Usnesení z jednání rady města dne 27.4.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Pavel Bárta, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Josef Beneš, Petra Dolejšová, Ing. Josef Jukl

 

282/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru města v rámci možností realizovat navržená opatření uvedená v zápisu z kontroly systému zadávání a využití studií a projektových dokumentací, podkladová příloha 52795.

 

283/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru životního prostředí zpracovat návrh ocenění v oblasti životního prostředí.

 

284/20 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy

Rada města schvaluje pro školní rok 2020/2021 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

285/20 Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2020

Rada města revokuje usnesení č. 91/20 ze dne 27. 1. 2020, odstavec 2b) a na návrh zřizované PO Sociální služby města HB schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnost PO na max. 44 065 tis. Kč. V ostatním zůstává usnesení RM č. 91/20 beze změn a doplnění.

 

286/20 Evidenční převod přebytečného majetku – Opel Zafira

Rada města schvaluje evidenční převod nepotřebného majetku - osobní vozidlo Opel Zafira ze Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu, p.o. na Mateřskou školu Korálky Havlíčkův Brod, p.o.

 

287/20 Darovací smlouvy

Rada města schvaluje návrhy Darovacích smluv dle podkladových příloh č. 53031 až 53036, jejichž předmětem jsou finanční a věcné dary pro PO SSM HB. Rada města za poskytnuté dary děkuje.

 

288/20 Pozemky pod lyžařským vlekem

V návaznosti na usnesení rady města č. 280/20 ze dne 9.4.2020 ukládá rada města Technickým službám Havlíčkův Brod objednat právní zastupování advokátem JUDr. Korečkem, Horní 2002, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ: 71462490 ve věci majetkoprávního řešení pozemků p.č. 198/21 a 176/2  k.ú. Vysoká pod stavbou lyžařského vleku.

 

289/20 Žádost o schválení odložení plateb

Rada města schvaluje v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru odklad platby faktur vystavených TSHB za služby spojené s likvidací odpadů na základě uzavřených typových smluv na SKO (směsný komunální odpad), PKO (pronájem kontejnerů na odpad), S00 (převzetí, odvoz, likvidace odpadů – plasty, papír) a VSM (využití systému města) se splatností počínaje od 1. 4.2020 na období do 30. 9. 2020. Současně po uvedenou dobu odkladu plateb za odpady nebudou uplatňovány smluvní sankce:

- za prodlení se zaplacením faktury dle ustanovení ve smlouvě ve výš 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení,

- sankce odstoupení od smlouvy v případě, že původce nezaplatí řádně a včas za provedený svoz odpadu.                                                  

 

290/20 Žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci proti COVID 19

Rada města schvaluje žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci proti COVID 19 viz podkladová příloha č. 53042 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod podat tuto žádost ve stanoveném termínu.

 

291/20 Žádost o finanční dar - Hrošení 2020

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru PhDr. Kateřině Zavadilové, IČO: 71625984, se sídlem Pod dálnicí 1282/1, 14000 Praha - Michle.

 

292/20 Rozpočtové opatření OVVV č. 7/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OVVV č. 7/2020 dle podkladové přílohy č. 53041. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

293/20 Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, změna termínu realizace díla

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 na realizaci stavby „Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 53004 se zhotovitelem stavby firmou Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270

 

294/20 Úsekové měření rychlosti - výběr dodavatele

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na dodávku „Úsekového měření, ORP Havlíčkův Brod“ dle podkladových příloh č. 52987 až 52990 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí QS 55-10.

 

295/20 Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod a Perknov - výběr dodavatele

Rada města souhlasí se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu „Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov“ dle podkladových příloh č. 53006 až 53011 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí QS 55-10.

 

296/20 Obnova secesního altánu v parku

Rada města vzhledem k nouzovému stavu souhlasí se změnou odstranění vad a nedodělků při realizaci stavby „Obnova a restaurování dřevěného altánu v parku Budoucnost, Havlíčkův Brod“ do 31. května 2020.

 

297/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - světelná signalizace Žižkova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 263/2020 dle podkladové přílohy č. 53023 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

298/20 Žádost o výměnu bytových jednotek

Rada města projednala žádost D. R. o výměnu bytových jednotek a ukládá ekonomickému odboru postupovat dle Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod Qs 55-23.

 

299/20 Veřejná obchodní soutěž - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat veřejnou obchodní soutěž na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 258 v ulici Dolní v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové přílohy č. 53001.

 

300/20 Veřejná obchodní soutěž čp. 168 v obci Poděbaby, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat veřejnou obchodní soutěž na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 168 v obci Poděbaby ve znění podkladové přílohy č. 53027.

 

301/20 Výpůjčka pozemku pro stavbu JV obchvatu

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela č. 2915/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti M-Silnice, a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, za účelem vstupu na pozemek, kde budou provedeny práce související s výstavbou JV obchvatu. Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou po dobu realizace prací.

 

302/20 Pronájem částí pozemků č. 1658, 1646/8, v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Parkem

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 1658 o výměře 22 m2 a části pozemku parcelní číslo 1646/8 o výměře 40 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod R. Ž., trvale bytem Havlíčkův Brod a J. Ž., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem rozšíření parcely. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 10 Kč/m2/rok, tj. 620 Kč/rok.

 

303/20 Splatnost nájemného - pronájem prostor sloužících podnikání

Rada města schvaluje odložení splatnosti nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Havlíčkův Brod náležejícího za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020, a to do 31. 12. 2020.

 

304/20 Informace COVID 19

Rada města s odvoláním na aktuální situaci šíření onemocnění COVID 19 ruší své usnesení č. 232/20 a s účinností od 20.4.2020 obnovuje provoz MHD. Objízdné trasy jsou stanoveny usnesením rady města č. 237/20 s tím, že po dobu uzavření základních škol bude platit prázdninový jízdní řád.

 

305/20 Informace COVID 19

Rada města děkuje všem zaměstnancům příspěvkové organizace Sociální služby města za aktivní přístup k zajištění karanténních opatření v Domově pro seniory v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19 a schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 53026.

 

306/20 Informace COVID 19

Rada města ruší své usnesení č. 231/20. Jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města je možné při dodržení předepsaných hygienických podmínek.

 

307/20 Informace COVID 19

Rada města schvaluje postup, kterým bylo realizováno pořízení a bezplatná distribuce roušek do domácností v Havlíčkově Brodě, včetně přeprodeje obcím a vyjmenovaným subjektům za pořizovací cenu dle podkladové přílohy č. 35037.

 

308/20 Informace COVID 19

Rada města schvaluje postup, kterým byl pořízen a distribuován dezinfekční roztok Anticovid včetně bezplatné distribuce obcím na území ORP a přeprodeje dotčeným podnikatelským subjektům na území Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 53039 a 53040.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta