Usnesení z jednání rady města dne 24.6.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Ing. Miroslav Sommer,  Ing. Josef Jukl,  Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marta Gerthnerová, Jan Zimmermann, Ing. Josef Beneš, Ing. Petra Schwarzová

 

559/13 Investice spol. Teplo HB s.r.o., Plyn. kotelna bytového domu, Kyjovská 3185-6  v Havlíčkově Brodě.

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Plynová kotelna SVJ Kyjovská 3185-86, Havlíčkův Brod “ ve výši a rozsahu dle podkladové přílohy č. 22527.

 

560/13 Investice spol. Teplo HB s.r.o., Plyn. kotelna bytového domu, Kyjovská 3185-6  v Havlíčkově Brodě.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Teplo HB s.r.o. a zhotovitelem Qatrosystem, spol.s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ : 15058654 na zhotovení stavby „Plynová kotelna SVJ Kyjovská 3185-86, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 22528.

 

561/13 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 20.6.2013  ve znění podkladové přílohy č. 22569 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 2. pololetí roku 2013 navržená dozorčí radou.

 

562/13 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 132 obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku ve znění podkladové přílohy č. 22534.

 

563/13 Rozpočtová opatření v kompetenci RM  -  EO - 06/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - 06/2013 za kap. 02, 18,28 - dle podkladové přílohy č. 22560.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

564/13 Krátkodobé operativní řízení likvidity a zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků

Rada města projednala aktuální stav úročení volných finančních prostředků na účtech města a posoudila aktuální informace o úrokových sazbách krátkodobých termínovaných vkladů z veřejných zdrojů i individuálních nabídek bank. Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2013 ukládá uzavřít smlouvu se Sberbankou CZ, a.s. IČO 250 83 325 na produkt „zvýhodněný termínovaný vklad“ ve výši 30 milionů Kč na 12 měsíců s úrokovou sazbou 1,45% p.a.. Popis produktu je uveden v podkladové příloze č. 22589.

 

565/13 Odpuštění nájmu

Rada města schvaluje odpuštění nájemného panu Myitung Naw Ja za období 19. - 30. 06. 2013 za užívání bytu č. 13 na adrese Sídliště Pražská čp. 2799 ve výši 2 633,- Kč.

 

566/13 Pronájem vodních ploch na Cihlářském potoce - Dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 195/2012/ŠIM uzavřené s Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, IČO: 13585509, Žižkova 60, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22510.

 

567/13 Příprava dokumentace (revitalizace zeleně města) pro další výzvu OPŽP 2013

Rada města schvaluje zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejné zeleně na lokalitách č. 1 - 4 dle podkladových příloh č. 22521, č. 22522, č. 22523  a č. 22524.

 

568/13 Separační kontejnery pro sběr textilu, oděvů a obuvi - dodatek smlouvy

Rada města schvaluje dodatek smlouvy se společností REVENGE, a. s. dle podkladové přílohy č. 22439.

 

569/13 Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže v lednu 2014

Rada města prohlašuje, že Město Havlíčkův Brod, jako partner Her VI. olympiády dětí a mládeže pořádané Krajem Vysočina souhlasí s výpůjčkou zimního stadionu dle podkladové přílohy č. 22131 za účelem realizace těchto her. Rada města zároveň ruší své usnesení č. 101/13.

 

570/13 Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže v lednu 2014

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod vyhradit v termínu 22. ledna 2014 (od 18 h do 21 h) prostory krytého plaveckého bazénu pro sportovce Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže.

 

571/13 Souhrnná zpráva z kontrol příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012

V souladu s čl. VIII. Zásad rada města projednala Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012 dle podkladových příloh č. 22479, č. 22481, č. 22482, č. 22483.

 

572/13 Zveřejňování podnikatelské i soukromé inzerce v Havlíčkobrodských listech

Rada města souhlasí se zveřejňováním placené inzerce v Havlíčkobrodských listech a schvaluje ceník dle pokladové přílohy č. 22455.

 

573/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Michalu Č., Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

574/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Jiřímu H., Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

575/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Vojtěchu V., Havlíčkův Brod, zastoupeného otcem Petrem V., ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

576/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Robinovi F.,Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

577/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Petru Ž. Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

578/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Janu P., Havlíčkův Brod, zastoupeného matkou Olgou O., ve výši 5.000 Kč na pokrytí částí nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

579/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města schvaluje poskytnutí finančího daru Milanu Š., Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na MS v raftingu 2013 Nový Zéland konané ve dnech 13.-17.11.2013.

 

580/13 Finanční příspěvěk na MS v raftingu 2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 22536. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

581/13 Pronájem bytu č. 28 v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod paní Marii M., Havlíčkův Brod. S paní M. bude uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 15. 7. 2013 do 14. 7. 2014. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

582/13 Pronájem bytu č. 90 v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 90 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod paní Marii M., Havlíčkův Brod. S paní M. bude uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 15. 7. 2013 do 14. 7. 2014. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

583/13 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku - 2577/3

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 v domě čp. 2577, Reynkova ul., Havlíčkův Brod Bartoloměji K. a Adéle C. Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu AK s nimi bude uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 15. 7. 2013. Nájemné bude ve výši 65,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

584/13 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku - 2755/12

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 v domě čp. 2755, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Pavlíně K. Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu AK  s ní bude uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 15. 8. 2013. Nájemné bude ve výši 65,-Kč/m2. Rada města schvaluje odpuštění kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

585/13 Spotřeba el. energie čp. 4015

Rada města schvaluje odpuštění částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 3756 Kč Ladislavu B., Havlíčkův Brod.

 

586/13 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, ul. Bělohradská, čp. 1128 v Havlíčkově Brodě panu Janu S., Havlíčkův Brod.

 

587/13 Zrušení usnesení č. 468/13

Rada města ruší usnesení č. 468/13 ze dne 20. 5. 2013.

 

588/13 Pronájem ppč. 4237 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 4237 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

589/13 Rozšíření nájemní smlouvy č. HO 040/2005/Miš

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy č. HO 040/2005/Miš uzavřené se Sdružením přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČO: 60127848 tak, aby se společným nájemcem pozemků ppč. 481/3 a 481/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod stal s účinností od 1.7.2013 i Český klub německých ovčáků - místní pobočka v Havlíčkově Brodě, IČO: 60127457.

 

590/13 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1128/27

Rada města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 27, Bělohradská ulice 1128, Havlíčkův Brod paní Martině S., Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 994,00 Kč, splatnou do 31.7.2013.

 

591/13 Směrnice pro hospodaření s byty QS 55-23 - změna č. 2

Rada města schvaluje změnu č. 2 vnitřního předpisu, QS 55-23 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 22520.

 

592/13 Darovací smlouva - stojan s hodinami, hlásičem a odpadkovým košem

Rada města schvaluje přijetí daru stojanu s hodinami, hlásičem a odpadkovým košem od dárce, kterým je Občanské sdružení "PŘIJDU VČAS", IČO: 26557568, Hybešova 3836/13, 796 01 Prostějov, a to na základě darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 22502.

 

593/13 Rozšíření předmětu nájmu

Rada města schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č.87/001/2004, dle podkladové přílohy č. 22543. Předmětem dodatku je úprava předmětu nájmu (rozšíření a zúžení o nebytové prostory v pravé části přízemí objektu č.p. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod) pro Krajskou knihovnu Vysočiny, IČO:70950164, Havlíčkovo náměstí č.p.87, Havlíčkův Brod.

 

594/13 Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 62/2012 (OSM 223/2012)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 62/2012 (OSM 223/2012) uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podkladové přílohy č. 22508.

 

595/13 Rozpočtové opatření OSM - výdaje č.6/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č.6/2013 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 22553. Schválené opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

596/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 35. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2297, 2306, 2305/10, 628/11, 649/2 v k.ú. Havlíčkův Brod a parc. č. 36/1, 103/128, 104/4, 709/1, 709/4, 709/5, 715/7, 751/67, 751/68, 751/69 a 751/70 v k.ú. Perknov, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

597/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 35. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení dle podkladové přílohy č. 22436 se společností Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481.

 

598/13 Obytná zóna Rozkoš Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2293/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, IČO: 26470411, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

599/13 Havlíčkův Brod, NTL plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1903/71, 1903/76 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČO: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí VČP Net, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

600/13 Havlíčkův Brod, připojení základnové stanice na optickou síť - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší usnesení č. 453/13 ze dne 6.5.2013 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1003/98, 1003/99, 1003/100, 1003/106, 1003/107, 1003/108, 1003/109, 2328/6 vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

601/13 Televizní kabelový rozvod, Ledečská ul. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 553/4, 561/2, 563/1, 563/2, 563/4 a 2293/6 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČO: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

602/13 H.Brod, Na Ostrově, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 251/2, 2259/28, 2376/3, 2376/1 a 1870/13 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

603/13 Parkoviště TS Havlíčkův Brod - přeložka vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1052/2 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán a věcné břemeno uhradí stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení, tj. Technické služby Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

 

604/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa a Havlíčkovo náměstí, Dolní ulice - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2393/40, 2393/38, 2259/158 a 2259/61 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

605/13 Žádost o uvolnění jistoty

Rada města se seznámila s žádostí společnosti STATUS stavební a.s., IČ 46679120 a rozhoduje, že město Havlíčkův Brod této společnosti neuvolní jistotu poskytnutou v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Lávka přes Sázavu Humpolecká–Ledečská, ev.č.HB-K0012“.

 

606/13 Snížení energetické náročnosti MŠ Žižkov - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Žižkov, Havlíčkův Brod“ uchazeče Qatrosystém spol. s r.o., IČ 15058654.

 

607/13 Snížení energetické náročnosti MŠ Žižkov - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Žižkov, Havlíčkův Brod“ stanovuje pořadí nabídek uchazečů: první Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304, druhý Vanderlaan s.r.o., IČ 45537305 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

608/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - překládka kabelů vysokého napětí

Rada města souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 22545 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci přeložky kabelů vysokého napětí v rámci stavby "Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“.

 

609/13 Úprava prostor Pražská - přeložka kabelů nn, vn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120039595 dle podkladové přílohy č. 22544 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci přeložky kabelů nízkého a vysokého napětí v rámci stavby "Úprava prostor mezi ul. Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“.

 

610/13 Chodník Jilemník - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22538 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci stavby „Novostavba chodníku Jilemník, Havlíčkův Brod“.

 

611/13 Stavební úpravy místní komunikace - ul. Chotěbořská - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22540 s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod s.r.o., IČ 60109807 ve věci realizace stavby "Stavební úpravy místní komunikace - ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod".

 

612/13 Výměn oken v ZŠ Nuselská - vyhodnocení zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným uchazečem PKS okna a.s., IČ 65276507 smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna oken v části objektu ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“.

 

613/13 Revitalizace parku Budoucnost - zadání dokumentace pro územní řízení

Rada města v souladu s doporučením pracovní skupiny pro revitalizaci parku Budoucnost ukládá odboru rozvoje města uzavřít s Ing. Zdeňkem Sendlerem, IČ 12189391 smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro území řízení na revitalizaci parku Budoucnost - úseku 1.

 

614/13 Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži - zadání zakázky malého rozsahu mimo režim vnitřní směrnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat dodavatele Skanska a.s., IČ 26271303 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, M-Silnice a.s., IČ 42196868, Lubomír Dvořák., IČ 10466452, Lubomír Toman, IČ 10464051 k podání nabídky zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Revitalizace rybníku ve Svatém, Kříži, Havlíčkův Brod“.

 

615/13 Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži - zadání zakázky malého rozsahu mimo režim vnitřní směrnice

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Revitalizace rybníku ve Svatém, Kříži, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna a Ing. Marii Kudrnovou a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice a Ing. Josefa Beneše.

 

616/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 10 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22554. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

617/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22555. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

618/13 Rekonstrukce Žižkovy ulice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.22558 se zhotovitelem stavby „II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

619/13 Sběrná šachta na jímání vody z rybníka Rantejch

Rada města děkuje Výzkumnému ústavu bramborářskému za nabídku převzetí jímací šachty u rybníku Rantejch a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nemá zájem o provozování tohoto zařízení.

 

620/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - mandátní smlouva BOZP

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č. 22565 s Václavem Kočím, IČ 11007524 na výkon koordinátora bezpečnosti práce při realizace stavby rekonstrukce domova pro seniory.

 

621/13 Podzemní kontejnery pro třídění odpadu

Rada města souhlasí u stavby „Podzemní kontejnery pro třídění odpadu na pozemku par.č.2259/29 k.ú. Havlíčkův Brod – SO.03 Rubešovo náměstí“ s použitím podzemní separačního kontejneru CITY-Q, výrobce REFLEX-ZLÍN spol. s r.o.

 

622/13 Úprava prostor Pražská - stání pro separační kontejnery

Rada města ukládá odboru rozvoje města v návaznosti na realizaci stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“ provést stavbu pro umístění podzemních kontejnerů pro třídění odpadu.

 

623/13 II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026 - změna stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 dle podkladové přílohy č. 22582 se zhotovitelem stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ firmou SDS EXMOST spol. s r.o., IČ 49454501.

 

624/13 Oplocení čp. 126 v ulici Na Ostrově - revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 516/13 a souhlasí za předpokladu finanční spoluúčasti paní Františky L., Havlíčkův Brod s posunutím a provedením nového oplocení u domu čp. 126 v ulici Na Ostrově v rozsahu dle podkladové přílohy č. 22591.

 

625/13 Plán zasedání rady města na druhé pololetí roku 2013

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2013 v termínech:

15.7., 26.8., 16.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11. a 16.12.

 

626/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá zavést systém provádění fyzických kontrol nebytových prostor (např. všechny prostory kontrolovat alespoň jednou ročně, resp. za dva roky).

 

 

627/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 3. a4. uvedená v podkladové příloze č. 22279 a od 07/2013 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 2 576 921 Kč

b) mění věcnou a odpovědnostní strukturu limitů výdajů na kapitolách 28 a 29, 35 a 40 

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 6/2012 dle podkladové přílohy č. 22279:

- rozpočtové příjmy 438 152 056 Kč

- rozpočtové výdaje 472 139 502 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2013 (DEFICIT) 33 987 446 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 06/2013 dle podkladové přílohy č. 22279 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2013, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

628/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit do návrhu rozpočtu 2014 limit výdajů zajišťující dofinancování rekonstrukce komunikace „2.150_HB_Žižkova-Dolní“. Zahájení rekonstrukce 7/2013, předpokládané dokončení 12/2014, celková nabídková cena vč. DPH za stavební objekty města H.Brod 17,7 mil.Kč, postup a koordinace s investorem Kraj Vysočina zajištěn smlouvou.

 

 

629/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků ppč. 1666/8, 1672/9, 1666/9, 1666/6, 1666/7, 1672/8, 1672/5, 1672/7, 1672/6, 1672/10, 1676/2, 1675/8 a 1661/135 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jana R, Hradec Králové za navrženou cenu 500 Kč/m2. Rada města ukládá odboru správy majetku dále s majitelem jednat.

 

 

630/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Radě města ukládá odboru správy majetku inzerovat prodej objektu č.p. 2005 (budova bývalé obchodní akademie), na pozemku stpč. 245  pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Havlíčkův Brod za minimální kupní cenu ve výši 7.495.000 Kč s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2014.

 

 

631/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku inzerovat prodej objektu č.p. 2190 (budova bývalého domu dětí a mládeže), na pozemku stpč. 817, garáže na stpč. 7448,  a pozemků stpč. 817, stpč. 7448, ppč. 717/1 a 717/2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Havlíčkův Brod za minimální kupní cenu ve výši 5.900.000 Kč s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2014.

 

 

632/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro vyhodnocování nabídek na koupi pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Rozkoš ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Milan Plodík. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit termín prodeje v září 2013.

 

 

633/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru veřejného osvětlení budovaného panem Josefem K. Havlíčkův Brod pro obytnou zónu Suchá. Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít darovací smlouvu.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta