Usnesení z jednání rady města dne 27.2.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

 Omluveni:

Petr Doucha

 Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Kgr. Miloslav Kozlík, Bc. Jana Králová, Ing. Vladislav Rohlík, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Josef Jukl, Jan Zimmermann, Ing. Pavel Sláma

  

143/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařazovat do rozpočtu investice, kde lze předpokládat skutečnou realizaci v rozpočtovém období. To znamená, lze předpokládat vydání územního rozhodnutí, respektive stavebního povolení a současně jsou vyřešeny vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a pod.

 

144/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zpracovat pokyny ke zveřejňování informací o podpoře města Havlíčkův Brod.

 

145/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů doplnit zásady pro poskytování dotace o povinnost příjemce, pokud bude dotaci používat na nákup PHM, vést přehled o pohybu motorových vozidel, ze kterého bude možno zpětně zkontrolovat spotřebu PHM.

 

146/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit obecně závaznou vyhlášku o postupném zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

 

147/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku na základě usnesení zastupitelstva města č. 63/12 jednat s žadatelem o pronájmu.

 

148/12 Dlouhodobý podnájem v objektu Rubešovo nám. čp. 171

Rada města revokuje usnesení č. 835/11 ze dne  19. 9. 2011  takto:

Rada města v souladu s čl. VI odst. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 18620), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a společností Loutkové divadlo Havlíčkův Brod o. p. s., zastoupenou Ing. Milanem Kintšnerem, Vrabčí Trh 187, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28 77 10 10.

 

149/12 Sazebník úhrad pobytových, terénních, ambulantních sociálních služeb a fakultativních činností příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje aktualizovaný Sazebník úhrad za sociální služby pobytové, terénní, ambulantní a fakultativní činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 18610 s platností od 1.3.2012.

 

150/12 likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 18552.

 

151/12 Žádost o poskytnutí dotace na nevyplacené dávky sociální péče pro osoby těžce zdravotně postižené - rozpočtové opatření OSVŠ/1/2012

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření OSVŠ/1/2012, dle podkladové přílohy č. 18601. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

152/12 Novela školského zákona - konkursy na ředitele školských příspěvkových organizací

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

153/12 Vyvěšení vlajky pro Tibet

Rada města souhlasí s vyvěšením Tibetské vlajky na hlavní budově radnice dne 10.3.2012.

 

154/12 Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany OSI- 01/11

Rada města schvaluje dodatek č. 2 (podkladová příloha č. 18581) ke smlouvě č. OSI-01/11 o zabezpečení požární ochrany, kterým je upřesněno využití finančního příspěvku poskytovaného městem hasičskému záchrannému sboru na nákup měřicího zařízení na dýchací techniku pro územní odbor HZS.

 

155/12 Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zveřejnit Výzvu ke spolupráci související s nedělními koncerty na Havlíčkově náměstí dle podkladové přílohy č. 18594.

 

156/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 18619. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

157/12 Rozpočtové opatření EO č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření ekonomického odboru č. 02/2012 dle podkladové přílohy č. 18617. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

158/12 Žádost o ukončení pronájmu části nebytových prostor v čp.1128

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.OS MBS/1128/110/2008, uzavřené s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B.Němcové čp.188, Havlíčkův Brod, jehož  předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část nebytových prostor v čp.1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod o výměře 87,73 m2 s účinností od 1.5.2012.

 

159/12 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části plochy na stěně objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 Klubu důchodců Havlíčkův Brod, IČ: 62698761, se sídlem Údolní 759, 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem umístění vývěsní skříňky o rozměrech 500 x 700 mm. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 28.2.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede vypůjčitel odstranění vývěsní skříňky na své náklady.

 

160/12 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 187/2004/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 187/2004/Miš, uzavřené s Miloslavem Š., Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku pozemková parcela číslo 38/12 o výměře 137 m2 v katastrálním území Květnov, s účinností od 1.3.2012.

 

161/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Miroslavu U., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.3.2012,  na dobu  7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

162/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 27 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Martině S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.3.2012 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

163/12 Žádost posunutí termínu pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje posunutí termínu pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou paní Jaroslavě K., Havlíčkův Brod od 1.3.2012.

 

164/12 Přijímání žádostí uchazečů do domu s pečovatelskou službou

Rada města vyhlašuje další kolo přijímání žádostí uchazečů o pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. Žádosti se budou vydávat a přijímat od 1.3.2012 do 30.4.2012.

 

165/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu následujících městských bytů (předplacený nájem):

Brigádnická 2381, byt č. 2 o velikosti 1+0

Reynkova 2614, byt č. 3 o velikosti 1+0

Smetanovo náměstí 1857, byt č. 29 o velikosti 1+0

Smetanovo náměstí 1859 byt č. 8 o velikosti 1+1

U Kasáren 3504, byt č. 18 o velikosti 2+1

Smetanovo náměstí 1859 byt č. 22 o velikosti 3+1

Sídliště Pražská 2780 byt č. 2 o velikosti 1+1

Sídliště Žižkov II 1200 byt č. 6 o velikosti 3+1

Sídliště Na Výšině 3241 byt č. 1 o velikosti 3+1 - spojený se službou domovníka.

 

166/12 Umístění pamětní desky v parku Budoucnost

Rada města nesouhlasí s umístěním pamětní desky na dětské hřiště v parku Budoucnost dle pokladové přílohy č. 18589.

 

167/12 Obytná zóna Rozkošská - smlouva o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18559 ve věci vedení splaškové a dešťové kanalizace pro obytnou zónu Rozkošská s Krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

168/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby v uzavíraných smlouvách o dílo a v objednávkách na stavební práce bylo vždy uvedeno, zda plátce použije či nepoužije režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 e zákona č. 235/2004 Sb.

 

169/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.18554 s PSJ a.s., IČ 25337220, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“.

 

170/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.18555 s Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Lávka pro pěší na cyklostezce Cihlářský potok v Havlíčkově Brodě“.

 

171/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.18556 s Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod – změna podélného stání v km  0,108 až 0,226 na kolmé stání“.

 

172/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.18557 s ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Rozšíření tělocvičny, rekonstrukce stropu 3. NP a krovu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“.

 

173/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.18558 s Skanska a.s., IČ 26271303, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Úprava přechodů v Havlíčkově Brodě, 1. etapa“.

 

174/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 18563 s Ing.Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA, IČ 72007915, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Sociální zařízení a zázemí hřbitova Sv.Vojtěcha, Havlíčkův Brod“.

 

175/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 18564 s Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp.1859 a 1860, Havlíčkův Brod“.

 

176/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 18565 s STAVAK spol. s r.o., IČ 15058786, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Prodloužení inženýrských sítí v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod“.

 

177/12 Dodatky smluv o dílo - reverze charge

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 18566 s Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, jejíž předmětem je realizace stavebních prácí „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I.stavba“.

 

178/12 Plynofikace U Rybníčku - věcné břemeno

Rada města revokuje své usnesení č. 36/12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18573 s VČP Net, s.r.o. , IČ 274 95 949 zastoupené na základě plné moci RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 ve věci stavby plynárenského zařízení „Obytná zóna U Rybníčku, II.etapa, Havlíčkův Brod – plynofikace“.

 

179/12 Zaplavování garáží v Plovárenské ulici

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit příspěvek na realizaci opatření proti zaplavování garáží v Plovárenské ulici ve výši 20 % skutečně vynaložených nákladů a to provedením úhrady zhotoviteli stavby po jejím provedení.

 

180/12 Kanalizace Pohledští Dvořáci - smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu s výstavbou dle podkladové přílohy č. 18582 se společností NATURA a.s., IČ 60108649 ve věci výstavby odkanalizování místní části Pohledští Dvořáci.

 

181/12 Veřejné osvětlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést v roce 2012 rozšíření veřejného osvětlení v lokalitách za Kauflandem, Klanečná, Horní Papšíkov, před domem čp. 1866, Smetanovo náměstí a nasvětlení přechodů Nerudova, Husova.

 

182/12 Snížení energetické náročnosti

Rada města v souladu s § 31 občanského zákoníku zplnomocňuje Ing. Pavla Slámu z odboru rozvoje města k jednání se Státním fondem životního prostředí u žádostí o dotaci z operačního programu životního prostředí – oblast podpory 3.2.1 „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod“ a k podepisování písemností souvisejících s těmito projekty.

 

183/12 Oprava mostů v parku Budoucnost a na kaskádě Cihlářského potoka -vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u uchazečů zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Oprava mostů v parku Budoucnost a na kaskádě Cihlářského potoka, Havlíčkův Brod – I.etapa“: první EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ 60932171, třetí EVOS-HYDRO, s.r.o., IČ 47470984 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

184/12 Úprava toku pod poldrem - dohoda o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby dle podkladové přílohy č. 18603 s majitelem pozemku parc.č.1063/2 katastrální území Havlíčkův Brod Českým zahrádkářským svazem základní organizace Vlkovsko - Za Cihlářem, IČ 69861307 ve věci úpravy toku pod suchým poldrem.

 

185/12 Tělocvična u Základní školy Štáflova

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v jednacím řízení bez uveřejnění ATOS spol.s r.o., IČ 62028081 k podání nabídky na dodatečné práce spojené se změnou stavby „Rozšíření tělocvičny, rekonstrukce stropu 3. NP a krovu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“.

 

186/12 Tělocvična u Základní školy Štáflova

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zakázku malého rozsahu na realizaci sborovny v II. NP tělocvičny ZŠ Štáflova za podmínky, že zadavatel si vymiňuje právo uzavřít smlouvu pouze na ucelenou část zakázky.

 

187/12 Rozpočtové opatření ORM č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy č. 18612. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

188/12 Platový výměr ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje platový výměr řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18592.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta