Usnesení z jednání rady města dne 25.8.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Filip Hejkal, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Iva Kučírková, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Josef Jukl

 

768/14 Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 uzavřela pro realizaci projektu "Dotkněme se budoucnosti" Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem se společností  T-E-V Pardubice, s.r.o., IČO 28785878, se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice - Polabiny - podkladová příloha číslo 26227.

 

769/14 Zapůjčení areálu Plovárenská.

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení  areálu  sportovního zařízení Plovárenská Sboru církve  bratrské v Havlíčkově Brodě , Strážná 1364, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupené organizátorem akce p. Michalem Vašíčkem, V Rámech 284, 580 01 Havlíčkův Brod k pořádání akce „Plovárna mnoha tváří“ dne 27.9.2014 dle podkladové přílohy č. 26193. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu a umožnit veřejnosti vstup do areálu.

 

770/14 Účelový finanční dar

Rada města schvaluje finanční účelový dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Advokátní kanceláře, JUDr. Lubomír Málek dle podkladové přílohy č. 26255. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

771/14 Smlouva o nájmu prostor SSM HB

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu a Nikolou Rázlovou dle podkladové přílohy č. 26256.

 

772/14 Aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2014 organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 26257.

 

773/14 Darovací smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a LANTem - jazykovou agenturou, s. r. o.

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a společností LANT - jazyková agentura, s. r. o., Havlíčkovo náměstí 91, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28775881, dle podkladové přílohy č. 26222. Obsahem smlouvy je poskytnutí daru od společnosti LANT (učebnice, výukový materiál a kancelářské zboží) v souladu s projektem "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VI.".

 

774/14 Rozpočtová úprava OSVŠ č. 9/2014

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření OSVŠ č. 9/2014 kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 26275. Schválené rozpočtové opatření bylo projednáno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

775/14 Rozpočtová opatření oddělení řízení projektů č. 7/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy č. 26234. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

776/14 Místní agenda 21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit personální obsazení pracovní skupiny pro Místní agendu 21 dle podkladové přílohy č. 26128.

 

777/14 Rozpočtové opatření odboru ŽP č. 4/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 26141. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

778/14 Vyjádření města ke spolupráci se zemědělským podnikatelem - odběr biologicky rozložitelného odpadu ke kompostování

Rada města souhlasí s vydáním prohlášení o odběru biologicky rozložitelného odpadu města zemědělským podnikatelem dle podkladové přílohy č. 26150.

 

779/14 Zvýšení ceny za ukládání komunálních odpadů na skládce Ronov n/S

Rada města souhlasí s platbou nové ceny skládkování odpadů na skládce Ronov nad Sázavou města Přibyslav dle ceníku uvedeného v podkladové příloze č. 26182.

 

780/14 Následné veřejnosprávní kontroly provedené ÚIA u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2013

Rada města bere na vědomí závěry z provedených následných veřejnosprávních kontrol, které se týkaly čerpání finančních prostředků poskytnutých příjemcům dotací v roce 2013.

 

781/14 Podpis kronik z r.2013

Rada města schvaluje roční zápisy kronik Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín za rok 2013 k podpisu starostou města Janem Teclem.

 

782/14 Závěsný výstavní systém Nová Radnice

Rada města schvaluje umístění závěsného výstavního systému v přízemí a prvním nadzemním podlaží Nové Radnice.

 

783/14 Žádost o finanční podporu na MS mládeže v šachu 2014

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Simoně Suchomelové, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa mládeže 2014 v šachu, které se bude konat ve dnech 18.-30. září 2014 v Durbanu v Jihoafrické republice.

 

784/14 Žádost o finanční podporu na MS mládeže v šachu 2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26110. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

785/14 Souhrnná zpráva z kontrol příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2013

V souladu s čl. VIII "Zásad" projednala rada města Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2013 dle podkladových příloh č. 26215, č. 26216, č. 26217, č. 26218, č. 26219.

 

786/14 Petice za zrušení záměru napojení ulice Bratříků na Severovýchodní obchvat a úpravu křižovatky tohoto obchvatu s ulicí Chotěbořskou v Havlíčkově Brodě

Rada města projednala petici za zrušení záměru napojení ulice Bratříků na Severovýchodní obchvat a úpravu křižovatky tohoto obchvatu s ulicí Chotěbořskou v Havlíčkově Brodě.

 

787/14 Žádost o vydláždění hasičské základny Mírovka

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést základnu pro požární sport z vibrolisované betonové dlažby o rozměrech cca 5x8 m vedle fotbalového hřiště v Mírovce.

 

788/14 Zeleň do Brodu - nabídka na zpracování dokumentace pro provádění stavby

Rada města souhlasí se zadáním zakázky na zpracování dokumentace pro provádění stavby společnosti Stavotherm-projekce s.r.o., IČO 25285122 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26212 a ukládá odboru rozvoje města s touto projekční kanceláří uzavřít smlouvu o dílo.

 

789/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 12 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26235. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

790/14 Rozšíření městského kamerového systému

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rozšíření městského kamerového systému – Havlíčkův Brod 2014, kamerový bod č. 14“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26245 s jejím zhotovitelem TELMO, spol. s r.o., IČO 47307781.

 

791/14 Komunikace Poděbaby

Rada města stanovuje pořadí zakázky malého rozsahu na stavbu akci „Oprava komunikace v Poděbabech – II. etapa“ první EUROVIA CS a.s., IČO 45274924 a druhé M-Silnice a.s., IČO 42196868 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo a radě města předložit návrh rozpočtových opatření ve věci této stavby.

 

792/14 Nasvětlení přechodů pro chodce na křižovatce ul. Masarykova a U Cihláře

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. 12PO-000475, P/ZS/29/2014 dle podkladové přílohy č. 26272 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

793/14 Cyklostezka na Losích, smlouva o realizaci překládky sítě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2014_0046 dle podkladové přílohy č. 26269 s O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336 v rámci stavby cyklostezky Na Losích.

 

794/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 26270 s Václavem V. a Janou V., oba bytem Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

795/14 Lávka u koupaliště

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit opravu lávky u koupaliště a předložit radě města návrh rozpočtových opatření ve věci této stavby.

 

796/14 Plynofikace kulturního domu Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o připojení k distribuční soustavě dle podkladové přílohy č.26274 s RWE Gas Net s.r.o., IČO 27295567 ve věci plynofikace kulturního domu Mírovka.

 

797/14 Oprava chodníku v ulici Na Spádu

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladových příloh č. 26279 a 26280 se zhotovitelem stavby „Oprava chodníku a přechod pro chodce v ulici Na Spádu Havlíčkův Brod“ firmou Stavokomp service s.r.o., IČO 25274368.

 

798/14 Plynofikace Jihlavská - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 26297 s RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO: 27935311 ve věci „Plynofikace 4 RD Havlíčkův Brod, Jihlavská ulice“.

 

799/14 Rekonstrukce Občinská - smlouva o realizaci přeložky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 26296 s ČEZ Distibuce a.s., IČO 24729035 a ukládá odboru rozvoje města předložit malou rozpočtovou úpravu na krytí nákladů spojených s realizací akce.

 

800/14 Rozpočtová opatření EO 08/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - dle podkladové přílohy č. 26287.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

801/14 Havlíčkův Brod, rekonstrukce ulice Prokopa Holého - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 1736/1, 1750/1, 1751, 1752/1, 1752/8, 1752/9, 1753/1, 2373/2, 2374/3, 2375/2 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26130 mezi Městem Havlíčkův Brod a společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336.

 

802/14 H. Brod, ČOV U Panských, úprava vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži budovy čp. 1029 na pozemku parc. č. st. 530/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení budovy do původního stavu.

 

803/14 H. Brod, Perknov, přípojka nn  - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 150/34, 107/1, 150/29 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

804/14 Pronájem zemědělské půdy, NATUR HB, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 014/2006/Miš, uzavřené s firmou NATUR HB, s.r.o., IČ: 26011450, se sídlem Novotnův Dvůr 169, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26084, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu o část pozemku ppč. 2926 o výměře 118 m2, část pozemku ppč. 2824/53 o výměře 47 m2, pozemek ppč. 424/23 o výměře 108 m2, část pozemku ppč. 443/9 o výměře 968 m2, část pozemku ppč. 424/26 o výměře 40 m2, část pozemku ppč. 3755/16 o výměře 1.325 m2, část pozemku ppč. 3755/73 o výměře 429 m2, část pozemku ppč. 3755/28 o výměře 36 m2, část pozemku ppč. 2892/6 o výměře 70 m2, část pozemku ppč. 3755/75 o výměře 1.536 m2, část pozemku ppč. 2890/94 o výměře 112 m2, část pozemku ppč. 2284/6 o výměře 63 m2, část pozemku ppč. 424/19 o výměře 1.298 m2, část pozemku ppč. 2915/14 o výměře 146 m2, část pozemku ppč. 3509/5 o výměře 179 m2, část pozemku ppč. 3755/15 o výměře 214 m2, část pozemku ppč. 2942/5 o výměře 263 m2, část pozemku ppč. 1962/147 o výměře 21 m2, část pozemku ppč. 2824/47 o výměře 241 m2, část pozemku ppč. 2890/90 o výměře 1.154 m2, část pozemku ppč. 3755/9 o výměře 343 m2, část pozemku ppč. 2824/27 o výměře 226 m2, část pozemku ppč. 2824/51 o výměře 276 m2 a část pozemku ppč. 3755/27 o výměře 49 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, část pozemku ppč. 1643 o výměře 210 m2, část pozemku ppč. 1578 o výměře 763 m2, část pozemku ppč. 1676 o výměře 5.996 m2, část pozemku ppč. 1503 o výměře 32 m2 a část pozemku ppč. 1674 o výměře 1.440 m2, vše v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, část pozemku ppč. 1215/45 o výměře 197 m2 a část pozemku ppč. 1068 o výměře 88 m2, oba v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, část pozemku ppč.1182 o výměře 345 m2, pozemek ppč. 1192/9 o výměře 550 m2, část pozemku ppč. 1214 o výměře 110 m2 a část pozemku ppč. 1190 o výměře 87 m2, vše v k.ú. Mírovka. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 2.862 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 16.132 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 2.742 Kč.

 

805/14 Pronájem části pozemku ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod, bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 140 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod včetně oplocení Lukáši H., 582 53 Štoky za účelem vybudování a užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

806/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě Oblastním spolkem Českého červeného kříže, IČO: 00426164, se sídlem Dolní 259, 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem pořádání akcí  "Běh naděje" dne 5.9.2014 od 9 do 13 hod a "Dny prevence pro 3 třídy" dne 11.9.2014 od 8 do 12 hod. Po skončení akcí bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

807/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství a účelové komunikace dle situačního zákresu v příloze č. 26167 SPOROTVNÍM KLUBEM, SPORT centrem K2., IČ: 26646099, se sídlem Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, za účelem pořádání cyklistického závodu v rámci sportovní akce "Havlíčkobrodský víceboj 2014" dne 21.9.2014 od 9 do 13 hod. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

808/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dle přílohy č. 26166 Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST o. s., IČ: 22855661, se sídlem Sázavská 430, Havlíčkův Brod, za účelem organizace veřejného promítání celovečerních filmů dne 12.9.2014 od 12 do 23 hod a dne 13.9.2014 od 17 do 23 hod. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

809/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - části pozemku parcelní číslo 162/37 o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby a části pozemku parcelní číslo 912/4 o výměře 7.500 m2 firmou Profi Press, s. r. o., IČ:27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2 - Vinohrady, za účelem parkování při příležitosti Dnů zahradní a komunální techniky v období od 12.9.2014 do 18.9.2014. Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

810/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brode dle situačního zákresu v příloze č. 26161 Pionýrem, z. s., Krajskou organizací Kraje Vysočina, IČ: 70857105, se sídlem Havlíčkova 44, Jihlava, za účelem pořádání akce "Volný čas není nuda" dne 1.9.2014 od 14 do 17 hod. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

811/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemku parcelní číslo 1915/2 o výměře 723 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  FOKUSEM Vysočina, IČ:15060306, se sídlem 5. května 356, Havlíčkův Brod, za účelem propagace chystané služby komunitního chráněného bydlení dne 16.9.2014. Po skončení akce bude pozemek uveden do původního stavu.

 

812/14 Podnájem pozemků pro provozování sport. dráhy pro BMX a FREERIDE

Rada města schvaluje podnájem pozemků ppč. 1847/1 o výměře 155 m2, ppč. 1847/3 o výměře 662 m2, ppč. 1813/1 o výměře 5.586 m2 a ppč. 1814/1 o výměře 2.262 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, Martinu Chlubnovi, bytem Na Výšině 3231, Havlíčkův Brod, za účelem zřízení a provozování sportovní dráhy pro BMX a FREERIDE. Podnájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za podnájem činí 1 Kč/rok.

 

813/14 Žádost o souhlas s umístěním pamětních kamenů

Rada města souhlasí s umístěním 2 ks pamětních kamenů na chodníku před čp. 104 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě Společností Františka a Jiřího Pachnerových, o.p.s.

 

814/14 Pronájem bytu č. 2753/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod Denise K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.9.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

815/14 Výpověď nájmu bytu č. 2503/9, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, čp. 2503, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Michaele V., trvale bytem Reynkova 2503, Havlíčkův Brod.

 

816/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Reynkova 2503/9, Havlíčkův Brod - zrušení usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 716/14 ze dne 14.7.2014. Žadatelka ve stanoveném termínu neuzavřela Uznání dluhu a dohodu o jeho splácení.

 

817/14 Odpis pohledávky - Jihlavská 1121/5, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 18.781,65 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 5, Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byl Miroslav B.

 

818/14 Upuštění od vymáhání pohledávky - Reynkova 2613/1, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 19.407,03 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 1, ulice Reynkova 2613, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byl Jan F.

 

819/14 Odpis pohledávky - Žižkova 812/3

Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 7.945 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 3, Žižkova ulice 812, Havlíčkův Brod, jehož nájemci byli Petr a Naděžda M.

 

820/14 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 259, Dolní ulice, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/259/2007 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, se sídlem Dolní 259, Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor v čp. 259, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 30.9.2014.

 

821/14 Pronájem nebytového prostoru č. 12 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 12 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě společnosti NPS Group s.r.o., IČ: 25784242, se sídlem Školská 281, Kolín za účelem zřízení kanceláře. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 1.860 Kč/m2/rok.

 

822/14 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod s Miroslavem P. Česká Bělá dle podkladové přílohy č. 26194.

 

823/14 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod s Robertem F., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26195.

 

824/14 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod s Jiřím K., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26196.

 

825/14 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, IČO: 60934395, se sídlem Zednická 558, Chotěboř dle podkladové přílohy č. 26197.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta