Usnesení z jednání rady města dne 26.6.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Petr Doucha, Bc. Martin Stehno, Ing. Karel Milichovský, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Miroslav Sobotka, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

578/17 Akce „Molitanový Muž/žena“

Rada města schvaluje bezplatnou výpomoc žadateli p. Jaroslavu Holcmanovi, Topírna s.r.o. na akci: „Molitanový Muž/žena“, která se koná 1.7.2017 (viz podkladová příloha č. 38507) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto výpomoc poskytnout.

 

579/17 Veřejná doprava Vysočiny - úprava navržených JŘ

Rada města se seznámila s návrhem doplatku za nadstandartní objednávku v rámci Veřejné dopravy Vysočiny a rozhodla, že návrh na rozšíření linky 222 o spoje 140 a 139 za uvedený doplatek nepřijímá.

 

580/17 Prodloužení smluv se společností T-Mobile, a.s. na poskytování hlasových a datových služeb

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poskytování mobilních hlasových a datových služeb se společností T-Mobile, a.s. dle podkladové přílohy č. 38490.

 

581/17 Prodloužení smluv se společností T-Mobile, a.s. na poskytování hlasových a datových služeb

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě na poskytování pevných hlasových služeb se společností T-Mobile, a.s. dle podkladové přílohy č. 38497.

 

582/17 Nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2017

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle podkladové přílohy č. 38520.

 

583/17 Výstava Barokní Brod - Smlouva o výpůjčce s římskokatolickou farností Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou farností - děkanstvím Havlíčkův Brod, se sídlem Rubešovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060527 dle podkladové přílohy č. 38527 na výpůjčku předmětů uvedených v podkladové příloze č. 38528 na výstavu Barokní Brod pořádanou městem Havlíčkův Brod.

 

584/17 Výstava Barokní Brod - Smlouva o výpůjčce s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 7/2017 s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00083607 viz podkladová příloha č. 38546 včetně příloh - viz podkladové přílohy č. 38547, 38548 a 38549.

 

585/17 Žádost o bezplatnou výpůjčku sálu Staré radnice s příslušenstvím

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu Staré radnice s příslušenstvím (vč. salonku) za účelem pořádání konference PROPAMÁTKY 2017 v termínu 8. a 9. listopadu 2017 dle podkladové přílohy č. 38550.

 

586/17 Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 38510 se zhotovitelem stavby „Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod“ firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČO 28447085.

 

587/17 Rozpočtové opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 38516. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

588/17 MŠ Nad Tratí

Rada města ukládá odboru rozvoje města v mateřské škole Nad Tratí 537 v roce 2017 provést rekonstrukci fasády.

 

589/17 III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3 – přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle podkladové přílohy č. 38539 se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567, kterou na základě plné moci zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311.

 

590/17 III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3 – přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 38540 se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567, kterou na základě plné moci zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311.

 

591/17 Návrh změny a doplnění čl. 3.1.6 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod č. QS 55-23

Rada města projednala a schvaluje změnu a doplnění čl. 3.1.6 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod č. QS 55-23 dle podkladové přílohy č. 38551.

 

592/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 258/8, Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Dolní 258, Havlíčkův Brod L. N., Dobronín a M. K., Věžnice. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 95 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

593/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/6, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkova 807, Havlíčkův Brod M. Š., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 91 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

594/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1128/3, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod M. P. a B.D., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

595/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/11, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod J. S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

596/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/22, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Z. V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 72 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

597/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1860/21, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod E. M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

598/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod R. P., Havlíčkův Brod a G. M., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

599/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2754/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod V. H., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 121 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

600/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2781/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod J. Š. a I.Š. Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 115 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

601/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2799/13, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod P. K., Golčův Jeníkov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.8.2017 do 15.2.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

602/17 Zastavení exekuce - byt č. 116/6, Mírová, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zastavení exekuce v bytě číslo 6, Mírová 116, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byla J.L., Havlíčkův Brod ve výši 6.991 Kč a dává pokyn ekonomickému odboru k odpisu pohledávky z účetní evidence.

 

603/17 Zastavení exekuce - byt č. 310/8, 5. května, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zastavení exekuce v bytě číslo 8, 5. května 310, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byla V. C., Havlíčkův Brod ve výši 38.364 Kč a dává pokyn ekonomickému odboru k odpisu pohledávky z účetní evidence.

 

604/17 Výpůjčka části pozemku č. 316/7 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 316/7 o výměře 67 m2 v katastrálním území Poděbaby V. A., Havlíčkův Brod, za účelem údržby zeleně. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

605/17 Rozpočtová opatření EO - 06/2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - 06/2017 dle podkladové přílohy č. 38521.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta