Usnesení z jednání rady města dne 24.3.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Magdalena Kufrová, Blanka Muzikářová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Ivana Zukalová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Hana Jarošová, Beno Trávníček, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Zdeněk Paukeje, Bohumil Veselý, Ing. Josef Jukl

 

214/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Jany C. dle podkladové přílohy č. 24776. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

215/14 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2014 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2014 do 31.7.2014 zajišťovat  pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 a od 1.8.2014 do 29.8.2014 bude zajišťováno pouze Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832.

 

216/14 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v období od 1.7.2014 do 29.8.2014 a s tímto souhlasí. Náhradní provoz bude zajišťovat  příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - provoz v době od 1.7.2014 do 31.7.2014 bude zajišťovat  odloučené pracoviště  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 a provoz od 1.8.2014 do 29.8.2014 pak odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832.

 

217/14 Zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo na akci "Oprava objektu Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 - oprava střechy, římsy a části fasády" s firmou PROMA-TPUR, s.r.o., IČO 25569546, se sídlem Údolní 567/33, Brno.

 

218/14 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování  - ZŠ Nuselská

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 82/14 ze 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.900,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- oprava budovy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - oprava sociálního zařízení vzdělávacího pavilonu - tři patra.

 

219/14 Farmářské trhy 2014

Rada města schvaluje poskytnutí slevy ve výši 100.923,60 Kč vč. DPH p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na pořádání Farmářských  trhů Koudelův talíř  v roce 2014 v souladu s podkladovou přílohou č. 27767.

 

220/14 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2013

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 24768 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2013 v částce 324 814,50 Kč bez DPH firmě Plavecká škola, Pohled, IČ 63566729, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

221/14 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2013

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 24768 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2013 v částce 25 172,- Kč bez DPH firmě Baby club Plaváček, Žižkov II, Havlíčkův Brod, IČ 71570667, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

222/14 Uznání platby na dobu trvání hřbitova u Sv. Vojtěcha

Rada města uznává platbu za hrobové místo u kostela svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě na dobu trvání hřbitova p. Miloši T., Havlíčkův Brod, 580 01 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu. Dále rada města schvaluje uznání platby na dobu trvání hřbitova u kostela svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě ve všech dalších případech, kdy žadatel prokáže zaplacení částky, která svou výší odpovídala výši platby hrazené za hrobové místo na dobu trvání hřbitova na začátku minulého století (výše platby 40,- Kč) a v polovině minulého století (výše platby 300,- Kč) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavírat s žadateli příslušné smlouvy.

 

223/14 Dohoda o uznání dluhu a způsobu úhrady

Rada města schvaluje dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a HC Rebel a.s., ve znění podkladové přílohy č. 24772 a č. 24773.

 

224/14 Změna jízdních řádů MHD- uzavírky v Havl. Brodě

Rada města schvaluje změnu jízdních řádů MHD v Havlíčkově Brodě v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24777 s platností od 7.4.2014.

 

225/14 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 3/2014 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a na jejich základě ukládá ředitelce organizace přijmout 2 navrhovaná doporučení.

 

226/14 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 4/2014 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a na jejich základě ukládá ředitelce organizace uskutečnit 2 nápravná opatření a přijmout 3 navrhovaná doporučení.

 

227/14 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 5/2014 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod a na jejich základě ukládá ředitelce organizace přijmout 1 navrhované doporučení.

 

228/14 Rozpočtové opatření OSI číslo 2/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 24749. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

229/14 Oznámení o vzdání se místa vedoucího zaměstnance

Rada města  bere na vědomí oznámení o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ke dni 30.6.2014 dle podkladové přílohy číslo 24693 a ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

230/14 "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" - finanční podpora, instalace městských stánků

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 24694 Smlouvu o spolupráci na soutěži "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" č. OSVŠ/6/2014/JKRA s firmou Futaba Czech, 

s. r. o., IČO: 267 43 892, se sídlem Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou jednatelem 

Keita Asakawa.

 

231/14 "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" - finanční podpora, instalace městských stánků

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 24695 Smlouvu o spolupráci na soutěži "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" č. OSVŠ/7/2014/JKRA s firmou AUTO RACEK a.s., IČO: 251 93 112, se sídlem Masarykova 757, 396 01 Humpolec, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Liborem Rackem.

 

232/14 "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" - finanční podpora, instalace městských stánků

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČO 70 18 80 41 bezplatně zajistit v rámci konání "I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014" instalaci městských stánků včetně jejich následné deinstalace dle písemné žádosti odboru sociálních věcí a školství.

 

233/14 Rozpočtová opatření OSVŠ č. 2/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 2/2014 kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 24766. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22.6.2009.

 

234/14 Grant z FV - kompostéry, polepy VOK na zeleň

Rada města schvaluje znění smluv mezi městem Havlíčkův Brod a občany dle podkladových příloh č. 24685, 24686 a 24687 a stanovuje cenu, za kterou budou občanům poskytovány kompostéry na 250 Kč včetně DPH za nádoby o objemu 400 litrů a 450 Kč včetně DPH za nádoby o objemu 700 litrů.

 

235/14 Grant z FV - kompostéry, polepy VOK na zeleň

Rada města souhlasí s formou přenesení kompetencí v podepisování smluv mezi městem Havlíčkův Brod a občany dle podkladových příloh č. 24685, 24686 a 24687 z provozních důvodů na Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24688 a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod dodané nádoby co nejrychleji distribuovat mezi občany.

 

236/14 Grant z FV - kompostéry, polepy VOK na zeleň

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 kapitoly Odboru životního prostředí dle podkladové přílohy č. 24691. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

237/14 Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2/2014 kapitoly 35 -  Rezerva běžných výdajů na přípravu a podání žádostí o podporu dle vyhlášených výzev v průběhu 2014, přílohy podkladu č. 24775.

 

238/14 Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015 a doporučuje ZM schválit změnu rozpočtu pro rok 2014 související s projektem.

 

239/14 Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015 jako osobu jednající jménem města se SFŽP.

 

240/14 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Rada města schvaluje podání projektu "Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č. 4, k.ú. Jilemník" do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a ukládá oddělení řízení projektů připravit podklady pro podání žádosti o dotaci.

 

241/14 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt "Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č.4, k.ú. Jilemník" jako osobu jednající jménem města (hlavní kontaktní osoba projektu) se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

242/14 Odbahnění rybníku Hastrman

Rada města schvaluje podání projektu "Odbahnění rybníku Hastrman" " do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a ukládá oddělení řízení projektů připravit podklady pro podání žádosti o dotaci.

 

243/14 Odbahnění rybníku Hastrman

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt "Odbahnění rybníku Hastrman" jako osobu jednající jménem města (hlavní kontaktní osoba projektu) se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

244/14 Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce

Rada města schvaluje podání projektu "Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce" " do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a ukládá oddělení řízení projektů připravit podklady pro podání žádosti o dotaci.

 

245/14 Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt "Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce" jako osobu jednající jménem města (hlavní kontaktní osoba projektu) se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

246/14 Městský informační systém - postoupení smlouvy o zajištění jeho provozování

Rada města souhlasí s postoupením smlouvy o zajištění provozování „Městského informačního systému“ ze dne 15.11.2010 č. OVVV/64/2010/RB ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.5.2011, a to z postupitele FUTURUM REGNUM s.r.o., IČO: 284 96 663, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkova 280 na postupníka infoHB s.r.o., IČO: 288 28 232, se sídlem Havlíčkův Brod, Mlýnská 3184 (dle podkladové přílohy č. 24463).

 

247/14 Schválení zápisu do kroniky

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

 

248/14 Schválení zápisu do kroniky

Rada města schvaluje změnu č. 1 QI-55-09-01 Instrukce k vedení kronik dle podkladové přílohy č. 24702.

 

249/14 Žádost o finanční podporu na účast v turnaji WSI (neoficiální MS ledního hokeje ročníku narození 2002)

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Marku Kopicovi, bytem Horní Papšíkov 121, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2014 v Bolzanu.

 

250/14 Žádost o finanční podporu na účast v turnaji WSI (neoficiální MS ledního hokeje ročníku narození 2002)

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,-  Kč Filipu Pártlovi, bytem Reynkova 3248, 580 01 Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2014 v Bolzanu.

 

251/14 Žádost o finanční podporu na účast v turnaji WSI (neoficiální MS ledního hokeje ročníku narození 2002)

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Danu Fialovi, bytem Občiny 176, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2014 v Bolzanu.

 

252/14 Žádost o finanční podporu na účast v turnaji WSI (neoficiální MS ledního hokeje ročníku narození 2002)

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Dominiku Vacíkovi, bytem Ledeč na Sázavou, Havlíčkova 158, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2014 v Bolzanu.

 

253/14 Žádost o finanční podporu na účast v turnaji WSI (neoficiální MS ledního hokeje ročníku narození 2002)

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 24731. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009

 

254/14 Rozpočtové opatření OVVV - Farmářské trhy 2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 24733. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

255/14 žádost o provedení opravy plochy

Rada města se seznámila se žádostí FOKUS Vysočina, IČO 15060306 a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nebude opravovat zpevněnou plochu na pozemku stavební parcela číslo 5827 katastrální území Havlíčkův Brod, neboť tento pozemek je pronajat za účelem vybudování parkovací plochy nájemcem.

 

256/14 Rekonstrukce čp. 311

Rada města se seznámila se žádostí FOKUS Vysočina o úpravy v rekonstruovaných prostorách domu čp. 311 asouhlasí s rozšířením elektrorozvodů, kanalizace a vody v místnosti č. 0.24 a 0.25 a změnou elektroinstalace včetně osvětlení v místnostech 0.15, 0.16, 0.17 a 0.18. S provedením změny dispozice rada města nesouhlasí.

 

257/14 Patrové parkoviště - napojení nn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOP_01_412099101 dle podkladové přílohy č. 24738 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci výstavby patrového parkoviště Husova.

 

258/14 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - přeložka nn a vn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120044284 dle podkladové přílohy č. 24741 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci přeložky knn a kvn v ulici Havlíčkova.

 

259/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24743 s Bohumilem S., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

260/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24746 s STK Novák HB s.r.o. ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

261/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 3 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy č. 24748. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

262/14 Cyklostezka Šmolovy - smlouva o bezúplatném převodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu a zřízení služebnosti č. 1429354026 dle podkladové přílohy č. 24782 s Českou republikou - Ministerstvem obrany, IČO 60162694 v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Havlíčkův Brod – Šmolovy.

 

263/14 Patrové parkoviště Husova - přeložka telekomunikačního kabelu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu přeložky telekomunikačního kabelu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. KRPJ-127142/ČJ-2013-1600MN dle podkladové přílohy č. 24785 s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, IČO 72052147 ve věci přeložky telekomunikačního kabelu v rámci stavby „Patrové parkoviště Husova ul. Havlíčkův Brod“.

 

264/14 Rozpočtová opatření EO 03/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - dle podkladové přílohy č. 24744.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

265/14 Interní směrnice QS 55-35 SMĚRNICE O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM HAVLÍČKŮV BROD

Rada města schvaluje podle podkladové přílohy č. 24679 interní směrnici QS 55-35 o schvalování účetních závěrek městem zřizovaných příspěvkových organizací.

 

266/14 Změna předmětu nájmu u nájemní smlouvy č. EK 139/2013/Hol, zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 139/2013/Hol, jehož prostřednictvím bude změněn předmět nájmu na část pozemku ppč. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod dle situačního zákresu v podkladové příloze č. 24650. Dodatek nabývá platnosti dne 1.4.2014.

 

267/14 Pronájem pozemků v k.ú. Klanečná, Šmolovy, Veselice a Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 11/3 o výměře 599 m2, pozemku ppč. 324/1 o výměře 5.399 m2, části pozemku ppč. 384/2 o výměře 35 m2 a pozemku ppč. 92 o výměře 208 m2 v k.ú. Březinka, části pozemku ppč. 294/37 o výměře 3.500 m2, pozemku ppč. 126/46 o výměře 490 m2, části pozemku ppč. 613 o výměře 200 m2 a pozemku ppč. 553/1 o výměře 1.570 m2 v k.ú. Poděbaby, pozemku ppč. 205/2 o výměře 1.091 m2, pozemku ppč. 210 o výměře 1.278 m2, části pozemku ppč. 215 o výměře 1.500 m2 a části pozemku ppč. 214 o výměře 260 m2 v k.ú. Klanečná a pozemku ppč. 43/2 o výměře 9.762 m2 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu za účelem zemědělské výroby od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Užívání uvedených pozemků bude ošetřeno dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě č. HO 38/131/35/ns, přičemž na straně nájemce bude uvedena Zemědělská společnost Šmolovy, a. s., IČ: 25938266, sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod, zast. Ing. Janou Šimkovou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání požadovaných pozemků za období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 4.402 Kč.

 

268/14 Pacht pozemků v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemku ppč. 1034/3 o výměře 204 m2, pozemku ppč. 1034/2 o výměře 188 m2, pozemku ppč. 1054 o výměře 1.496 m2, pozemku ppč. 1056 o výměře 504 m2, pozemku ppč. 1007/2 o výměře 422 m2, části pozemku ppč. 1038 o výměře 500 m2, části pozemku ppč. 1039/1 o výměře 30 m2, části pozemku ppč. 1053/4 o výměře 200 m2, části pozemku ppč. 1034/1 o výměře 75 m2, pozemku ppč. 1000/9 o výměře 277 m2, pozemku ppč. 1000/8 o výměře 696 m2, pozemku ppč. 1000/6 o výměře 280 m2, části pozemku ppč. 982/6 o výměře 2.100 m2, části pozemku ppč. 986/2 o výměře 1.000 m2, pozemku ppč. 986/1 o výměře 7.312 m2, části pozemku ppč. 993/1 o výměře 1.000 m2, části pozemku ppč. 982/1 o výměře 650 m2, části pozemku ppč. 975/6 o výměře 10 m2, části pozemku ppč. 1190 o výměře 150 m2 a části pozemku ppč. 1196 o výměře 180 m2, vše v k.ú. Mírovka  za účelem zemědělské výroby Zemědělské výrobě Bartoušov, s. r. o., IČ: 60112069, se sídlem U Papírny 100/2, Praha 7 - Holešovice, zast. Petrem Endrlem od 1.4.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 2.591 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno bezesmluvní užívání předmětných pozemků v období od 1.4.2012 do 31.3.2014 v částce 2.937 Kč.

 

269/14 Pronájem částí pozemků ppč. 930/5 a 936/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, Masarykova

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků ppč. 930/5 o výměře cca 25 m2 a 936/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Eurovia CS, a. s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, Praha 1, zast. Richardem Polákem na dobu určitou od 25.3.2014 do 20.4.2014 za účelem umístění stavební buňky. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/rok, tedy 370 Kč.

 

270/14 Úhrada bezesmluvního užívání pozemku v Suché

Rada města schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku (20 m2) vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr, parcelní číslo 630/1 ve výši 40 Kč/m2/rok a její vymáhání po Radioklubu Havlíčkův Brod, IČ: 26646544, se sídlem Humpolecká 1566, Havlíčkův Brod za období od 1.7.2012 do 30.11.2013 a po Ludvíku Sekyrovi Havlíčkův Brod za období od 1.12.2013 do dne odstranění maringotky.

 

271/14 Odstranění stánku z pozemku ppč. 4237 v k.ú. Havlíčkův Brod, Žižkova

V případě neodstranění stánku z pozemku ppč. 4237 jeho majitelem Jaroslavem P. do dne 28.3.2014 schvaluje rada města přemístění stánku příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod na zaplocený pozemek města Havlíčkův Brod.

 

272/14 Odstranění stánku z pozemku ppč. 4237 v k.ú. Havlíčkův Brod, Žižkova

Rada města schvaluje přeúčtování nákladů na přemístění stánku Jaroslavu P. a vymáhání úhrady za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.1.2013 do dne odstranění stánku z  pozemku ppč. 4237 v k.ú. Havlíčkův Brod ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

 

273/14 Havlíčkův Brod, Perknovská a Rozkošská, optický kabel - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 103/1 a 103/136 v k.ú. Perknov a parc. č. 790/2, 802/17, 803/1, 2305/1, 2305/4, 2305/5, 2305/10, 2305/17 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČO: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

274/14 Havlíčkův Brod, Perknovská a Rozkošská, optický kabel - věcné břemeno

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení dle podkladové přílohy č. 24762 se společností Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČO: 28128338.

 

275/14 17. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZÁVÍ

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku pozemková parcela číslo 912/4 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu pořadateli soutěže Rallye Posázaví Zdeňku Seckému – TV studio HB, IČ: 10463682, Uhry 413, 582 22 Přibyslav k uskutečnění 17. ročníku mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ – Memoriál Ing. Karla Švece 2014 ve dnech 12. – 15. června 2014, dle podkladové přílohy č. 24673.

 

276/14 17. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZÁVÍ

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zajistit výpůjčku praporu se znakem města pro slavnostní start 17. ročníku mezinárodní motoristické soutěže Rallye Posázaví - Memoriál Ing. Karla Švece 2014.

 

277/14 17. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZÁVÍ

Rada města schvaluje nákup a darování poháru starosty města vítězné posádce 17. ročníku mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ – Memoriál Ing. Karla Švece 2014 v pořizovací ceně maximálně do 5.000 Kč vč. DPH z kap. 22, č.org. 0020, Pa 6171, Pol. 5194.

 

278/14 Přeložka STL a NTL plynovodů, most evidenční číslo. 150-026, k.ú. Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 286, 2259/26, 2260/2, 2260/42, 2270/1, 2434/29, 2494/1 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24706 mezi Městem Havlíčkův Brod a společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567.

 

279/14 Pronájem části pozemku ppč. 942/26 v k.ú. Havlíčkův Brod, parkoviště u Penny Marketu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 942/26 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře 2,25 m2společnosti Effect Company, a. s., IČ: 27913643, sídlem U Slavie 1540/2a, Praha 10, zast. Ing. Petrou Augustovou, za účelem umístění mobilního reklamního nosiče na dobu určitou, a to od 1.4.2014 do 30.6.2014. Nájemné bude stanoveno ve výši 650 Kč/m2/měsíc, tj. 5.309 Kč vč. 21 % DPH.

 

280/14 Obytná zóna Rozkoš, optická síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitosti. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

281/14 Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce uměleckého díla - výstava Baroko na Havlíčkobrodsku

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zápůjčce uměleckého díla s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod, IČO 135 82 143, ve věci zapůjčení 5 stojanů od 12.5. do 12.9.2014 v souvislosti s výstavou Baroko na Havlíčkobrodsku konané ve dnech 23.5. - 8.9.2014.

 

282/14 Společný nájem bytu č. 16, čp. 1857, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje společný nájem a uzavření nájemní smlouvy typu AK s Františkem Z., Ladislavou Z. a Kateřinou R. na byt č. 16, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.4.2014. Nájemné bude ve výši 65 Kč/m2.

 

283/14 Prodloužení nájemní smlouvy  - Hermína a Marek D.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Hermínou D. a Markem D. na pronájem bytu č. 13, U Kasáren, Havlíčkův Brod, kterým se  nájemní smlouva prodlužuje do 30.4.2016.

 

284/14 Prominutí nájmu v bytě 2491/4

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje prominutí nájmu za byt číslo 4, Pražská, čp.  2491, Havlíčkův Brod v částce 1514 Kč za období 10.1. - 10.2.2014 z důvodů běhu lhůty potřebné pro zřízení odběrného místa el.energie a plynu.

 

285/14 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou 3241/13

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod Janě Š., Jihlava, nyní bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK dle schválených podmínek pro tento dům na dobu 1 roku s účinností od 1.4.2014 do 31.3.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

286/14 Snížení nájmu v bytě č. 43, Smetanovo nám., čp. 1860, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje z důvodů zhoršených podmínek užívání bytu vlivem nežádoucích akustických projevů konstrukce hromosvodu snížení nájemného za užívání bytu č. 43 v bytovém domě Smetanovo nám. čp. 1860 za období listopad, prosinec 2012 a za celý rok 2013 ve výši 5%.

 

287/14 Středověké slavnosti v Brielle

Rada města na základě pozvání starostky Brielle schvaluje účast zástupců města - starosty Jana Tecla a radního Tomáše Hermanna na středověkých historických slavnostech v partnerském městě Brielle, Nizozemí, v termínu 30. 3. - 2. 4. 2014.

 

288/14 Domov pro seniory - prodej budovy bývalé Obchodní akademie

Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu městva přijmout nabídku firmy Senior domy POHODA a.s, IČ 28568877 na odkup budovy č.p. 2005 v ulici Boženy Němcové.

 

289/14 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměsté - Sdružení historických sídel

Rada města schvaluje parkování vozidel účastníků zasedání Sdružení historických sídel na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 28.3.2014 od 9:00 do 15:00.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta