaluje úhradu faktury firmě Qatrosystém, spol.s.r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod za provedené opravy havarijního stavu podlah ve školní jídelně Prokopa Holého Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 14 školství pro rok 2008.

 

815/08 Smlouva o dílo na energetické služby pro školské objekty města

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na provedení energetických služeb pro školské objekty města s firmou IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., Tyršova 405, 588 13 Polná, IČ: 2532360.

 

816/08 Smlouva o dílo ing.Prokeš - HO

Rada města ukládá hospodářskému odboru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HO 240/2008/MZ  ze dne 18.8.2008 na provedení energetického auditu, který prodlužuje termíny plnění předmětů díla z 30.9. a 31.10.2008 na nový termín 22.12.2008.

 

817/08 Výběrové řízení - kulturní dům Suchá

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.00398“. a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Qatrosystem s.r.o., IČ 15058654, Lubomír Dvořák, IČ 10466452, PSJ a.s. Jihlava, IČ 25337220, U Vojtěcha - stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 46507931, Tost.cz s.r.o., IČ 25956019 a dalších 5 firem.

 

818/08 Výběrové řízení - kulturní dům Suchá

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.00398“:  Ing. Karel Báťa, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kpic, Ing. Josef Beneš a jejich náhradníky: Ing. Vladimír Kučírek, Milan Semerád, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Jana Fischerová, CSc. Ing. Pavel Sláma.

 

819/08 Cihlářský potok - žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí

Rada města schvaluje podání žádosti do operačního programu životní prostředí na projekt „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce ".

 

820/08 Cihlářský potok - žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí

Rada města pověřuje radního Ing. Tomáše Hermanna pro projekt  "Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce" jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí ČR a podáním žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí.

 

821/08 Výběrové řízení - tělocvična V Sadech

Rada města souhlasí s uzavřením předložené mandátní smlouvy s mandatářem IS engineering s.r.o., IČ 25975609, jejíž předmětem je provedení a zajištění zadání veřejné zakázky na stavební práce „Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.00348“.

 

822/08 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu - U Nové Silnice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu na akci „Havlíčkův Brod – kanalizace pro 17 RD, lokalita U Nové Silnice“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

823/08 Protierozní a protipovodňová opatření Perknov

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat Ing. Václavu Nečasovi, Lesní 31, Žďár nad Sázavou zpracování projektové dokumentace na řešení protipovodňového a protierozního opatření v Perknově.

 

824/08 Kanalizace Termesivy

Rada města se seznámila s problematikou střetu výtlaku kanalizačního řadu Termesivy a návrhu budoucí trasy jihovýchodního obchvatu a ukládá odboru rozvoje města realizovat kanalizaci dle pravomocného stavebního povolení.

 

825/08 Přeložka plynovodu - podchod Masarykova

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o přeložce plynárenského zařízení číslo: OSPM/P/PCE/155/2008 s VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, jejímž předmětem je přeložka NTL plynovodu v rámci stavby podchodu pro pěší v ulici Masarykova.

 

826/08 Hřiště Kalinovo - informace o výběrovém řízení

Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod – registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00360“

 

827/08 Dodatek č. 2 ke smlouvě se státní tiskárnou cenin ze dne 16.5.2006

Rada města schvaluje dodatek č. 2 k smlouvě se Státní tiskárnou cenin ze dne 16.5.2006

 

828/08 Havlíčkův Brod, kabelové vedení nn, FC SLOVAN

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 546/2, 546/11, 546/12 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

829/08 Veřejné osvětlení, věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. st. 4712

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. st. 4712 v k.ú. Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

830/08 H. Brod, ZTV Žižkov III - kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1661/115 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

831/08 H. Brod, ZTV Žižkov III - kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1661/115 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

832/08 Přeložení kanalizace Kyjovská - Žižkov, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví a možnosti v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje bezúplatně k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č.  3079/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s, se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: 48173002. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

833/08 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 763/08 ze dne 6.10. 2008.

 

834/08 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 764/08 ze dne 6.10. 2008.

 

835/08 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 20 Na Výšině 3234 Havlíčkův Brod, Markétě Ž.

 

836/08 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2 Na Výšině 3220, Havlíčkův Brod Janu V. a Jarmile V.

 

837/08 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 13 Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod, Zbyňku W. a Janě W.

 

838/08 Pronájem městského bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Julii K., Havlíčkův Brod na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 1.12. 2008 do 30.11. 2009. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou. Před uzavřením nájemní smlouvy je Julie K. povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

839/08 Dům čp. 3274, 3275,3276 Na Výšině Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou na nájem bytu č. 6 v domě čp. 3274, Na Výšině Havlíčkův Brod, s Brunhildou M., počínaje dnem 1.11. 2008. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

840/08 Dům čp. 3274, 3275,3276 Na Výšině Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou na nájem bytu č. 3 v domě čp. 3275 Na Výšině, Havlíčkův Brod Anně B., počínaje dnem 1.11. 2008. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

841/08 Dům čp. 3274, 3275,3276 Na Výšině Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 3276 Na Výšině, Havlíčkův Brod s Lenkou S. Rada města ukládá hospodářskému odboru vyzvat uživatelku bytu k vyklizení, případně vyklizení zajistit soudní cestou.

 

842/08 Pronájem pozemku ppč. 3477/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 3477/4 o výměře 99 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Karlu S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 396 Kč/rok.

 

843/08 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s Marií M., 580 01 Havlíčkův Brod, na část pozemku ppč. 337 o výměře 15 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem užívání novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2009 do 31.12.2010. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

844/08 Pronájem části pozemku ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Mgr. Bohuslavu T., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 160 Kč/rok.

 

845/08 Pronájem části pozemku ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Janu P., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 160 Kč/rok.

 

846/08 Pronájem části pozemku ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 39 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Janu W., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 156 Kč/rok.

 

847/08 Pronájem část pozemku ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 73 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Danielu a Lucii T., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 292 Kč/rok.

 

848/08 Pronájem části pozemku ppč. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části ppč. 1624/4 o výměře 420 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Oldřišce T., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.11.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.680 Kč/rok.

 

849/08 Návrh změny nájemní smlouvy č. HO 122/2004/Miš - revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 752/08 takto:

Rada města schvaluje zvýšení nájemného za pozemky pronajaté nájemní smlouvou č. HO 122/2004/Miš firmě AGRO Posázaví, a.s., IČ: 25250868, se sídlem Okrouhlice 45, PSČ 582 31 za účelem zemědělské výroby, a to na 1.500 Kč/ha/rok zpětně od 1.10.2007.

 

850/08 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 91 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor dle nájemní smlouvy č. OS MBS/91/14/2008 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Bc. Kláře Š., Havlíčkův Brod, IČ: 71851054, dle odůvodnění podkladu č. 806.

 

851/08 Pronájem nebytových prostor objektu čp. 91 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve III. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod (kancelář) o výměře 23 m2,  Ing. Martině M., Havlíčkův Brod, za účelem umístění skladu s účinností od 15.11.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 8.050 Kč/rok, tj. 350 Kč/m2/rok. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

852/08 Nebytové prostory čp. 258 - povolení stavebních úprav

Rada města schvaluje nájemci nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě, ČSOB , a.s., Radlická 333/150, Praha 5,  IČ: 00001350, provedení stavebních úprav v objektu čp. 258 dle předloženého projektu a to na vlastní náklady nájemce po dobu trvání nájemní smlouvy s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy č. MBS/258/91/2008 ze dne 1.7.2008 bude tato odstraněna nebo nabídnuta jako dar městu.

 

853/08 Pronájem části Havlíčkova náměstí– Vodafone

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 32 m2 (spodní část středové plochy) společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 za účelem umístění mobilní prodejny Vodafone turné ve dnech od 29. do 31. prosince 2008.

 

854/08 Pronájem středové části náměstí – Vánoční trhy 2008

Rada města souhlasí s pronájmem středové plochy Havlíčkova náměstí Technickým službám Havlíčkův Brod za účelem pořádání vánočních trhů, a to od 7.12.2008 do 23.12.2008 za sjednanou částku 40.000 Kč.

 

855/08 H. Brod - Žižkov II - kabelová televize - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1777/22, 1777/64, 1777/27, 1777/1, 1782/1, 1646/3 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti BKS Capital Partners, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

856/08 Vyjádření k nájemní smlouvě  - hřiště Na Losích

Rada města konstatuje, že uzavření nájemní smlouvy mezi TJ Jiskra Havlíčkův Brod a FC Slovan Havlíčkův Brod neovlivňuje další jednání o případném převodu majetku TJ Jiskra.

 

857/08 Limit výdajů - hřiště na Losích

Rada města konstatuje, že do rozpočtu města pro rok 2009 je navrhován limit výdajů na pokračování úprav fotbalového areálu letního stadionu Na Losích, včetně finanční spoluúčasti na umělém zavlažování trávníku.

 

858/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit stanoviska od odpovědných vedoucích odborů a funkcionářů města ke zjištěním kontrolního výboru a předložit je nejbližší radě města

 

859/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města na základě usnesení ZM č. 328/08 ukládá právnímu oddělení: zvážit efekt vymáhat poplatky za komunální odpad u osob s trvalým pobytem Havlíčkovo náměstí 57  (většina vynaložených nákladů bez výsledku), posoudit hranici, od které se vyplatí exekuce na movité věci, pokud člověk je tak sociálně slabý, že náklady na exekuci převýší výnosy, posoudit, zda by se nemohl uplatnit důraznější způsob vymáhání pohledávek, které v součtu činí více než 100 tis Kč u jedné osoby (nájemné, poplatky, pokuty apod.), posoudit, zda lze vázat přidělení bytu na bezdlužnost občana.

 

860/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě usnesení ZM 341/08 podat  žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt Revitalizace středu města.

 

861/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě usnesení ZM 345/08 vypsat výběrové řízení na zhotovitele nového územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

862/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2009 finanční prostředky na zpracování dílčí části (zadání, koncept) nového územního plánu Havlíčkův Brod.

 

863/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města ukládá hospodářskému odboru jednat s kupujícím pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1040/3 o výměře cca 40 m2 , ppč. 2342/1 o výměře cca 17m2 a stpč. 6288 o výměře 15 m2  o uložení věcného břemene na pozemek ppč. 2342/1.

 

864/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada  města ukládá hospodářskému odboru inzerovat nabídku bytových jednotek č. 8 Žižkov II 1204 o velikosti 1+1,  za min. cenu Kč 210 895,- a č. 1 Žižkov II 1240,  o velikosti 3+1  za min. cenu 383 555,- Kč k prodeji třetím osobám.

 

865/08 Rozpracování usnesení ZM

Rada města ukládá hospodářskému odboru na základě usnesení ZM č. 366/08 dále nejednat s žadatelem Ethanol Energy a.s. o pronájmu orné půdy ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

866/08 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada  města ukládá hospodářskému odboru ve spolupráci s odborem rozvoje města oslovit na základě podkladů zpracovaných architektem Dobiášem vlastníky pozemků, které jsou dle územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod určeny funkčním využitím pro území průmyslové výroby a území 

 

 

drobné výroby a služeb, s nabídkou odkupu těchto pozemků za cenu obvyklou za účelem vytvoření průmyslových zón.  

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka