Usnesení z jednání rady města dne 29.10.2012



Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Blažena Polyaková, Mgr. Jana Hartmanová, JUDr. Vít Fikar, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

922/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informace z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.: 336/12  a 337/12  do 30.6.2013.

 

923/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 426/10, 257/11, 258/11.

 

924/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit inzerci nabídky prodeje volných bytů včetně spoluvlastnických podílů na domě , popř. na pozemku takto:

bj.č. 3209/3 o velikosti 3+1, min. cena     900 tis. Kč

bj.č. 3230/6 o velikosti 3+1, min.cena      850 tis. Kč

bj.č. 2760/4 o velikosti 3+1, min.cena      740 tis. Kč.

 

925/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku inzerovat  prodej těchto bytových jednotek:

bj.č. 1205/11 o velikosti 1+1, min. cena    530 tis. Kč

bj.č. 1105/2 o velikosti 1+1, min. cena      510 tis. Kč

bj.č. 1108/12 o velikosti 3+1, min. cena    915 tis. Kč

bj.č. 1121/7 o velikosti 1+1, min. cena      530 tis. Kč

bj.č. 1121/12 o velikosti 3+1, min. cena    895 tis. Kč

bj.č. 1122/7 o velikosti 1+1, min. cena      540 tis. Kč

 

926/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství požádat poskytovatele dotace u projektu „Rekonstrukce objektu č.311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/25.01281 o prodloužení termínu předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace a úpravu harmonogramu realizace projektu.

 

927/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství požádat poskytovatele dotace u projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282  o prodloužení termínu předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace a úpravu harmonogramu realizace projektu.

 

928/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahrnout náklady na dokončení stavby "Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176, k.ú. Šmolovy“ do rozpočtu roku 2013.

 

929/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru dopravy podat ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podnět týkající se porušení § 78, odst. 6), vyhlášky č. 361/2000 Sb. povolením světelné reklamy v blízkosti Lidické ulice, jako silnice I. třídy, u křižovatky ulic Lidická  a Humpolecká.

 

930/12 Bezplatné zapůjčení stánku

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení stánku pro vánoční akci "Děti dětem" ve dnech 11.-13. prosince 2012 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě  dle podkladové přílohy č. 20492

 

931/12 Vstupenky do bazénu

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí 10 ks vstupenek do krytého bazénu Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

932/12 Návrh na změnu cen v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje návrh na změnu cen služeb zajišťovaných v hlavní činnosti na rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20469.

 

933/12 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.9.2012 dle podkladové přílohy č.20466 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.9. 2012.

 

934/12 Změna č. 5 Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na r. 2012

Rada města schvaluje změnu č. 5 Plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 20485

 

935/12 Plán zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje Nařízení rady města č. 7/2012 "Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu" včetně příloh č. 1 až 3 dle podkladových příloh č. 20502 až 20504 s platností od 1.11.2012.

 

936/12 Darovací smlouva - věcný dar - Auto Špinar, s. r. o.

Rada města schvaluje "Darovací smlouvu č. 15/2012" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a právnickou osobou Auto Špinar s. r.o., se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jihlavská 3278, IČO 26 01 27 74, dle podkladové přílohy č. 20448, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - učebních pomůcek pro rozvoj motoriky ruky. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

937/12 Darovací smlouva - věcný dar - JUDr. Josef Košmider

Rada města schvaluje "Darovací smlouvu č. 28/2012" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a JUDr. Josefem Košmiderem, advokátem, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, dle podkladové přílohy č. 20459, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - loutkového divadla a kulis. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

938/12 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách v době od 27.12.2012 do 31.12.2012. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

 

939/12 Žádost o schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 7/2011

Rada města schvaluje "Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 7/2011" uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkův Brod, Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75 01 51 96 dle podkladové přílohy č. 20446.

940/12 Rozpočtové opatření MP č. 1/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kapitoly č. 219 Městská policie dle podkladové přílohy č. 20408. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

941/12 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 7/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 kapitoly Odbor sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy č. 20398. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

942/12 Rozpočtová opatření EO č. 10/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření za kap. 39 - dle podkladové přílohy č. 20497. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

943/12 Žádost o finanční dar Nadačního fondu Českého klubu olympioniků region Východní Čechy

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků region Východní Čechy, Sluneční 627, Sezemice, na potřeby olympioniků medailistů, kteří se zúčastnili Olympijských her do roku 1992.

 

944/12 Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře

Rada města schvaluje přípravu žádosti z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska.

 

945/12 Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře

Rada města schvaluje podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí na projekt  Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska.

 

946/12 Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt  Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

947/12 Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města

Rada města souhlasí s použitím znaku města na odznacích vyráběných společností AKTIV Opava, s.r.o.

 

948/12 Rozpočtová opatření OSI č. 4/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2012 kapitoly 19 odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 20490.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

949/12 VO Máchova - smlouva s Krajem Vysočina

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 20414 ve věci vedení veřejného osvětlení v ulici Máchova s Krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

950/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 20440 ve věci vedení veřejného osvětlení a vodovodu pro obytnou zónu Rozkošská s Krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

951/12 Údržba Cihlářského potoka - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavření dodatku smlouvy o dílo jehož předmětem je veřejná zakázka „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů 
SO 02 – SO 17“ dle podkladové přílohy č. 20435 a to s Technickými službami Havlíčkův Brod, IČ 70188041 a Jaromírem Švecem – Agroimpuls, IČ 15587681.

952/12 Bioplynová stanice letiště

Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Bioplynové stanice Letiště, Havlíčkův Brod společnosti TARIA  a.s., IČ 29351537 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 20436.

 

953/12 Plynofikace Mírovka - smlouvě o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 20472 ve věci rozšíření plynofikace v místní části Mírovka s Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072.

 

954/12 Úprava přechodů pro chodce - křižovatka Masarykova, Havlíčkova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 20474 s COOP družstvo HB, IČ 00032115 ve věci úpravy přechodu pro chodce v křižovatce ulic Havlíčkova - Masarykova.

 

955/12 Úprava přechodů pro chodce - křižovatka Masarykova, Havlíčkova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene dle podkladové přílohy č. 20475 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 ve věci úpravy přechodu pro chodce v křižovatce ulic Havlíčkova - Masarykova.

 

956/12 Vyhodnocení veřejné zakázky - demolice objektů v bývalých kasárnách letiště

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise vylučuje z účasti v zjednodušeném podlimitním řízení na veřejné zakázky „Demolice budovy č.15 na stp. č. 5464 a budovy č.33 na stp. č. 5465, Havlíčkův Brod“ uchazeče  Recydo Ulehla s.r.o., IČ 25349023.

 

957/12 Vyhodnocení veřejné zakázky - demolice objektů v bývalých kasárnách letiště

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky „Demolice budovy č.15 na stp. č. 5464 a budovy č.33 na stp. č. 5465, Havlíčkův Brod“: první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. IČ 60932171, druhý AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, třetí DAV a.s., IČ 00575381 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. Souhlas s realizací bude učiněn až po rozhodnutí o přidělení dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

958/12 Vyhodnocení veřejné zakázky - rekonstrukce čp. 310, 311

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise vylučuje z účasti v otevřeném zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod, Rekonstrukce objektu č.310“ uchazeče  BRICK-STAV a.s., IČ 26098377, Fine Line s.r.o., IČ 26970384, OLSPOL s.r.o., IČ 27466701, Vlastimil Zelený – START, IČ 10121765 a Subterra a.s., IČ 45309612.

 

959/12 Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu

Rada města nesouhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „II/150, Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČ 49454501 a vyzývá zhotovitele stavby, aby městu Havlíčkův Brod předložil návrh opatření pro případ, že by zimní období znemožnilo dokončení stavby v roce 2012.

 

960/12 Program regenerace městské památkové zóny

Rada města ukládá odboru rozvoje města vymáhat od Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, IČO 15060527 finanční prostředky ve výši odvodu dotace včetně penále za porušení rozpočtové kázně Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zón roku 2011.

 

961/12 Mostek U Traplů

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit projektovou dokumentaci a příslušné povolení pro odstranění havarijního stavu mostu HB-4023 přes náhon v ulici U Traplů ve variantě č. 2 dle podkladové přílohy č. 20479.

 

962/12 Obytná zóna Rozkoš - plynofikace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20495 se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupenou  RWE GesNet s.r.o., IČ 27295567 ve věci výstavby plynovodu v obytné zóně Rozkoš.

 

963/12 Obytná zóna Rozkoš - plynofikace

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20494 mezi Mgr. Milanem M., MUDr. Markétou M. a společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupenou  RWE GesNet s.r.o., IČ 27295567 ve věci výstavby plynovodu v obytné zóně Rozkoš, kterého je město Havlíčkův Brod stavebníkem.

 

964/12 Smlouva o předání a ochraně datových sad Aeroklub Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o předání a ochraně datových sad pro potřeby Studie rozvoje areálu Letiště Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20491 s Aeroklubem Havlíčkův Brod, IČ 00528951.

 

965/12 Rozpočtové opatření ORM č. 14/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 14. kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20499. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

966/12 Rozpočtové opatření ORM č. 15/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 15. kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20500. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

967/12 Cyklostezka Šmolovy

Rada města ukládá odboru správy majetku vyzvat majitele části pozemků parc.č. 3658/1, 3658/2 a 2785/58 katastrální území Havlíčkův Brod a části pozemků p.č. 158, 160/1, 159/1, 160/3, 189/1 a 35/3 katastrální území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Ing. Jiřího H., Přeštice – Zastávka, Dr. Ing. Petra H., Havlíčkův Brod, Veita H., Rakousko, Zdeňka H., Karlovy Vary a Alenu H., Havlíčkův Brod, které jsou dotčeny plánovanou stavbou cyklostezky Havlíčkův Brod – Šmolovy, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a to za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4008/173/2012 zpracovaným Jiřím Pertlem.

 

968/12 Opěrná zeď U Panských

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce opěrné zdi U Panských, Havlíčkův Brod“ společností Green projekt s.r.o., IČ 27195783, který bude řešit prodloužení termínu ukončení prací o 21 dnů.

 

969/12 Rekonstrukce Domova pro seniory

Rada města v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ukládá provést nové hodnocení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.0182 a jmenuje jinou hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hermann, Tomáš Beránek, Jiří Kopic, Mgr. Miloslav Kozlík, Ing. Karel Báťa, a náhradníky této komise: Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma, Zbyněk Stejskal, Mgr. Marek Topolovský, Libor Honzárek.

 

970/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 7 Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod Jaroslavu a Janě N.

 

971/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 13 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaroslavě K.

 

972/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 12  Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, Radce Ž.

 

973/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 10 Jihlavská 1122, Havlíčkův Brod Ladislavu K.

 

974/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1 v domě č.  1201 Žižkov II, Havlíčkův Brod Lence Ch. 

 

975/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 3 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Davidu K. a Lucii K.

 

976/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Marii M., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65,- Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15. 11. 2012 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

977/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Jitce K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65,- Kč/m2.  nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.11.2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb .

 

978/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  21 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod  Haně P., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65,- Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.11.2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

979/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 8 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Haně H., kterým se mění doba nájmu do 28.2. 2015.

 

980/12 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Václavu K., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.11.2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do  31.10.2013. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2.

 

981/12 Pronájem bytu v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod,spojeného s částečným pracovním úvazkem Ing. Tomáši K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK s účinností od 15.11. 2012 na dobu určitou po dobu vykonávání pracovní činnosti pro pronajímatele. Nájemné činí 65,- Kč/ m2.

 

982/12 Zajištění přístřeší - tiskopis

Rada města schvaluje formulář potvrzení o zajištění přístřeší dle podkladové přílohy č. 20429.

 

983/12 Výběr nájemce radniční vinárny a restaurace v č.p.87

Rada města schvaluje pronájem radniční vinárny a restaurace v objektu č.p.87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o celkové ploše 349,09 m2 a venkovní terasy o celkové ploše 62,4 m2  Pavlu Vašíčkovi,  Beckovského 1873, Havlíčkův Brod, IČ: 66264898 za cenu 1.312 Kč/m2/rok s účinností od 24.11.2012.

 

984/12 Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o velikosti 18 m2  Michaele Pfeiferové, Žďárská č.p.1718, Havlíčkův Brod, IČ:88021289 s účinností od 1.11.2012 a za cenu 300 Kč/m2/rok dle podkladové přílohy č.20486.

 

985/12 Žádost o prominutí úroku z prodlení

Rada města neschvaluje prominutí úroku z prodlení Krajské knihovně Vysočiny, Havlíčkovo náměstí čp. 87, Havlíčkův Brod ve výši 123,00 Kč a stanovuje termín k úhradě do 30.11.2012.

 

986/12 Žádost o prominutí smluvního úroku

Rada města neschvaluje prominutí úroku z prodlení společnosti Úsvit - zařízení SPMP,  Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod ve výši 856,00 Kč a stanovuje termín k úhradě do 30.11.2012.

 

987/12 Návrh na likvidaci pohledávek města

Rada města schvaluje likvidaci pohledávek podle předložených návrhů na likvidaci pohledávek města dle podkladové přílohy č. 20401 a 20402.

 

988/12 Rozpočtové opatření OSM č. 7/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 7/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 20496. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

989/12 Pronájem části ppč. 3053/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3053/2 o výměře 55 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod firmě CATUS spol. s r.o., IČ: 15770753, se sídlem Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod. Nájemní vztah se sjednává s účinností od 1.11.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 2.200 Kč/rok. Rada města zároveň schvaluje srovnání pozemku kamennou drtí za účelem parkování vozidel na náklady nájemce. Za předpokladu ukončení nájemního vztahu bude pozemek uveden nájemcem do původního stavu.

 

990/12 Pronájem části ppč. 2792/2 a 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/2 o výměře 130 m2 a 2792/5 o výměře 32 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Erice P., Krucemburk za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok,tj. 972 Kč/rok.

 

991/12 Povolení parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí  - Krajská knihovna Vysočiny

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 21.11.2012 v čase od 9:30 do 14:00 hodin při příležitosti konání "Malá knihovnická slavnost".

 

992/12 Povolení parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí  - Krajská knihovna Vysočiny

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umístit na středovou plochu Havlíčkova náměstí dopravní značení IP12 na den 21.11.2012 v rámci konání akce "Malá knihovnická slavnost"

 

993/12 Prodej stavebního pozemku - inzerát

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerát na prodej pozemku parc.č. 690/29 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20263.

 

994/12 Návrh opatření k nápravě závadného stavu na vodním díle na parcele p.č.570/3 v k.ú. Perknov

Rada města bere na vědomí informaci o závadném stavu vodního díla na pozemku p.č. 570/3 v k.ú. Perknov a ukládá odboru správy majetku:

1/ Zadat zpracování projektové dokumentace na odbahnění a opravu výpustného zařízení včetně kontrolní šachty a panelového opevnění vodního díla 

2/ Zařadit investiční akci "Odbahnění a oprava vodního díla na pozemku p.č. 570/3 v k.ú. Perknov" do rozpočtu města na rok 2013.

 

995/12 Inzerce prodeje objektu čp. 2005

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerci na prodej objektu  čp. 2005, včetně pozemků, součástí a příslušenství v katastrálním území  Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy 
č. 20516.

 

996/12 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu, QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, dle podkladové přílohy č. 20467 s účinností 
od 1.11.2012.

 

997/12 Žádost celního úřadu

Rada města souhlasí s výpůjčkou malé zasedací místnosti V Rámech 1855, Havlíčkův Brod Celnímu úřadu Žďár nad Sázavou v termínech uvedených v podkladové příloze č.20508.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta