Usnesení z jednání rady města dne 28.1.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Milena Popelová, Edita Ondráčková, Bc. Jindřich Macek, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Pavel Bárta, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl

 

 

32/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - pololetní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a s tímto souhlasí.

 

33/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - pololetní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a s tímto souhlasí.

 

34/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - pololetní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a s tímto souhlasí.

 

35/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - pololetní prázdniny

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a s tímto souhlasí.

 

36/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - pololetní prázdniny

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a s tímto souhlasí.

 

37/19 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny - Učební pomůcky 2019

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod o dotaci z programu "Učební pomůcky ZUŠ 2019" z Fondu Vysočiny, a to na opravu koncertního klavíru zn. Bösendorfer - inv. č. 1198. 

 

38/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Nuselská

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2019 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 46814, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 8 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků školy na zimní pobyty v přírodě ve školním roce 2018/2019. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

39/19 Žádost o schválení nájemní smlouvy kopírovacího zařízení a smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu

Rada města v souladu s čl. VI zřizovací listiny, bodem 3.5 uděluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 předchozí souhlas k uzavření " Nájemní smlouvy na kopírovací zařízení Xerox AltaLink C8035" s firmou XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., IČO 481 09 193 se sídlem 140 00 Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle dle podkladové přílohy číslo 46902 a k uzavření "Smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu č. 02/2019" pro předmětné kopírovací zařízení s firmou SKORI, s.r.o., IČO 259 84 748, se sídlem 539 01 Hlinsko, Květná 1382 dle podkladové přílohy číslo 46903.

 

40/19 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8. A dle podkladové přílohy číslo 46844. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

41/19 IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města schvaluje realizaci IV. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2019 - slavnostní zahájení čtvrtek 6.6.2019, vlastní sportovní soutěže pátek 7.6.2019.

 

42/19 IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města schvaluje na IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2019 pozvat sportovní výpravy žáků - sportovců z partnerských měst Špišská Nová Ves, Brielle a Brixen.

 

43/19 IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, IČO 70 18 80 41, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 součinnost při realizaci IV. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2019: 

1) bezplatně poskytnout zimní stadion Kotlina (plocha včetně kabin, vstupního vestibulu a sociálního zázemí) dne 5.6.2019 od 13:00 do 15:00 hodin (zkouška slavnostního zahájení), dne 6.6.2019 od 7:00 hodin do 12:00 hodin (slavnostní zahájení) . 

2) bezplatně poskytnout sportoviště Plovárenská dne 7.6.2019 od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

3) bezplatně poskytnout fotbalové hřiště s umělým povrchem Na Losích dne 7.6. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.   

4) zajistit srolování dopravního hřiště z plochy Zimního stadionu Kotlina dne 5.6.2019 (do 13:00 hodin) a jeho opětovnou instalaci dne 7.6.2019 do 8:00 hodin.

5) poskytnout pro výpravy žáků-sportovců z partnerských měst volný vstup do krytého bazénu v termínu 5.6.2019 a 7.6.2019.

 

44/19 IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města uděluje výjimku ze "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ na zajištění ubytování bez výběrového řízení pro výpravy žáků - sportovců a delegací z partnerských měst Spišská Nová Ves, Brielle a Brixen v souvislosti s účastí na IV. havlíčkobrodských sportovních hrách dětí a mládeže 2019.

 

45/19 Smlouvy o výkonu funkce člena DR a doplnění dozorčí rady obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s. r.o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích odvolává člena dozorčí rady MUDr. Pavla Antonína, děkuje mu za jeho činnost a volí s účinností od 29.1.2019 člena dozorčí rady společnosti Jana Kerbera, DiS.

 

46/19 Smlouvy o výkonu funkce člena DR a doplnění dozorčí rady obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s. r.o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s Ivanou Mojžyškovou dle podkladové přílohy č. 46979.

 

47/19 Smlouvy o výkonu funkce člena DR a doplnění dozorčí rady obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s. r.o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s Janem Schwarzem dle podkladové přílohy č. 46981.

 

48/19 Smlouvy o výkonu funkce člena DR a doplnění dozorčí rady obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s. r.o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s Janem Kerberem dle podkladové přílohy č. 46980.

 

49/19 Dozorčí rada společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO:25930354 odvolává na základě čl. VII, písm. C), odst. 2 zakladatelské listiny společnosti stávající dozorčí radu ve složení: Ing. Jan Hyliš, PaedDr. Martina Matějková, Jan Nosek, děkuje jim za jejich práci a jmenuje na funkční období 2019 – 2022 novou dozorčí radu ve složení: Mgr. Miloš Fikar, Mgr. at Mgr. Jan Sojka, Milan Plodík.

 

50/19 Změna celkové výše provozního příspěvku 2018

Rada města souhlasí se změnou - snížením - celkové výše provozního příspěvku na rok 2018 pro PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 46939.

 

51/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku (12 ks polohovací lůžko Prima s matrací) Domovu ve Věži, příspěvkové organizaci, IČO 60128089.

 

52/19 Organizační struktura příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města Havlíčkova Brodu schvaluje Organizační plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1. 2. 2019 dle podkladových příloh č. 46942 a 46643.

 

53/19 Nájemní smlouva lyžařský vlek Vysoká

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu a provozování lyžařského vleku LV 400 Vysoká

se spolem „Lyžař Havlíčkův Brod z.s.“, Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČ: 27038840 dle podkladové přílohy č. 46896 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu uzavřít. 

 

54/19 Uzavírka ulice Mírová  - změna jízdních řádů MHD

Rada města schvaluje zajištění mimořádného režimu MHD dle podkladové přílohy č. 46870 a č. 46871 a objížďkové jízdní řády MHD dle podkladové přílohy č. 46872 v souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulice Mírová, s platností od 4.2.2019.

 

55/19 Sportovní areál Na Losích – provozní řád a úprava ceníku v HLČ

Rada města schvaluje Provozní řád sportovního areálu Na Losích, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46868.

 

56/19 Sportovní areál Na Losích – provozní řád a úprava ceníku v HLČ

Rada města schvaluje revizi č. 12 Ceníku hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46869 s platností od 1.2.2019.

 

57/19 Změny v provádění zimní údržby od 02-2019

Rada města schvaluje změny v provádění zimní údržby dle podkladové přílohy č. 46976 od 1.2.2019 a ukládá odboru dopravy zapracovat tyto změny do Nařízení města k provádění zimní údržby.

 

58/19 Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2018

Rada města bere na vědomí předložený přehled návrhů na likvidaci majetku projednaných v roce 2018.

 

59/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo OŽP/2018/1

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo OŽP/2018/1 dle podkladové přílohy č. 46852 se zhotovitelem Šindlar s. r. o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 26003236.

 

60/19 Plná moc IROP

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Marii Kudrnové pro projekt „ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010298 v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 46906.

 

61/19 Podání žádosti o dotaci na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019

Rada města schvaluje podání žádosti na projekt „Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XI.“ dle podkladové přílohy č. 46888 a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

 

62/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování města Havlíčkův Brod -realizace místní Agendy 21 pro rok 2019 dle podkladové přílohy číslo 46890.

 

63/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Hodnotící zprávu realizace místní Agendy 21 za rok 2018 dle podkladové přílohy číslo 46875.

 

64/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města schvaluje finanční podporu realizace projektu „Světový den HIV-AIDS“ z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 8.000 Kč, který je jednou z aktivit projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. Podpora vyplynula z komunitního plánování - hlasování na veřejném Fóru.

 

65/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města bere na vědomí komplexní výsledky veřejného Fóra 2018 dle podkladové přílohy číslo 46921 a doporučuje výsledky veřejného Fóra 2018 předložit na jednání zastupitelstva města Havlíčkův Brod.

 

66/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat odpovědným politikem pro místní Agendu 21 místostarostu města Havlíčkův Brod Ing. Vladimíra Slávku.

 

67/19 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města jmenuje asistenta koordinátora projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Havlíčkův Brod  Bc. et Bc. Martinu Krylovou.

 

68/19 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

69/19 Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2019

Rada města schválila Smlouvu o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 46922.

 

70/19 Návrh Smlouvy o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod - rok 2019

Rada města schválila Smlouvu o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 46923.

 

71/19 Záštita + logo města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje převzetí záštity a použití loga města Havlíčkův Brod nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019, která se bude konat dne 30. září 2019 v kongresovém centru Cubex Centrum Praha.

 

72/19 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod o zapůjčení výstavních prostor Staré radnice

Rada města schvaluje výpůjčku výstavních prostor (foyer) na Staré radnici pro uspořádání vánoční výstavy patchworku v termínu od 1. do 24. 12. 2019 (podkladová příloha č. 46855).

 

73/19 Žádost Krajské knihovny Vysočiny o zapůjčení salonku Staré radnice

Rada města schvaluje zapůjčení salonku Staré radnice pro pořádání cyklu čtenářských setkání s vybranými osobnostmi v termínech 10. dubna, 15. května a 12. června 2019 (podkladová příloha č. 46857).

 

74/19 Přehled stížností a petic přijatých v r. 2018

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2018 dle podkladové přílohy č. 46807.

 

75/19 Žádost o změnu termínů čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté pro rok 2019 dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - Stamic Creative, s.r.o.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/94/2018/LK společnosti Stamic Creative, s.r.o., IČO 284 20 721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 – Dubeč, dle podkladové přílohy č. 46876.

 

76/19 Veřejné osvětlení Termesivy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 46840 se zhotovitelem stavby „Termesivy – doplnění veřejné osvětlení“ firmou ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441.

 

77/19 Stavební úpravy Základní školy V Sadech

Rada ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 46822 na zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy Základní školy V Sadech, Havlíčkův Brod“ firmou RONELI SE, IČO 29316731.

 

78/19 III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3 - vyhodnocení zakázky, revokace usnesení

Rada města revokuje své usnesení č. 953/18 a na základě vyhodnocení veřejné zakázky „III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem „Společnost M-Silnice + CHT HB, H.Brod – ul. Mírová“, jejíž společníky jsou M-Silnice a.s., IČO 42196868 a  Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

79/19 Příspěvek na obnovu kulturní památky - střecha kostela ve Svatém Kříži

Rada města ukládá odboru rozvoje města poskytnout Římoskokatolické farnosti Svatý Kříž, IČO 60128551 prohlášení obce, že město Havlíčkův Brod bude spolufinancovat akci opravu kostela Nalezení Svatého Kříže ve výši min. 10 % nákladů, tj. 22 567 Kč v případě, že obdrží příspěvek z Fondu Vysočiny z programu PAMÁTKY 2019.

 

80/19 Připojení na místní komunikace - Retail park Strojírenská

Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace 198c na pozemku parc.č. 1817/3 k.ú. Havlíčkův Brod k plánovanému obchodnímu centru Retail park Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 46918.

 

81/19 Rybník Baštínov - smlouva opravňující provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 46948 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

82/19 Smlouva o užití digitálních dat

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR pro potřeby Digitálního povodňového plánu města a ORP Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46945 s firmou ŠINDLAR s.r.o., IČO 26003236.

 

83/19 Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech - uložení sedimentu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy – souhlasu s uložením sedimentu na ornou půdu dle podkladové přílohy č. 46953 s Zemědělským družstvem Maleč, IČO 15058751.

 

84/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/10, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 10, v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M.a V. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 11.2.2019 do 10.2.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

85/19 Sociální byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, ulice Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s T. K., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 23.1.2019 do 22.4.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

86/19 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/1, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. EK 30/2014/Kuč uzavřené s L. O., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 1, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 2.2.2021.

 

87/19 Změna nájemní smlouvy - byt č. 1859/35, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 35, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod s L. D., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 21.1.2019 do 20.1.2020. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

88/19 Změna nájemní smlouvy - byt č. 1860/3, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod s O. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 26.1.2019 do 25.7.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

89/19 Směrnice pro nájem sociálních bytů - změna č. 1

Rada města schvaluje změnu č. 1 Směrnice pro nájem sociálních bytů QS 55-39 dle podkladové přílohy č. 46854.

 

90/19 Pronájem pozemků č. 560/20, 560/22, 560/3 a 553/6, v k.ú. Havlíčkův Brod - tenisové kurty

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků č. 560/20, 560/22, 560/3 a 553/6, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 46978.

 

91/19 Dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č. 8602630012 - pojištění majetku ve vlastnictví města

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 22 k pojistné smlouvě č. 8602630012 s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, dle podkladové přílohy č. 46938.

 

92/19 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. OSM 282/2010/Fir - pozemek pro novinový stánek Žižkov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. OSM 282/2010/Fir uzavřené se S. V., bytem Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude zpětně prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok, tj. 16.500 Kč/rok.

 

93/19 Úpravy cest - Perknov

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat se společností Agro Posázaví o ukončení pachtu na pozemcích pod bývalými cestami a zajistit vytyčení těchto pozemků v terénu.

 

94/19 Rozpočtová opatření EO

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 01/2019 dle podkladové přílohy č. 46944. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

95/19 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 289/18 z 17.12.2018 o schválení rozpočtu města pro rok 2019 rada města projednala a schvaluje systematický rozpis rozpočtu města v členění:

- odpovědnostně podle kapitol (KA) přiřazených odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem jednotky

- věcně podle čísel organizačních přiřazených činnostem, projektům, objektům, organizačním jednotkám (ČORG)

- funkčně a druhově dle platné rozpočtové skladby

Rozpis je formalizován v příloze podkladu. 

Rada města dále projednala a schvaluje závazné ukazatele hospodaření organizačních složek a zřizovaných příspěvkových organizací – stanoveny v samostatných usneseních. 

Kompetenci k provádění změn rozpisu rozpočtu 2019 deleguje rada města odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem. Změnu rozpisu rozpočtu za svěřený úsek (KA) musí schválit vedoucí odboru a člen rady města, který má uvedený odbor nebo složku v kompetenci.

 

96/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO TS HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne

17/12/2018 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 118 500 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2019:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí:

1.022 tis. Kč odvod nevyužitých odpisů (tělocvična ZS)

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 50.296 tis. Kč

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 152,0

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok

2019

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2019, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

97/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO SSM HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17/12/2018 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 10 134,0 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2019:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 1.888,4 tis. Kč.

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 39 048,0 tis. Kč.

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 116,5

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2019 (účel, výše) 

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5) Investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2019 činí 550 tis. Kč

6) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2018, kterou PO předkládá radě města.

7) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2019, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

98/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO AZ Centrum volného času HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí celkem 2 109,1 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 240,0 tis. Kč. 

3) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění servisních zaměstnanců max. 711,3 tis Kč. 

4) přepočtený počet servisních zaměstnanců max. 2,6 (tj. 0,8 úvazku správce budovy, 1,3 úvazku uklizečky, 0,5 úvazku hospodářka). 

5) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

99/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO MŠ  Korálky HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 6 461,3 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1 400,0 tis. Kč 

3) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství max. 1 272,1 tis Kč. 

4) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4,0.

5) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

100/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZŠ Konečná HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 2 077,7 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 350,0 tis. Kč

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

101/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZŠ Štáflova HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 815,8 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 260,0 tis. Kč

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

102/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZŠ V Sadech HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 939,9 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2019 příspěvkové organizaci stanoven. 

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

103/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZŠ a MŠ Wolkerova HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5 198,4 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 200,0 tis. Kč

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

104/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZŠ Nuselská HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 443,7 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 100,0 tis. Kč. 

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

105/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO ZUŠ J.V.Stamice HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 390,0 tis. Kč 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2019 příspěvkové organizaci stanoven. 

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

 

106/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - org. složka Městská policie HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 268/17 ze dne 11/12/2017 stanovuje pro rok 2018 závazný ukazatel hospodaření organizační složky Městská policie Havlíčkův Brod (KA 29), druh – mzdové výdaje položka 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 14003,0 tis. Kč (vč. spolufinancování platů asistentů prevence kriminality)

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie bez úvazků asistentů prevence kriminality nepřekročí limit 30,0 zaměstnance

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2019, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

 

107/19 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - org.složka Městský úřad HB

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje pro rok 2019 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 59.335,0 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 166,0 zaměstnanců

Regulativ mzdových výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje všech organizačních složek (čísel) MěÚ s výjimkou:

- platů, odměn, ostatních osobních výdajů a náhrad místních zastupitelských orgánů (PAR 6112 - členové zastupitelstva města, výbory, komise) a dohod o pracovní činnosti hasičů JPO3 (PAR 5512)

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených z prostředků účelové dotace na zajištění činnosti odboru soc.věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče, výkonu sociální práce a opatrovnictví

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených v rámci realizace projektů systemizovaných na KA 35 Projekty.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2019, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

 

108/19 Vytvoření pracovního místa - veřejně prospěšné práce, prevence kriminality - prodloužení

Rada města schvaluje prodloužení polovičního pracovního úvazku  pracovního místa "asistent prevence kriminality - ostraha v budově Úřadu práce v Havlíčkově Brodě" do 30.4.2020.

 

109/19 Projekt „Děti do bruslí“ - pokračování

Rada města ukládá Technickým službám zdarma poskytnou pro zajištění projektu Děti do bruslí ledovou plochu v termínu od 4.2.2019 do 26.4.2019.

 

110/19 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 46987.

 

111/19 Rekonstrukce sociálních zázemí v 4.NP Nuselská

Rada ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 46808 na zhotovení stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce ve 4. NP, ZŠ Nuselská“ firmou RONELI SE, IČO 29316731.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta