Usnesení z jednání rady města dne 3. 10. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Miluše Pospíchalová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Zdeněk Paukeje, Bohumil Veselý, Miroslav Žák

 

875/11 Plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2012

Rada města schvaluje plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 17528.

 

876/11 Odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu  na rok 2012

Rada města schvaluje odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2012 dle podkladových příloh č. 17530 a 17532.

 

877/11 Darovací smlouva - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2011 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností ZOK – systém, s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13 Praha 4, IČO 63 22 08 65 dle podkladové přílohy č. 17501, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 68.489,- Kč účelově určeného na nákup interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky žáků. Rada města za poskytnutý dar děkuje. 

 

878/11 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením §  166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod s předpokládaným nástupem 1.1.2012.

 

879/11 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 17484 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve škole, kde je konkurs vyhlašován. 

 

880/11 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění:

•        jmenuje konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve složení: 

-        Ing. Ivan Kuželka, člen určený zřizovatelem – předseda 

-        Ing. Tomáš Hermann, člen určený zřizovatelem

-        Mgr. Dagmar Hřebenová – člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina

-        Mgr. Dana Fučíková – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

-        MgA. Josef Brožek – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace 

-        Hana Štefánková - školní inspektor České školní inspekce

 

•        pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise 

 

•        určuje jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise, ve složení: 

-        PaedDr. Veronika Prchalová

-          Mgr. Lukáš Bičík 

 

881/11 Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkova Brodu" dle podkladové přílohy č. 17492.

 

882/11 Žádost o finanční příspěvek 

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 17479 uzavíranou s Mgr. Karlem P.

 

883/11 Investiční a odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 17506 a č.17507.   

 

884/11 Návrh na změnu cen služeb  v rámci hlavní činnosti Technických služeb  Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s návrhem cen služeb v rámci hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17509.

 

885/11 Rozpočtová opatření OSI 6/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 17 487. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

886/11 Žádost osadního výboru Šmolovy - ukazatele rychlosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města doplnit plánované místo pro přecházení v místní části Šmolovy o ukazatele rychlosti a zajistit jejich osazení v roce 2011.

 

887/11 Inženýrské sítě v areálu bývalých kasáren letiště - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u uchazečů zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Prodloužení inženýrských sítí v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod“: první Stavak spol. s r.o., IČ 26115972, druhý SYNER VHS Vysočina a.s., IČ 25183052 a třetí  Lubomír Toman, IČ 10464051 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

888/11 Muchova - zaplavování

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování technické studie řešení odvodu dešťových vod v ulici Muchova změnou odtokových poměrů na místní komunikaci této ulice.

 

889/11 Havlíčkovo náměstí - letní scéna

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit po dobu zimních měsíců demontáž a uskladnění volného mobiliáře tj. kiosku a letní scény z Havlíčkova náměstí.

 

 

890/11 Stavební úpravy okolí domova pro seniory

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Skanska a.s.,IČ 26271303 dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy okolí domova pro seniory, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 17527.

 

891/11 Nabídka na odkoupení pohledávek

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města přijmout nabídku společnosti Bulana spol. s r.o., K nemocnici 9, Nový Jičín na odkoupení pohledávek Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17476.

 

892/11 Ukončení nájemní smlouvy č.HO 163/2003/Šim dohodou

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.HO 163/2003/Šim ze dne 11.4.2011 s Václavem Musilem, bytem Ledečská č.p.2920, Havlíčkův Brod, IČ:63563096 dohodou ke dni 16.10.2011.

 

893/11 Žádost ve věci splátkového kalendáře

Rada města schvaluje uzavření "Dohody o způsobu úhrady dluhu" s Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod, IČ:60110201, dle podkladové přílohy č.17474.

 

894/11 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 v domě čp. 2612 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Edithe Š., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

895/11 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě čp. 2612 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Věře D., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

896/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 24 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Marcele B.

 

897/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 8 v domě čp. 2503 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Renatě L.

 

898/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 34 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Josefu a Lence K.

 

899/11 Zrušení usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 261/11 ze dne 21.3. 2011.

 

900/11 Zrušení usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 766/11 ze dne  29.8.2011.

 

901/11 Zrušení usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 767/11 ze dne 29.8.2011.

 

902/11 Žádost o souhlas s podnájmem nemovitosti

Rada města ruší  udělení souhlasu k podnájmu nájemci objektu č.p. 2005 U Trojice v Havlíčkově Brodě společnosti FUTURUM REGNUM s.r.o., Žižkova 280, Havlíčkův Brod, IČ:28496663 jeho partnerské společnosti A -Scan s.r.o. Velké náměstí 25, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 36 239.

 

903/11 Žádost o souhlas s podnájmem nemovitosti

Rada města  schvaluje udělení souhlasu s podnájmem objektu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením nájemní smlouvy č. OSM 263/2011 článku VIII. společnosti FUTURUM REGNUM s.r.o., Žižkova 280, Havlíčkův Brod, IČ:28496663 partnerské společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 275 13 335 a schvaluje dodatek č. 2 smlouvy OSM 263/2011 dle podkladové přílohy č. 17468.

 

904/11 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 227/2009/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 227/2009/Kre uzavřené s Mgr. Gitou D., Havlíčkův Brod na pronájem části ppč. 2627/3 o výměře 129 m2 a části ppč. 2628 o výměře 55 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 3.10.2011.

 

905/11 Parkování na středové ploše - svatba

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 11.11.2011 v čase od 12:00 do 14:00 hodin při příležitosti konání svatebního obřadu.

 

906/11 Rozpočtové opatření odboru správy majetku - výdaje č. 7/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 7/2011 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 17529. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 393/09 ze dne 22.6.2009.

 

907/11 H. Brod, Jeronýmova, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1753/64 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

908/11 Pronájem části ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 o výměře 25 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Stanislavu H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 3.10.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 100 Kč/rok.

 

909/11 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 003/1999/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 003/1999/Ho uzavřené s Jiřím a Miladou K., Havlíčkův Brod, kterým bude s účinností od 1.11.2011 změněna dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

910/11 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 008/1997/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 008/1997/Ho uzavřené s Jiřím a Libuší F., Havlíčkův Brod, kterým bude s účinností od 1.11.2011 změněna dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

911/11 Rybník Poděbaby - informace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zhotovení geodetického zaměření  sedimentu v rybníce na ppč. 17 v k.ú. Poděbaby a zhotovení rozborů vzorků sedimentu.

 

912/11 Zrušení usnesení - odstoupení od nájemní smlouvy

Rada města ruší usnesení č. 771/11 ze dne 29.8.2011.

 

 913/11 Šmolovy, ČEZ, ÚPS, obnova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 818 a 828/1 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta