Usnesení z jednání rady města dne 25.4.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, JUDr. Ondřej Málek, Ing. Josef Jukl, Ing. Marie Kudrnová

 

355/16 Žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

Rada města schvaluje podání žádosti Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve znění přílohy č. 31673 - zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem.

 

356/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31641 darovací smlouvu č. 4/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a společností BOVYS, s.r.o., IČO 620 28 626, se sídlem 539 01 Hlinsko, Dědová 40, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 200 ks ovocných džusů v celkové výši 1.357 Kč, který bude použit na občerstvení žáků 8. a 9. tříd, kteří se zúčastní exkurze do Technického centra Ostrava a koncentračního tábora Osvětim v roce 2016. 

 

357/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31642 darovací smlouvu č. 5/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z.s., IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč účelově určeného na úhradu nákladů spojených s motivačním programem pro žáky 9. tříd. 

 

358/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31643 darovací smlouvu č. 6/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z.s., IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s projektem žáků 9. tříd "Ještě nekončíme". 

 

359/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31644 darovací smlouvu č. 7/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z.s., IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6.000 Kč účelově určeného na úhradu vstupů a na úhradu části nákladů spojených s dopravou žáků tříd při školních výletech, kteří se umístí na 1. až 3. místě při sběru papíru.

 

360/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31645 darovací smlouvu č. 8/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z.s., IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s akcemi "Víkend otevřených zahrad" a "Pojďte s námi do školy". 

 

 

361/16 Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31646 darovací smlouvu č. 9/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z.s., IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 40.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s akcí "Soustředění pěveckého sboru Oříšek v Orlických horách". 

 

362/16 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na turnaj v malé kopané dne 30.7.2016 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 31698.

 

363/16 Zapůjčení přenosného dopravního hřiště – Kraj Vysočina dopravní soutěž Mladý cyklista

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení přenosného dětského dopravního hřiště  ve dnech od 1.6. do 2.6.2016, pro Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, k pořádání krajského finále dopravní soutěže Mladý cyklista na zimním stadionu v Jihlavě. Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit převoz, montáž a demontáž hřiště za polovinu nákladové ceny 10.781 Kč.

 

364/16 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu autobusem MHD na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 19.5.2016 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

365/16 Vydání parkovacích karet zdarma Fokus Vysočina

Rada města nesouhlasí s vydáním dvou bezplatných parkovacích karet pro Fokus Vysočina Havlíčkův Brod.

 

366/16 Žádost o souhlasné stanovisko k provedení změn- II/150 Havlíčkův Brod, most ev.č. 150-025

Rada města souhlasí se změnou v technické dokumentaci stavby "II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025" dle podkladové přílohy č. 31653.

 

367/16 Autobusová zastávka u Pleasu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace řešící přesun autobusové zastávky Pleas v Havířské ulici.

 

368/16 Komunikace Nový Dvorek

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Oprava místní komunikace Nový Dvorek, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 dodatek smlouvy o dílo, který změní termín dokončení stavby do 30. září 2016.

 

369/16 Žádost o úpravu dopravního režimu - Žďárská, Mlýnská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie řešící bezpečnost dopravy a návrh opatření v prostoru ulic Mlýnská a Žďárská.

 

370/16 II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025 – SO301 přeložka vodovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 31682 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002.

 

371/16 Rekonstrukce místní komunikace, napojení na zónu Rozkoš - ul. Havlíčkova, Havlíčkův Brod - dešťová kanalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce místní komunikace, napojení na zónu Rozkoš - ul. Havlíčkova, Havlíčkův Brod - dešťová kanalizace dle podkladové přílohy č. 31684 s Tomášem F., Havlíčkův Brod.

 

372/16 Žádost paní Nguyenové o schválení víceprací na hrobce B86, název stavby: "Regenerace hřbitova Sv. Vojtěcha - 2. etapa, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s proplacením víceprací ve výši 4,129,-Kč spojených s opravou hrobky B86 na hřbitově Sv. Vojtěcha zhotovitelce Veronice Nguyenové, IČ: 88823458.

 

373/16 Napojení obcí Česká Bělá, Kyjov, Ždírec a Jilemník na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby vodovodního potrubí, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2/1, 2/2, 5/1, 5/19, 38/1, 295/4, 297, 523, 534/1, 535/1 v katastrálním území Jilemník ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, IČ: 48173002, bezúplatně s odůvodněním zvláštního zřetele, a významu budované části skupinového vodovodu pro územní rozvoj a zásobování obyvatel pitnou vodou. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

374/16 Připojení pozemku na inženýrské sítě

Rada města neschvaluje vyhotovení a zainvestování vodovodní a kanalizační přípojky na náklady města ke stavebním pozemkům č. 632/16, 628/127, 632/18, 4270, 628/126, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

375/16 Pronájem částí pozemků č. 552/13 a 2259/34 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/13 o výměře 5,5 m2 a části pozemku č. 2259/34 o výměře 5,5 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod, Monice S., trvale bytem Kámen, za účelem umístění zmrzlinových stánků. Nájemní vztah bude sjednán za cenu 4.950 Kč/měsíc na dobu určitou 30 dnů s účinností vzniku nájemního vztahu ode dne právní moci rozhodnutí o umístění stánků.

 

376/16 Novela Tržního řádu města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2016 Tržní řád, dle podkladové přílohy č. 31704.

 

377/16 Rozpočtová opatření EO - 3/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 3/2016 dle podkladové přílohy č. 31668. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

378/16 Jmenování členů Řídícího výboru projektu "Podpora vzdělávání (Místní akční plán ORP Havlíčkův Brod) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rada města projednala a schvaluje personální obsazení členů Řídícího výboru projektu "Podpora vzdělávání (Místní akční plán ORP Havlíčkův Brod)" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle podkladové přílohy číslo 31697.

 

379/16 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé město a místní Agenda 21"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé město a místní Agenda 21" a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 31686.

 

380/16 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOP_01_4121188683 dle podkladové přílohy č. 31709 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

381/16 Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města - SBERBANK CZ

Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2016 ukládá deponovat volné prostředky do výše 50 mil. Kč v SBERBANK CZ, a.s. IČ: 250 83 325 na produktu „speciální spořící účet“, výpovědní lhůta vkladu 31 dnů, úrok 0,25% p.a..

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta