Usnesení z jednání rady města dne 29.8.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Milena Popelová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

713/16 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - použití FRIM

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 použití Fondu rozvoje investičního majetku příspěvkové organizace k dofinancování stavební akce "II. etapa výměny elektroinstalace" ve výši 69.536 Kč.

 

714/16 Odpisový plán 2016 - nemovitý majetek - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odpisový plán 2016 nemovitého majetku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy číslo 32637.

 

715/16 Aktualizace odpisového plánu 2016 - movitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 32680.

 

716/16 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje, aby Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zajišťovala stravování žáků ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, a to po dobu rekonstrukce Školní jídelny Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292.

 

717/16 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2016/2017 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 2. A dle podkladové přílohy číslo 32694. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

718/16 Žádost o finanční dar - Česká asociace létajícího disku

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč České asociaci létajícího disku, IČO 69345368, se sídlem Technická 1902/2, Dejvice, 160 00 Praha.

 

719/16 Rozpočtové opatření č. 9/2016 - výdaje

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 32727. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/2015 ze dne 14.12.2015.

 

720/16 Vodovod Klanečná

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOBS01_4121219015 pro vodovod Klanečná dle podkladové přílohy č. 32653 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

721/16 Odstranění přístavby čp. 2005

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvu o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 32722 se zhotovitelem stavby „Odstranění přístavby objektu čp. 2005, Havlíčkův Brod“ společností L.N.O., s.r.o., IČO 60714018.

 

722/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 32745. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

723/16 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 32763 se zhotoviteli stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa, DOKONČENÍ“ Ritus s.r.o., IČO 27501345 a ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441.

 

724/16 Veřejné osvětlení Zbožice - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 32774 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

725/16 Parkoviště - smlouva o relizaci přeložky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. Z_S14_12_8120053116 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 32790 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

726/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/15, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 15 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Martě J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 3.10.2016 do 2.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

727/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/52, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 52 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Zdeňku F., Přibyslav. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 5.9.2016 do 4.9.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

728/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/67, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 67 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anně Z., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 5.9.2016 do 4.9.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

729/16 Přidělení bytu - byt č. 2795/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Milanu B., Chotěboř a Taťáně B., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou, počínaje dnem 7.9.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy číslo OSM 156/2012/Kuč k bytu číslo 11, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 11, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.9.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

730/16 Změna nájemní smlouvy - byt č. 812/1, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 1, Žižkova 812, Havlíčkův Brod s Milanem V., Havlíčků Brod na dobu určitou, s účinností od 26.7.2016 do 25.7.2018. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavření nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

731/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2755/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Romanou L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 32633.

 

732/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2797/7, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Michalem B., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 32640.

 

733/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Monikou a Renatusem O., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 32626.

 

734/16 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě číslo EK 052/2016/Kuč uzavřené s Monikou a Renatusem O., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 12, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 14.11.2016.

 

735/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 3504/24, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Zbyňkem S., Havlíčkův Brod.

 

736/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1860/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení číslo 569/16 ze dne 20.6.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Jitkou Š., Chotěboř dle podkladové přílohy číslo 32671.

 

737/16 Umístění 2 ks propagačních panelů - Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje umístění 2 ks propagačních panelů na veřejném prostranství Smetanova náměstí pro Ateliér 02 na dobu 3 týdnů.

 

738/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - JV obchvat, Kraj Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu "I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat" s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava dle podkladové přílohy č. 32729.

 

739/16 Návrh smlouvy o pronájmu pozemků pod místními komunikacemi a veřejným prostranstvím – ul. Polní a Konečná, parkoviště v ulici Dobrovského – vlastník pozemků Ladislav O.

Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí s Ladislavem O., Praha 7 a ukládá ekonomickému odboru zaslat mu nabídku k odkupu či směně pozemků parcelních čísel 1782/2 a 3021/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

740/16 Pronájem částí pozemků č. 982/29 a 982/31, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod - Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 982/29 o výměře 44 m2 a části pozemku č. 982/31 o výměře 12 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Ladislavu Adamcovi, IČ: 76227243, se sídlem Petrkov 66, 580 01 Havlíčkův Brod za účelem umístění lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 1.9.2016 do 30.9.2016. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den.

 

741/16 Rozpočtová opatření EO - 6/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 6/2016 dle podkladové přílohy č. 32781. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

742/16 Zvýšení ceny za pacht pozemků určených k zemědělským účelům

Rada města stanovuje cenu za pacht pozemků určených k zemědělským účelům ve výši 3000 Kč/ha/rok a v souvislosti s tímto ukládá ekonomickému odboru s účinností od 1.1.2017 přepracovat stávající pachtovní smlouvy. Pokud nebude dosaženo dohody, schvaluje rada města výpověď těchto pachtovních smluv.

 

743/16 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 32989.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta