Usnesení z jednání rady města dne 29.10.2019 Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, PaedDr. Veronika Prchalová Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

758/19 Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy číslo 50901. 

 

759/19 Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje převod částky 40 tis. Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času za účelem posílení finančních zdrojů Investičního fondu příspěvkové organizace. 

 

760/19 Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje použití provozního příspěvku na realizaci zabezpečení hlavních vchodů do objektu AZ CENTRA Havlíčkův Brod - Středisko volného času, 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171.

 

761/19 Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje použití Investičního fondu příspěvkové organizace na pořízení tepelného čerpadla pro temperování chaty Doubravanka.

 

762/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá na základě provedených kontrol kontrolním výborem ekonomickému odboru zmapovat minoritní a majoritní podíly města ve společenstvích bytových domů a navrhnout zastupitelstvu další řešení podílů. Současně ukládá zpracovat přehled malometrážních bytů vhodných pro sociální bydlení.

 

763/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zadat zpracování materiálu - Návrh přeměny trávníkových ploch na území města (pobytové trávníky, květnaté trávníky, letničkové a trvalkové záhony) včetně systému jejich přeměny a následné údržby a včetně vyčíslení nákladů.

 

764/19 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině – ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu žáků v odděleních školní družiny dle podkladové přílohy číslo 50919. Výjimka se povoluje s podmínkou, že zvýšení počtu žáků v odděleních školní družiny není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

765/19 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2019 -  zvýšení a použití finančního limitu na účelově určené opravy a udržování - MŠ Korálky

Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2019 - školské příspěvkové organizace

Rada města revokuje část 2) svého usnesení číslo 99/19 ze dne 28. 1.2019, které nahrazuje tímto textem: 

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.605.259,10 Kč.

 

766/19 Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2019 -  zvýšení a použití finančního limitu na účelově určené opravy a udržování - MŠ Korálky

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ číslo 6/2019 kapitoly 14 (školství) dle podkladové přílohy číslo 50857. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

767/19 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 50945. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

768/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks lůžko Prima dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50946).

 

769/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks lůžko Prima s hrazdou dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50947).

 

770/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks stůl malý nerez dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50948).

 

771/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks lůžko Prima dle návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 50949).

 

772/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks dřez dvoudílný a 1 ks špalek řeznický dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50950).

 

773/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 2 ks lůžko Prima s hrazdou dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50951).

 

774/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks lůžko Prima dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50952).

 

775/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks vyšetřovací lůžko dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50953).

 

776/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks lůžko Prima dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50954).

 

777/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks nerezový stůl výdejní dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50955).

 

778/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks nerezový stůl s otvorem dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50956).

 

779/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks pracovní stůl, 1 ks police, stůl mycí otevřený, stůl mycí 2 dřezy, stůl k myčce, elektrická fritéza a podstavec pod fritézu dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50957).

 

780/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks stolová deska dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 50958).

 

781/19 Žádost MŠ Domeček Havlíčkův Brod - zajištění stravování

Rada města schvaluje zvýšení kapacity školního stravování příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ze současných 754 na 802 strávníků s účinností od 1.1.2020 za účelem zajištění stravování MŠ Domeček Havlíčkův Brod. 

 

782/19 Žádost MŠ Domeček Havlíčkův Brod - zajištění stravování

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení ve věci zvýšení kapacity školního stravování u příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit rozpočtové opatření na zvýšení provozního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ve výši 55 tis. Kč k zajištění dovybavení ŠJ MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832.

 

783/19 Operační plán zimní údržby 2019

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 50935 až 50938.

 

784/19 Oblastní charita Havlíčkův Brod - Mateřské centrum Zvoneček – lampionový průvod

Rada města schvaluje  bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost za AZ centrem Oblastní charitě Havlíčkův Brod - Mateřskému centru Zvoneček, Rubešovo nám. 171, 580 01  Havlíčkův Brod za podmínky využití stávajícího kiosku (včetně toalet) pro pořádání Svatomartinského lampiónového průvodu dne 9.11. 2019 od 17 do 18 hodin.

 

785/19 Žádost oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí se zřízením parkování u vchodu do objektu Bělohradská 1128.

 

786/19 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - pánev smažící

Rada města schvaluje návrh na likvidaci hmotného majetku dle podkladové přílohy č. 50860.

 

787/19 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - myčka

Rada města schvaluje návrh na likvidaci hmotného majetku dle podkladové přílohy č. 50861.

 

788/19 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - třídič kompostu

Rada města schvaluje návrh na likvidaci hmotného majetku dle podkladové přílohy č. 50896.

 

789/19 Podání žádosti + Plná moc - Multifunkční učebna - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Multifunkční učebna - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

790/19 Plná moc - Multifunkční učebna - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové, MBA pro projekt Multifunkční učebna – ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy č. 50867.

 

791/19 Rozpočtová opatření OŘP 6/2019

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 6/2019 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy číslo 50923. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 292/18 ze dne 17.12.2018.

 

792/19 Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti do programu "Regenerace veřejných prostranství na sídlištích" vyhlášeného Státním fondem rozvoje bydlení na projekt Doprava v klidu ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - I. etapa.

 

793/19 Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt s názvem "Regenerace sídliště - Doprava v klidu ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - I. etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

794/19 Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování Projektu s názvem "Regenerace sídliště - Doprava v klidu ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - I etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

 

795/19 Žádost o výpůjčku vestibulu Staré radnice pro konání výstavy v termínu od 19. 11. do 29. 11. 2019

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu Staré radnice Spolku vojenského sdružení rehabilitovaných AČR pro konání výstavy k 30. výročí sametové revoluce s názvem "Zločiny komunismu v letech 1948 - 1989" v termínu od 19. 11. do 29. 11. 2019.

 

796/19 Krajská knihovna Vysočiny - návrh dodatku smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 6 dle podkladové přílohy č. 50917 se zhotovitelem stavby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ firmou Zlínstav a.s., IČO 28315669.

 

797/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 13 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy číslo 50925. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

798/19 Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná - zadání zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná“ s vybraným uchazečem RONELI SE, IČO 29316731.

 

799/19 Zázemí hřbitova - připojení elektrické energie

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 19_SOP_01_4121576861 dle podkladové přílohy č. 50927 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

800/19 Vodovod a kanalizace Novotnův Dvůr - služebnost Ředitelství silnic a dálnic

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 12PO-000904 (P/ZS/27/2019)dle podkladové přílohy č. 50930 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

801/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/6, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkova 807, Havlíčkův Brod, L. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 15.11.2019 do 14.5.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 136 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

802/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2761/10, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod, L. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 15.11.2019 do 14.5.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 123 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

803/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2781/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod, I. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 15.11.2019 do 14.5.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 127 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

804/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/17, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 17, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod, I. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 15.11.2019 do 14.2.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 107 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

805/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2795/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod J. Š., Lučice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 15.11.2019 do 14.2.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 106 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

806/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/91, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 91 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 8.11.2019 do 7.11.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

807/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/78, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 78 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, K. F., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 8.11.2019 do 7.11.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

808/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/55, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 55 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, M. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 8.11.2019 do 7.11.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

809/19 Ukončení pronájmu pozemku č. 180/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Štáflova

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu majetku uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město ve znění podkladové přílohy č. 50855.

 

810/19 Smlouva o nájmu majetku - pozemek č. 180/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Štáflova

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu majetku, včetně doložky, ve věci pronájmu pozemku pozemková parcela č. 180/6 o výměře 3 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 50915. Pronajímatelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

811/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 764/2014/Hol - pozemky stč. 20 a č. 554, oba v k.ú. Jilemník

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o výpůjčce č. EK 764/2014/Hol uzavřené s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31.10.2022.

 

812/19 Žádost o pronájem objektu a okolí čp. 4288 v parku Budoucnost

Rada města schvaluje pronájem objektu čp. 4288 v parku Budoucnost a okolní části pozemku č. 201 v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu Švecovi, IČ: 01207385, Dlouhá 3042, Havlíčkův Brod s účinností od 1.12. do 31.12.2019 za nájemné ve výši 4.000 Kč + spotřeba el. energie za účelem uspořádání veřejně přístupných kulturně-společenských akcí.

 

813/19 Rozvojový program MŠMT ČR „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“

Rada města schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, odměny z rozvojového programu „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ pro ředitele školských příspěvkových organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 50863.

 

814/19 Potvrzení pro MPSV

Rada města souhlasí s vyjádřením podpory Města Havlíčkův Brod pro Oblastní charitu - Mateřské centrum Zvoneček dle podkladové přílohy č. 50967.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta