Usnesení z jednání rady města dne 28.7.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Paed Dr. Veronika Prchalová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Petra Schwarzová, Ing. Marta Gerthnerová, Mgr. Hana Jarošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

728/14 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004: 

- převod částky 150 tis. Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu za účelem posílení zdrojů Investičního fondu, 

- použití Investičního fondu k zajištění financování zakázky malého rozsahu č. 1/2014 "Oprava podlahy a kanalizace Školní jídelny Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292".

 

729/14 Pronájem ledu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout slevu ve výši 50% z ceníkových cen za pronájem ledu na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě žadateli ZÁKLADNA HOKEJOVÝCH MISTRŮ, z.s., Pod Nemocnicí 582/31, 625 00 Brno,  IČ: 22771395, pro pořádání kempu mladých hokejistů ročníku 2002 ve dnech 6.-10.8.2014 na základě žádosti (podkladová příloha č. 26001).

 

730/14 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.6.2014 dle podkladové přílohy č. 26041 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.6.2014.

 

731/14 Změny jízdních řádů MHD v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje změnu  standardních jízdních řádů MHD v Havlíčkově Brodě v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26072 s platností od 31.8.2014 a změnu  objížďkových jízdních řádů MHD v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26073 s platností od 31.8.2014

 

732/14 Žádost o zapůjčení veřejného prostranství - Kolo bez hranic o.s.

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného využití veřejného prostranství v areálu sportoviště Plovárenská Havlíčkův Brod v rozsahu cca 100m2 pro umístění zázemí tj. lehkých stanů, nafukovacích stanů a kateringového zázemí a pitného režimu za účelem pořádání akce Brodský Highlander, konané dne 13.9.2014, pořadateli Kolo bez hranic o.s., Žižkova 989, Havlíčkův Brod, IČ 28556097, dle podkladové přílohy č. 26075.

 

733/14 Rozpočtové opatření OSI č. 4/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 26000. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

734/14 Přemístění obrazovky městského informačního systému z budovy Nové radnice do vestibulu Staré radnice

Rada města souhlasí s přemístěním jedné obrazovky městského informačního systému do vestibulu Staré radnice, dle návrhu předloženém v podkladové příloze č. 25988, a to do doby rekonstrukce části budovy č.p. 87.

 

735/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města nevyhovuje námitkám uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., IČO 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“ a odmítá je jako neodůvodněné v plném rozsahu podle přílohy 26081.

 

736/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města nevyhovuje námitkám uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., IČO 271 95 783, sídlo Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“ a odmítá je jako neodůvodněné v plném rozsahu podle přílohy 26082.

 

737/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města nevyhovuje námitkám uchazeče OK GARDEN s.r.o., IČO 275 71 297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“ a odmítá je jako neodůvodněné v plném rozsahu podle přílohy 26080.

 

738/14 Hřiště Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se sdružením Společnost Žižkov, které je sdružením firem Lubomír Dvořák, IČO 10466452 a DŘEVOARTIKL spol. s r.o., IČO 26306921 na realizaci stavby „Hřiště Žižkov, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26018.

 

739/14 Hřiště Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření kapitoly Územní plánování a rozvoj měst ve věci realizace stavby „Hřiště Žižkov, Havlíčkův Brod“.

 

740/14 Rekonstrukce Lipnické ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit v rámci opravy krytu vozovky silnice č. III/34740 Lipnická ul., jejíž investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, vyrovnání obrubníků v nezbytně nutném rozsahu.

 

741/14 Sociální zázemí k tenisovým kurtům

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod na dodavatele stavby „Sociální zázemí k tenisovým kurtům“ Ing. Tomáše Hermanna a Zbyňka Stejskala a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla a Libora Honzárka.

 

742/14 Sociální zázemí k tenisovým kurtům

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby při realizaci stavby „Sociální zázemí k tenisovým kurtům“ vykonával technický dozor stavebníka nad prováděním stavby dle § 152 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

 

743/14 Revitalizace parku Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zakázku malého rozsahu a uzavřít smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26032 a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26033 na akci „Revitalizace parku Budoucnost, Havlíčkův Brod“ s Ing. Zdeňkem Sendlerem, IČO 12189391.

 

744/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 10 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26042. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

745/14 Nástavba fotbalových kabin FC SLOVAN

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu FC SLOVAN Havlíčkův Brod na dodavatele stavby „Nástavba fotbalových kabin, Havlíčkův Brod“ Jiřího Kopice a Libora Honzárka a jejich náhradníky Zbyňka Stejskala a Ing. Ivana Kuželku.

 

746/14 Nástavba fotbalových kabin FC SLOVAN

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby při realizaci stavby „Nástavba fotbalových kabin, Havlíčkův Brod“ vykonával technický dozor stavebníka nad prováděním stavby dle § 152 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

 

747/14 Chodník Svatý Kříž - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Chodník Svatý Kříž II etapa“ dle podkladové přílohy č. 26016 s Markem H. a Andreou H. oba bydlištěm Svatý Kříž.

 

748/14 Plynofikace Mírovka - smlouva o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 26047 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 na straně povinné a  RWE GAS Net s.r.o., IČO 27295567 na straně oprávněného ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

749/14 Rozpočtová opatření EO - 07/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kap. 18,19,39,41 - dle podkladové přílohy č. 26059. Schválená rozpočtová opatření jsou v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

750/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - komunikace v areálu letiště

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - částí pozemků parcelní číslo 2801 a 3500 v katastrálním území Havlíčkův Brod a částí pozemků parcelní číslo 566/1 a 566/7 v katastrálním území Poděbaby o celkové výměře cca 5.000 m2 Pavlu Novotnému, Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání 7. ročníku Českého poháru ve slalomu na skateboardu ve dnech 6. a 7. září 2014. Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

751/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - komunikace v areálu letiště

Rada města poskytuje finanční podporu ve výši 3.500,- Kč Pavlu Novotnému, Havlíčkův Brod, na nákup pohárů a medailí pro vítěze kategorií slalom JUNIOR, slalom STRAIGHT, slalom HYBRID a slalom GIANT, při konání Českého poháru ve slalomu na skateboardu, pořádaného v Havlíčkově Brodě, ve dnech 6. a 7. září 2014.

 

752/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - komunikace v areálu letiště

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26002.  Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

753/14 Havlíčkův Brod, U Vlkovska - kabelové vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2348/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

754/14 Snížení nájemného - Radniční vinárna, Havlíčkovo náměstí č.p. 87, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje snížení nájemného nebytových prostor v č.p. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, které má pronajaté společnost Pivovar Chotěboř s.r.o. IČ:29316731, Průmyslová 1755, Chotěboř o částku 1.238 Kč/měsíc zpětně od 1.5.2014 do úplného odstranění závady.

 

755/14 Pronájem zemědělské půdy v k.ú. Šmolovy u HB, M. Fiala

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. HO 044/2009/Kre, uzavřené s Milanem F., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 25999, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu o část pozemku ppč. 1097/6 o výměře 10 m2 a část pozemku ppč. 1069/4 o výměře 150 m2, oba v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 220 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 160 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 27 Kč.

 

756/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkov II, Havlíčkův Brod Lence K. a Ruslanu K., oba bytem, Ostrava.

 

757/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 1859/17, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 17, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Daně A., Polička. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 81 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

758/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2475/19, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Ditě H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

759/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2612/1, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod Zdeňku M., Světlá nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

760/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2798/12

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Veronikou K., Dolní Krupá dle podkladové přílohy číslo 26013.

 

761/14 Upuštění od vymáhání pohledávky - Mírová 116/5 a 5. května 311/2

Rada města schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 12.811 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 5, ulice Mírová 116 a bytu číslo 2, ulice 5. května 311, Havlíčkův Brod, jehož nájemci byli Ivan a Mária S.

 

762/14 Záměr prodeje části pozemku ppč. 628/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/2 v k.ú. Havlíčkův Brod v rozsahu do 150 m2 Františkovi E., Praha 6 – Veleslavín. Rada města ukládá  vymáhat po žadateli úhradu za předchozí bezesmluvní užívání části pozemku ve výši 10 Kč/m2/rok v období od 1.3.2013 do doby narovnání majetkoprávních vztahů k projednávané části předmětného pozemku.

 

763/14 Výpůjčka pozemků ppč. 1032/4 a ppč. 3888/1, oba v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky pozemků ppč. 1032/4 a ppč. 3888/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26067. Půjčitelem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

764/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona 472/2011 Sb., jmenuje s účinností od 1.8.2014 do 31.7.2020 Mgr. Miloše Kejklíčka ředitelem příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta