Usnesení z jednání rady města dne 24.2.2014Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdalena Kufrová, Mgr. Miloš Kejklíček, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

123/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 514/13 ze dne 3.6.2013. Důvodem je nesouhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR s umístěním ukazatele rychlosti.

 

124/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 1120/13 ze dne 16.12.2013 do 31.3.2014.

 

125/14 Den dětí na plovárně a loučení s prázdninami

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně poskytnout  služby související s pořádáním akcí  "Den dětí na Plovárně v Havlíčkově Brodě" dne 1.6.2014 a "Loučení s prázdninami na Plovárně v Havlíčkově Brodě" dne 30.8.2014, pořadateli tj. AZ Centum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24538

 

126/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit k realizaci kompletní rekonstrukci památkově chráněné a veřejně přístupné zahrady v majetku města u Mahlerovy vily v ul. Beckovského.

 

127/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru po zápisu vkladu vlastnického práva k pozemku č. 108/1 do seznamu nemovitostí zveřejnit záměr směny části pozemku č. 108/1 za pozemek č. 169/2 vše v k.ú. Poděbaby.

 

128/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat prodej 8 bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod postupem podle směrnice QS 55-25. Minimální nabídkovou cenu stanovuje zastupitelstvo města na hodnotu 885.000 Kč.

 

129/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru pokračovat v záměru prodeje budovy č.p. 2005 (budova bývalé obchodní akademie), na pozemku stpč. 245 a navazujících pozemkových parcelách č. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod v otevřeném nabídkovém řízení bez stanovení minimální kupní ceny.

 

130/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat prodej zbývajících pozemků pro výstavbu řadových a terasových domů v lokalitě Rozkoš postupem uvedeným ve směrnici QS 55-25 a odůvodnění podkladového materiálu č. 61 za jednotnou prodejní cenu 980 Kč/m2 bez DPH respektive 1186 Kč/m2 včetně DPH 21%.

 

131/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s žadateli o pronájmu ve věci zatupitelstvem města neschváleného prodeje prodeje pozemků č. 1447/18 o výměře 54 m2 a č. 2348/39 o výměře 97 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

132/14 Platba na dobu trvání hřbitova

Rada města na základě žádosti podkladová příloha č. 24539 uznává platbu za dvě uvedená hrobová místa u kostela svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě na dobu trvání hřbitova p. Václavu D., Havlíčkův Brod, 580 01 aukládá Technickým službám Havlíčkův Brod užavřít s žadatelem příslušné smlouvy.

 

133/14 Věcné dary

Rada města schvaluje věcné dary Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Anny R. dle podkladové přílohy č. 24522. Rada města za poskytnuté dary děkuje.

 

134/14 Odpisový plán 2014 - termozařízení na dohotovování a udržování jídel - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 24492 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - termozařízení na dohotovování a udržování jídel Alto Shaam pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

135/14 Aktualizace odpisového plánu-nemovitý majetek-Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku za rok 2013 a na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 24497.

 

136/14 číslo přiděleno omylem

 

137/14 Aktualizace odpisového plánu 2014 - nemovitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24502.

 

138/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

139/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy číslo 24448 a 24449 a ukládá odboru sociálních věcí a školství tato oznámení zveřejnit na ústřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve škole, kde je konkurs vyhlašován.

 

140/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění: 

 

1) jmenuje konkursní komis pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času: 

- Ing. Ivana Kuželku - zástupce zřizovatele (předseda komise), 

- Ing. Čeňka Jůzla - zástupce zřizovatele, 

- Mgr. Evu Chvátalovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina 

- p. Hanu Štefánkovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Havlíčkův Brod 

- Ing. Vilibalda Prokopa - zástupce za oblast státní správy (ředitele Domu dětí a mládeže Jihlava)

- Jitku Korberovou - zástupce za pedagogické pracovníky příslušné právnické osoby (pedagog předmětné příspěvkové organizace). 

 

2) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod: 

- Ing. Ivana Kuželku - zástupce zřizovatele (předseda komise), 

- Ing. Čeňka Jůzla - zástupce zřizovatele, 

- Mgr. Evu Chvátalovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina 

- p. Hanu Štefánkovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Havlíčkův Brod 

- Mgr. Danu Fučíkovou - zástupce za oblast státní správy (ředitelka Základní umělecké školy Jihlava)

- MgA. Josefa Brožka - zástupce za pedagogické pracovníky příslušné právnické osoby (pedagog předmětné příspěvkové organizace). 

 

3) pověruje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

 

141/14 Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané - Brixen - příspěvek na dopravu

Rada města schvaluje úhradu nákladů na dopravu ve výši 25 tis. Kč z kapitoly 22, partnerská města, týmu žáků (ročník 2003 a mladší) FC Slovan Havlíčkův Brod na mezinárodní mládežnický turnaj v kopané "Mini-MS 2014", pořádaný ve dnech 26.-27. dubna 2014 v partnerském městě Brixen.

 

142/14 Rozpočtová opatření OŘP číslo 1/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 24526. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

143/14 Veřejná zakázka malého rozsahu - Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

Rada města vylučuje uchazeče Martina Kubce, sídlo Verměřovice 123, 561 52 Verměřovice, IČO 631 98 924 z důvodu nesplnění požadavku na kvalifikaci a úplnost nabídky „Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska“.

 

144/14 Veřejná zakázka malého rozsahu - Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

Rada města vylučuje uchazeče Vítězslava Nováka, sídlo Lučice 253, 582 35 Lučice, IČO 698 46 740 z důvodu nesplnění požadavku na kvalifikaci a úplnost nabídky „Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska“.

 

145/14 Veřejná zakázka malého rozsahu - Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí u veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska“: první Okrasné zahrady arboristika s.r.o., sídlo Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČO 275 35 363, druhý Petr Zvědělík, sídlo Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, IČO 121 59 859, třetí Zahrada Harta s.r.o., sídlo Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 287 74 990 a ukládá odboru životního prostředí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

146/14 Rozpočtové opatření OSI číslo 1/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 24501. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

147/14 Švermova ulice - žádost o opravu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Švermovy ulice.

 

148/14 Chodník V Rámech - žádost o provedení opravy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici V Rámech.

 

149/14 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - projekční práce

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Havlíčkovy ulice v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24464 s Ing. arch. Alešem Burianem, IČO 12196584.

 

150/14 Most 34-042, nabídka na přepracování projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu projektové dokumentace stavby „I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č.34-042“ a uzavřít s firmou MDS projekt s.r.o., IČO 27487938 na tuto úpravu smlouvu o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24507.

 

151/14 Žádost o souhlas s vybudováním stanice LPG

Rada města souhlasí s provedením stavby kompaktní čerpací stanice na LPG  na pozemku žadatele ppč.651/17 katastrální území Havlíčkův Brod Marka Š., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 24494.

 

152/14 Smlouva o předání a ochraně datových sad pro účely diplomové práce „Mikroskopická simulace dopravního uzlu v Havlíčkově Brodě“

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o předání a ochraně datových sad pro účely diplomové práce dle podkladové přílohy č. 24504 s Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického, IČ 68407700.

 

153/14 Termesivy, komunikace na návsi, smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s majitelem pozemků parc.č.10/17 a 569/3 katastrální území Termesivy firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367 dle podkladové přílohy č. 24520 pro stavbu „Termesivy – místní komunikace na návsi“.

 

154/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 24508. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

155/14 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby stavby „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č. 310“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24465.

 

156/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města ukládá odboru rozvoje města v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU vyzvat zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, Petr Jelen, IČO 63568152, Josef Průša, IČO 11010002, ATS holding s.r.o., IČO 25298984 a Stavointerier s.r.o., IČO 25943367 k podání nabídky zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“.

 

157/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ Libora Honzárka, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Jukla, Ing. Marii Kudrnovou a Ing. Josefa Beneše.

 

158/14 11. Masopustní jarmark

Rada města ukládá PO TS H. Brod vypůjčit, smontovat a následně demontovat 7 ks mobilních plátěných stánků k zajištění konání 11. Masopustního jarmarku  na Havlíčkově náměstí v termínu 2.3.2014. PO TS HB budou postupovat v součinnosti s organizátorem kulturní akce Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233.

 

159/14 Prodloužení IS v bývalých kasárnách letiště Havlíčkův Brod, STL plynovod - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 162/45 v k.ú. Poděbaby dle podkladové přílohy č. 24475 mezi Městem Havlíčkův Brod a společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567.

 

160/14 Dohoda o změně smlouvy o  poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení - zkrácení vázací doby - Reynkova čp. 2503

Rada města schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910641 - D se Státním fondem rozvoje bydlení, IČ 708 56 788, se sídlem Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1 dle přílohy č. 24458.

 

161/14 Výměna oken - Sídliště Pražská

Rada města schvaluje provedení výměny oken ve vybraných bytových domech města, kterou bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava ve vybraných bytových domech Sídliště Pražská čp. 2782, 2797. 2800 na svůj účet. Účelem výměny oken je snížení hlukové zátěže v objektech, u kterých bylo měřením a výpočtem zjištěno překročení hygienického limitu pro hlukovou zátěž ve venkovním prostoru staveb. V souvislosti s realizací protihlukových opatření schvaluje rada města snížení nájemného v dotčených bytech o 10% v měsíci, ve kterém bude výměna oken realizována

 

162/14 Prodloužení nájemní smlouvy - 1857/37

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Centrem J.J.Pestalozziho, o.p.s., Dům na půl cesty Havlíčkův Brod, Beckovského 1882,  Havlíčkův Brod na pronájem bytu č. 37 v domě č.p. 1857, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 30.4.2016.  

 

163/14 Prodloužení nájemních smluv - 1857/45 a 2796/11

Rada města schvaluje uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám uzavřeným s Nemocnicí, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod na pronájem bytu č. 45 v domě č.p. 1857 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod a bytu č. 11 v domě č.p. 2796 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, kterými se nájemní smlouvy prodlužují do 31.3.2016.  

 

164/14 Prodloužení nájemní smlouvy - 1128/45

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Jaroslavou S. na pronájem bytu č. 45 v domě č.p. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 31.3.2015.  

 

165/14 Prodloužení nájemní smlouvy - 4015/1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s Ladislavem B. na pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 4015, Pod Letištěm, Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 31.5.2015.  

 

166/14 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou 3241/29

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod Stanislavě Š., Jitkov. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK dle schválených podmínek pro tento dům na 1 roku počínaje dne10.3.2014 do 9.3.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

167/14 Změna nájemce u nájemní smlouvy č. OSM 141/2012/Fir, parkoviště u KD Ostrov

Rada města schvaluje změnu strany nájemce u nájemní smlouvy č. OSM 141/2012/Fir na firmu MJ Play, a. s., IČ: 24242217 se sídlem Italská 1580/26, Praha 2 se zpětnou účinností od 1.1.2014. Dále schvaluje prodloužení doby splatnosti nájemného do 31.3.2014.

 

168/14 Pronájem garáže v č.p. 1128, v ulici Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v domě čp. 1128, v ulici Bělohradská, v Havlíčkově Brodě Oblastní charitě Havlíčkův Brod, zastoupené Bc. Annou Blažkovou, IČO: 150 60 233, B. Němcové čp.188, Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.3.20174 do 28.2.2015 a za cenu 2.000 Kč/ rok dle podkladové přílohy č.24333.

 

169/14 Přijetí daru - vagón u fotbalového stadionu

Rada města schvaluje přijetí daru movité věci umístěné na pozemku  ppč. 546/18 v k.ú. Havlíčkův Brod od Dany K., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24500.

 

170/14 Likvidace - vagón u fotbalového stadionu

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit v rámci hlavní činnosti na úseku odpady účelnou a hospodárnou likvidaci nevyužívaného železničního vagonu odstaveného na pozemku města č. ppč. 546/18 v k.ú. Havlíčkův Brod. Rada města souhlasí, aby případná odůvodněná ztráta z hospodárné likvidace byla financována z úspory provozního příspěvku PO TS H.Brod účelově určeného na zajištění zimní údržby zimní údržby komunikací v sezoně 2013/2014.

 

171/14 Rozpočtová opatření EO - 02/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru za kap. 28 - dle podkladové přílohy č. 24534. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

172/14 Doplatek prémie řediteli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje doplatek prémie za rok 2013 řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 24416.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.                                            

místostarostové                                                              Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                            starosta