Usnesení z jednání rady města dne 25.6.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Bc. Michaela Slavíková, Ing. Karel Milichovský, Ing. Markéta Firychová, Ing. Josef Beneš

 

478/18 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo město schválilo usnesením č. 109/18 změny rozpočtu pro rok 2018, rada města ukládá ekonomickému odboru:

- provést neprodleně aktualizaci věcného a organizačního rozpisu rozpočtu a schválené změny rozpočtu zaevidovat do období 06/2018 

- od schválení změn řídit hospodaření města dle upraveného rozpočtu 

- zajistit financování zvýšeného deficitu rozpočtu z vlastních zdrojů města úplným zapojením zůstatku prostředků Fondu strategických rezerv a dalšími finančními prostředky

 

479/18 Fond Vysočiny 2018 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny číslo FV02438.0068“ (podkladová příloha číslo 42355) mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Duhová bezpečnost“ ve výši 116.732,- Kč.

 

480/18 Investice spol. Teplo HB s.r.o. – Snížení emisních limitů Smetanovo nám. 1867

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Přestavba 4ks hořáků APH-M 16 PZ (osazených na kotlích ČKD OW 100) na ULTRA LOW NOx verzi, se společností PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., Průmyslová 162, 674 86 Třebíč, IČ : 27736814, dle podkladové přílohy č. 42417.

 

481/18 Účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočina

Rada města schvaluje přijmutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočina pro Technické služby Havlíčkův Brod (TSHB) dle smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina podkladová příloha č. 42342 a ukládá TSHB tuto smlouvu uzavřít.

 

482/18 Žádost FOKUS Vysočina – areál Plovárenská

Rada města neschvaluje osvobození od poplatků za pronájem hřišť a výpůjčku sportovního vybavení ve sportovním areálu Plovárenská proti platným ceníkům.

 

483/18 Pronájem prodejních prostor v západní části budovy zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - prodejní prostory v západní části budovy zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči David Kozlík,  Jihlavská1122, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 04690231 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 42360.

 

484/18 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod"

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OZP/11/2017/HO k provedení Analýzy rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod se společností BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., IČO  25916629, sídlo Píšťovy 820, 537 01 Chrudim ve znění podkladové přílohy č. 42376.

 

485/18 Rozpočtové opatření OSVŠ kap. 28. - č. 3.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 3. kapitoly č. 28. - Odbor sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 42380. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14, ze dne 22. 12. 2014. 

 

486/18 QS 55-01 Organizační řád Městského úřadu Města Havlíčkův Brod - změna č. 9

Rada města schvaluje změnu č. 9 vnitřního předpisu OS 55 -01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41641.

 

487/18 Zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2017

Rada města projednala a bere na vědomí Zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2017 dle podkladových příloh č. 42428, č. 42429, č. 42430, č. 42431, která je předkládána v souladu s čl. VIII., odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

488/18 Doplněná aktualizace bezpečnostní zprávy provozovatele PRIMAGAS s.r.o.

Rada města se seznámila s doplněnou aktualizací bezpečnostní zprávy provozovatele PRIMAGAS s.r.o., objektu PRIMAGAS s.r.o. – daňový sklad LPG a plnírna tlakových lahví Havlíčkův Brod – Baštínov, viz podkladová příloha č. 42392 a nemá k této dokumentaci žádných připomínek.

 

489/18 Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení kamerového dohlížecího systému v areálu Staré radnice

Rada města projednala a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02462.0017 z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení kamerového dohlížecího systému v areálu Staré radnice dle podkladové přílohy č. 42407.

 

490/18 Smlouva o poskytnutí dotace na rozšíření diskové kapacity technologického centra

Rada města projednala a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02438.0009 z rozpočtu Kraje Vysočina na rozšíření diskové kapacity technologického centra dle podkladové přílohy č. 42406.

 

491/18 Návrh uzavření smlouvy na administraci zpracování zadávacího řízení k projektu Tvorba Strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod

Rada města projednala cenové nabídky a souhlasí s uzavřením smluv o dílo. Zároveň ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvy o dílo č. 1 - na zpracování výběrového řízení na zpracovatele strategického dokumentu „Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na území města Havlíčkův Brod“ a č. 2 - na zpracování zadávacího řízení na zpracovatele strategického dokumentu „Studie protierozních opatření“ s Regionální rozvojovou agenturou, z.s.p.o. Jihlava, IČO 70857555, dle podkladových příloh č. 42364 a 42365.

 

492/18 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Doplnění zahradních kompostérů 2018

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 42434, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Odpady 2018 z Fondu Vysočina.

 

493/18 Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje a souhlasí s návrhem zadávací dokumentaci dle podkladových příloh č. 42443, 42444, 42445, 42446, 42447, 42448 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zveřejnit ji v souladu s  Pravidly pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí  s názvem "Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS".

 

494/18 Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

V souladu s čl. 2 QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu rada města vyslovuje souhlas uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu "Zpracování digitálních povodňových plánů pro město a ORP Havlíčkův Brod" se společností ŠINDLAR s.r.o., IČ: 25967754 a ukládá oboru životního prostředí smlouvu uzavřít.

 

495/18 Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS" komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Jukl a Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Ing. Josef Beneš, Ing. Tomáš Hermann, Petr Adam, Martin Stehno a Bc. Michaela Slavíková.

 

496/18 Posílení těžby v městských lesích

Rada města z důvodu dalšího nového výskytu stromů napadených kůrovcem schvaluje posílení kůrovcové kalamitní těžby v městských lesích harvestorovou technologií a ruční motorovou pilou dle nabídky v podkladové příloze č. 42427.

 

497/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2612/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 25.7.2018 do 24.1.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 105 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

498/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2782/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod H. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 25.7.2018 do 24.1.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 125 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

499/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2796/1, Sídliště Pražká, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod P. Č., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 25.7.2018 do 24.1.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 145 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

500/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2800/13, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod J. S., trvale bytem Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 25.7.2018 do 24.1.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 119 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

501/18 Pronájem bytu č. 1128/16, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Květnov. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 1.8.2018. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

502/18 Pronájem bytu č. 1128/5, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+0  v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 1.8.2018. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

503/18 Věcné břemeno - kotelna Prokopa Holého

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění kotelny k tíži pozemku stč. 5132 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch města Havlíčkův Brod a pozemku stč. 5131 v katastrálním území Havlíčkův Brod, jehož součástí je bytový dům čp. 1055. Věcné břemeno bude pro město zřízeno bezúplatně, pro vlastníky bytového domu za úplatu ve výši 25.000 Kč.

 

504/18 Veřejná obchodní soutěž - Vánoční trhy v letech 2018-2020

Rada města schvaluje pronájem tržiště na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě za účelem uspořádání Vánočních trhů v Havlíčkově Brodě v letech 2018-2020. 

Nájemce: Václav Štaubert, Štoky 174, IČO: 68031947

Výše nájemného: 120.000 Kč/3 roky.

 

505/18 Rozpočtová opatření EO - 06/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 06/2018 dle podkladové přílohy č. 42418 a č. 42432. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

506/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/84, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 84 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod L. B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.8.2018 do 31.7.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 8, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod, nejpozději do 31.8.2018, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

507/18 Fond Vysočiny - Bezpečná silnice 2018 - návrh smlouvy na poskynutí dotace na akci "Zastávky na ulici Havlíčkova směr centrum města a směr Perknov"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV02433.0005 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 42387.

 

508/18 Rekonstrukce ul. Štáflova - II. úsek

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce komunikace a vodovodu ul. Štáflova – II. etapa, Havlíčkův Brod“ s tím, že realizace stavby proběhne v roce 2019.

 

509/18 Stavební úpravy parkoviště Žižkov II

Rada města ukládá odboru rozvoje města podat návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavebních úprav parkoviště Žižkov II, Havlíčkův Brod v rozsahu podkladové přílohy č. 42347.

 

510/18 Oprava komunikace Vlkovsko - žádost

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nejnutnější opravy komunikace Vlkovsko (pozemky parc.č. 1515, k.ú. Český Dvůr, parc.č. 2335 k.ú. Havlíčkův Brod).

 

511/18 Herní prvky pro dětská hřiště

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 42371 s dodavatelem stavby „MŠ Korálky Havlíčkův Brod – herní prvky“ firmou Alestra s.r.o., IČO 29196485.

 

512/18 Veřejné osvětlení Veselice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 42379 se zhotovitelem stavby „Veřejné osvětlení Veselice, III. etapa“ firmou ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441.

 

513/18 Žádost o udělení souhlasu s odváděním odpadních vod do vodní nádrže ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s odváděním odpadních vod do vodní nádrže ve vlastnictví Města Havlíčkova Brodu na p. č. 12 v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu za podmínek stanovených odborem životního prostředí, které jsou uvedeny v podkladové příloze č. 42350.

 

514/18 Smlouva o zřízení služebnosti - most ev.č. 150-025

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 42384 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002.

 

515/18 Žádost o povolení nového dopravního připojení ke komunikaci ul. Havlíčkova HB

Rada města se seznámila se žádostí COOP družstvo HB, IČO:00032115 a souhlasí se zřízením sjezdu v rozsahu podkladové přílohy č. 42339 na náklady žadatele a za podmínky, že si tento zajistí veškerá potřebná povolení pro realizaci záměru.

 

516/18 Úpravy tělocvičen Základní školy V Sadech a Základní školy Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uložit smlouvu o dílo s uchazečem JVS stavby s.r.o. IČO 03235726 na realizaci „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Konečná a oprava podlahy, Havlíčkův Brod“ a předložit radě města návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města roku 2018 na krytí výdajů této stavby.

 

517/18 Úpravy tělocvičen Základní školy V Sadech a Základní školy Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uložit smlouvu o dílo s uchazečem AVETON s.r.o. IČO 024366476 na realizaci „ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – tělocvična“ a předložit radě města návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města roku 2018 na krytí výdajů této stavby.

 

518/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Parkoviště u hřbitova, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 42393 až 42396.

 

519/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl a Ing. Josef Beneš a jejich náhradníky Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Ivana Mojžyšková, Martin Stehno a Ing. Pavel Sláma.

 

520/18 Rekonstrukce Smetanova náměstí

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 42405 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

521/18 Rozšíření kapacit mateřských škol

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na realizaci novostavby objektu mateřské školy o třech třídách, který bude umístěn v areálu Základní školy Konečná. Stavba bude realizována za podmínek získání dotace.

 

522/18 Oprava zpevněných ploch, sportovní areál Na Losích

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oprava zpevněných ploch, sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod.“

 

523/18 Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 6 dle podkladové přílohy č. 42426 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ společností ROBRO s.r.o. IČO 26099837.

 

524/18 Žádost o řešení dopravní situace U Školy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení (popř. stezky pro pěší a cyklisty) v ulici U Školy a to včetně návrhu úpravy stávající komunikace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

525/18 Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 42450 se zhotovitelem stavby „Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod“ firmou STAVITELSTVÍ KAFKA, s.r.o., IČO 03654371.

 

526/18 Řešení dopravní situace U Rybníčku

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat tato dopravní opatření v lokalitě U Rybníčku:

- projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky Zahradnického-Masarykova

- technická opatření ke zvýšení bezpečnosti v lokalitě U Rybníčku: signální pásy, informační radar, zvýšená křižovatky Mahenova, přechod pro chodce Zahradnického

 

527/18 Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. za rok 2017

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 s tím, že vykázaná účetní ztráta ve výši 1.776 tis. Kč bude připočtena k hospodářskému výsledku za minulé účetní období a proúčtována na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

 

528/18 Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. za rok 2017

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu dozorčí rady společnosti doporučuje zastupitelstvu města zvýšit provozní dotaci zakladatele společnosti pro rok 2018 o 850 tis. Kč.

 

529/18 Výpůjčka historické divadelní opony

Rada města ruší usnesení 408/18 ze 14.5.2018 a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. jako vypůjčitelem a Městským divadlem a kinem Ostrov, s.r.o. jako půjčitelem o výpůjčce opony ochotnického divadelního spolku v Německém Brodě, inv. č. O 1350, dle podkladové přílohy č. 42425.

 

530/18 Plán jednání rady města na II. pololetí 2018 - do konce funkčního období stávající rady města

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2018 do konce svého funkčního období, a to v termínech: 16.7., 13.8., 3.9., 24.9.,8.10., 15.10.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta