Usnesení z jednání rady města dne 26.2.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Tomáš Horáček, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Kateřina Hamanová, Ing. Josef Beneš

 

157/18 Výměna svítidel VO – dotační program EFEKT (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení)

Rada města souhlasí s realizací akce výměna svítidel veřejného osvětlení v rámci národního dotačního programu EFEKT 2018 (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) dle podané žádosti o dotaci a podmínek poskytovatele - přidělené číslo dotace 122D221008330 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zahájit přípravu realizace akce a potvrdit Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018 dle podkladové přílohy č. 41408.

 

158/18 Výměna svítidel VO – dotační program EFEKT (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení)

Rada města ukládá Odboru rozvoje města MÚ Havlíčkův Brod zajistit v rámci akce výměna svítidel veřejného osvětlení podpořené z národního dotačního programu EFEKT 2018 (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) kompletní realizaci nutných souvisejících prací spočívající ve zřízení a osazení 4 ks nových stožárů VO, výměně 2 ks stožárů, jejich kabeláže a připojení včetně zpracování realizační projektové dokumentace.

 

159/18 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 21.2.2018  ve znění podkladové přílohy č. 41400 a stanovuje hodnotící kritéria práce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2018 navržená dozorčí radou.

 

160/18 Novela Tržního řádu

Rada města vydává na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2018, Tržní řád, ve znění podkladové přílohy č. 41378, a to s účinností od 1. 4. 2018. Současně ke dni účinnosti tohoto nařízení ruší Nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2016, Tržní řád.

 

161/18 Kupní smlouva - rozšíření diskové kapacity technologického centra

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na rozšíření diskové kapacity technologického centra Města Havlíčkův Brod se společností AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795 dle podkladové přílohy č. 41377.

 

162/18 Udělení souhlasu Příspěvkové organizaci Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu

Rada města uděluje souhlas s poskytováním sociální služby - azylový dům pro rodiče s dětmi, rodiny a ženy v nepříznivé sociální situaci na území města Havlíčkův Brod. Zároveň se zavazuje podporovat poskytovatele této služby - Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 03 Havlíčkův Brod, IČO: 701 88 467, v rámci systému financování sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod.

 

163/18 Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - nominace zástupce města do konkursní komise

Rada města navrhuje Ing. Ivanu Mojžyškovou jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod.

164/18 Příkazní smlouva POVV 2018

Rada města souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 41389 s Krajem Vysočina, IČO 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2018. Rada města ukládá oddělení řízení projektů Příkazní smlouvu uzavřít.

 

165/18 Udělení plné moci k projektu" Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod" - výzva č. 58 OPZ

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Bc. Michaele Slavíkové pro projekt "Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 41391.

 

166/18 Realizace odborných učeben ZŠ Štáflova a ZŠ Konečná

Rada města nesouhlasí s realizací akcí Multifunkční učebna ZŠ Štáflova a Nová učebna ZŠ Žižkov bez dotace.

 

167/18 NTL přípojka Havlíčkův Brod – Okrouhlická ul. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 7/1 v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.000 Kč + DPH. Věcné břemeno uhradí investor, tj. T. L., Havlíčkův Brod a M. L., Havlíčkův Brod. Geometrický plán si investor nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

168/18 Rozpočtová opatření EO-02/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 02/2018 dle podkladové přílohy č. 41411. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

169/18 Přístaviště a molo u řeky Sázavy - prodloužení smlovy ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 17_SOBS01_4121276671 - přípojka knn do 50.0m dle podkladové přílohy č. 41385 se společností ČEZ Distribuce a.s, IČO 24729035.

 

170/18 Rekonstrukce Smetanova náměstí - technický dozor stavebníka

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 41393 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

171/18 Doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 41412.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta