Usnesení z jednání rady města dne 26.11.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

856/18 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města ve smlouvě o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 upravit článek IV. odstavec. 1 návrhu smlouvy dle rozpravy v zastupitelstvu města.

 

857/18 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2018

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 27. 12. 2018 až 31. 12. 2018. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867.

 

858/18 Finanční dar

Rada města schvaluje návrh Darovací smlouvy, jejímž předmětem je neúčelový finanční dar v hodnotě 30 000 Kč pro PO SSM HB. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

859/18 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 46576. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

860/18 Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB

Rada města schvaluje aktualizovaný sazebník úhrady dle podkladové přílohy č. 46577 za poskytované sociální služby v hlavní činnosti organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.1.2019.

 

861/18 Stanovisko k záměru zřízení pobočky soukromé školské právnické osoby

Na žádost soukromé školské právnické osoby Mateřská škola a Základní škola Slunečnice, IČO 71 341 439, se sídlem 582 31 Okrouhlice čp. 113 vydává rada města kladné stanovisko k zápisu dalšího místa poskytování základního vzdělávání na principech Montessori pedagogiky na území města Havlíčkův Brod do rejstříku škol a školských zařízení, a to s kapacitou 70 žáků.

 

862/18 Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod- "Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy"

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb „Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu o dílo s jediným účastníkem firmou ALMAPRO, s. r. o.,  IČO 24150134.

 

863/18 Vratka části poskytnuté dotace - Vodovod Jilemník

Rada města projednala a souhlasí s vrácením části dotace ve výši 70.000 Kč na základě žádosti Ministerstva zemědělství dle podkladové přílohy č. 46567.

 

864/18 Pověření místostarosty k jednání za město v projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží Zetor a Cihlář v katastru města HB"

Rada města pověřuje místostarostu Zbyňka Stejskala pro projekt "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod" jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí České republiky.

 

865/18 Pracovní skupina pro přípravu a realizaci Plánu odpadového hospodářství města (POH)

Rada města revokuje k dnešnímu datu své usnesení 457/16 ze dne 30. 5. 2016 a jmenuje členy pracovní skupiny určené pro přípravu a realizaci Plánu odpadového hospodářství pro léta 2017 - 2021: Zbyňka Stejskala, Bc. Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Karla Milichovského, Kamila Tesárka, Ing. Josefa Jukla, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Renatu Horáčkovou, Beno Trávníčka, DiS., a Jiřího Holešáka. Vedoucím této skupiny ustanovuje místostarostu Zbyňka Stejskala.

 

866/18 Redakční rada Havlíčkobrodských listů

Rada města jmenuje pracovní skupinu - redakční radu Havlíčkobrodských listů - z řad členů zastupitelstva města ve složení:

Pavel Duben, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl,  Bc. Libor Honzárek, Jan Kerber DiS., Ing. Ivana Mojžyšková, PaedDr. Veronika Prchalová, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA.

 

867/18 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2018.

 

868/18 Žádost o prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu - čerpání individuální investiční dotace schválené pro rok 2018 – Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální finanční podpory č. OVVV_FP/29/2018/LK Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 46540.

 

869/18 Doprava v klidu ul. Ledečská - smlouva opravňující provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina č. OM 1085/2018 dle podkladové přílohy č. 46518 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

870/18 Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje nabídku uchazeče PORR a.s., IČO 43005560 z veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod“.

 

871/18 Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČO 25869523.

 

872/18 Parkování u plaveckého bazénu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování návrhu úpravy odstavných a parkovacích stání u krytého plaveckého bazénu a s návrhem seznámit radu města.

 

873/18 MŠ Nad Tratí - zřízení zábradlí

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit instalaci zábradlí vstupního schodiště objektu mateřské školy Nad Tratí čp. 537.

 

874/18 Rekonstrukce Základní školy Nuselská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 46546 s firmou RONELI SE, IČO 29316731.

 

875/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 46563 se zhotovitelem stavby Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

876/18 Kuchyně v Domově pro seniory

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 46581 se zhotovitelem stavby „Domov pro seniory Reynkova, Havlíčkův Brod – úpravy kuchyně“ s firmou TeS, spol. s r.o. Chotěboř, IČO 60934395.

 

877/18 Obytná zóna Rozkoš - smlouva o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č. OM 1184/2018 dle podkladové přílohy č. 46583 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

878/18 Cyklostezka Ledečská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 46596 se zhotovitelem „Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod – I. etapa“ Iva Dvořáková, IČO 41275276.

 

879/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/2, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 2 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 10.12.2018 do 9.12.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

880/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 71 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Z. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 10.12.2018 do 9.12.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

881/18 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/32, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 415/2015/Kuč uzavřené s M. B., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 32, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 14.12.2020.

 

882/18 Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1128, ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě.

Nájemce:  MUDr. Šárka Drinková, IČO: 05569141

Účel pronájmu: ordinace praktického lékaře

Výše nájemného: 1400 Kč/m2/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

883/18 Pronájem části pozemku č. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 628/121 o výměře 70 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. Ch., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoli denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 420 Kč/rok.

 

884/18 Výpůjčka hrobu kongregace Šedých sester sv. Františka - hřbitov sv. Vojtěcha

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce hrobového místa č. B 139 - hrob kongregace Šedých sester sv. Františka na hřbitově sv. Vojtěcha, Nemocnici Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, za účelem údržby hrobu. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky, které stanoví orgány státní památkové péče.

 

885/18 Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku - hospic

Rada města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku č. 785/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

886/18 Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku - hospic

Rada města deklaruje, že město Havlíčkův Brod dlouhodobě podporuje záměr vybudování hospice na svém území, již od roku 2014 má vyčleněný konkrétní pozemek vhodný k tomuto záměru a vedení města komunikuje se spolkem Mezi stromy o přípravě investičního záměru a finančně také podporuje provoz poradny pro onkologicky a nevyléčitelně nemocné, kterou zřizuje spolek.

 

887/18 Rozpočtové opatření kap. č. 18 - 11/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření kap. č. 18 dle podkladové přílohy č. 46575. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

888/18 Úprava platů ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odstavce 2) písmene b) úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací a příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46573.

 

889/18 Proplacení nevyčerpané dovolené po ukončení uvolněné funkce

Rada města souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2018 Ing. Ivaně Mojžyškové a Ing. Čeňku Jůzlovi.

 

890/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 46592.

 

891/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 46593.

 

892/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 46594.

 

893/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 46600.

 

894/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatelů Teplo HB, s.r.o. a Městské divadlo a kino, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 46595.

 

895/18 Pracovní skupina rady města

Rada města zřizuje stálou pracovní skupinu pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod" ve složení:

předseda pracovní skupiny: Bc. Libor Honzárek

členové pracovní skupiny:  Ing. arch. Jiří Marek, Mgr. David Pavlata, Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, Petr Novotný, Ing. Vladimír Kučírek a Bc. Klára Menšíková.

 

896/18 Pracovní skupina rady města

Rada města zřizuje stálou pracovní skupinu pro vyřazování a likvidaci majetku města ve složení: 

předseda pracovní skupiny: Ing. Pavel Bárta

jednatel pracovní skupiny: Eva Rozínková

členové pracovní skupiny: Ing. Jiří Popovič, Bc. Jana Králová, Zbyněk Stejskal a Ing. Vladimír Slávka.

 

897/18 Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích komisi Sbor pro občanské záležitosti a jmenuje členy:

předseda komise: PhDr. Ivana Štrossová 

členové komise: MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

 

898/18 Statut komise rady města

Rada města schvaluje Statut komise Sbor pro občanské záležitosti dle podkladové přílohy č. 46528.

 

899/18 Pracovní skupina rady města

Rada města zřizuje oficiální orgán rady města „Stálou pracovní skupinu Zdravého města a místní Agendy 21“ ve složení:  

předseda pracovní skupiny: Ing. Vladimír Slávka

členové pracovní skupiny: Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Ilona Loužecká, DiS., Karolína Ortová, DiS., Zbyněk Stejskal

Stálá pracovní skupina je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy realizace metody řízení kvality ve veřejné správě – místní Agendy 21. 

 

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta