Usnesení z jednání rady města dne 25.11.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Filip Hejkal, Mgr. Magdaléna Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Pavel Bárta, Ing. Iva Kučírková, Ing. Jana Deveci, Jana Smejkalová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

835/19 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2019

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 23. 12. 2019 a 27.12. až 31. 12. 2019. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537. 

 

836/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Nuselská

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 4/2019 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 51147, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků školy na zimní pobyty v přírodě ve školním roce 2019/2020. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

837/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - vánoční prázdniny 2019

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (23. prosince 2019 - 3. ledna 2020) a s tímto souhlasí.

 

838/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - vánoční prázdniny 2019

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (23. prosince 2019 - 3. ledna 2020) a s tímto souhlasí.

 

839/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - vánoční prázdniny 2019

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (23. prosince 2019 - 3. ledna 2020) a s tímto souhlasí.

 

840/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - vánoční prázdniny 2019

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (23. prosince 2019 - 3. ledna 2020) a s tímto souhlasí.

 

841/19 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - vánoční prázdniny 2019

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (23. prosince 2019 - 3. ledna 2020) a s tímto souhlasí.

 

842/19 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladových příloh č. 51160 a č. 51161. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

843/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks konvektomat s podstavcem dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 51162).

 

844/19 Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB

Rada města Havlíčkova Brodu bere na vědomí aktualizovaný sazebník úhrad dle podkladové přílohy č. 51163 za poskytované sociální služby v hlavní činnosti organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.1.2020.

 

845/19 Žádost o umístění sbírkového psa – plavecký bazén

Rada města souhlasí s bezplatným umístěním sbírkového psa do prostorů plaveckého bazénu žadatele: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka, Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, IČ: 65399447 dle podkladové přílohy č. 51155. Žadatel nese plnou zodpovědnost za umístění a provozování.

 

846/19 Ostatní dopravní obslužnost - dodatek smlouvy

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smlouvy č. 21/2020  dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 51076.

 

847/19 Nákup zlatých přívěsků-etují pro potřebu SPOZ

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s nákupem dodávky zlatých přívěsků - etují od firmy SOLITÉR, a.s., sídlem Nádražní 148/10, Jablonec nad Nisou, IČ 00480835, za podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě ze dne 10.10.2016, tj. o hmotnosti 0,55 g v ceně 580,80 Kč/ks + DPH.

 

848/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 15/19 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout dvě doporučení.

 

849/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 14/19 provedené u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout jedno nápravné opatření.

 

850/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 4/19 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout dvě nápravná opatření a jedno doporučení.

 

851/19 Plná moc pro administraci projektu Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova podpořeného 47. výzvou IROP

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové, MBA pro projekt Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova dle podkladové přílohy č 51165.

 

852/19 Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dle podkladové přílohy číslo 51115 "Smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod".

 

853/19 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2019

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství uzavřít s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 Smlouvu na realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2019, a to: 

- Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod, 

- Workshop první pomoci pro střední školy.

 

Finanční podpora Města Havlíčkův Brod na výše uvedenou realizaci iniciativ mládeže ve městě Havlíčkův Brod je stanovena v celkové částce 58.050 Kč.

 

854/19 Provozní řád nouzového přístřeší pro osoby bez domova - v nepříznivých klimatických podmínkách

Rada města schvaluje Provozní řád nouzového přístřeší pro osoby bez domova, v nepříznivých klimatických podmínkách, na ulici Reynkova, dle podkladové přílohy č. 51149.

 

855/19 Žádost o finanční dar - Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Nadačnímu fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 67440568, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

856/19 Žádost o finanční dar - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.612,- Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

857/19 Petice za zachování zahrádkářské kolonie Na Nebi (pod domovem pro seniory v Reynkově ulici)

Rada města se seznámila s peticí za zachování zahrádkářské kolonie Na Nebi (pod domovem pro seniory v Reynkově ulici) a ukládá odboru rozvoje města připravit odpověď organizátorům petice.

 

858/19 Technická studie dopravy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat technickou studii posouzení kapacit křižovatek silnice I/34 (tzv. severovýchodní obchvat) jejíž obsahem bude návrh řešení s důrazem na telematická zařízení.

 

859/19 Změna nájemní smlouvy - byt č. 2782/13, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 13, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod s I. K., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 27.12.2019 do 26.12.2020. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

860/19 Pronájem bytu - byt č. 2795/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, s účinností od 1.12.2019. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

861/19 Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem částí pozemků č. 198/21 a 176/2, oba v katastrálním území Vysoká u Havlíčkova Brodu, ve znění podkladové přílohy č. 51125.

 

862/19 Záměr prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1, 2381/6 a 2382/1, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1 a 2381/6, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2381 a pozemku zastavěného tímto objektem a dále bytové jednotky č. 2382/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2382 a pozemku zastavěného tímto objektem.

 

863/19 Parkovací dům Žižkova - stanovení provozní doby a sazby placeného parkování

Rada města schvaluje provozní dobu a sazbu parkovného u parkovacího domu Žižkova dle podkladové přílohy č. 51145.

 

864/19 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/29, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 29 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, F. Ch., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 4.12.2019 do 3.12.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

865/19 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/61, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 61 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, F. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 4.12.2019 do 3.12.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

866/19 Úprava limitu čerpání prostředků na platy zaměstnanců MěÚ

Rada města ruší své usnesení č. 107/2019 ze dne 28.1.2019 a nahrazuje jej následujícím zněním:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje pro rok 2019 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu. takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 59.835.000 Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 170 zaměstnanců

Regulativ mzdových výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje všech organizačních složek (čísel) MěÚ s výjimkou:

- platů, odměn, ostatních osobních výdajů a náhrad místních zastupitelských orgánů (PAR 6112 - členové zastupitelstva města, výbory, komise) a dohod o pracovní činnosti hasičů JPO3 (PAR 5512)

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených z prostředků účelové dotace na zajištění činnosti odboru soc. věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče, výkonu sociální práce a opatrovnictví

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených v rámci realizace projektů systemizovaných na KA 35 Projekty.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2019, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

 

867/19 Škodná událost

Rada města určuje výši škody vzniklé spoluzaviněním dopravní nehody Ing. Karlu Milichovskému ve výši 5.000 Kč.

 

868/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 51132.

 

869/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 51131.

 

870/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 51135.

 

871/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 51154.

 

872/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 51151.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta