Usnesení z jednání rady města dne 26.8.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Marta Gerthnerová, Vladimíra Fiedlerová, Edita Ondráčková, Ing. Jana Smejkalová, Zuzana Mottlová, Monika Čapková, Ivana Šimánková, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Magdalena Kufrová, Brosnislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Markéta Firychová

 

583/19 Jednací řád a statut povodňové komise ORP Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje jednací řád a statut povodňové komise v rámci povodňového plánu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 49490.

 

584/19 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 7. A dle podkladové přílohy číslo 49455. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

585/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 49364 "Darovací smlouvu č. 81/2019" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

586/19 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření kupní smlouvy č. 2019/022 se společností Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy, IČO 18953573 ve znění podkladové přílohy č. 49430.

 

587/19 Aktualizovaný rozpočet PO SSM HB na rok 2019

Rada města schvaluje aktualizovaný rozpočet příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 49425.

 

588/19 Aktualizovaný plán investic PO SSM HB na rok 2019

Rada města schvaluje aktualizovaný plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 49465.

 

589/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje Sociálním službám města Havlíčkova Brodu prodej přebytečného majetku - 1 ks elektrický kotel dle návrhu Kupní smlouvy - podkladová příloha č. 49468.

 

590/19 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje Sociálním službám města Havlíčkova Brodu prodej přebytečného majetku - 1 ks varný elektrický kotel dle návrhu Kupní smlouvy - podkladová příloha č. 49471.

 

591/19 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 49472. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

592/19 Úprava nájemních smluv s BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě a ukládá Technickým službám uzavřít tuto smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 49451 s BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., U Stadionu 277,580 01 Havlíčkův Brod IČ: 08275416, s platností od 1.9.2019.

 

593/19 Úprava nájemních smluv s BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě a ukládá Technickým službám uzavřít tuto smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 49452 s BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., U Stadionu 277,580 01 Havlíčkův Brod IČ: 08275416, s platností od 1.9.2019.

 

594/19 Úprava nájemních smluv s BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě a ukládá Technickým službám uzavřít tuto smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 49453 s BK Havlíčkův Brod, z.s. U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00527734, s platností od 1.9.2019.

 

595/19 Úprava nájemních smluv s BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě a ukládá Technickým službám uzavřít tuto smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 49454 s BK Havlíčkův Brod, z.s. U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00527734, s platností od 1.9.2019.

 

596/19 Kontejner na odpad – žádost Mikeš HB z.s.

Rada města schvaluje bezplatné jednorázové přistavení velkokapacitního kontejneru na odvoz odpadu za účelem likvidace odpadu z kočičího útulku (starý nábytek, škrabadla, klece atd.), organizaci Mikeš HB z. s., IČO: 03657795, Kokořínská 2487, 580 01 Havlíčkův Brod, prostřednictvím Technických služeb Havlíčkův Brod (viz podkladová příloha č. 49492).

 

597/19 Den bez aut

Rada města ukládá Technickým službám města Havlíčkův Brod zajistit provoz městské hromadné dopravy zdarma v rámci akce Den bez aut v termínu 14.-.15.9.2019.

 

598/19 Žádost o bezplatný pronájem vestibulu staré radnice

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje pronájem vestibulu Staré radnice pro celostátní sbírku Bílá pastelka ve prospěch zrakově postižených, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Havlíčkův Brod, dne 16.10.2019 od 8 do 15 hodin. Dle podkladové přílohy č. 49460.

 

599/19 Žádost MŠ Korálky o bezplatnou výpůjčku salonku staré radnice

Rada města Havlíčkův Brod neschvaluje výpůjčku salonku Staré radnice pro vzdělávací akci Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod v termínu 11.9.2019 od 8,30 do 16 hodin. Dle podkladové přílohy č. 49482.

 

600/19 WC karta

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod do projektu WC karta a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, umožnit během provozní doby, bezplatný vstup držitelům WC karty na městské veřejné toalety.

 

601/19 Rozpočtová opatření OŘP 05/2019

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OŘP číslo 05/2019 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy č. 49484. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města 292/18 ze dne 17.12.2018.

 

602/19 Přejezd P3766

Rada města revokuje své usnesení č. 568/19 a souhlasí se změnou přejezdu P3766 na přechod pro pěší a cyklisty.

 

603/19 Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“ firmou M – SILNICE a.s., IČO 42196868 dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 49421 a ukládá odboru rozvoje města předložit rozpočtové opatření.

 

604/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 10 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 49444. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

605/19 Patrové parkoviště Výšina

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro územní řízení na stavbu "Patrové parkoviště Výšina".

 

606/19 Chodník Perknov - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1014C19/18 dle podkladové přílohy č. 49476 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

 

607/19 Veřejné osvětlení Baštínov - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C19/18 dle podkladové přílohy č. 49474 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

 

608/19 Rekonstrukce MK ul. Občinská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 49501 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod“ Iva Dvořáková, IČO 41275276.

 

609/19 Pronájem části pozemku č. 690/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 690/20 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá ekonomickému odboru jednat s žadatelem o uvedení pozemku do původního stavu.

 

610/19 Prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství - Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram

Rada města nesouhlasí s prodloužením souhlasu s užíváním veřejného prostranství v Havlíčkově Brodě Spolkem Epigram, IČO: 06076441, Ovčín 198, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod za účelem umístění informačních tabulí formátu A3 a 840×300 mm při realizaci projektu "PLETENÁ STEZKA."

 

611/19 Výpůjčka pozemků č. 1883/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. EK 196/2019/Trt dle podkladové přílohy číslo 49485 výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 1883/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 - Smíchov za účelem zřízení mezideponie pro dočasné uložení odtěženého materiálu v rámci realizace stavby  za podmínky, že vypůjčitel do dvou měsíců ode dne ukončení výpůjčky provede opravu povrchu místní komunikace na pozemku parc.č. 1883/3 a části 1890/3 k.ú. Havlíčkův Brod vyfrézováním a položením nové asfaltobetonové obrusné vrstvy v celé ploše komunikace.

 

612/19 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 49505.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta