Usnesení z jednání rady města dne 27.1.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Miloš Fikar, Vladimíra Kreuzová, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdaléna Kufrová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Hana Jarošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

47/14 Informace o záměru příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice na zlepšení prostorových podmínek odloučeného pracoviště příspěvkové organizace v Přibyslavi.

 

48/14 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2014/2015 dle podkladové přílohy číslo 24188.

 

49/14 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2014/2015 dle podkladové přílohy číslo 24189.

 

50/14 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.12.2013 dle podkladové přílohy č. 24270 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.12.2013.

 

51/14 Aktualizace odpisového plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2014 majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 24253.

 

52/14 Dary

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Dagmar Fialové dle podkladové přílohy č. 24255. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

53/14 Dary

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy ALTER, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 24254. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

54/14 Kritéria posuzování sociální potřebnosti osob - zájemců o PS a přidělení bytu v Domě s PS Na Výšině

Rada města bere na vědomí Přehled bodového hodnocení kritérií sociální potřebnosti osob - zájemců o pečovatelskou službu a přidělení bytu v Domě s PS Na Výšině č.p. 3241 dle podkladové přílohy č. 24256.

 

55/14 Žádost o vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce "Vlajka pro Tibet"

Rada města souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne 10.3. 2014 v souvislosti s akcí "Vlajka pro Tibet".

 

56/14 Žádost o finanční příspěvek SDH Perknov

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč SDH Perknov, se sídlem Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126094, na dokončení úprav sportoviště v Obickách.

 

57/14 Žádost o finanční příspěvek SDH Perknov

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 24271. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

58/14 Žádost o finanční příspěvek DECARO RMG s.r.o.

Rada města schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 15.000 Kč společnosti DECARO RMG s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČ 61943762, na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním okresního a krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se budou konat ve dnech 15.5.2014 a 3.6.2014 na ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě.

 

59/14 Žádost o finanční příspěvek DECARO RMG s.r.o.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 24272. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

60/14 Pronájem rybníka v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht rybníka o výměře cca 300 m2, který je součástí pozemku č. parc. 58/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu o celkové výměře cca 2.303 m2 dle podkladové přílohy č. 24274 (pachtovní smlouva).

 

61/14 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13 ze dne 12.11.2013 – finanční spoluúčast města na obnově památek

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13 na opravu historických varhan kostela Nalezení Svatého Kříže ve Svatém Kříži vlastníku Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, 582 54  Úsobí čp. 27, ve výši 76.000,-  Kč.

 

62/14 Žádost o souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí se stavbou - uložení kanalizace, rekonstrukcí vodovodní přípojky, rekonstrukcí přístupového chodníku a rozšíření přístřešku na popelnice na pozemcích ppč.692/12 a ppč.707/51 k.ú. Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkova Brodu, podle pokladové přílohy č. 24247. Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu se společností NEST.HB spol. s r.o. Havlíčkův Brod, IČ: 259 29 011.

 

63/14 Rekonstrukce čp. 311 - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o poskytnutí dotace k projektu Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/25.01281 dle podkladové přílohy č. 24243 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241.

 

64/14 Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace č. 173 c za účelem umístění reklamního poutače společnosti HyperCube, a.s., Praha,IČ: 27642291 od 1.3.2014 do 28.3.2014, dle podkladového materiálu RM 40/2014.

 

65/14 Patrové parkoviště Husova ul.

Rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006. vylučuje uchazeče Sdružení Patrové parkoviště Husova ul. jehož účastníky jsou HABAU CZ s.r.o., IČO 26068338, Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., IČO FN198764 a HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft m.b.H., IČO FN 89381 z otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Patrové parkoviště Husova ul., Havlíčkův Brod“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

66/14 Patrové parkoviště Husova ul.

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Patrové parkoviště Husova ul., Havlíčkův Brod“ první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, druhá Skanska a.s., IČO 26271303 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

67/14 Rekonstrukce staré radnice

Rada města v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje uchazeče Stavointerier s.r.o., IČO 25943367 z účasti v otevřeném zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“.

 

68/14 Chodník Svatý Kříž - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Janem V., Praha 4 dle podkladové přílohy č. 24245 pro stavbu Chodník Svatý Kříž – I.etapa.

 

69/14 Chodník Svatý Kříž - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Janem H. a Hanou H., Svatý Kříž dle podkladové přílohy č. 24244 pro stavbu Chodník Svatý Kříž – I.etapa.

 

70/14 Chodník Svatý Kříž - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Jiřím V., Vyžlovka dle podkladové přílohy č. 24246 pro stavbu Chodník Svatý Kříž – I.etapa.

 

71/14 žádost o plynofikaci Jihlavská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování dokumentace pro územní řízení na plynofikace čp. 822, 586, 592, 1456 v Jihlavské ulici.

 

72/14 Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2014 - kapitola 29 Městská policie

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje závazný ukazatel hospodaření městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2014, kapitolu 29 Městská policie, druh – mzdové výdaje (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, č. organizační 219, kapitola 29) takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 9.760 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 29,0 zaměstnance

 

73/14 Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2014 - kapitola 18 Personální a mzdové oddělení

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ) pro rok 2014, kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu. takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 46 936 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 153 zaměstnanci

Regulativ mzdových výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje všech organizačních složek (čísel) MěÚ s výjimkou:

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad místních zastupitelských orgánů (PAR 6112 - členové zastupitelstva města, výbory, komise)

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených z prostředků účelové dotace na zajištění činnosti odboru soc. věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených v rámci realizace projektů systemizovaných na KA 35 Projekty

 

74/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 86 995,1 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24170). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2014:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 17.192,9 tis. Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 917/13 ze dne 21.10.2013. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2014.

2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 33.869 tis. Kč

2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 873,0 tis. Kč

2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 141,0 

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2014 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2014 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

75/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7 320,0 tis. Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 24171). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2014:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 184,0 tis Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 814/13 ze dne 16.09.2013. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období  2014, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2014. 

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní výdaje hlavní činnost PO max. 23 160 tis. Kč 

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 105 (103,0+2 zvýšení)

2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO max. 200 tis. Kč

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2014 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2014 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Zřizovatel stanovuje pro rok 2014 zřizované PO SSM HB investiční příspěvek ve výši 1 350  tis. Kč na účel spolufinancování technického zhodnocení zahrady Domova pro seniory v rámci projektu SF ŽP Zeleň do měst

6) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2013, kterou PO předkládá radě města.

76/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace A-Z Centrum H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 1 130,0 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 

3) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

77/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace MŠ Korálky H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 9 509,0 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5.809,8 tis. Kč. 

Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 3 250,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov:

- MŠ Příčná (1500 tis. Kč)

- MŠ P.Holý (100 tis. Kč)

- MŠ Zahradnického horní bud. (50 tis. Kč)

- MŠ Zahradnického dolní bud. (100 tis. Kč)

- MŠ Žižkov (200 tis. Kč)

- MŠ Nad tratí (1300 tis. Kč)

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2014:

2a) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství max. 985,0 tis Kč 

2b) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

78/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZŠ Konečná H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Konečná Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 2 878,3 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 1 978,3 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 900,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov takto:

- oprava výdejny školní jídelny (400 tis. Kč)

- oprava střechy vzdělávacího pavilonu (500 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

79/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZŠ Štáflova H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 6 885,9 tis. Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 475,9 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 3.410 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- opravy budovy ZŠ (schodiště, podlahy (další etapa), zárubně, sanace zdiva, oprava střechy (510 tis. Kč)

- oprava budovy ŠJ P.Holého -  podlahy II.etapa, střecha, výdejní okna (2 300 tis. Kč)

- oprava kamenné zdi a vjezdové brány (400 tis. Kč)

- oprava umělého povrchu školního hřiště a odvodnění (200 tis. Kč)

 

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

80/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZŠ V Sadech H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 5 517,0 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 617,0 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 1900 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- oprava budovy ZŠ V Sadech - el. instalace I. etapa, oprava fasády (starší část budovy) celkem 1 900 tis. Kč

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

81/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZŠ Wolkerova H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7 602,7 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 4 762,7 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 2 840 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

-  oprava budovy OP MŠ Perknov - terasa, okna chodby horní třídy, oplocení (290 tis. Kč)

- oprava budov ZŠ Wolkerova - zateplení  další etapa, cvič.kuchyňky, ÚT (2 350 tis. Kč)

- oprava chodníků v areálu školy (200 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

82/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZŠ Nuselská H. Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 3.502,0 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 293,9 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 1 900,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- oprava budovy ZŠ HB Nuselská sociálního zařízení, oprava sprch II.etapa (1 900 tis.Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města. 

 

83/14 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 - přísp.organizace ZUŠ J. V. Stamice

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 530/13 ze dne 9.12.2013 stanovuje příspěvkové organizaci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2014 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 700,0 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 24172). 

Z toho:

1a) Limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v hlavní činnosti se pro rok 2014 nestanovuje. Příspěvková organizace zajišťuje hospodaření v hlavní činnosti výhradně z výnosů hlavní činnosti, dotací ze státního rozpočtu na přímé výdaje školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky), případně po schválení zřizovatelem transferem na vrub rezervního fondu příspěvkové organizace. V případě zřízení limitu neinvestičního příspěvku rozhodnutím zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2014, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 700,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na - opravy a údržbu budov ZUŠ J. V. Stamice:

- oprava soc.zař 3 NP (700.000 Kč)

2) příspěvkové organizaci se stanovuje pro rok 2014 vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

3) Průběh hospodaření PO v hlavní činnosti a závazný ukazatel č. 2 musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2014, kterou PO předkládá radě města.

 

84/14 Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2014

Rada města projednala a schvaluje systematický, organizační, věcný a položkový rozpis rozpočtu města pro rok 2014 podle podkladové přílohy č. 24177. Rada projednala a schvaluje věcný, účelový a termínový rozpis transferů příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím města na rok 2014 podle podkladových příloh č.  24170-24172. Rozpisy rozpočtu jsou provedeny v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 530/13 až 535/13 o schválení rozpočtu města na rok 2014.

 

85/14 Mírovka, TR 400/110 kV - rekonstrukce R110kv - 2. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OSM 704/2011 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035 a se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400 dle podkladové přílohy č. 24196.

 

86/14 REKO NTL Havlíčkův Brod – ul. Dolní +1 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2376/2, 2376/1, 2259/28, 2263/1, 2263/2, 251/2, 1870/13, 3766, 2374/1, 2374/2, 1870/20, 1870/21, 1870/22, 260/5, 1870/23, 1753/60, 1870/6, 1873/14, 2366/1, 2376/4 a 2376/3 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

87/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 22. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3695, 1870/23, 3029 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

88/14 Pronájem pozemků ppč. 263/2 a 263/21 v k.ú. Havlíčkův Brod - výstava Zahrada 2014 - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 46/14 ze dne 13.1.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 263/2 o výměře 2.308 m2 a 263/21 o výměře 415 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem umístění stánků prodejců a pořadatele výstavy ZAHRADA 2014. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 25.4.2014 do 27.4.2014. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/den, tj. 16.338 Kč.

 

89/14 Prominutí úroku z prodlení - Vánoční trhy 2013

Rada města schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 2.275,20 Kč za pozdní úhradu nájemného a kauce spojených s pronájmem Havlíčkova náměstí za účelem uspořádání Vánočních trhů 2013 Antonínu Velínovi, IČ: 12143022, Nezvalova 2090/10, Žďár nad Sázavou. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ve výši 2.275,20 Kč.

 

90/14 Delegace vyhrazených pravomocí určeným odborům

Rada města ruší své usnesení č. 786/13  a nahrazuje jej následujícím zněním:

Rada města svěřuje dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích odborům Městského úřadu určeným organizačním řádem kompetenci k administraci a podepisování nájemních smluv na pronájem bytů, nájemních smluv a smluv o výpůjčce k nebytovým prostorům a pozemkům a dále k administraci a podepisování pachtovních smluv, zejména pak pachtu zemědělských a lesních pozemků a pozemků, na nichž se nachází vodní díla (rybníky, vodní nádrže), vždy podle rozhodnutí rady města.

 

91/14 Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24286.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta