Usnesení z jednání rady města dne 28.05.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Jukl, Jan Zimmermann, Ing. Pavel Sláma

 

419/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 356/12 a 363/12  do 30.6.2012 a 1086/2011 do 31.8.2012.

 

420/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 362/12 a ukládá odboru správy a informatiky prověřit využití webového portálu "Elektronická tržiště veřejné správy", kde má město jako územně správní celek zajištěno přístup zdarma.

 

421/12 Žádost Tělovýchovné Jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. o finanční příspěvek

Rada města schvaluje poskytnutí finanční podpory formou finančního daru zápasníkům oddílu zápasu řecko - římského při Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s. Oldřichu V. a Liboru M., každému ve výši 10.000 Kč.

 

422/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 6/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č.19369. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

423/12 Provozní řád tribuny na Havlíčkově náměstí

Rada města projednala a schvaluje Provozní řád tribuny na Havlíčkově náměstí dle podkladové přílohy č. 19370.

 

424/12 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky plynu pro rok 2013

Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností PPE.CZ, 28. října 2663/150, Ostrava,  IČ: 25863568 na komplexní zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách na sdružené služby dodávky zemního plynu formou elektronické aukce v souladu s ustanoveními § 96 a násl. zákona o veřejných zakázkách ve znění podkladové přílohy č. 19279 a ukládá všem organizacím zakládaným a zřizovaným městem spolupracovat se společností PPE.CZ, 28. října 2663/150, Ostrava,  IČ: 25863568 při zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele plynu na období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

 

425/12 Investice spol. Teplo HB s.r.o., zřízení plynové kotelny v KD Ostrov čp.28  v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Plynová kotelna Kulturní dům "Ostrov “, s.r.o." a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o. vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu s vnitřním předpisem pro  zadávání zakázek společnosti Teplo HB s.r.o. Havlíčkův Brod.

 

426/12 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - přípravná třída 2012/2013

Rada města schvaluje zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, od 1.9.2012.

 

427/12 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - přípravná třída 2012/2013

Rada města dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ukládá odboru sociálních věcí a školství podat žádost na Krajský úřad Kraje Vysočina o vyslovení souhlasu se zřízením přípravné třídy při ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

428/12 Projekty příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - informace

Rada města bere na vědomí zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 jako příjemce a nositele projektu " Škola nově" a uděluje souhlas Mgr. Janě Hartmanové k výkonu funkce manažera tohoto projektu.

 

429/12 Aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 70910961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 19250.

 

430/12 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 427.268 Kč na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.

 

431/12 Rozpočtové opatření OŽP č. 1/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kapitoly 02 Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 19231. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

432/12 Rozpočtová opatření EO č. 05/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření ekonomického odboru č. 5/2012 za kap. 02,41 dle podkladové přílohy č. 19380 a 19381. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

433/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města  schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 13 Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod s Miroslavou M., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

434/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města uděluje výjimku ze Zásad hospodaření s byty a schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 18 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s Lukášem a Magdou F., Havlíčkův  Brod, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

435/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení  uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 11 Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod s Milanem B., bytem Jilem, počínaje dnem 15. 6. 2012.

 

436/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení  uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 7 Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod s Michalem B., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 15. 6. 2012.

 

437/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 8 Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod s Radkem V., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

438/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 6 Sídliště Pražská 2798, Havlíčkův Brod s Jiřím H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

439/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 16 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Jiřím J., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

440/12 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 24 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Markem P., Šmolovy, počínaje dnem 15.6. 2012.

 

441/12 Žádost o zaměstnání

Rada města schvaluje pronájem bytu v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, spojeného s pracovním úvazkem Josefu P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena smlouva typu AK na dobu určitou po dobu vykonávání pracovní činnosti pro pronajímatele. Nájemné činí Kč 65/m2.

 

442/12 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nemovitého majetku - vodních ploch na Cihlářském potoce

Rada města ukládá odboru správy majetku vyhlásit výběrové řízení na pronájem vodních ploch na Cihlářském potoce dle podkladové přílohy č. 19201 a zároveň schvaluje návrh nájemní smlouvy dle podkladové přílohy č. 19204.

 

443/12 Výběrové řízení na provozovatele kiosku rychlého občerstvení na hřišti Plovárenská

Rada města ukládá odboru správy majetku vyhlásit výběrové řízení na provozovatele kiosku rychlého občerstvení u hřiště v ulici Plovárenská dle podkladové přílohy č. 19251 a zároveň schvaluje návrh nájemní smlouvy dle podkladové přílohy č. 19252.

 

444/12 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě 2012

Rada města schvaluje konání komerčních vánočních trhů na Havlíčkově náměstí od 10.12.2012 do 23. 12. 2012 a  na Smetanově náměstí od 29.11.2012 do 23. 12. 2012  a ukládá odboru správy majetku vyhlásit výběrové řízení na jejich zajištění dle pokladové přílohy č. 19345.

 

445/12 Výpůjčka fotbalového hřiště v Mírovce - 700 let od založení obce Mírovka a 50 let TJ Sokol Mírovka

Rada města schvaluje výpůjčku fotbalového hřiště v Mírovce včetně přilehlých ploch TJ Sokolu Mírovka, IČ: 46485465, U Pekárny 1684, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce "700 let od založení obce Mírovka a 50 let TJ Sokol Mírovka" dne 2. června 2012. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

446/12 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části plochy na stěně objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČ: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod za účelem umístění vývěsní skříňky o rozměrech 1000 x 700 mm. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede vypůjčitel odstranění vývěsní skříňky na své náklady.

 

447/12 Zúžení předmětu výpůjčky smlouvy o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben, uzavřené se Základní uměleckou školou J.V. Stamice Havlíčkův Brod, IČ: 72545950, se sídlem Smetanovo náměstí 31, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku stavební parcela číslo 139 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.6.2012.

 

448/12 Pronájem části stpč. 139 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 139 o výměře 5 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti EuROSS s.r.o., IČ: 25256947, se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod za účelem umístění lehkého ocelového schodiště k únikovému požárnímu východu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 100 Kč/rok.

 

449/12 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 18 Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod Zdeňku a Marii R. 

 

450/12 Zadání zakázky Rekonstrukce domova důchodců

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, ŽSD stavební a.s., IČ 46507931, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093 a ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 k podání nabídky na stavební práce „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 19353 a 19354.

 

451/12 Zadání zakázky Rekonstrukce domova důchodců

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 Ing. Ivana Kuželku, Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla a Bc. Magdalenu Kufrovou a jejich náhradníky Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Jana Zimmermanna a Ing. Josefa Beneše.

 

452/12 Poskytnutí jistoty u veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města ukládá všem pracovníkům městského úřadu, městské policie a příspěvkovým organizacím města, aby u zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 500 000 Kč bez DPH a vyšší požadovali po uchazečích poskytnutí jistoty k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Zadavatelé na stanovení podmínek pro poskytnutí a uvolnění jistoty použijí ustanovení § 67 zákona č. 137/2006 Sb.

 

453/12 Rekonstrukce staré radnice - dodatek

Rada města revokuje své usnesení č. 247/12 a schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 19241 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I. stavba“ firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367, kterým se specifikuje rozsah opravy kamenného zdiva a klenby, na které bude čerpán příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012.

 

454/12 Veřejná osvětlení Mlýnská - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 19247 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci výstavby veřejného osvětlení v ulici Mlýnská.

 

455/12 Přeložka telekomunikačních kabelů

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě dle podkladové přílohy č. 19266 se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336 ve věci přeložky telekomunikačních kabelů v Mírovce.

 

456/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19301 s Jiřím B. a Janou B., Havlíčkův Brod.

 

457/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19302 s Ladislavem B., Havlíčkův Brod.

 

458/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19303 s Mgr. Oldřichem C. a Květuší C., Havlíčkův Brod.

 

459/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19304 s Duong V. M., Havlíčkův Brod.

 

460/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19305 s Jaroslavem F. a Martinou F., Havlíčkův Brod.

 

461/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19306 s Danielem F., Havlíčkův Brod.

 

462/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19307 s Tomášem F., Havlíčkův Brod.

 

463/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19308 s Lucií H., Havlíčkův Brod.

 

464/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19309 s Josefem H., Havlíčkův Brod.

 

465/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19310 s Miroslavem H., Bystrá.

 

466/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19311 s Ing. Janem J., Havlíčkův Brod.

 

467/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19312 Ladislavem K. a Martinou K., Havlíčkův Brod.

 

468/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19313 s Danou K., Havlíčkův Brod.

 

469/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19314 s Janem K., Havlíčkův Brod.

 

470/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19315 s Markétou K., Havlíčkův Brod.

 

471/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19316 s MUDr. Ilonou K., Havlíčkův Brod.

 

472/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19317 s Ludmilou M., Pohled.

 

473/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19318 s Ludmilou M., Praha.

 

474/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19319 s Ludmilou M., Praha.

 

475/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19320 s Ivanou M., Havlíčkův Brod.

 

476/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19321 s Jiřím M. a Libuší M.Havlíčkův Brod.

 

477/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19322 s Teodorem M. a Květoslavou M., Havlíčkův Brod.

 

478/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19323 s Jiřím P., Havlíčkův Brod.

 

479/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19324 s Karlem R.Havlíčkův Brod.

 

480/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19325 s Janem S., Havlíčkův Brod.

 

481/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19326 s Mgr. Rudolfem S., Havlíčkův Brod.

 

482/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19327 s Mgr. Evou S., Havlíčkův Brod.

 

483/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19328 s Miroslavou S., Havlíčkův Brod.

 

484/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19329 s Vojtěchem S., Havlíčkův Brod.

 

485/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19330 s Františkou S., Havlíčkův Brod.

 

486/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19331 s Ing. Pavlem V., Havlíčkův Brod.

 

487/12 Dohoda o provedení stavby - Veřejné osvětlení u Kauflandu

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavby veřejného osvětlení od Kauflandu k restauraci U Kroupů dle podkladové přílohy č. 19332 s Marií V., Havlíčkův Brod.

 

488/12 Ukazatel rychlosti vozidel - Humpolecká ul.

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit výměnu stávajícího ukazatele rychlosti na Humpolecké ulici za nový.

 

489/12 Cyklostezka u Sázavy - smlouvy o zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.19363 se společností COOP družstvo Havlíčkův Brod, IČ 32115 ve věci výstavby stezky pro pěší a cyklisty podél Sázavy.

 

490/12 Cyklostezka u Sázavy - smlouvy o zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.19364 se společností RA HB, v.o.s., IČ 25970119ve věci výstavby stezky pro pěší a cyklisty podél Sázavy.

 

491/12 Rozpočtové opatření ORM č. 7/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 19351. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

492/12 Rozpočtové opatření ORM č. 8/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 19352. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

493/12 Změna jízdních řádů MHD platná od 10. 6. 2012

Rada města schvaluje změnu jízdních řádů městské hromadné dopravy s platností od 10. 6. 2012 dle podkladové přílohy č. 19365.

494/12 Žádost studentů Gymnázia Havlíčkův Brod - Majáles 2012 - revokace

Rada města mění své usnesení č. 392/12 ze 14. 5. 2012 takto:

rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit: zapůjčení tribuny a laviček, připojení na elektrickou energii, zapůjčení 2 stánků, 10 ks zábran, 6 ks kontejnerů a 20 ks pytlů na odpad a jeho likvidaci, provoz WC do 24:00 a osazení přechodného dopravního značení na akci "Majáles 2012" na Havlíčkově náměstí dne 19. 5. 2012 Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod , IČ 60126621.

 

495/12 TS HB - finanční příspěvek zřizovatele na rok 2012 - přepočet

Rada města schvaluje změnu vnitřního členění (účel, výše) neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod pro rok 2012 dle podkladové přílohy č. 19368 z důvodu zavedení jiné metodiky rozpouštění režijních nákladů v organizaci. Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Technických služeb Havlíčkův Brod ve výši 85.912 tis. Kč a další požadavky dané usnesením rady města č. 24/12 zůstávají nezměněny. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace.

 

496/12 Bramborářské dny 2012

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, zajistit  pro akci Ústředního bramborářského svazu České republiky , Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, „22. bramborářské dny“, která se bude konat ve dnech 25. – 27. 10. 2012 v Havlíčkově Brodě tyto práce - zapůjčení  tribuny a laviček na Havlíčkově náměstí a 9 stánků, včetně montáže a demontáže.

 

497/12 Změna č. 3 investičního plánu p.o. Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 19405. 

 

498/12 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 19406.

 

499/12 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací  a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 19372.

 

500/12 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací  a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 19377.

 

501/12 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací  a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 19375.

 

502/12 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací  a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací základní škol, Mateřské školy Korálky, Základní umělecké školy J.V.Stamice a AZ Centra.

 

503/12 Vyjádření účastníka řízení - povolení k provozování loterie - vydává MF ČR

Rada města zmocňuje ekonomický odbor Městského úřadu v Havlíčkově Brodě k zastupování města v řízení o povolení provozování loterií nebo jiných podobných her podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) zákona č. 202/1990 Sb., loterní zákon. Zmocnění musí být aplikováno v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města regulující provozování loterií a sázkových her na území města Havlíčkův Brod.

 

504/12 Propojení plynovodu U Rybníčku II

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat propojení plynovodu v obytné zóně U Rybníčku II společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 19360 formou uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo č.09073/032.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta