Usnesení z jednání rady města dne 24.6.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Bronislava Čechová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichoský, Ing. Pavel Bárta, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jana Deveci, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

457/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Radě města Havlíčkův Brod ukládá odboru vnějších vnitřních vztahů a útvaru vnitřního auditu realizovat navržená opatření uvedená v zápisu z kontroly KV ZM, podkladová příloha č. 48839.

 

458/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru životního prostředí ve spolupráci s výborem pro životní prostředí postupně naplňovat zastupitelstvem města schválené teze programu „Město přátelské k životnímu prostředí“.

 

459/19 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - informace o projektu z OP VVV

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod do projektu „Rozvoj MŠ Korálky II“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).

 

460/19 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas Mgr. Štěpánce Sýkorové k výkonu funkce projektového manažera projektu „Rozvoj MŠ Korálky II“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).

 

461/19 Evidenční převod přebytečného majetku

Rada města schvaluje evidenční převod nepotřebného majetku ze Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu, p.o. na AZ CENTRUM Havlíčkův Brod, p.o.

 

462/19 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2019 do 31.10.2021

Rada města na základě výsledku elektronické aukce a doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky " Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021" společnost Amper Market, a.s., IČ  24128376, Na Poříčí 1046/24, Praha 1, 110 00  Praha 1, a ukládá jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., příslušným odborům města a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.11.2019 do 31.10.2021.

 

463/19 Investice spol. Teplo HB s.r.o., smlouva kupní – Villa Park Čechovka

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření kupní smlouvy na soubor movitých a nemovitých věcí se společností Česká insolvenční v.o.s., se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, IČ: 288 10 341 ve znění podkladové přílohy č. 49108.

 

464/19 Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. za rok 2018

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 s tím, že vykázaný kladný hospodářský výsledek ve výši 34 tis. Kč a zůstatek rezervního fondu ve výši 1.830 tis. Kč budou zaúčtovány na snížení neuhrazené ztráty předchozích let (účet 429).

 

465/19 Zapůjčení mobilního pódia – SDH Mírovka

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia osadnímu SDH Mírovka na akci „Kulturní léto 2019“ ve dnech 9.-10.8.2019 na hřišti v Mírovce dle podkladové přílohy č. 49040.

 

466/19 Česká obec sokolská – propagace Památného dne sokolstva

Rada města schvaluje bezplatné umístění vlajek ČR a Sokola do autobusů MHD žadateli: České obec sokolská, sokolská župa Havlíčkova, Beckovského 2179, 58001 Havlíčkův Brod, k propagaci Památného dne sokolstva dne 8.10.2019 dle podkladové přílohy č. 49057.

 

467/19 Nájemní smlouva Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.– změna právní subjektivity tenisového oddílu areál Na Losích

Rada města schvaluje nájemní smlouvu s nájemcem Tenisový klub Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 02880741 ve znění podkladové přílohy č. 49059 na pronájem tenisového areálu Na Losích a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s nájemcem uzavřít.

 

468/19 Nájemní smlouva Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.– změna právní subjektivity tenisového oddílu areál Na Losích

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00529672 ve znění podkladové přílohy č. 49060 na pronájem tenisového areálu Na Losích a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto dohodu s nájemcem uzavřít.

 

469/19 Žádost o úpravu nebytových prostor

Rada města na základě žádosti nájemce nebytových prostor sportovního centra plaveckého bazénu (1. patro), schvaluje výměnu skříněk v pánských šatnách a výměnu podlahové krytiny v posilovně, v předpokládaném rozsahu dle podkladové přílohy č. 49078 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zahrnout akci do plánu investic a použití FRIM na r. 2019.

 

470/19 Provozní poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo

Rada města doplňuje usnesení Rady města R 82/13 ze dne 28. 1. 2013 a schvaluje provozní poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo ve výši 2000 Kč v katastrálním území města a 3000,- Kč mimo katastrální území města. Provoznímu poplatku podléhají všechny svatby mimo dobu stanovenou radou města nebo konané na jiném vhodném místě, o něž bude požádáno od 1.7.2019.

 

471/19 Oddávací dny 2020

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že oddacími dny pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v roce 2020 jsou dny dle podkladové přílohy č. 49102.

 

472/19 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - Pračka odstředivka do 24kg

Rada města souhlasí s návrhem sociálních služeb města na vyřazení a provedenou fyzickou likvidací pračky odstředivky do 24kg, majetku města, na základě jednání stálé pracovní skupiny pro vyřazování a likvidaci majetku dne 6.6.2019 a dle podkladové přílohy č. 49036.

 

473/19 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - MIRACLE

Rada města souhlasí s vyřazením a následnou fyzickou likvidací zařízení pro bezdrátové propojení Pražská čp. 57 - MIRACLE - neupotřebitelného majetku - na základě jednání stálé pracovní skupiny pro vyřazování a likvidaci majetku dne 6.6.2019 a dle podkladové přílohy č. 49037.

 

474/19 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - parní konvektomat

Rada města souhlasí s návrhem sociálních služeb města na prodej parního konvektomatu- přebytečného majetku - na základě jednání stálé pracovní skupiny pro vyřazování a likvidaci majetku dne 6.6.2019 a dle podkladové přílohy č. 49038.

 

475/19 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - Robot - univerzální stroj

Rada města souhlasí s návrhem sociálních služeb města na prodej robota univerzálního stroje RE22 - přebytečného majetku - na základě jednání stálé pracovní skupiny pro vyřazování a likvidaci majetku dne 6.6.2019 a dle podkladové přílohy č. 49039.

 

476/19 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OZP/17/2017/SB

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo OZP/17/2017/SB dle podkladové přílohy č. 49104 se zhotovitelem Lesních hospodářských osnov - společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČO 25251431, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové.

 

477/19 Vyjádření města k zahájení řízení k povolení zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. v Havlíčkově Brodě

Město Havlíčkův Brod nesouhlasí s povolením stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti AHV ekologický servis, s.r.o., IČO 26741172, sídlo Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 22 - Uhříněves v Havlíčkově Brodě v areálu bývalého vojenského letiště v Humpolecké ulici dle podkladové přílohy č. 49146.

 

478/19 Plná moc IROP

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Lucii Mestekové pro projekt „ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010298  v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 49063.

 

479/19 Projekt Paměť národa - Post Bellum

Rada města schvaluje:

- účast města Havlíčkův Brod v projektu-sbírce Paměť národa včetně podílu na financování dokumentační části oslav "Nezapomeňme" 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu

- Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu "Nezapomeňme" se společností Post Bellum, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526 - viz příloha č. 49117.

 

480/19 Rámcová smlouva o zajištění pohřebních služeb

Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o zajištění pohřebních služeb mezi Pohřební službou Jaroslav Duben, Pražská 2949, Havlíčkův Brod a Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod, IČO 00267449 dle podkladové přílohy č. 49061 a č. 49062

 

481/19 Žádost o finanční dar - obnova turistické trasy U Sv. Jána

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.500Kč spolku KČT, odbor Havlíček Havlíčkův Brod, IČO: 059 89 833, se sídlem Dolní Krupá 32, 582 71.

 

482/19 Žádost o finanční dar  - Nadační fond VRBA

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu VRBA, IČO: 05057281, se sídlem Nedvědice 247, 592 62.

 

483/19 Žádost o finanční dar - Linka bezpečí, z. s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., IČO: 613 83 198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00  Praha.

 

484/19 Žádost o finanční dar - "Rodina Odvedle 2019"

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Slovu 21, z. s., IČO: 69343951, se sídlem Štěpánská 1, Praha 2.

 

485/19 Žádost o finanční dar - taneční klub eM-Dance Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Anně Strakové, IČO: 04342453, se sídlem 582 32 Lipnice nad Sázavou 228.

 

486/19 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.087 Kč J. M., 580 01 Havlíčkův Brod.

 

487/19 Rekonstrukce MK ul. Občinská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 49076 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod“ Iva Dvořáková, IČO 41275276.

 

488/19 Revitalizace toku, úsek Havlíčkova - Ledečská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 dle podkladové přílohy č. 49080 se zhotovitelem stavby „Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy, úsek Havlíčkova – Ledečská, Havlíčkův Brod“ firmou HB GOLF s.r.o., IČO 27513688.

 

489/19 Předzahrádka Smetanovo náměstí čp. 1876

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky na Smetanově náměstí u čp. 1876 a to v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

 

490/19 ZŠ V Sadech – stavební úpravy sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny, vyhodnocení zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZŠ V Sadech – stavební úpravy sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny“ s firmou TERMGAS s.r.o., IČO 26007967 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

491/19 Zadání studie na rekonstrukci staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie rekonstrukce prostor staré radnice Ing. arch. Aleši Burianovi, IČO 12196584 a to v rozsahu dle podkladové přílohy č. 49095.

 

492/19 Krajská knihovna Vysočiny - připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121536998  dle podkladové přílohy č. 49133 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

493/19 Doprava v klidu ul. Ledečská, Havl. Brod - přeložka knn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. Z_S24_12_8120062417 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 49135 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

494/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 49136. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

495/19 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, zadávací dokumentace

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ dle podkladových příloh č. 49138 a 49139.

 

496/19 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, zadávací dokumentace

Rada města jmenuje za město Havlíčkův Brod členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek podlimitního zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ Bc. Libora Honzárka a Ing. Václava Janouška a jejich náhradníky Ing. Vladimíra Slávku a Ing. Josefa Beneše.

 

497/19 Souhlas se sídlem společnosti BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.

Rada města souhlasí se zápisem adresy sídla společnosti BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., dosud nezapsané v OR, U Stadionu čp. 2777, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

 

498/19 Pronájem části pozemku č. 1048/1 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/1 o výměře 63 m2, v katastrálním území Mírovka, P. K., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. celkem 2.520 Kč/rok.

 

499/19 Příprava veřejné obchodní soutěže - stavební pozemek v k.ú. Poděbaby

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit veřejnou obchodní soutěž na prodej pozemku č. 54/11 v katastrálním území Poděbaby.

 

500/19 Globdata a.s. - dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb - nová platební metoda "Aplikace ParkSimply"

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČ: 05 642 361, dle podkladové přílohy č. 49118.

 

501/19 Rozpočtová opatření EO - 06/2019

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 06/2019 dle podkladové přílohy č. 49101 a č. 49141. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

502/19 Pronájem bytů č. 1128/30, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod A. a R. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 3.7.2019. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

503/19 Pronájem bytů č. 1128/31, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. K. a G. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 3.7.2019. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

504/19 Plán jednání rady města na II. pololetí roku 2019

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2019 v termínech:

15.7., 5.8., 26.8., 16.9., 23.9., 7.10., 29.10., 11.11., 25.11., 2.12.

 

505/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 48970.

 

506/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 49054.

 

507/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 49055.

 

508/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 49144.

 

509/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 49055.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta