Usnesení z jednání rady města dne 25.3.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Petra Schwarzová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

233/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2019 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Davidem Hertlem, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 47428, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 21,6 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze žáků přípravné třídy a 1. až 9. ročníku základní školy ve školním roce 2019/2020. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

234/19 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2019 do 31.10.2021

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021“ dle podkladové přílohy č. 47469.

 

235/19 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2019 do 31.10.2021

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021“ dle podkladové přílohy č. 47470 a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. tuto smlouvu uzavřít.

 

236/19 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2019 do 31.10.2021

Rada města jmenuje (Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Ing. Josefa Beneše) členy hodnotící komise  veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021“. Jako náhradníky jmenuje Mgr. Veroniku Buráňovou Vošickou, Ing. Jaroslavu Čihákovou, Petra Honsu a Ing. Pavla Slámu.

 

237/19 Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO:25930354 schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění podkladové přílohy č. 47472.

 

238/19 Plán investic na rok 2019 – doplnění

Rada města schvaluje doplněný investiční plán na rok 2019 příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 48491.

 

239/19 Žádost o schválení přechodné finanční výpomoci

Rada města schvaluje na základě usnesení zastupitelstva města č. 290/18 přechodnou finanční výpomoc PO Technické služby Havlíčkův Brod na krytí rezervy na pěstební činnost ve výši 5 mil. Kč dle podkladové přílohy č. 48483. Peněžní prostředky budou vráceny nejpozději do konce roku 2019.

 

240/19 Žádost o schválení přechodné finanční výpomoci

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu Technických služeb Havlíčkův Brod a převod těchto finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na účet vedený u KB, který slouží ke krytí rezervy na pěstební činnost dle podkladové přílohy č. 48483.

 

241/19 Změna č. 1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2019

Rada města schvaluje změnu č. 1 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 48485.

 

242/19 Svítidla veřejného osvětlení

Rada města schvaluje pro osvětlování místních komunikací, v rámci standardizace VO, používání nového typu LED svítidla VOLTANA a AMPERA, výrobce Schréder Group.

 

243/19 Lesní hospodářský plán – městské lesy Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zadání zpracování lesního hospodářského plánu městských a příměstských lesů Havlíčkův Brod na období 2020-2029 zhotoviteli Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., Veverkova 1335/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25250205 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu s tímto zhotovitelem dle podkladové přílohy č. 48498.

 

244/19 Novela nařízení města o parkování

Rada města schvaluje Nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 47447.

 

245/19 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Zahradní kompostéry 2019

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 48501, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Odpady a ekologická výchova 2019.

 

246/19 Do práce na kole – Smlouva o zpracování osobních údajů s Auto*Mat, z.s.

Rada města schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 36, Praha 1, IČ 22670319 dle podkladové přílohy č. 47483.

 

247/19 Do práce na kole – Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole s Auto*Mat, z.s

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019 s Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 36, Praha 1, IČ 22670319 dle podkladové přílohy č. 47484.

 

248/19 Do práce na kole – zajištění vstupu do krytého plaveckého bazénu pro účastníky kampaně zdarma

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 umožnit vstup do krytého plaveckého bazénu každému účastníku soutěže Do práce na kole 2019 dle poskytnutého seznamu po dobu jedné plavecké hodiny zdarma, a to v průběhu měsíce května 2019.

 

249/19 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod "

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OZP/11/2017/HO k provedení Analýzy rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod se společností BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., IČO  25916629, sídlo Píšťovy 820, 537 01 Chrudim podle podkladové přílohy č. 47490.

 

250/19 Doplnění zahradních kompostérů 2019

Rada města schvaluje darovací smlouvu k předání kompostéru občanovi dle podkladové přílohy č. 48489 jako typovou ke všem následujícím vlnám dotací kompostérů a zároveň přenesení kompetencí města Havlíčkův Brod na Technické služby Havlíčkův Brod k podepisování této smlouvy za město dle podkladové přílohy č. 48488 a ukládá řediteli TSHB kompostéry co nejrychleji vydat za stanovených podmínek občanům výhradně Havlíčkova Brodu včetně všech jeho místních částí.

 

251/19 Doplnění zahradních kompostérů 2019

Rada města souhlasí s uzavřením typové smlouvy o pořízení kompostérů pro občany města se společností JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČO 42339723 dle podkladové přílohy č. 48486.

 

252/19 Zrušení usnesení č. 701/12.

Rada města ruší své usnesení č. 701/12.

 

253/19 Veřejné osvětlení Horní Papšíkov - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 200/2019 dle podkladové přílohy č. 47458 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

254/19 Smlouva zakládající právo provést stavbu - opravy zařízení VaK

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 47373 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002.

 

255/19 Předzahrádka Havlíčkovo náměstí 52

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky na Havlíčkově náměstí u čp. 52 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 47478 v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

 

256/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 47491. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

257/19 Smlouva o dílo na stavební práce

Rada města revokuje své usnesení č. 1045/17 a ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 47495 a 47496. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

 

258/19 Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat, na základě "Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkově Brodě", zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v lokalitě Na Nebi.

 

259/19 Stavební úpravy místní komunikace, vodovodu a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod - výzva k podání nabídky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 dle podkladové přílohy č. 47502, jejíž předmětem je realizace společného zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“

 

 

260/19 Stavební úpravy místní komunikace, vodovodu a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod - výzva k podání nabídky

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl a Ing. Vladimír Matějka a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Josef Beneš, Bc. Martin Stehno a Ing. Michal Janáček.

 

261/19 Stavební úpravy místní komunikace, vodovodu a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod - výzva k podání nabídky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 48473 až 48476.

 

262/19 Parkoviště v ulici Šubrtova - dokončení prací

Rada města souhlasí s provedením prací u zpevněných ploch v ulici Šubrtova v rozsahu podkladových příloh č. 48481 a 48482 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít na provedení předmětných prácí smlouvy o dílo s dodavatelem Zdeněk Čihák, IČO 75242613 a radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů stavby.

 

263/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/19, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 19 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 10.4.2019 do 9.4.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

264/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/40, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 40 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, L. J. trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 10.4.2019 do 9.4.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

265/19 Pronájem bytu č. 1860/11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod L. P. trvale bytem Brno. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, po dobu trvání pracovního poměru nájemce jako lékaře u zaměstnavatele Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

266/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 71 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Z. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 10.4.2019 do 9.4.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 69, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, nejpozději do 8.5.2019, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

267/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/6, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkova 807, Havlíčkův Brod, M. J., trvale bytem Přibyslav. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 110 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

268/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod, P. A., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 95 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

269/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/17, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 17, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, J. H., trvale bytem Jihlava. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.7.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 154 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

270/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/34, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, M. K., trvale bytem Miřetice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 97 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

271/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/39, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 39, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod, D. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 77 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

272/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2381/4, Brigádnická, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod, J. S., trvale bytem Světlá nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 83 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

273/19 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 3504/21, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod, P. K., trvale Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od  8.4.2019 do 7.10.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 105 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

274/19 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/9, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. OSM 318/2012 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Marií Medovou, trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

275/19 Změna nájemní smlouvy - byt č. 1128/9, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 9, ulice Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod, na dobu určitou s účinností od 15.11.2019 do 14.11.2020. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

276/19 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1123/5, Jihlavská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a J. Z., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 47456.

 

277/19 Pronájem části pozemku č. 667/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku č. 667/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

278/19 Veřejná obchodní soutěž - prodejna květin u hřbitova

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat veřejnou obchodní soutěž na pronájem nově budované prodejny květin na parkovišti u nového hřbitova ve znění podkladové přílohy č. 48484.

 

279/19 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 48502.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta