Usnesení z jednání rady města dne 26.11.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Hartmanová, Bc. Jana Králová, Miroslav Paušíma, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Petra Schwarzová, Martin Stehno, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

1065/12 Záměr provedení stavebně udržovacích prací v rozpočtovém roce 2012 – žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje provedení stavebně udržovacích prací (opravy omítek a elektroinstalace v předsálí hudebního sálu) v budově příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod v rozpočtovém roce 2012. Finanční krytí zajistí příspěvková organizace vlastními výnosy případně použitím zdrojů Investičního fondu příspěvkové organizace do výše 120 tis.Kč.

 

1066/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 338/12 do 30.6.2013.

 

1067/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 860/12 z důvodu odstoupení smluvní strany.

 

1068/12 Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis ze 7. Zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 15.10.2012  ve znění podkladové přílohy č. 20728.

 

1069/12 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky silové elektřiny pro období 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128,  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ: 25863568 na  komplexní zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách na „Dodávku elektrické energie a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2013 do 31.3.2014“ ve znění podkladové přílohy č. 20730.

 

1070/12 Žádost o schválení - přijmutí výhry do majetku Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje přijmutí výhry - odpovědní systém ActiVote32 v hodnotě 34 tis. Kč do majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

1071/12 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - havarijní stav na ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 30/12 ze dne 9.1.2012 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 k hospodaření 
v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 478,2 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- opravu a údržbu budov - oprava střechy v předpokládané hodnotě 208,2 tis. Kč

- opravu zdi mezi školním pozemkem a sousední parcelou v předpokládané hodnotě 240 tis. Kč

- zajištění havarijního stavu -  v předpokládané hodnotě 30 tis. Kč.

 

1072/12 Darovací smlouva - peněžní dar - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy číslo 20684 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a firmou Autic a.s, se sídlem Branická 28/47, 147 00 Praha 4, IČ 260 27 887, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 12,5 tis. Kč určeného pro rozvoj vzdělávací činnosti školy. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1073/12 likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 20654.

 

1074/12 Rozpočtové opatření MP č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 kapitoly č. 219 Městská policie dle podkladové přílohy č. 20685. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1075/12 Schválení užívání závěsného znaku

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů člena zastupitelstva města Zbyňka Stejskala k užívání závěsného státního znaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech a v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 94/1963 Sb. o rodině pověřuje tohoto člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení snoubenců o tom, že uzavírají občanský sňatek.

 

1076/12 Účast města Havlíčkův Brod na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2013 a Holiday World 2013

Rada města schvaluje účast města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně 2013 a Holiday World 2013 v Praze.

 

1077/12 Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2014-2017

Rada města projednala dle podkladové přílohy č. 20752 aktualizovaný Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod na období 2014-2017 a ukládá dokument zveřejnit a předložit k pojednání nejbližšímu zasedání zastupitelstva města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rozpočtový výhled 2014-2017 schválit.

 

1078/12 Rozpočtová opatření EO č. 11/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 11/2012 - za kapitoly 02,22,28,35,41 - dle podkladové přílohy č. 20749. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č.392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1079/12 Smlouvy dopravní obslužnosti

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2013 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové  přílohy č. 20703 a 20704.

 

1080/12 Změny příloh Nařízení města č. 2/2009

Rada města schvaluje znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20736 a 20737 .

 

1081/12 Sociální zařízení na hřbitově u sv. Vojtěcha

Rada města souhlasí s uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Sociální zařízení a zázemí hřbitova Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. .20719 se zhotovitelem Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915.

 

1082/12 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech - zadávací řízení

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku stavby "Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560" uchazeče Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093, ŽSD stavební a.s., IČ 64511359 a Ing. Pavel Kafka, IČ 72007915.

 

1083/12 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech - zadávací řízení

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby " Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560": první Turčina s.r.o. IČ 25886550, druhý Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, třetí Teslice CZ s.r.o., IČ 27775003 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

1084/12 Světelná signalizace Masarykova-Husova

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na zřízení světelného signalizačního zařízení v křižovatce ulic Masarykova (silnice I/38) a Husova.

 

1085/12 Plynofikace Zbožice - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 20723 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím povinným Krajem Vysočina, IČ 70890749 a budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 ve věci plynofikace Zbožice.

 

1086/12 Víceúčelový dům Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy – víceúčelovým dům č.p. 176, k.ú. Šmolovy“ společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., IČ 25966251, který bude měnit článek IV, bod 3 a stanoví termín ukončení stavebních prací do 30. června 2013.

 

1087/12 Rozpočtová opatření ORM č. 17/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 17/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20726. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1088/12 Žádost o výstavbu kanalizace

Rada města se seznámila se žádostí o výstavbu kanalizace v části Hamry a konstatuje, že tato stavba nebyla zahrnuta mezi priority rozpočtu roku 2013.

 

1089/12 Silniční most přes Cihlářský potok-dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ společností Skanska a.s., IČ 26271303, který bude měnit článek IV, bod 2 a stanoví termín ukončení stavebních prací do 30. června 2013.

 

1090/12 Silniční most přes Cihlářský potok - přeložka STL plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s VČP Net s.r.o. IČ: 27495949 zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311 dle podkladové přílohy č. 20694 ve věci přeložky plynovodu vyvolané stavbou rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok.

 

1091/12 Silniční most přes Cihlářský potok - přeložka STL plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s VČP Net s.r.o. IČ: 27495949 zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311 dle podkladové přílohy č. 20695 ve věci přeložky plynovodu vyvolané stavbou rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok.

 

1092/12 Smlouva o předání a ochraně datových sad pro účely diplomové práce

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o předání a ochraně datových sad pro účely diplomové práce dle podkladové přílohy č. 20734 s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, IČ 60076658.

 

1093/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 2 v domě čp. 799 Plovárenská ul., Havlíčkův Brod Zuzaně M.

 

1094/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp.  2614 Reynkova ul.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 2 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Anně G. a Pavlu G., kterým se mění doba nájmu do 31.1.2014.

 

1095/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 19 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Anně D., kterým se mění doba nájmu do 30.11. 2013.

 

1096/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 1128 Bělohradská ul.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 15 v domě čp.1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Michaele B., kterým se mění doba nájmu do 30. 9. 2015.

 

1097/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě čp. 807 Žižkova ul., Havlíčkův Brod, Ivanu a Marii Ž.

 

1098/12 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Ladislavu B., Havlíčkův Brod, kterým se bude měnit doba nájmu do 28.2.2013.

 

1099/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Veroniky F., Pohled do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

1100/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Pavla H., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

1101/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě čp. 2503 Reynkova ul., Havlíčkův Brod  Evě F., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.12.2012. Nájemné činí 65,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1102/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+0 v domě čp. 2475 Kokořínská ul., Havlíčkův Brod Jiřině R., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.12.2012. Nájemné činí 65,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1103/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem těchto městských bytů, nejvyšší nabídce smluvního nájemného.

byt č. 6 Žižkov II 1200 o velikosti 3+1

byt č. 13 Žižkov II 1201 o velikosti 2+1

byt č. 12 Žižkov II 1202 o velikosti 4+1

byt č. 22 Smetanovo náměstí 1857 o velikosti 3+1

byt č. 47 Smetanovo náměstí 1857 o velikosti 1+0

byt č. 17 Smetanovo náměstí 1859 o velikosti 1+0

byt č. 39 Smetanovo náměstí 1859 o velikosti 3+1

byt č. 16 Smetanovo náměstí 1860 o velikosti 1+1

byt č. 3 Sídliště Pražská 2761 o velikosti 2+1

byt č. 10 Sídliště Pražská 2762 o velikosti 2+1

byt č. 5 Sídliště Pražská 2780 o velikosti 2+1

byt č. 10 Sídliště Pražská 2780 o velikosti 2+1

byt č. 3 Sídliště Pražská 2797 o velikosti 3+1

byt č. 13 Sídliště Pražská 2799 o velikosti 2+1

byt č. 16 Reynkova 2503 o velikosti 2+1

byt č. 4 Reynkova 2577 o velikosti 1+0

byt č. 12 Reynkova ul. 2577 o velikosti 1+0

byt č. 11 U Kasáren  3504 o velikosti 1+1

byt č. 18 U Kasáren 3504 o velikosti 2+1

byt č. 32 U Kasáren 3504 o velikosti 1+1

 

1104/12 Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OSM 219/2012/Jan, uzavřené dne 30.8.2012 s Martinem Jarošem, bytem Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, IČ:86955055 dohodou ke dni 30.11.2012 dle podkladové přílohy č. 20747.

 

1105/12 Smlouva o pronájmu ploch pro umístění reklamního zařízení

Rada města neschvaluje zachování nájemného ve výši 1.500 Kč/m2/rok na pronájem oboustranného reklamního zařízení na pozemku ppč. 904/2 o výměře 12 m2 společnosti outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1, IČ: 00545911.

 

1106/12 Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 74/2012

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 74/2012 o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky části pozemku ppč. 263/2 o výměře 1.932 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20688. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

1107/12 Rozpočtové opatření OSM č. 8/2012

Rada projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č.8/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 20751. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1108/12 Havlíčkův Brod, kasárna letiště - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a a údržby vodovodní šachty, vodovodu, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví a možnosti v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje bezúplatně k tíži celého pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2798/50 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s, se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: 48173002.

 

1109/12 Termesivy, přeložka pilíře SR 408 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 594, 398/1 a 394/4 v k.ú. Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

1110/12 Havlíčkův Brod, ul. Jirchářská, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1082/9, 1082/1, 1083/27 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH . Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

1111/12 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 20757.

 

1112/12 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlovi Milichovskému dle podkladové přílohy č. 20707.

 

1113/12 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 20756.

 

1114/12 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací základní škol, Mateřské školy Korálky, Základní umělecké školy J.V.Stamice a AZ CENTRA Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20759.

 

1115/12 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 20753.

 

1116/12 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2012.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta