Usnesení z jednání rady města dne 28.1.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Pavel Bárta, Ing. Josef Beneš, Bohumil Veselý

 
 

70/13 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na pořízení učební pomůcky

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na Krajský úřad Kraje Vysočina o dotaci na pořízení elektrické poklopové pece TE 250SBH dle podkladové přílohy č. 21045. V případě realizace podpory a následného pořízení elektrické poklopové pece TE 250SBH rada města souhlasí s profinancováním povinné spoluúčasti žadatele z Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. V případě, že ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod nezíská podporu z dotačního programu kraje, tak rada města souhlasí s profinancováním celé částky na pořízení elektrické poklopové pece TE 250SBH z Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice H. Brod v roce 2013. 

                                                                              

71/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 994/12 do 31.12.2014.

 

72/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 855/11 a 768/11. V obou případech protistrana nepodepsala dohodu o uznání a splátkách dluhu.

 

73/13 Zapůjčení stánků na akci: Masopustní jarmark

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení stánků a souvisejících služeb od Technických služeb Havlíčkův Brod ve výši 7.089,- Kč vč. DPH Oblastní charitě Havlíčkův Brod (Mateřské centrum Zvoneček), B. Němcové  188,  580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 60 233, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na zajištění 10. Masopustního jarmarku v Havlíčkově Brodě 3.února 2013 v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č.21123 a  cenovou kalkulací dle přílohy č.21124

 

74/13 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.12.2012 dle podkladové přílohy č. 21127 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.12. 2012.

 

75/13 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis Technických služeb Havlíčkův Brod -Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 28.1.2013 dle podkladové přílohy č. 21128

 

76/13 Přehled stížností a petic v roce 2012

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2012 dle podkladové přílohy č. 20964.

 

77/13 Postup ekonomického odboru při aplikaci zvýšení u místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada města se seznámila s postupem ekonomického odboru při provádění přenesené působnosti na úseku místních poplatků a doporučuje správci místních poplatků postupovat u poplatků nezaplacených včas nebo ve správné výši podle obecných pravidel uvedených v podkladové příloze č. 21081.

 

78/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. OSI - 01/11 o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 21057.

 

79/13 Souhlas s použitím znaku města při propagaci MS 2013 v biatlonu

Rada města souhlasí s použitím znaku města Rádiem Vysočina při propagační akci k MS 2013 v biatlonu.

 

80/13 Program prevence kriminality 2013

Rada města schvaluje podání žádosti v rámci dotačního titulu "Program prevence kriminality 2013".

 

81/13 Zvýšení ošatného pro oddávající členy zastupitelstva (vč. agendy SPOZ)

Rada města schvaluje s platností od 1.2.2013 úpravu příspěvku na úpravu zevnějšku při výkonu občanských obřadů (svatby, vítání občánků) dle podkladu č. 61/2013.

 

82/13 Provozní poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo

Rada města schvaluje provozní poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo ve výši 1000 Kč v katastrálním území města a 2000,- Kč mimo katastrální území města. Provoznímu poplatku podléhají všechny svatby mimo dobu stanovenou radou města nebo konané na jiném vhodném místě, o něž bude požádáno od 1.2.2013.

 

83/13 Prokopa Holého - přeložka komunikačních kabelů

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 21098 se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336 ve věci přeložky komunikačního vedení vyvolaného rekonstrukcí ulice Prokopa Holého.

 

84/13 Revitalizace středu města - odvod peněžních prostředků

Rada města na základě Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod čj.RRJV 95/2013 ve věci odvodu peněžních prostředků u projektu „Revitalizace středu města Havlíčkův Brod–číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759“ ukládá odboru rozvoje města vzdát se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí, požádat o posečkání s platbou odvodu a požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o prominutí odvodu.

 

85/13 Stavba II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č.150-026

Rada města projednala uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 21103 se zhotovitelem stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026“ firmu SDS EXMOST s.r.o., IČ 49454501 a žádá zhotovitele stavby o zaslání vyjádření, jak deklaroval dopisem ze dne 18.12.2012.

 

86/13 Program obnovy venkovy Vysočiny - mandátní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č. 21114 s Krajem Vysočina, IČ 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013.

87/13 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - dodatky smluv

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 21120 se zhotovitelem stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ firmou PSJ a.s., IČ 25337220.

 

88/13 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - dodatky smluv

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č. 21121 s technickým dozorem stavebníka projektu „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ firmou NDCON s.r.o., IČ 64939511.

 

89/13 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - dodatky smluv

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č. 21122 s koordinátorem BOZP na stavbě „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ firmou NDCON s.r.o., IČ 64939511.

 

90/13 Rekonstrukce smuteční obřadní síně - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče VSM spol. s r.o., IČ 15526194 z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

91/13 Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži

Rada města prohlašuje, že i nadále trvá zájem města Havlíčkův Brod realizovat projekt „Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži“ s podporou operačního programu životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.

 

92/13 žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 10 v domě čp. 1122 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Ladislavu K.

 

93/13 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku

Rada města schvaluje zařazení Bartoloměje K. a Adély C., Havlíčkův Brod, do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

94/13 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 807-7

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Marií a Ivanem Ž., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 21074.

 

95/13 Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o velikosti 61,63 m2 společnosti infoHB s.r.o., Mlýnská č.p. 3184, Havlíčkův Brod, IČ:288 28 232 s účinností od 1.2.2013 a za cenu 300 Kč/m2/rok dle podkladové přílohy č. 21097.

 

96/13 Žádost o změnu nájemní smlouvy č. OSM 231/2012/Fir

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy č. OSM 231/2012/Fir spočívající v přemístění stánku s květinami na pozemek pozemková parcela č. 904/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

97/13 Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 75/2013

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 75/2013 o výpůjčce nemovitosti včetně doložky ve věci výpůjčky pozemku ppč. 1000/3 o výměře 85 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 21065. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

98/13 Smlouva o dílo. Restaurování tří lunetových obrazů.

Rada města ukládá odboru správy majetku, použít pro výběr zhotovitele na restaurování tří lunetových obrazů smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 21077.

99/13 Smlouva o provedení stavby "I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova", stavebník ŘSD ČR, státní příspěvková organizace

Rada města ukládá odboru správy majetku města uzavřít smlouvu o provedení stavby "I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova" se stavebníkem organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 145 05, IČ: 65993390, zastoupenou Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, Jihlava, PSČ: 586 01 dle podkladových příloh č. 21125 a 21126.

 

100/13 Pronájem restaurace a vinárny

Rada města schvaluje pronájem radniční vinárny, restaurace  v objektu č.p.87 a přilehlé venkovní terasy, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o., Průmyslová č.p.1755, Chotěboř, IČ:273 80 572 , s účinností od 1.2.2013   dle podkladové přílohy č.21149.

 

101/13 Žádost o souhlas s uspořádáním Olympiády mládeže krajů 2014 v ledním hokeji.

Rada města souhlasí s uspořádáním Olympiády mládeže krajů 2014 v ledním hokeji, která se uskuteční ve dnech 19.1.2014 až 24.1.2014 na zimním stadionu Kotlina na žádost HC REBEL, a.s. (podkladová příloha č. 21143). Rada města souhlasí s výpůjčkou ledové plochy a kabin pro potřeby turnaje.

 

102/13 Aktualizace nařízení města - Tržní řád

Rada města vydává s účinností od 1.3.2013 nařízení města č. 1/2013 Tržní řád dle podkladové přílohy č. 21112. Účinností tohoto nařízení se ruší předchozí nařízení města č. 5/2011 Tržní řád.

 

103/13 Úprava platů ředitelů havlíčkobrodských školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, platové zařazení ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 21137 k datu 1.2.2013.

 

104/13 Přesídlení barmských uprchlíků 2012

Rada města schvaluje zajištění bydlení pro rodinu přesídlených barmských uprchlíků.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta