Usnesení z jednání rady města dne 26.4.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Magdaléna Kufrová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

211/21 Navýšení počtu zaměstnanců úseku sociálních služeb a prevence

Rada města ruší své usnesení č. 547/19 ze dne 15.7.2019 a nahrazuje jej následujícím usnesením:

Rada města v souladu s § 102, odst. 2) písm. j) zákona 128/2000Sb. o obcích schvaluje navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu o jednoho pracovníka zařazeného na odbor sociálních věcí a školství pro výkon sociální práce. Celkový počet zaměstnanců pro rok 2021 je stanoven na 171.

(Podklad jednání č. 184)

 

212/21 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2021 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2021 do 31.7.2021 zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329; předškolní vzdělávání od 1.8.2021 do 31.8.2021 bude zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

(Podklad jednání č. 188)

 

213/21 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 v měsíci červenci a srpnu 2021 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání v období od 1.7.2021 do 23.7.2021 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049; předškolní vzdělávání od 26.7.2021 do 31.7.2021 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 a provoz od 1.8.2021 do 31.8. 2021 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

(Podklad jednání č. 188)

 

214/21 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 omezení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v období od 1.7. 2021 do 23.7.2021 (provoz bude zajišťovat pouze jedna třída MŠ) a přerušení provozu v období od 26.7.2021 do 31.8.2021. Předškolní vzdělávání v době  od 26.7.2021 do 31.7.2021 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 a provoz od 1.8.2021 do 31.8. 2021 pak odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

(Podklad jednání č. 188)

 

215/21 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - Informace o projektu z OP VVV

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod do projektu „Rozvoj MŠ Korálky III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 187)

 

216/21 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - Informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas Mgr. Štěpánce Sýkorové k výkonu funkce projektového manažera projektu „Rozvoj MŠ Korálky III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 187)

 

217/21 Evidenční převod přebytečného majetku

Rada města revokuje usnesení č. 201/2021 ze dne 19.4.2021 a na návrh příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, p.o. schvaluje evidenční převod nepotřebného majetku z příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na příspěvkovou organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

(Podklad jednání č. 196)

 

218/21 Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ na školní rok 2021/2022

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství podat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádost o zvýšení nejvyššího počtu žáků základní školy v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2021 u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, a to ze současných 500 žáků na 512 žáků.

(Podklad jednání č. 197)

 

219/21 Plakátovací sloup na Havlíčkově náměstí - ukončení smlouvy o výpůjčce č. OVVV/1/2021/JM a schválení smlouvy nové

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. OVVV/1/2021/JM s Muzeem Vysočiny, IČ: 00083607, a to dohodou k 30.4.2021.

(Podklad jednání č. 186)

 

220/21 Plakátovací sloup na Havlíčkově náměstí - ukončení smlouvy o výpůjčce č. OVVV/1/2021/JM a  schválení smlouvy nové

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Krajské knihovně Vysočina, IČ: 70950164 , a to na dobu určitou od 1.5.2021 do 31.3.2022, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti. Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 60942.

(Podklad jednání č. 186)

 

221/21 Souhrnná zpráva z administravních kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2020

Rada města projednala a bere na vědomí Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2020 dle podkladových příloh č. 60972, č. 60973, č. 60974, a č. 60975, která je předkládána v souladu s čl. VIII, odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 198)

 

222/21 Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860 - výběr zhotovitele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 60946 až 60955.

(Podklad jednání č. 182)

 

223/21 Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860 - výběr zhotovitele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš a Ing. Luboš Duben a jejich náhradníky Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 182)

 

224/21 Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 185)

 

225/21 Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod - rozhodnutí o zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvy na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod“ s uchazečem TERMGAS s.r.o., IČO 26007967 a ukládá radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 191)

 

226/21 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - výběr zhotovitele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 60958 až 60963.

(Podklad jednání č. 192)

 

227/21 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - výběr zhotovitele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl, a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. jan Sojka,Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 192)

 

228/21 Pronájem bytů č. 1128/23, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod E. P., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 189)

 

229/21 Pronájem bytů č. 1128/28, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 189)

 

230/21 Pronájem bytů č. 1128/29, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod T. V., Havlíčkův Brod a T. N., Dolní Krupá. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 189)

 

231/21 Pronájem bytů č. 1128/35, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 35, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Z. K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 189)

 

232/21 Zrušení výpovědi nájmu bytu - byt č. 1859/25, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení číslo 109/21 ze dne 22.2.2021, tj. schvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. EK 845/2014/Kuč na pronájem bytu č. 25, v domě čp. 1859, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod uzavřené s Martinou Váchovou, trvale bytem Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 190)

 

233/21 Zrušení výpovědi nájmu bytu - byt č. 1859/25, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 845/2014/Kuč, jehož předmětem bude s účinností od 1.5.2021 změna doby nájmu na dobu určitou do 31.8.2021.

(Podklad jednání č. 190)

 

234/21 Pravidla tvorby a obnovy graffiti ve veřejném prostoru města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Pravidla tvorby a obnovy graffiti ve veřejném prostoru města Havlíčkův Brod včetně přílohy k pravidlům dle podkladové přílohy č. 60977 a 60978.

(Podklad jednání č. 193)

 

235/21 Parkovací dům Výšina - Veřejná obchodní soutěž - prodej věcného práva stavby

Rada města ukládá ekonomickému odboru zorganizovat veřejnou obchodní soutěž na prodej věcného práva stavby pro realizaci stavby Parkovací dům Výšina, Havlíčkův Brod dle "STUDIE VÝSTAVBY PARKOVACÍHO DOMU A PARKOVACÍ PLOCHY NA SÍDLIŠTI VÝŠINA parc. č. 942/12, 1003/146, 1003/138, 1003/137, 1003/147 k.ú. Havlíčkův Brod."

(Podklad jednání č. 194)

 

236/21 Rozpočtové opatření EO za 03/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 03/2021 dle podkladové přílohy č. 60970.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 195)

 

237/21 Změna směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem města - věcná břemena

Rada města schvaluje změnu článku 3.4 Směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem města dle podkladové přílohy č. 60983.

(Podklad jednání č. 199)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta