Usnesení z jednání rady města dne 26. 4. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Miroslav Sommer, Blažena Polyaková, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Renáta Borkovcková, DiS., Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Miroslav Žák

 

336/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá místostarostovi Ing. Ivanu Kuželkovi jednat se společníky KD Ostrov s.r.o. o dalším postupu v oblasti technické údržby budov kulturního domu.

 

337/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství jednat se zástupci kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR o možnostech vícezdrojového financování nového sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

 

338/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat se zástupci Římskokatolické farnosti o budoucím využití kostela Nejsvětější Trojice a možnostech a harmonogramu jeho památkové obnovy.

 

339/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést výměnu oken a meziokenních vložek v III. nadzemním podlaží západní stěny objektu Základní školy Nuselská, Havlíčkův Brod.

 

340/11 Provozní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod, Technickými službami a HBH odpady s.r.o. - změna

Rada města projednala a schvaluje dle podkladové přílohy č. 16318 dodatek č. 1 smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod, Technickými službami Havlíčkův Brod a společností HBH odpady s.r.o., Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27 51 01 40, která byla schválena usnesením rady města č. 172/08 dne 10.3.2008 s účinností od 1.1.2008.

 

341/11 Nájemní smlouva BK v domě č.p. 3241 v Havlíčkově Brodě v ulici Na Výšině

Rada města schvaluje nájemní smlouvu ozn. BK v domě č.p. 3241 v Havlíčkově Brodě v ulici Na Výšině dle podkladové přílohy č. 16352.

 

342/11 Věcné dary

Rada města schvaluje do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu věcný dar od pana Miloslava F., a to Therapy air yon v celkové hodnotě 19.999,-Kč a Bioptron Compact a stojan pro bioptron v celkové hodnotě 15.498,-Kč.

 

343/11 Věcné dary

Rada města schvaluje do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu věcný dar od paní Dagmar H., a to čtyřkolové chodítko s košíkem v celkové hodnotě 500,-Kč.

 

344/11 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Domově pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními službami města Havlíčkova Brodu a paní Marcelou M., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 16354.

 

345/11 Investice spol. Teplo HB s.r.o. - vodovodní přípojka

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Vodovodní přípojka objektu č.p.3551“.

 

346/11 Investice spol. Teplo HB s.r.o. - odpadní teplo, kotelna Žižkov

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Zpětné využití odpadního tepla kotelny Žižkov“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 16320.

 

347/11 Investice spol. Teplo HB s.r.o. - kotelna Výšina 3241

Rada města schvaluje odklad investice „Rekonstrukce kotelny Výšina 3241“ na rok 2012.

 

348/11 Veřejná zakázka - dodávka sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012

Rada města jmenuje Ing. Čeněka Jůzla, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Zdeňka Kopeckého, Ing. Ivana Kuželku a Petra Douchu členy hodnotící komise  veřejné zakázky „Výběr dodavatele plynu pro Město Havlíčkův Brod, jím zřizované příspěvkové organizace a společnosti s majetkovým vkladem Města Havlíčkův Brod. Jako náhradníky jmenuje: Ing. Jaroslavu Čihálovou, Ing. Tomáše Hermanna, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu a PaeDr. Martinu Matějkovou.

 

349/11 Veřejná zakázka - dodávka sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012

Rada města schvaluje harmonogram zadávacího řízení na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012 dle podkladové přílohy č. 16358.

 

350/11 Veřejná zakázka - dodávka sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012 dle podkladové přílohy č. 16357.

 

351/11 Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2011 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2011 do 31.7.2011 zajišťovat pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 191 a od 1.8.2011 do 26.8.2011 bude provoz zajišťován pouze Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864.

 

352/11 Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v období od 1.7.2011 do 26.8.2011 a s tímto souhlasí. Náhradní provoz v době od 1.7. 20011 do 31.7.2011 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 191 a provoz v době od 1.8.2011 do 26.8.2011 pak  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864.

 

353/11 Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. kolo

Rada města schvaluje přípravu a podání projektů situační prevence v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část, dle podkladových příloh č. 16205 a č. 16307.

 

354/11 Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a školství č. 1/2011

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy č. 16335. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

355/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 ve znění podkladové přílohy č. 16246.

 

356/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 smlouvy s krajem Vysočina, a to: smlouvu o převodu vzdělávací činnosti ve znění podkladové přílohy č. 16259, darovací smlouvu nemovitého majetku ve znění podkladové přílohy číslo 16260, darovací smlouvu movitého majetku ve znění podkladové přílohy č. 16261 a smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků ve znění podkladové přílohy č. 16262.

 

357/11 Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavírat s firmami zajišťujícími spolupráci v souvislosti s letními nedělními hudebními produkcemi na Havlíčkově náměstí smluvní vztah dle podkladové přílohy č. 16185.

 

358/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 5/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 16322. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

359/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 6/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 16362. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

360/11 Zhodnocování volných finančních prostředků města na termínovaných vkladech

Rada města projednala aktuální stav úročení volných finančních prostředků na účtech města a vyhodnotila nabídky bank došlé v průběhu 1.Q.2011, získané na základě nabídek bank v 03/2011 a informace o úrokových sazbách termínovaných vkladů z veřejných zdrojů. 

Rada města pro zvýšení rozpočtových příjmů ukládá:

1) sjednat termínované vklady s fixní úrokovou sazbou ve výši 30 mil.Kč s dobou splatnosti 12M (sazba 2,33%) a 30 mil.Kč s dobou splatnosti 6M (sazba 1,93% p.a.) s bankou Volksbank a.s. IČ 25083325 

2) sjednat municipální vklad s úrokovou prémií ve výši 60 mil.Kč s dobou splatnosti 12M a výpovědní lhůtou 3 měsíce (sazba 2,4% p.a. + úroková prémie 1% při trvání vkladu 12M) s bankou J&T BANKA a.s. IČ 47115378

Rada města ukládá předložit k projednání finální znění smluv o termínovaných vkladech před uskutečněním převodů na účty termínovaných vkladů u uvedených bank.

 

361/11 Rozpočtová opatření v kompetenci rady města - ekonomický odbor - 04/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  za kap. 19 (OSI), 41 (EO), 28 (SD), 02 (OŽP), 18 (MPO) - dle podkladových příloh č. 16316 a č. 16317.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

362/11 Zpráva o hospodaření zřizované PO TS HB za rok 2010 + návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2010.

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 3.376,5 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti nebyl zjištěn.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 3.376,5 tis. Kč takto:

- částku 675,3 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 2.701,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu reprodukce investičního majetku a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

363/11 Schválení smlouvy na dodávku spisové služby

Rada města ukládá odboru správy a informatiky uzavřít "Smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře spisové služby včetně související dodávky HW infrastruktury" s dodavatelem SoftHouse s.r.o., Na Radosti 50/4 Plzeň IČO 26379945, vítězem výběrového řízení pro projekt "II. Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu"  reg. číslo  CZ.1.06/2.1.00/06.06698 z výzvy č. 06 IOP.

 

364/11 Převzetí závazku společností FUTURUM REGNUM s.r.o.

Rada města schvaluje Smlouvu o převzetí závazku plynoucího ze smlouvy č. OVVV/64/2010/RB o zajištění a provozování „Městského informačního systému“ dle podkladové přílohy č. 16313 a zároveň schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/64/2010/RB dle podkladové přílohy č. 16314.

 

365/11 Převzetí závazku společností FUTURUM REGNUM s.r.o.

Rada města ukládá odboru správy a informatiky vést měsíční evidenci a provádět fakturaci dle Dodatku č. 1 smlouvy č. OVVV/64/2010/RB.

 

366/11 Trčkova - přemístění pilíře

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle podkladové přílohy č.16285 se společností ČEZ Distribuce a.s.,      IČ 24729035.

 

367/11 Plynofikace areálu bývalých kasáren Letiště

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení dle podkladové přílohy č.16282 s VČP Net s.r.o.,    IČ 27495949.

 

368/11 Rekonstrukce Žižkova ulice - dohoda o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavření dohody o provedení stavby II/150 Havlíčkův Brod, rekonstrukce ulice Žižkova, veřejné osvětlení dle podkladové přílohy č. 16298 s ROSS Holding a.s., IČ 25259741.

 

369/11 Rekonstrukce komunikace Na Valech - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavření dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace v ulici Na Valech – komunikace, chodníky dle podkladové přílohy č. 16294 s Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782.

 

370/11 Rekonstrukce komunikace Na Valech - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavření dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace v ulici Na Valech – komunikace, chodníky dle podkladové přílohy č. 16295 s Římskokatolickou farností, děkanství Havlíčkův Brod.

 

371/11 Rekonstrukce komunikace Na Valech - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavření dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace v ulici Na Valech – komunikace, chodníky dle podkladové přílohy č. 16296 s Ludvíkem P., Havlíčkův Brod.

 

372/11 Chodník Havířská - věcné břemeno

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 16299 s budoucím oprávněným Telefónica 02 Czech republic a.s., IČ 60193336.

373/11 Rozpočtové úpravy č.3/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 3 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 16310. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

374/11 Smlouva o dílo

Rada města revokuje své usnesení č. 300/11 a ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.16333. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

 

375/11 Pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 v domě čp. 3233 Na Výšině, Havlíčkův Brod Jaroslavu a Miladě M., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AS na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

376/11 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě čp. 1122 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Karlu a Marii M., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

377/11 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 90 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Marii Č., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.6.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné bude účtováno ve výši 56 Kč/m2/měsíc.

 

378/11 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 68 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.6.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné bude ve výši 56 Kč/m2/měsíc.

 

379/11 Jmenování členů komise pro posuzování žádostí o umístění v DPS

Rada města jmenuje komisi ve složení: MUDr. Petr Libus, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Miloslav Kozlík, Eva Šílová, Dana Gašperáková pro přípravu návrhu pořadníku žadatelů o dům pečovatelské služby v Havlíčkově Brodě.

 

380/11 Pronájem bytu č. 5 Smetanovo náměstí 1857

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+0 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, mimo pořadník, Zdeňku R., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

381/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 2 v domě čp. 2781 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Karlem Kadečkou, Žižkov II 3139, Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6.2011.

 

382/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 12 v domě čp. 2800 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Marií V., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6.2011.

383/11 Výpůjčka části parku Budoucnost - vysazení "spolkového stromu"

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost v prostoru Šupichova altánku Okrašlovacímu spolku BUDOUCNOST o.s., Sázavská 430, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 22855661, za účelem vysazení "spolkového stromu" dne 8. května 2011.

 

384/11 Pronájem části Havlíčkova náměstí - "Prodejní výstava stanů"

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 100 m2 společnosti Highland sport, s.r.o., Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, IČ: 26014351, za účelem uspořádání prodejní výstavy stanů  ve dnech 25. - 26. 5. 2011, za cenu 9.600 Kč.

 

385/11 Parkování na středové ploše - svatba

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 10.6.2011 v čase od 11:00 do 12:00 hodin při příležitosti konání svatby.

 

386/11 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - letní kino

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 400 m2 Antonínu Axmanovi, Masarykova 2407, IČ: 63587874, Havlíčkův Brod za účelem konání letního kina od 19.6.2011 do 23.6.2011. Rada města poskytuje veřejnou podporu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 ve výši 64.000 Kč.

 

387/11 Výpůjčka parku Budoucnost - běh parkem Budoucnost pro žáky ZŠ

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost na den 3. května 2011 organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ: 72063050, za účelem pořádání XVI. ročníku Běhu parkem Budoucnost pro žáky základních škol. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

388/11 Prodloužení smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů

Rada města schvaluje prodloužení "Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Makovského 1392/2b, 160 00 Praha 6 do 30.11.2011. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 2259/36 v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici Havlíčkova (u Finančního úřadu) o výměře cca 2 m2 a části pozemku pozemku ppč. 2260/5 v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici Nádražní (u Polikliniky) o výměře cca 1 m2.

 

389/11 Havlíčkův Brod, připojení Finančního úřadu a bytových domů - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/33, 2259/36, 15/1, 2259/34, 2259/55, 2259/84, 2259/86, 2259/87, 2259/91, 2259/99, 2259/103, 2259/104, 2259/105, 2259/108, 2259/109, st. 4298, st. 4299, st. 4300 vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

390/11 Provedení vnitřních rozvodů

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v budovách čp. 1857, 1859, 1860 (podíl 25425/26048) v k.ú. Havlíčkův Brod společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, bezúplatně dle podkladové přílohy č. 16266.

 

391/11 Havlíčkův Brod, přeložka optického kabelu - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši 1 Kč včetně DPH spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 279/3 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., Červený Kříž 250, Jihlava, IČ: 13692283. Rada města schvaluje zrušení věcného břemene (z důvodu změny trasy vedení) na části pozemku parc. č. 279/3 dle smlouvy HO 136/2009/Kre uzavřené dne 23. 2. 2010. Geometrický plán a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí Město Havlíčkův Brod. 

 

392/11 Žádost o umístění vývěsní skříňky

Rada města schvaluje využití vývěsní skříňky před budovou městského úřadu č.p. 1855 V Rámech v Havlíčkově Brodě Svazu diabetiků ČR, územní organizace Havlíčkův Brod.

 

393/11 Oprava objektu č.p. 196 Šmolovy - informace o výběru zhotovitele, uzavření SOD s vybraným zhotovitelem

Rada města bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele stavebních prací na zakázku "Oprava objektu č.p. 196 Šmolovy" a ukládá odboru správy majetku města uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081 dle podkladové přílohy č. 16323.

 

394/11 Dohoda o ukončení nájmu

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 029/2004/Šim uzavřené s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě, IČ: 00653977, se sídlem Jihlavská č.p. 42, Havlíčkův Brod, dohodou zpětně ke dni 15.4.2011 na pronajaté nebytové prostory v č.p. 1855, ulice V Rámech, Havlíčkův Brod.

 

395/11 Rozpočtové opatření odboru správy majetku č. 1/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 kapitoly 39 Odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 16351. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 393/09 ze dne 22.6.2009.

 

396/11 Restaurování kulturní památky - lunetových obrazů v roce 2011

Rada města bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele restaurátorských prací na zakázku "Restaurování kulturní památky - lunetových obrazů" a ukládá odboru správy majetku města uzavřít smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou RE s.r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 46, 128 00  Praha, IČO 48 59 14 41 dle podkladové přílohy č. 16349 a č. 16350.

 

397/11 Žádost o pronájem objektu č.p. 2005, U Trojice, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru správy majetku opakovat inzerci nabídky pronájmu budovy č.p. 2005, U Trojice, Havlíčkův Brod přednostně na internetových realitních serverech.

 

398/11 Směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu  - změna č. 1

Rada města schvaluje změnu č. 1 vnitřního předpisu, QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., dle podkladové přílohy č. 16220 s účinností od 1. 5. 2011.

 

399/11 Novelizace nařízení města - Tržní řád

Rada města vydává s účinností od 1.5.2011 na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu  s § 11 odst. 1  a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  nařízení města č. 2/2011, Tržní řád, ve znění podkladové přílohy č. 16217 a současně ke dni účinnosti tohoto nařízení ruší nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2010, Tržní řád.

 

400/11 Havlíčkovo náměstí a Dolní ulice - užívání veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikací

Rada města ukládá odboru správy a majetku, aby jako zástupce města - účastník správního řízení ve věci zvláštního užívání komunikací na Havlíčkově náměstí a zrekonstruované části Dolní ulice postupoval v souladu s podkladovou přílohou č. 16214.

 

401/11 Havlíčkovo náměstí a Dolní ulice - užívání veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikací

Rada města ruší své usnesení č. 323/11.

 

402/11 Doplatek odměny řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2009 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Zdeňkovi Endrlemu dle podkladové přílohy č. 16348.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta

 


Kontext