Usnesení z jednání rady města dne 29.4.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

339/19 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2019 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2019 do 31.7.2019 zajišťovat pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189 a od 1.8.2019 do 30.8. 2019 bude zajišťováno pouze Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Nádražní 1329.

 

340/19 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v období od 1.7.2019 do 30.8.2019 a s tímto souhlasí. Náhradní provoz bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - provoz v době od 1.7.2019 do 31.7.2018 bude zajišťovat odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189 a provoz od 1.8.2019 do 30.8. 2019 pak odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329. 

 

341/19 Autobusová doprava - IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2019

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit dne 7.6.2019 v rámci hlavní činnosti (bezplatně) autobusovou dopravu účastníků IV. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2019.

 

342/19 Informace o 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 18.4.2019 ve znění podkladové přílohy č. 48656.

 

343/19 Informace o 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku „Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a o způsobu rozdělení zisku“ ve znění podkladové přílohy č. 48661.

 

344/19 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 48689. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

345/19 Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 48689 dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, s účinností od 1.5.2019.

 

346/19 Zapůjčení mobilního pódia - „ Sousedský víkend 2019“

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení, dopravu, montáž a demontáž mobilního pódia žadateli OREL jednota Havlíčkův Brod, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod na akci „Sousedský víkend 2019“ ve dnech 19-20.7.2019, Svatý Kříž – hřiště dle podkladové přílohy č. 48655.

 

347/19 Žádost o bezúplatné zapůjčení tribuny - oslava 110 let založení SDH Suchá

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezúplatně zajistit dne 8. 6. 2019 instalaci a dne 10. 6. 2019 demontáž mobilní tribuny na hřišti v místní části Suchá u příležitosti oslav 110. let založení spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Suchá.

 

348/19 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 433.741 Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích dle podkladové přílohy číslo 48637.

 

349/19 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2019

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství uzavřít s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 Smlouvu na realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2019, a to: 

- Color Run pro Viktorku, 

- Jiný festival 2019,

- Majáles 2019. 

Finanční podpora Města Havlíčkův Brod na výše uvedenou realizaci iniciativ mládeže ve městě Havlíčkův Brod je stanovena v celkové částce 61.950 Kč.

 

350/19 Cyklotrasa Havlíčkův Brod – Dolík, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. S 11426/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT dle podkladové přílohy č. 48644 s Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234.

 

351/19 Rekonstrukce Mírové ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 48668 se zhotovitelem stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ Společností M-SILNICE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová (vedoucí společník M-Silnice a.s., IČO 42196868, společník Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171).

 

352/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města ruší souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“.

 

353/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení děleného na části na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 48674 až 48679.

 

354/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení děleného na části na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, JUDr. Vít Fikar a Bc. Jana Beránková jejich náhradníky Zbyněk Stejskal, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl a Bc. Jana Králová.

 

355/19 Odvodnění zpevněné plochy u č.p. 2856

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést odvodnění zpevněné plochy u č.p. 2856 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 48693.

 

356/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 4 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 48663. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

357/19 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. EK 247/2018/Trt uzavřené s Václavem Štaubertem, IČ 68031947, Štoky 174, 582 53 Štoky.

 

358/19 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. EK 421/2016/Kuč uzavřené s J. M. a M. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.4.2020.

 

359/19 Pronájem bytu č. 1128/10, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 309/19 ze dne 15.4.2019 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod L. H. a D. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 13.5.2019. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

360/19 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/3, Kokořísnká, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod V. L., trvale bytem Ledeč nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 1.6.2019 do 30.11.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2, po 18 měsících užívání sociálního bytu dojde ke zvýšení nájemného (od začátku měsíce) na 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

361/19 Provozní řád placených parkovišť v ulici P.F. Ledvinky

Rada města schvaluje Provozní řád placených parkovišť v ulici P.F. Ledvinky dle podkladové přílohy č. 48557.

 

362/19 Změna předmětu nájmu Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 – Podolí, kterým se rozšíří předmět nájmu o 3 parkovací stojany umístěné na pozemku č. 2371/1 v ulici P.F. Ledvinky s účinností od 1.6.2019.

 

363/19 Výsledek konkursního řízení - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje s účinností od 1.8.2019 Mgr. Janu Beránkovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta