Usnesení z jednání rady města dne 27.08.2012Přítomni: Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, 
Jiří Kopic

Omluveni: Petr Doucha

Ostatní: Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdalena Kufrová, Blažena Polyaková, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Marek Topolovský, Bc. Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladislav Rohlík, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Miroslav Žák

 

677/12 Řád veřejného pohřebiště a smlouvy o pronájmu hrobového místa

Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve znění dle podkladové přílohy č. 19971 a vzory smluv o nájmu hrobového místa ve znění dle podkladové přílohy č. 19972

 

678/12 Úprava smluvních přepravních podmínek MHD

Rada města schvaluje Smluvní přepravní podmínky MHD (podkladová příloha č.19977) a Tarif MHD (podkladová příloha č.19978) s platností od 1.11.2012.

 

679/12 Změna organizačního řádu TS HB

Rada města schvaluje změnu Organizačního řádu a organizační struktury příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19981, která spočívá ve zřízení provozního úseku a místa vedoucího provozního úseku.

 

680/12 Darovací smlouvy v rámci projektu "Zahrada v okolí Domova pro seniory,  Reynkova 3643, Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s panem Vladimírem T. na projekt zahrady v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20000.

 

681/12 Darovací smlouvy v rámci projektu "Zahrada v okolí Domova pro seniory,  Reynkova 3643, Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavření darovací smlouvy s paní Jiřinou F. na projekt zahrady v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20001.

 

682/12 Darovací smlouvy v rámci projektu "Zahrada v okolí Domova pro seniory,  Reynkova 3643, Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s panem Jaroslavem P. na projekt zahrady v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20002.

 

683/12 Darovací smlouvy v rámci projektu "Zahrada v okolí Domova pro seniory,  Reynkova 3643, Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s paní MUDr. Ludmilou S. na projekt zahrady v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20003.

 

684/12 Darovací smlouvy v rámci projektu "Zahrada v okolí Domova pro seniory,  Reynkova 3643, Havlíčkův Brod"

Rada města uděluje obecný souhlas s uzavřením darovacích smluv na projekt zahrady v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod uzavřených od 1.9.2012 do 31.12.2014 dle vzoru uvedeného v podkladové příloze č. 20004.

 

685/12 Projektový záměr "Zahrada v okolí Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod" - terénní a sadové úpravy

Rada města souhlasí s realizací terénních a sadových úprav na pozemcích č. 987/22, 991/5, 991/6, 991/4, 987/21, 987/28, 977/15, 987/26, 977/2, 991/7, 987/27, 982/57, 991/1, 987/5, 982/2, 989/4 včetně umístění rehabilitačních a relaxačních prvků pro seniory dle podkladové přílohy č. 20005. Předpokládaná realizace tohoto záměru bude probíhat v letech 2012 – 2014.

 

686/12 Věcné dary PO SSM HB

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod  v celkové hodnotě 4.631,- Kč dle přílohy č. 20007. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

687/12 Věcné dary PO SSM HB

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy Feroplast spol. s r.o., se sídlem Soukenická 136, Chotěboř, v celkové hodnotě 1.800,- Kč dle přílohy č. 20008.  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

688/12 Věcné dary PO SSM HB

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od pana Josefa P., Havlíčkův Brod, v celkové hodnotě cca 1.000,- Kč dle přílohy č. 20009. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

689/12 Pohledávka - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky

Rada města dává příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod souhlas k upuštění od vymáhání a prominutí pohledávky ve výši 330,- Kč za Světlanou M., Jihlava z důvodu nehospodárnosti dalšího vymáhání.

 

690/12 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - změna investičního plánu na rok 2012

Rada města schvaluje změnu investičního plánu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2012 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace na pořízení ozvučovací techniky pro školní tělocvičnu.

 

691/12 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 29/12 ze dne 9.1.2012 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 k  hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 415 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- budova ZŠ Štáflova - opravy dlažby v šatnách v předpokládané hodnotě 50 tis. Kč;

- budova ZŠ Štáflova - opravy podlah a dveří s obložkami v  předpokládané hodnotě 215 tis. Kč;

- budova školní jídelny Prokopa Holého - oprava a údržba střechy v předpokládané hodnotě 10 tis. Kč;

- budova školní jídelny Prokopa Holého - projektová dokumentace na opravu kanalizace ve školní jídelně Prokopa Holého v předpokládané hodnotě 140 tis. Kč.

 

692/12 Grantový projekt OP LZZ - 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 97, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 

693/12 Statuty školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje Statut Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod a Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladových příloh č. 19938 až 19944.

 

694/12 Rozpočtová opatření OSI č. 3/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2012 kapitoly 19 odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 19968. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

695/12 Rozpočtová opatření EO č. 8/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření typ 2,3 předkládaná EO - za kap. 19, 28, 41 - dle podkladových příloh č. 19989 a 19990. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

696/12 Žádost o finanční dar Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, IČ 28850599.

 

697/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 11/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19992. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

698/12 Věcný dar žákům prvních tříd základních škol

Rada města schvaluje přijetí věcného daru "reflexních dětských vest" od firmy Chládek a Tintěra a.s., IČ 60932171 a následně poskytnutí tohoto věcného daru žákům prvních tříd základních škol Havlíčkova Brodu, a to dle podkladové přílohy č. 20019.

 

699/12 Vybudování podzemních separačních stání v Havlíčkově Brodě

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt "Vybudování podzemních separačních stání v Havlíčkově Brodě" jako osobu jednající jménem města (hlavní kontaktní osoba projektu) se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

700/12 Evropský den bez aut  2012 (EDBA)

Rada města schvaluje konání Evropského dne bez aut 2012 v Havlíčkově Brodě dle návrhu předloženého odborem životního prostředí v podkladovém materiálu č. 603/2012.

 

701/12 Pokyny ke způsobu zadání a schvalování zadávací dokumentace staveb

Rada města schvaluje „Pokyny ke způsobu zadání a schvalování zadávací dokumentace staveb“ dle podkladové přílohy č. 19895.

 

702/12 Zadání zakázky „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce ŽSD stavební a.s., IČ 46507931, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368, Stavba-final s.r.o., IČ 47454431 a Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093 k podání nabídky na stavební práce „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 19901 až 19903.

 

703/12 Zadání zakázky „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“  Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka a Ing. Milenu Kuncířovou náhradníky Miroslava Žáka, Milana Semeráda a Milana Beneše.

 

704/12 Zadání zakázky „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“  Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Beneše a Ing. Josefa Jukla  a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Tomáše Beránka, JUDr. Víta Fikara, Ing. Tomáše Hermanna a Jana Zimmermanna.

 

705/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města souhlasí s uzavření dodatku č. 6 dle podkladové přílohy č.19820 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I. stavba“ firmou Stavointerier s.r.o., IČ 25943367.

 

706/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ruší zadání veřejných zakázek malého rozsahu „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž svítidel“, a " Rekonstrukce staré radnice - konstrukce zámečnické"  a ukládá odboru rozvoje města zopakovat zadání obou těchto veřejných zakázek.

 

707/12 Revokace usnesení

Rada města ruší svá usnesení č. 535/12 a 620/12.

 

708/12 Zadání zakázky Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ul. 5. května

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310“ dle podkladové přílohy č. 19905.

 

709/12 Zadání zakázky Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ul. 5. května

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310“ dle podkladových příloh č. 19892 až 19894 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

710/12 Zadání zakázky Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ul. 5. května

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Jana Zimmermanna a náhradníky Miroslava Žáka, Ing. Milenu Kuncířovou a Ing. Marii Kudrnovou.

 

711/12 Zadání zakázky Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ul. 5. května

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „„Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Jana Zimmermanna a Ing. Josefa Jukla  a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Ing. Josefa Beneše a Milana Semeráda.

 

712/12 Hřiště Nuselská - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby dle podkladové přílohy č. 19803 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 ve věci výstavby dětského hřiště u ZŠ Nuselská.

 

713/12 Veřejné osvětlení Vysočany - smlouva o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 19802 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci výstavby veřejného osvětlení Vysočany.

 

714/12 Zřízení třídy MŠ v budově ZŠ Nuselská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat vypracování projektové dokumentace na zřízení třetí třídy mateřské školy v objektu Základní školy Nuselská.

 

715/12 Obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Rada města schvaluje obchodní podmínky pro veřejné zakázky města Havlíčkův Brod na stavební práce dle podkladové přílohy č.19898.

 

716/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise veřejné zakázky, které vykonávala funkci komise pro posouzení kvalifikace, dle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" zájemce Stavební FB s.r.o., IČ 27535304.

 

717/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje  účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče Stavointerier s.r.o., IČ 46507931.

 

718/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče ŽSD stavební a.s., IČ 46507931.

 

719/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093.

 

720/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče AGOS stavební a.s., IČ 46679626.

 

721/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče MOZIS s.r.o., IČ 28940083.

 

722/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368.

 

723/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081.

 

724/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče KELTEX apol. s r.o., IČ 42866294.

 

725/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, IČ 60932171.

 

726/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče VSM spol. s r.o., IČ 15526194.

 

727/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy" uchazeče Stavba-final s.r.o., IČ 47454431.

 

728/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb. ruší zadávací řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby "Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p. 176 k.ú. Šmolovy".

 

729/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka, Miroslava Žáka a náhradníky Ing. Milenu Kuncířovou, Milana Semeráda a Jana Zimmermanna.

 

730/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Beneše a Ing. Josefa Jukla  a jejich náhradníky Ing. Pavla Slámu, Tomáše Beránka, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna a Jana Zimmermanna.

 

731/12 Vyhodnocení zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb. zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 a AGOS Pelhřimov a.s., IČ 46679626, ŽSD stavební a.s., IČ 46507931,  Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093, MOZIS s.r.o., IČ 28940083, Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368, KELTEX apol. s r.o., IČ 4286629, VSM spol. s r.o., IČ 15526194 a Stavba-final s.r.o., IČ 47454431 k podání nabídky na stavební práce „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 19694 až 19695.

 

732/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení  otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"  uchazeče  EDIKT a.s. ., IČ  25172328 . 

 

733/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok" uchazeče Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

  

734/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok" uchazeče SDS EXMOST spol. s.r.o., IČ 49454501.

 

735/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok" uchazeče M-Silnice a.s., IČ 42196868.

 

736/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zadávacím řízení otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok" uchazeče COLAS CZ a.s., IČ 26177005.

 

737/12 Vyhodnocení zakázky " Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok"

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise  stanovuje pořadí otevřeného řízení na dodávku stavby "Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok" : první Skanska a.s., IČ 26271303, druhý PB SCOM s.r.o., IČ 25397087, třetí Cooptel stavební a.s., IČ 25560271 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

738/12 Masarykova - oprava komunikace

Rada města se seznámila se záměrem Ředitelství silnic a dálnic ČR na opravu komunikace ulice Masarykova a ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci, která bude řešit odvodnění chodníků a zpevněných ploch přilehlých k této komunikaci.

 

739/12 Opatření k nápravě havarijního stavu mostu HB-4023 přes náhon v ulici U Traplů Mostek U Traplů

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit projektovou dokumentaci a příslušné povolení pro odstranění havarijního stavu mostu HB-4023 přes náhon v ulici U Traplů ve variantě 1 - dle podkladových příloh č.19985 a 19986.

 

740/12 Cyklostezka Občiny - Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v projektové přípravě cyklostezky Občiny – Šmolovy – trasa č.3 dle podkladové přílohy č.19983.

 

741/12 Žádost o pronájem bytu mimo pořadník

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+0 v domě č.p. 2577 v Havlíčkově Brodě mimo pořadník Ivo V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu ES, počínaje dnem 1.11.2012, nájemné bude ve výši 65 Kč/m2. K datu počátku pronájmu bude zároveň uvolněn a předán byt č. 4 Jihlavská ul. č.p. 1121, Havlíčkův Brod. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

742/12 Žádost o pronájem bytu mimo pořadník

Rada města souhlasí s převodem zbylé části předplaceného nájemného vázaného k bytu č.4 Jihlavská ul. č.p. 1121 Havlíčkův Brod na byt č. 12 Reynkova ul. č.p. 2577, Havlíčkův Brod.

 

743/12 Žádost o spolunájemní smlouvu

Rada města schvaluje společný nájem k bytu č. 31 v domě č.p. 1859 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod.

 

744/12 Pronájem bytu v domě č.p. 3241

Rada města ruší své usnesení č. 631/12 ze dne 16.7.2012.

 

745/12 Výpovědi nájmu bytu

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 8 sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod Mileně L.

 

746/12 Výpovědi nájmu bytu

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 3 Reynkova ulice č.p. 2577, Havlíčkův Brod  Dezideru M.

 

747/12 Výpovědi nájmu bytu

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 3 v ulici U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod manželům Davidu a Lucii K.

 

748/12 Výpovědi nájmu bytu

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 34 Bělohradská  ulice č.p. 1128, Havlíčkův Brod  Ladislavu H.

 

749/12 Výpovědi nájmu bytu

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 12 Reynkova  ulice č.p. 2612, Havlíčkův Brod  Věře S.

 

750/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 18 v domě č.p. 1108 manželům Zdeňku a Marii  R., Havlíčkův Brod.

 

751/12 Revokace usnesení rady města č. 659/12.

Rada města ruší své usnesení č. 659/12 a nahrazuje jej usnesením ve znění: Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 46 v domě č.p. 1859 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod manželům Zdeňkovi a Jitce Burdovým, bytem tamtéž.

 

752/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 32 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Valentině S, Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

753/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Jiřině K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

754/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Evě B., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2 . S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

755/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Romaně S., Havlíčkův Brod . Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

756/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Tereze V., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2.S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

757/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Kateřině B., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2.S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

758/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Radce P., Čachovice. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

759/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Janu S., Jemnice. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.9.2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

760/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 43 o velikosti 2+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod  Jaroslavu a Markétě M., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.10. 2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.9. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je  ve výši 65,- Kč m2.  K datu počátku pronájmu bude zároveň uvolněn a předán byt č.  6  v  MBD č.p. 258 Dolní ulici v Havlíčkově Brodě.

 

761/12 Havlíčkův Brod - Dolní ulice, Na Valech, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní - pokládka trubek HDPE - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 286, 2259/26, 2447/1, 2262/7, 2262/1, 2447/3, 2434/29, 2259/28, 2259/48, 2259/27, 270/7, 270/8, 270/9, 2259/47, 2270/1, 2262/6, 2259/49, 2376/1, 3554, 2376/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

762/12 Svatý Kříž, STL plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc.č. 630/1 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. David Mendl, bytem Svatý Kříž 96, Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

763/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - II. etapa, 21. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 933/2, 933/3, 752/40, 752/56, 773/17, 773/3, 773/7 a 773/4 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

764/12 Pověření účastníka veřejné dražby

Rada města dává plnou moc místostarostovi Ing. Čeňku Jůzlovi k zastupování města Havlíčkův Brod jako zájemce na veřejné dražbě dne ve věci prodeje pozemků ppč. 3973 o výměře 11 m2 a ppč. 499/16 o výměře 67 m2 s tím, že konečné rozhodnutí má zastupitelstvo města.

 

765/12 Žádost o poskytnutí nebytového prostoru pro expozici z období druhé světové války

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v č.p.91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o velikosti 53m2 Občanskému sdružení Czech Spitfire Club, zastoupenému Ing. Bc. Zdeňkem Sadeckým, Kainarova č.p.1, Jihlava, IČ:22736280 s účinností od 1.9.2012 a za cenu 300 Kč/m2/rok . Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít s Občanským sdružením Czech Spotfire Club nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č.19874.

 

766/12 Rozpočtové opatření OSM č. 3/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 3/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 19958. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

767/12 Snížení příspěvku na zásobování místních částí Havlíčkova Brodu pojízdnou prodejnou

Rada města schvaluje snížení finančního příspěvku na zásobování místních částí Havlíčkova Brodu provozovateli pojízdné prodejny Zbyňkovi M. v roce 2012 z částky 42 tis. Kč na částku 39 tis. Kč z důvodu snížení počtu zásobovaných částí v 2. polovině roku 2012.

 

768/12 Poskytování sociální služby chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním

Rada města schvaluje pořadí uchazečů o pronájem prostor v č.p. 311 ulice 5. května v Havlíčkově Brodě za účelem poskytování sociální služby (chráněné bydlení) dle podkladové přílohy č. 19967.                .

769/12 Výpůjčka parku Budoucnost - Loučení s létem

Rada města schvaluje výpůjčku parku Budoucnost dle situačního nákresu podkladové přílohy č.19772 organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, IČ: 72063050, dne 9. září 2012 v čase od 14:00 do 17:00 hodin, za účelem konání akce "Loučení s létem".

 

770/12 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 004/1995

Rada města schvaluje Dodatek č. 6 nájemní smlouvy č. HO 004/1995 uzavřený mezi Městem Havlíčkův Brod a Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 19887.

 

771/12 číslo přiděleno omylem

 

772/12 Výpůjčka parku Budoucnost - Volný čas není nuda

Rada města schvaluje výpůjčku parku Budoucnost dle situačního nákresu podkladové přílohy č. 19774, Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, Havlíčkova 44, Jihlava, IČ 70857105, dne 3. září 2012 v čase od 14:00 do 17:00 hodin, za účelem prezentace činnosti Krajské organizace Pionýra.

 

773/12 Žádost o výpůjčku klavíru a lavic

Rada města neschvaluje výpůjčku klavíru a schvaluje výpůjčku lavic za účelem konání prvního ročníku hudebního festivalu FESTJAZZ 2012 v Havlíčkově Brodě.

 

774/12 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy 
č. 20015.

 

775/12 Návrh společného postupu při organizaci bezplatných preventivních DNA testů pro těhotné a mladistvé obyvatele Havlíčkova Brodu

Rada města souhlasí s výpůjčkou sálu Staré radnice pro RNDr. Emanuela Ž. na jeden den v měsíci září, s publikací článku v zářijovém čísle HBL a s umístěním schránky pro sběr materiálů k DNA testům v městském informačním centru.

 

776/12 Tělocvična Štáflova - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy č. 3 dle podkladové přílohy č. 20022 se zhotovitelem stavby „Rozšíření tělocvičny, rekonstrukce stropu 3.NP a krovu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081.

 

777/12 Tělocvična Štáflova - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 dle podkladové přílohy č. 20023 se zhotovitelem stavby „Tělocvična Štáflova, Havlíčkův Brod – rozšíření nástavby, přeložka kanalizace“ firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081.

 

778/12 Platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje platový výměr řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 19749.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta