Usnesení z jednání rady města dne 24.8.2015 Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jan Pavlík, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Petra Schwarzová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

691/15 Žádost Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve speciální třídě spojených ročníků (6. a 7. ročník) dle podkladové přílohy číslo 29367. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

692/15 Žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 29338. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

693/15 Informační systém pro městskou policii

Rada města schvaluje předložené smlouvy na pronájem, nákup a servis informačního systému pro Městskou policii Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 29398, 29399, 29400.

 

694/15 Žádost o zapůjčení mobilního pódia

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod na akci „Mistrovství mechaniků“, konanou dne 5.9.2015 dle podkladové přílohy č. 29315.

 

695/15 Smlouvy o nájmu prostor zimního stadionu – BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01, Havlíčkův Brod, IČ: 527734 o nájmu prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové přílohy č. 29364 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod uzavřít.

 

696/15 Smlouvy o nájmu prostor zimního stadionu – BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01, Havlíčkův Brod, IČ: 527734 o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové přílohy č. 29365 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod uzavřít.

 

697/15 Smlouvy o nájmu prostor zimního stadionu – BK Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01, Havlíčkův Brod, IČ: 527734 o nájmu ploch určených k umístění reklam ve znění podkladové přílohy č. 29366 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod uzavřít.

 

698/15 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.6.2015 dle podkladové přílohy č. 29397 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.6.2015.

 

699/15 Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2015

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 29434.

 

700/15 Žádost TJ Jiskra - zapůjčení šaten Plovárenská

Rada města schvaluje žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29435 a č. 29436 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umožnit žadateli bezplatné využívání veřejných šaten v areálu Plovárenská po dobu realizace nástavby šaten oddílu softballu v měsících srpen až říjen 2015.

 

701/15 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 8/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OSVŠ č. 8/2015 dle podkladové přílohy č. 29368. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

702/15 Vyjádření města k Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (dále jen POHV)

Rada města schvaluje vyjádření města Havlíčkův Brod k Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro léta 2016 - 2025 dle podkladové přílohy č. 29438.

 

703/15 Žádost o dotaci - Mateřská škola Domeček

Rada města nevyhovuje žádosti Terezy Jakubcové o finanční podporu na provoz Mateřské školy Domeček z důvodů nevyhovujících podmínek vyhlášeného dotačního programu dle Zásad.

 

704/15 Výstavní projekt "Příběhy brodských domů"

Rada města souhlasí s převzetím záštity nad výstavním projektem Příběhy brodských domů (pořádaným Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod v roce 2016) a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové zatřídění 50.000,-Kč každoročně vyhrazených na pořízení uměleckého díla na kapitole 22, čísle organizačním 375, a to na nákup ostatních služeb (položka 5169), paragrafu 3319.

 

705/15 Souhrnná zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2014

V souladu s čl. VIII "Zásad" projednala rada města Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2014 dle podkladových příloh č. 29318, č. 29319, č. 29320, č. 29321.

 

706/15 Podchod Masarykova - umělecká tvorba

Rada města se seznámila s nabídkou Anety Jarošové na vytvoření umělecké tvorby a vylepšeni podchodu u střední zdravotnické školy a souhlasí s předloženým záměrem a ukládá odboru vnitřních a vnějších vztahů v této věci s paní Jarošovou dále jednat a předložit radě města konkrétní návrh spolupráce.

 

707/15 Žádost o opravu chodníku - Údolní ulice

Rada města se seznámila se žádostí Ladislava Študyho a ukládá odboru rozvoje města nechat zpracovat odborný posudek, který zhodnotí vliv chodníku a komunikace ulice Údolní na statické poruchy domu čp. 589.

 

708/15 Kanalizace Termesivy - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 29390 s Petrem K., Havlíčkův Brod ve věci realizace stavby „Havlíčkův Brod, Termesivy, rozdělení splaškové a dešťové kanalizace“.

 

709/15 Chodník Svatý Kříž

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29392 se zhotovitelem stavby „Chodník Svatý Kříž, Havlíčkův Brod“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452.

 

710/15 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 29403. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

711/15 Oprava chodníku Humpolecká

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníku ul. Humpolecká, Havlíčkův Brod“ s vybraným zhotovitelem Lubomír Toman, IČO 10464051 a to za podmínky, že zastupitelstvo města schválí prostředky na realizace této stavby.

 

712/15 Dohoda o narovnání - rekonstrukce výtahů v MBD č.p. 1857, 1860 Smetanovo nám. HB

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Havlíčkův Brod a Jiřím Frintou, IČO 87551497, Dříteč 103 dle podkladové přílohy č. 29413.

 

713/15 Darování cen.papírů bez hodnoty nabytých řízením o pozůstalosti P. Koukala.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy ve prospěch Nadačního fondu Centrálního depozitáře cenných papírů, IČ 24780812, sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05 dle podkladové přílohy č. 29422 na darování 10 ks akcií emitenta THEMOS II, a.s. v likvidaci, IČ 45245771, ISIN CZ0008040490.

 

714/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře a Ladislavu Č., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.9.2015 do 31.8.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 4, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod nejpozději do 15. 9. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

715/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/15, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 15 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Janě C., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.9.2015 do 31.8.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 21, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod nejpozději do 21. 9. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

716/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/11, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 11 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Marii K., trvale bytem Rozsochatec. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.9.2015 do 31.8.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

717/15 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/35, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 301/2010/Kuč na nájem bytu č. 35 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod s Petrem S., Havlíčkův Brod a Kateřinou S., trvale bytem Pohled, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu o 2 roky, tj. do 30.11.2017.

 

718/15 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2491/3, ulice Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a Pavlou Š., trvale bytem Čáslav dle podkladové přílohy číslo 29331.

 

719/15 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2491/3, ulice Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě číslo EK 103/2013/Kuč na nájem bytu č. 3 v domě čp. 2491, ulice Pražská, Havlíčkův Brod s Pavlou Š., trvale bytem nám. Čáslav, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2015.

 

720/15 Pronájem části pozemku č. 166/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice P. F. Ledvinky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 166/1 o výměře 380 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Tomáši T., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.8.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.280 Kč/rok.

 

721/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - park Budoucnost - "Volný čas není nuda"

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, se sídlem Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce "Volný čas není nuda" dne 1.9.2015 v čase od 13,00 do 18,00 hodin. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

722/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - park Budoucnost - "Běh naděje"

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, se sídlem Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce "Běh naděje" dne 4.9.2015 v čase od 7,00 do 13,00 hodin. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

723/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města svěřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odboru Městského úřadu určenému organizačním řádem pravomoc udělovat krátkodobé souhlasy s užíváním veřejného prostranství za předpokladu, že nebudou dotčeny zájmy státní správy ani samosprávy v daném území.

 

724/15 Pronájem části pozemku č. 2265/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice U Stadionu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2265/1 o výměře 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Michalu Ž., Havlíčkův Brod za účelem umístění kontejneru na odpad. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 21.8.2015 do 23.8.2015. Cena za pronájem činí 100 Kč.

 

725/15 REKO MS Havlíčkův Brod - Boženy Němcové II - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/16, 2259/30, 2259/31 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

726/15 Dvorce zastávka, kabel NN, rekr. chaty - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 899/1 (podíl 29/407) v k.ú. Dvorce u Jihlavy ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

727/15 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod s Miroslavem P., Česká Bělá dle podkladové přílohy č. 29418.

 

728/15 Prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného hmotného majetku (vybavení kuchyně) v čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod s Miroslavem C., bytem Česká Bělá dle podkladové přílohy č. 29419.

 

729/15 Hudební festival na koupališti

Rada města opětovně projednala Žádost o povolení konání kulturní akce v přilehlém areálu u letního koupaliště v Havlíčkově Brodě v termínu 4.- 5.9.2015 a souhlasí s uzavřením koupaliště v tomto termínu.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta