Usnesení z jednání rady města dne 28.6.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichovský, Ing. Markéta Míšková, Ing. Marta Gerhnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

367/21 Provoz mateřských škol o letních prázdninách - revokace usnesení číslo 212/21

Rada města revokuje usnesení č. 212/21 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2021 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2021 do 31.7.2021 zajišťovat  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329; předškolní vzdělávání od 1.8.2021 do 31.8.2021 bude zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189.

(Podklad jednání č. 320)

 

368/21 Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. za rok 2020

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 s tím, že vykázaná účetní ztráta ve výši 1.015 tis. Kč bude připočtena k hospodářskému výsledku za minulé účetní období a proúčtována na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

(Podklad jednání č. 321)

 

369/21 Nájem bufetu krytého bazénu

Rada města schvaluje odpuštění nájemného za pronájem bufetu krytého bazénu nájemci Ludmila Bendová s.r.o., Ledečská 2934,580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 05668310, za měsíc červen až srpen 2021 na základě žádosti dle podkladové přílohy č. 63346.

(Podklad jednání č. 316)

 

370/21 Žádost o pronájem – Hokejová škola 2021

Rada města schvaluje žadateli Bruslařský klub Havlíčkův Brod, z.s., pronájem ledové plochy zimního stadionu na akci: „Hokejová škola 2021“ ve dnech 2.8. -7.8.2021 v rozsahu 24 hod. a tělocvičny v rozsahu 12 hod. za cenu 1,- Kč/ hod viz podkladová příloha č. 63347.

(Podklad jednání č. 317)

 

371/21 Zakázka malého rozsahu – dodávka svítidel VO

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka svítidel VO 2021“ s vybraným dodavatelem Sněhota C&C s.r.o., Špirkova 523/12, 142 00 Praha 12, IČ: 24298280 dle podkladové přílohy č. 63353.

(Podklad jednání č. 318)

 

372/21 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny "Bezpečná silnice 2021"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 63382, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Bezpečná silnice 2021 a ukládá Oddělení řízení projektů Smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 331)

 

373/21 Pracovní skupina pro systém odpadového hospodářství města

Rada města odvolává na vlastní žádost člena pracovní skupiny pro systém odpadového hospodářství města Jiřího Holešáka a jmenuje novým členem této pracovní skupiny Ondřeje Holešáka. Rada města děkuje Jiřímu Holešákovi za dosavadní vykonanou práci.

(Podklad jednání č. 322)

 

374/21 Vyjádření města Havlíčkův Brod jako účastníka řízení ve věci povolení provozu zařízení k využívání odpadů zasypáváním s názvem "Zařízení k využívání odpadů k zasypávání Terénní úpravy - Havlíčkův Brod"

Město Havlíčkův Brod jako účastník řízení podle § 22 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá námitky k vydání povolení k provozu zařízení k využívání odpadů s názvem "Zařízení k využívání odpadů k zasypávání Terénní úpravy - Havlíčkův Brod" společností Bergasto a.s., IČO 28340957, sídlo Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc v Baštínově dle podkladové přílohy č. 63380.

(Podklad jednání č. 325)

 

375/21 Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. dle podkladové přílohy č. 63358.

(Podklad jednání č. 323)

 

376/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/37, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 37, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 326)

 

377/21 Pronájem bytu - byt č. 2800/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 327)

 

378/21 Parkoviště Žižkova - provozní řád

Rada města schvaluje provozní řád parkoviště Žižkova dle podkladové přílohy č. 63384.

(Podklad jednání č. 328)

 

379/21 Zavedení systému separovaného sběru odpadu ("door to door") v místní části Perknov

Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu QS 55-10 k nákupu 1 000 ks plastových nádob na separovaný odpad v předpokládaném objemu 1 000 tis. Kč a ukládá realizovat dodávku od dodavatele JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 329)

 

380/21 Zavedení systému separovaného sběru odpadu ("door to door") v místní části Perknov

Rada města schvaluje na základě zmocnění zastupitelstva změnu rozpočtu č. 8 v období 06/2021. Změna alokuje nové do schváleného rozpočtu nezahrnuté rozpočtové příjmy v objemu 1 000 tis. Kč z odvodů části hospodářského výsledku zřizovaných příspěvkových organizací za rok 2020 a nové rozpočtové výdaje k zajištění realizaci projektu sběru separovaného odpadu u domu v pilotní oblasti Perknov v objemu 1 000 tis Kč (podrobný návrh rozpisu v podkladové příloze č. 63385). Vyrovnané saldo rozpočtu města na rok 2021 se nemění.

(Podklad jednání č. 329)

 

381/21 Rozpočtová opatření EO - 06/2021 za 05/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 06/2021 dle podkladové přílohy č. 63383. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení ZM číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 330)

 

382/21 Žádost Městysu Libice nad Doubravou o zapůjčení zařízení pro měření rychlosti

Rada města souhlasí s instalací radaru pro zjišťování statistických údajů v dopravě (měření rychlosti, četnosti a typu vozidel), o kterou požádal Městys Libice nad Doubravou za předpokladu úhrady nákladů spojených s technickou obsluhou tohoto zařízení, kterou zajistí příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 319)

 

383/21 Koresponděnční hlasování SMO - finanční pomoc Moravě

Rada města schvaluje souhlas Města Havlíčkův Brod jako člena Svazu měst a obcí ČR s uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Svazu měst a obcí ČR ve výši 5 mil. Kč na výdaje spojené s obnovou veřejného majetku v souvislosti s živelnou pohromou na Jižní Moravě, a to formou daru na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu.

(Podklad jednání č. 332)

 

384/21 Program jednání zastupitelstva města

Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města, jehož jediným bodem je finanční pomoc obcím na jihu Moravy, které byly zasaženy živelnou pohromou.

(Podklad jednání č. 333)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta