Usnesení z jednání rady města dne 25.1.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Karel Milichovský, Ing. Pavel Bárta, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

18/21 Přerušení provozu - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 - zvýšení výskytu onemocnění COVID-19

Rada města projednala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vydaným "Doporučením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina" ze dne 19.1.2021 pod č. j. KHSV/01046/2021/HB/HDM/Mach s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 ve dnech 20.1.2021 až nejméně 29.1.2021 a toto přerušení bere na vědomí.

(Podklad jednání č. 28)

 

19/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době jarních a pololetních prázdnin (29.1. až 5.2.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 43)

 

20/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době jarních a pololetních prázdnin (29.1. až 5.2.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 43)

 

21/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době jarních a pololetních prázdnin (29.1. až 5.2.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 43)

 

22/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době jarních a pololetních prázdnin (29.1. až 5.2.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 43)

 

23/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (29.1.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 43)

 

24/21 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města revokuje své usnesení č. 1/21 ze dne 11.1.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59447 darovací smlouvu č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.938,- Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 1 žáka základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 12.1.2021 do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 20)

 

25/21 Smlouva o poskytování školských a kulturních služeb

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59468 Smlouvu o poskytování školských a kulturních služeb uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 42 61 64, se sídlem Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, zastoupeným Ilonou Loužeckou, DiS.

(Podklad jednání č. 22)

 

26/21 Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy č. 59485.

(Podklad jednání č. 48)

 

27/21 Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2020

Rada města bere na vědomí předložený přehled návrhů na likvidaci majetku projednaných v roce 2020 (dle podkladové přílohy č. 59420)

(Podklad jednání č. 46)

 

28/21 Žádost Fokusu Vysočina - navýšení kapacity Týmu podpory v zaměstnávání

Rada města souhlasí s navýšením kapacity u sociální služby Tým podpory v zaměstnávání (sociální rehabilitace) Fokusu Vysočina. Poskytování služby je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě Pověření Kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 42)

 

29/21 Doplnění člena redakční rady Havlíčkobrodských listů

Na základě podané rezignace odvolává rada města z funkce člena pracovní skupiny - redakční rady Havlíčkobrodských listů Ing. Čeňka Jůzla. Novým členem redakční rady zároveň jmenuje zastupitele Mgr. Ondřeje Rázla. Rada města děkuje Ing. Čeňku Jůzlovi za odvedenou práci.

(Podklad jednání č. 47)

 

30/21 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

Rada města souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10. března 2021 při konání mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

(Podklad jednání č. 38)

 

31/21 Krajská knihovna Vysočiny - žádost o použití části finančních prostředků na jiný účel než smluvní

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Krajská knihovna Vysočiny, IČO 709 50 164, se sídlem Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, použít za rok 2020 finanční prostředky ve výši 2.776,38 Kč na úhradu nákladů spojených se zrušením pedagogické knihovny a stěhováním knihovnického fondu. Tyto finanční prostředky budou použity z částky 30.000 Kč, která je dle čl. II, odst. 4 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu č. OVVV/45/2016/ENI určena na pořízení nových knih a předplatné tisku a časopisů (v roce 2020 bude činit částka pro tyto účely 27.223,62 Kč).

(Podklad jednání č. 37)

 

32/21 Žádost MDKO o darování výpočetní techniky

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s r.o., IČO: 47453281 se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod. Zároveň schvaluje darovací smlouvu dle podkladové  přílohy č. 59455, jejíž předmětem je poskytnutí 8 ks pozáruční výpočetní techniky za účelem dovybavení technické kabiny  divadla a kina. 

 (Podklad jednání č. 36)

 

33/21 Žádost o finanční dar - STŘED, z. ú.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru ústavu STŘED, z. ú., IČO: 708 708 96 se sídlem Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.

(Podklad jednání č. 35)

 

34/21 Přehled stížností a petic v r. 2020

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2020 dle podkladové přílohy č. 59467.

(Podklad jednání č. 34)

 

35/21 Dům dostupného bydlení - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 23)

 

36/21 Podmínky pro realizaci překopů

Rada města schvaluje upravené technické podmínky pro realizaci překopů a ruší své usnesení č. 660/13 ze dne 15. července 2013, ukládá odboru rozvoje města v případě překopů pozemků v majetku města podmiňovat udělení souhlasu splněním "technických podmínek pro realizaci překopů" dle podkladové přílohy č. 59512.

(Podklad jednání č. 45)

 

37/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 244 a 245/20 z 14.12.2020  o schválení rozpočtu města pro rok 2021 rada města projednala a schvaluje systematický rozpis rozpočtu města v členění:

- odpovědnostně podle kapitol (KA) přiřazených odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem jednotky

- věcně podle čísel organizačních přiřazených činnostem, projektům, objektům, organizačním jednotkám (ČORG)

- funkčně a druhově dle platné rozpočtové skladby

- rozpis transferů provozního příspěvku zřizovaným příspěvkovým organizacím

Rozpis je formalizován v přílohách podkladu. 

Rada města projednala a schvaluje závazné ukazatele hospodaření organizačních složek a zřizovaných příspěvkových organizací. 

Kompetenci k provádění změn rozpisu rozpočtu 2021 deleguje rada města odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem. Změnu rozpisu rozpočtu za svěřený úsek (KA) musí schválit vedoucí odboru a člen rady města, který má uvedený odbor nebo složku v kompetenci. 

(Podklad jednání č. 19)

 

38/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Ukazatel hospodaření – regulace prostředků na platy MěÚ

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14.12.2020 stanovuje pro rok 2021 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení takto:

- objem výdajů nepřekročí v souhrnu limit 63.210.000 Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 170 zaměstnanců

Regulativ objemu výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje PAR 6171 činnost místní správy.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2021, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

(Podklad jednání č. 19)

 

39/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Ukazatel hospodaření – regulace prostředků na platy Městská policie

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14.12.2020 stanovuje pro rok 2021 závazný ukazatel hospodaření organizační složky Městská policie Havlíčkův Brod (KA 29), druh – mzdové výdaje položka 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 15 135 000 Kč 

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 30 zaměstnance 

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2021, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

(Podklad jednání č. 19)

 

40/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14.12.2020 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1)   celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 10 704,0 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2)   Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2021:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 2 028,5 tis. Kč

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 49 108,0 tis. Kč

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 118,0

3)   splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2021 (účel, výše):

3a) Investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2021 činí 590 tis. Kč

4)   v roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5)   Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2021, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

41/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14.12.2020 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 129 179 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2021:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí:

1.022 tis. Kč odvod nevyužitých odpisů (tělocvična ZS)

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 55 095 tis. Kč

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 152,0

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2021

4) v roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2021, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM

(Podklad jednání č. 19)

 

42/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 1.580,2 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 stanoven. 

3) Objem prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění servisních zaměstnanců činí 814,4 tis Kč. 

4) Přepočtený počet servisních zaměstnanců max. 2,6 (tj. 0,8 úvazku správce budovy, 1,3 úvazku uklizečky, 0,5 úvazku hospodářka). 

5) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

43/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 6.625,1 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Objem prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství činí 1.439,9 tis Kč. 

3) Přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4,0.

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.550,0 tis. Kč (z toho 350 tis. Kč oprava zahradního domku s toaletami MŠ Zahradnického 2864; 1.200 tis. Kč oprava umýváren pro děti MŠ Zahradnického 2864).

5) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

44/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 2.043,3 tis. Kč, z toho objem prostředků na správu veřejně přístupného víceúčelového školního hřiště činí 192,5 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 350 tis. Kč (oprava povrchu víceúčelového školního hřiště).

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

45/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3.979,5 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.000 tis. Kč (z toho 600 tis. Kč oprava podlahy v tělocvičně; 400 tis. Kč oprava výtahu ve školní jídelně). 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

46/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3.841,1 tis. Kč, z toho limit neinvestičního příspěvku na ostatní tělovýchovnou činnost „Běháme“ činí 20 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 stanoven. 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

47/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5.338,5 tis. Kč; z toho objem prostředků na správu veřejně přístupného víceúčelového školního hřiště činí 346,0 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 700 tis. Kč (z toho 300 tis. Kč dokončení opravy dlažby chodníků k zadní bráně MŠ; 200 tis. Kč oprava umývárny na terase MŠ; 200 tis. Kč projektová dokumentace na opravu vnitřního rozvodu vody ZŠ). 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

48/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 4.774,7 tis. Kč, z toho objem prostředků na financování provozu přírodovědného vzdělávacího centra včetně platů zaměstnanců činí 1.244,4 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců přírodovědného centra max. 2,0 (tj. 1,5 úvazku odborný pracovník a 0,5 provozní pracovník). 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.500 tis. Kč (oprava toalet ve vzdělávacím pavilonu ZŠ – 2. podlaží – dívky a chlapci).

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky). 

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

49/21 Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 290,0 tis. Kč 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 příspěvkové organizaci stanoven. 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 19)

 

50/21 Výpůjčka nebytových prostor v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - TS HB

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod v přízemí s bočním vchodem o výměře 52,11 m2.  

Vypůjčitel: Technické služby Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod                                    

Účel výpůjčky: zřízení zázemí pro Středisko nakládání s odpady a čištění města 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 32)

 

51/21 Směrnice pro nájem sociálních bytů - změna č. 2

Rada města schvaluje změnu č. 2 Směrnice pro nájem sociálních bytů QS 55-39 dle podkladové přílohy č. 59489. 

(Podklad jednání č. 33)

 

52/21 Pronájem části pozemku č. 634/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku č. 634/4 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 39)

 

53/21 Záměr vkladu hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru vkladu hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti. Předmětem vkladu bude pozemek č. st. 3643, jehož součástí je stavba bez čp./če., pozemek č. st. 4176, jehož součástí je stavba čp. 1245, pozemek č. st. 4303, jehož součástí je stavba čp. 1867, pozemek č. st. 5317, jehož součástí je stavba čp. 3235, pozemek č. 1777/11 a pozemek č. 4207, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 40)

 

54/21 Rozpočtová opatření EO - 01/2021 za 12/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 01/2021 dle podkladové přílohy č. 59479. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 41)

 

55/21 Nájemní smlouva s TS HB - lesní pozemky - prominutí nájemného

Rada města schvaluje prominutí nájemného pro rok 2021 dle nájemní smlouvy č. HO 183/2000/Soj, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 50)

 

56/21 Úprava osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje osobní příplatek ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 59484.

(Podklad jednání č. 24)

 

57/21 Úprava osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Mgr. Magdě Kufrové dle podkladové přílohy č. 59500.

(Podklad jednání č. 24)

 

58/21 Pověření Živnostenského úřadu k projednávání přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 36 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Rada města ruší pověření Odboru evidence obyvatel a matrik k projednávání přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 36 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jejichž projednávání je ve smyslu § 40 odst. 1 písm. a) téhož zákona svěřeno obci v přenesené působnosti, které bylo schváleno usnesením rady města č. 102/20 ze dne 27. 1. 2020. Rada města pověřuje s účinností od 1. 2. 2021 projednáváním výše uvedených přestupků Živnostenský úřad.

(Podklad jednání č. 31)

 

59/21 Pověření Odboru evidence obyvatel a matrik k projednávání přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 34 zák. č. 240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Rada města pověřuje s účinností od 26. 1. 2021 projednáváním přestupků dle § 34 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Odbor evidence obyvatel a matrik.

(Podklad jednání č. 49)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal,v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta