Usnesení z jednání rady města dne 27.2.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Petr Honsa, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

193/17 Farmářské trhy Koudelův talíř 2017

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř v roce 2017 ve výši 100.923,60 Kč vč. DPH od Technických služeb Havlíčkův Brod p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle přílohy č. 36466. Podpora ve výši 100.923,60 Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

 

194/17 Provádění zimní údržby – změna

Rada města schvaluje změny v provádění zimní údržby dle podkladové přílohy č. 36459 a č. 36460 a ukládá odboru dopravy zapracovat tyto změny do návrhu Nařízení města Havlíčkův Brod o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod na zimní období 2017-2018.

 

195/17 Technická infrastruktura Žižkov III - vrácení dotace

Rada města souhlasí s vrácením části dotace z programu 317 420 Výstavba nájemních bytů technické infrastruktury ve vlastnictví obcí ve výši 160 000 Kč státnímu rozpočtu a zároveň ukládá požadovat vrácení této části dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.

 

196/17 Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí

Rada města souhlasí s bezplatným parkováním osobních automobilů zástupců uživatelů honiteb na Rubešově náměstí a přilehlých komunikacích s parkovacími místy dne 6.4.2017 od 7.30 do 16 hodin z důvodu přijímání a skladování trofejí a na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 18.5.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hodin z důvodu přebírání trofejí zvěře po ukončené chovatelské přehlídce trofejí.

 

197/17 Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod - opakované zadávací řízení

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod“ dle podkladových příloh č. 36409, 36410, 36411, 36412, 36413, 36414, 36415; ukládá odboru životního prostředí její projednání a zapracování případných připomínek se Státním fondem životního prostředí ČR, uskutečnit zadávací řízení na veřejnou zakázku prostřednictvím společnosti Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 03045315 Brno a zajistit vyzvání dodavatelů AQUATEST a.s., IČO 44794843, Praha, DEKONTA, a.s., IČO 25006096, Dřetovice, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., IČO 45280274, Praha, EMPLA AG spol. s r.o., IČO 25996240, Hradec Králové, ENVIREX HOLDING, a.s., IČO 25337432, Nové Město na Moravě, ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o., IČO 49446690, Velké Meziříčí, G-servis Praha spol. s r.o., IČO 49680226, Praha a GEOtest, a.s., IČO 46344942, Brno prostřednictvím společnosti Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 03045315 Brno k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u této veřejné zakázky v rozsahu dle podkladových příloh.

 

198/17 Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod - opakované zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na provedení projektu “Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod“ Ing. Čeňka Jůzla, Bc. Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Jukla, MPA a Ing. Marii Kudrnovou a jejich náhradníky Ing. Kateřinu Hamanovou, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Beneše a Ing. Alenu Aubusovou Ph.D.

 

199/17 Žádost o změnu čtvrtletních splátek ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Stamic Creative, s.r.o.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV/121/2016/LK společnosti Stamic Creative, s.r.o., IČO 284 20 721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 – Dubeč, dle podkladové přílohy č. 36356.

 

200/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Michalu Černému, Havlíčkův Brod.

 

201/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Vojtěchu Vondráčkovi, Havlíčkův Brod.

 

202/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Janu Prokopovi, Havlíčkův Brod.

 

203/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Petru Žákovi, Havlíčkův Brod.

 

204/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Milanu Štěpánkovi, Havlíčkův Brod.

 

205/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Michalu Hnulíkovi, Havlíčkův Brod.

 

206/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Ondřeji Havlíčkovi, Havlíčkův Brod.

 

207/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 2.000,- Kč Michalu Černému, Havlíčkův Brod.

 

208/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 2.000,- Kč Vojtěchu Vondráčkovi, Havlíčkův Brod.

 

209/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 2.000,- Kč Petru Žákovi, Havlíčkův Brod.

 

210/17 Žádost o finanční dar

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 2000,- Kč Milanu Štěpánkovi, Havlíčkův Brod.

 

211/17 Žádost o záštitu města

Rada města souhlasí, aby město Havlíčkův Brod převzalo záštitu nad kulturní akcí "Havlíčkův Brod Čokoládový festival 2017" konající se ve dnech 24.- 26.3.2017 v KD Ostrov s.r.o.

 

212/17 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč obchodní společnosti Christophe Delattre, IČO: 73310531, Jižní 299/25, 783 01 Olomouc - Slavonín, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1).

 

213/17 Návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města na rok 2017

Rada města schvaluje Návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města Havlíčkův Brod na rok 2017 dle pokladových příloh č. 36468, 36471 a 36472.

 

214/17 Rekonstrukce Mírové ulice - zadání zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci otevřeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“ dle podkladové přílohy č. 36470.

 

215/17 Rekonstrukce Mírové ulice - zadání zakázky

Rada města jmenuje za město Havlíčkův Brod členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“ Bc. Libora Honzárka a Ing. Ivana Kuželku a jejich náhradníky Ing. Tomáše Hermanna a Ing. Josefa Beneše.

 

216/17 Cyklostezka Masarykova - zadávací řízení

Rada města revokuje své usnesení č. 63/17 a souhlasí s upraveným návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova – CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000803“ dle podkladových příloh č. 36477, 36479, 36480 a 36481 a ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

 

217/17 Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí s podáním žádosti o koupi části pozemku p.č. 180/3 k.ú. Havlíčkův Brod od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch stavby „Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova“.

 

218/17 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 36491. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

219/17 Stanovení splátek neinvestičního transferu společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. v roce 2017

Rada města schvaluje splátky neinvestičního transferu pro rok 2017 společnosti Kulturní dům "Ostrov", spol. s r.o., IČO 474 53 281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, v následujících termínech:

- Kč 162 500,- do 10. března 2017,   

- Kč 162 500,- do 15. dubna 2017,

- Kč 162 500,- do 15. července 2017,

- Kč 162 500,- do 15. října 2017.

 

220/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/13, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod P. a M. B., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 3.4.2017 do 2.10.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 72 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce a peněžitá jistota, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy k bytu číslo 11, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 11, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.4.2017, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

221/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2503/7, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod V. H., trvale bytem Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 3.4.2017 do 2.10.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 91 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

222/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2761/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod A. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 3.4.2017 do 2.10.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 119 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

223/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2795/7, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod J. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 3.4.2017 do 2.10.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 82 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 7, Na Výšině 3273, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.4.2017, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

224/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2800/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod S. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 3.4.2017 do 2.10.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce a kauce, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy k bytu číslo 5, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 5, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.4.2017, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

225/17 VKS Pohledští Dvořáci, přípojka VN a TS. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 3424/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VKS Pohledští Dvořáci, a.s., se sídlem Hamry 1584, Havlíčkův Brod, IČ: 25088092, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

226/17 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 22. Etapa mezi ulicí Kyjovská a lokalitou Žižkov II - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3212/1, 3031/1 a 1646/3  v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, min. 2.000 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

227/17 Rozpočtová opatření EO - 02/2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 02/2017 dle podkladové přílohy č. 36490. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

228/17 Navýšení počtu pracovníků Odboru sociálních věcí a školství

Rada města stanovuje v souladu s § 102, odst. 2), písmenem j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s účinností od 1.3.2017 počet zaměstnanců MěÚ Havlíčkův Brod na 161.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta