Usnesení z jednání rady města dne 26.8.2013Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Bc. Magdaléna Kufrová, Jaroslava Krejcarová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Jukl, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš

 

714/13 Aktualizace odpisového plánu na rok 2013 - movitý majetek - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 22915.

 

715/13 Odpisový plán 2013 na elektrický konvektomat - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 22919 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - elektrický konvektomat OEB 20.10 pro rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

716/13 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 o použití Fondu reprodukce investičního majetku

Rada města schvaluje použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 ve výši 52 tis. Kč k financování opravy vzduchotechniky ve školní jídelně.

 

717/13 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu o předání pozemků k hospodaření: 977/2, 977/15, 982/2, 982/57, 987/5, 987/21, 987/22, 987/26, 987/27, 987/28, 989/4, 991/1, 991/4, 991/5, 991/6, 991/7 v okolí Domova pro seniory.

Rada města bere na vědomí žádost PO Sociálních služeb města HB a doporučuje zastupitelstvu města předání pozemků číslo 977/2, 977/15, 982/2, 982/57, 987/5, 987/21, 987/22, 987/26, 987/27, 987/28, 989/4, 991/1, 991/4, 991/5, 991/6, 991/7, které jsou vlastnictvím města Havlíčkova Brodu k hospodaření příspěvkové organizaci města Sociálním službám města HB.

 

718/13 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Jany S. dle podkladové přílohy č. 22981. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

719/13 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. dle podkladové přílohy č. 22982. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

720/13 Provozní řád zahrady a venkovních rehabilitačních prvků u Domova pro seniory, Reynkova 3643

Rada města projednala a schvaluje provozní řád zahrady a venkovních rehabilitačních prvků pro seniory u Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod  – s platností od 01. 09. 2013.

 

721/13 Žádost o zapůjčení umělé trávy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, poskytnout hřiště s umělou trávou u příležitosti konání turnaje Frisbee  v Havlíčkově Brodě dne 31.8.2013 FC Slovanu Havlíčkův Brod za cenu 2000,- Kč za den. Rada města schvaluje poskytnutí veřejné podpory ve výši 8.400,-Kč FC Slovanu Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, IČ 26585162, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na  poskytnutí hřiště s umělou trávou u příležitosti konání akce Frisbee turnaj v Havlíčkově Brodě dne 31.8.2013 v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č. 22950.

 

722/13 Žádost o zapůjčení umělé trávy

Rada města ruší své usnesení č. 263/13 a nahrazuje jej následujícím textem:

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, poskytnout hřiště s umělou trávou u příležitosti konání turnaje Frisbee  v Havlíčkově Brodě ve dnech 21.4. – 22.4.2013 FC Slovanu Havlíčkův Brod za cenu 2000,- Kč za den.  Rada města schvaluje poskytnutí veřejné podpory ve výši 19.400,-Kč FC Slovanu Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, IČ 26585162, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na  poskytnutí hřiště s umělou trávou u příležitosti konání akce Frisbee turnaj v Havlíčkově Brodě ve dnech 21.4. – 22.4. 2013 v souladu s podanou žádostí dle podkladových příloh č. 21644 a č. 21645.

 

723/13 Akce: Na kole a pěšky po Vysočině

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení k propagaci akce Na kole a pěšky po Vysočině pořadali Kolo bez hranic o.s., Žižkova 989, Havlíčkův Brod, IČ 28556097, konané dne 31.8.2013 dle podkladové přílohy č. 22951.

 

724/13 Zapůjčení stánků Český svaz žen Květinov

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení 3 ks stánků Českému svazu žen Květinov na akci konanou dne 30.11.2013 dle podkladové přílohy č. 22952.

 

725/13 Změna č.4 plánu investic na rok 2013

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 22953.

 

726/13 Ceny pronájmu ledové plochy na zimním stadionu

Rada města schvaluje změnu cen za pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 22975 s platností od 1.9.2013 a ukládá Technickým službám zařadit tyto ceny do platných ceníků.

 

727/13 Pronájem zimního stadionu

Rada města schvaluje pronájem prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě za účelem konání kulturní akce pro veřejnost (diskotéka) pořadateli p. Lukáši Vackovi, Podhradní Lhota 189, 76871 Rajnochovice, IČ: 763 299 92, na základě žádosti dle podkladové přílohy č. 22987 v termínu od 15:00 hod. 21.9.2013 do 6:00 hod. 22.9.2013, za částku 35.000,- Kč.

 

728/13 Dohoda o spolupráci mezi Městem Havlíčkův Brod a Správou uprchlických zařízení MV ČR

Rada města schvaluje doslovný text Dohody o spolupráci mezi Městem Havlíčkův Brod a Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky, Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, dle podkladové přílohy č. 22815.

 

729/13 Strategický plán rozvoje města

Rada města schvaluje vypracování strategického plánu rozvoje města a ukládá oddělení řízení projektů zadat zakázku malého rozsahu na jeho zpracování.

 

730/13 Výtahy - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 22745 s Výtahy – elektro spol. s r.o., IČO 48154539 jejímž předmětem je provádění pravidelného servisu výtahů.

 

731/13 Přípojka dešťové kanalizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22795 s Technickými službami Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je realizace stavby „Přípojka dešťové kanalizace Technické služby Havlíčkův Brod“.

 

732/13 Demolice mostní váhy v Jilemníku

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby zajistil provedení demolice mostní váhy v Jilemníku.

 

733/13 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Skanska a.s., IČO 26271303, Lubomír Dvořák, IČO 10466452, Zdeněk Brabec, IČO 11003537, Stavak spol. s r.o., IČO 15058786, HB GOLF s.r.o., IČO 27513688 k podání nabídky na veřejnou zakázku „Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č.4, k.ú. Jilemník“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 22907, 22908, 22909, 22910.

 

734/13 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky „Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č. 4, k.ú. Jilemník“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda, Ivanu Petrlíkovou a jejich náhradníky Ing. Pavla Slámu, Renátu Pajerovou, Ing. Hanu Holendovou.

 

735/13 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky „Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č.4, k.ú. Jilemník“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše, Ing. Karla Ruče.

 

736/13 Úprava a rozšíření ČS PHM v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22913 s Technickými službami Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je realizace stavby „Úprava a rozšíření ČS PHM v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod“.

 

737/13 číslo přiděleno omylem

 

738/13 Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod

Rada města vylučuje z účasti v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby  "Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod" uchazeče HB Golf s.r.o., IČO 27513688.

 

739/13 Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod

Rada města v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby  "Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod" stanovuje pořadí nabídek: první ŽSD a.s., IČO 64511359, druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, třetí AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo.

 

740/13 Most přes náhon U Traplů

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Most Havlíčkův Brod – 4023, most přes náhon v ulici U Traplů“ společností Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IČO 25253361 dodatek ke smlouvě o dílo v rozsahu podkladových příloh č. 22930 a 22931.

 

741/13 Smetanovo náměstí - budoucí smlouva o přeložce distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Z_S14_12_8120041288 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 dle podkladové přílohy č. 22933 ve věci přeložky kabelů nn a vn na Smetanově náměstí.

 

742/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 15 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22956. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

743/13 Smlouvy o zřízení věcného břemene - Povodí Vltavy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1267/2013-SML dle podkladové přílohy č. 22941 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953 z důvodu dotčení pozemku parc.č. 2437/2 katastrální území Havlíčkův Brod stavbou "Rekonstrukce komunikace Na Žabinci a U Borové, Havl.Brod - SO 301 kanalizace splašková, SO 302 kanalizace dešťová".

 

744/13 Smlouvy o zřízení věcného břemene - Povodí Vltavy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1269/2013-SML dle podkladové přílohy č. 22942 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953 z důvodu dotčení pozemku parc.č. 2434/3 katastrální území Havlíčkův Brod stavbou "Cyklostezka Bělohradská - I.etapa, Havl.Brod".

 

745/13 Smlouvy o zřízení věcného břemene - Povodí Vltavy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1269/2013-SML dle podkladové přílohy č. 22954 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953 z důvodu dotčení pozemku parc.č. 2434/3 katastrální území Havlíčkův Brod stavbou "Cyklostezka Plovárenská - místní komunikace, Havl. Brod".

 

746/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu - Kraj Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Chodník mezi ul. Havlíčkova – Rozkošská, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 22964 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

747/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu - Kraj Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Chodník Svatý Kříž – II. etapa“ dle podkladové přílohy č. 22966 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

748/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 dle podkladové přílohy č. 22970 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282“ společností Brodská stavební spol. s r.o., IČO 25942093.

 

749/13 Rekonstrukce smuteční obřadní síně - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí se změnou termínu dokončení stavebních prací do 30. září 2013 stavby „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s jejím zhotovitelem ŽSD stavební a.s., IČO 46507931 dodatek smlouvy o dílo.

 

750/13 Oprava fasády objektu čp. 53

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava fasády objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí“ Stavební firma FB s.r.o., IČO 27535304, který mění ustanovení článku IV smlouvy o dílo a stanovuje novou lhůtu pro dokončení stavebních prací, předání staveniště a jeho vyklizení do 23.8.2013.

 

751/13 Úsek cyklostezky Ovčín - autobusová zastávka na I/38 - změna vedení trasy

Rada města souhlasí se změnou vedení trasy cyklostezky v úseku Ovčín - autobusová zastávka na I/38 dle podkladové přílohy č. 22986 a ukládá odboru rozvoje města provést zpevnění povrchu veřejné komunikace na pozemcích města ppč. 1727 a ppč. 1778 v k.ú. Suchá.

 

752/13 Úsek cyklostezky Ovčín - autobusová zastávka na I/38 - změna vedení trasy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod osadit svislé dopravní značení v úseku cyklotrasy Novotnův Dvůr - Ovčín - Mendlova Ves - Svatý Kříž v souvislosti se změnou vedení trasy.

 

753/13 Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014

Rada města podle podkladové přílohy č. 22905 projednala a schvaluje pokyn k přípravě návrhu rozpočtu města pro rozpočtové období 2014.

 

754/13 Rounek - Hájovna, přípojka VN, TS, NN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 777 (podíl 119/838) v k.ú. Rounek ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, úplatně jednorázově za cenu určenou znaleckým posudkem. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

755/13 Rozpočtová opatření v kompetenci RM- EO - 08/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kap.18, 28, 35, 39, 40, 41 - dle podkladové přílohy č. 22962. 

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

756/13 Havl. Brod, Obyt. Zóna – Pražská, VPI - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 752/4 a 752/43 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

757/13 Perknov - pokládka trubek HDPE, připojení domu čp. 3298 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. 36/1, 709/1, 778/14 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. 

 

758/13 Perknov - pokládka trubek HDPE, připojení domu čp. 3298 - věcné břemeno

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti Metropolitní s.r.o. se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481 přiložit trubky pro optickou metropolitní síť ke kabelovému vedení v rámci stavby „Přípojka kapličky Perknov“, za úhradu 130 Kč/bm výkopu+DPH.

 

759/13 Pronájem částí ppč. 1048/2 a 1048/9 (díl č. 6) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 o výměře 226 m2 a  1048/9 o výměře 94 m2 (díl č. 6), v katastrálním území Havlíčkův Brod Heleně P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.920 Kč/rok.

 

760/13 Pronájem části ppč. 1048/2 (díl č. 8) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 o výměře 355 m2 (díl č. 8), v katastrálním území Havlíčkův Brod Darje K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.130 Kč/rok.

 

761/13 Pronájem ppč. 133/3 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 133/3 o výměře 230 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu a Daniele K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.380 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2011 do 30.9.2013.

 

762/13 Pronájem ppč. 133/3 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 133/3 o výměře 30 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod Pavlu a Jolaně T., Havlíčkův Brod za účelem umístění garáže. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2011 do 30.9.2013.

 

763/13 Pronájem částí ppč. 2792/2 a 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 2792/2 o výměře 295 m2 a 2792/5 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Martině S., Havlíčkův Brod za účelem vybudování a užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.860 Kč/rok.

 

764/13 Výpůjčka parku Budoucnost - Běh naděje

Rada města schvaluje výpůjčku cest v areálu parku Budoucnost dle situačního zákresu v podkladové příloze č. 22929 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě, IČO: 00426164, se sídlem Dolní 259, 580 01 Havlíčkův Brod za účelem konání akce "Běh naděje" dne 6. září 2013 v čase od 10:00 do 13:00 hodin. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořádající organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

765/13 Žádost o souhlas s dosadbou zeleně - k.ú. Jilemník

Rada města souhlasí s dosadbou liniové zeleně na pozemku ppč. 525/1 v k.ú. Jilemník ve vlastnictví města Havlíčkův Brod s podmínkou souhlasu vlastníků sousedních pozemků.

 

766/13 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č.OSM 058/2013/Jan

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.OSM 058/2013/Jan uzavřené s Pivovarem Chotěboř s.r.o., IČO: 27380572, se sídlem Průmyslová č.p.1755, Chotěboř, dle podkladové přílohy č. 22903.

 

767/13 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou 3241/23

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23 o velikosti 2+1 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod manželům Alexanderovi a Věnceslavě B., Havlíčkův Brod. S manželi B. bude uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 16. 9. 2013 do 15. 9. 2014. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

768/13 Pronájem bytu č. 10 v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Janu S., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 16.9.2013 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

769/13 Pronájem bytu č. 24 v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Ondřeji U., Havlíčkův Brod a Janě U., Humenné, Slovenská republika. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 16.9.2013 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

770/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 1860/11, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Bohumíru V., Třebíč. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 87 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

771/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2761/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Martinu V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 115 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

772/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2795/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Zdeňku J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 85 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

773/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2796/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod Veronice K., Habry. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

774/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2796/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod Evě B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 68 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

775/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 3504/34, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34, U Kasáren, Havlíčkův Brod Aleně K., Světlá nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 16.9.2013. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

776/13 Žádost o odpuštění poplatku z prodlení čp. 4015

Rada města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu, Pod Letištěm 4015, panu Ladislavu B., Havlíčkův Brod. Dlužná částka, kterou dlužník uhradí, činí 342 Kč.

 

777/13 Žádost o odpuštění poplatku z prodlení čp. 807/7

Rada města neschvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 7, Žižkova ulice 807, Marii a Ivanu Ž., Havlíčkův Brod.

 

778/13 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 22989.

 

779/13 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města a Teplo HB, s.r.o. Podklad č. 584

Rada města schvaluje změnu mzdového výměru řediteli Teplo HB s.r.o. v souladu s usnesením č. 46/2013 Dozorčí rady Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 22836, části 12.

 

780/13 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města a Teplo HB, s.r.o. Podklad č. 584

Rada města schvaluje změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 22837.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta