Usnesení z jednání rady města dne 24.09.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Vladimír Kučírek, Jan Zimmermann

 

838/12 Změna č.4 Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na r. 2012

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 20178. 

 

839/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013, Návrh na změnu cen v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 20179 a č. 20180.

 

840/12 Darovací smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a LANTem - jazykovou agenturou, s. r. o.

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a LANTem - jazykovou agenturou, s. r. o., Havlíčkovo náměstí 91, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28775881, dle podkladové přílohy č. 20171.

 

841/12 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 6/2012

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 6/2012 kapitoly č. 35 projekty/euro-fondy, dle podkladové přílohy č. 20191. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

842/12 Rozpočtové opatření OVVV č.13/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 20166. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

843/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit dokončení kamenné dlažby včetně odvodnění přístupové rampy do vinárny staré radnice.

 

844/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města v roce 2012 nepokládat kamennou dlažbu na terasu vinárny staré radnice.

 

845/12 Rozšíření pojištění Havlíčkova náměstí

Rada města schvaluje navýšení pojistného plnění pro případ krádeže a loupeže majetku v rámci projektu „Revitalizace středu města“ na částku 6 mil. Kč a pro případ vandalismu na tomto majetku na částku 500 tis. Kč, včetně odpovídajícího navýšení ročního pojistného dle podkladové přílohy č. 20169. 

 

846/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 10 Jihlavská ul. 1105, Havlíčkův Brod Jarmile H.

 

847/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 2 Plovárenská ul., Havlíčkův Brod Zuzaně M. 

848/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Marií a Ivanem Ž., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20149.

 

849/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 756/12 a č. 754/12 ze dne 27. 8. 2012.

 

850/12 Rozpočtové opatření OSM č. 5/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 5/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 20200. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

851/12 Termíny výlovů rybníků na Cihlářském potoce

Rada města schvaluje z důvodu opravy rybníka Pfaffendorský předčasný termín jeho výlovu v roce 2012 dle podkladové přílohy č. 20150.

 

852/12 Termín výlovů rybníka na Cihlářském potoce

Rada města souhlasí s výjimkou z ustanovení odstavce 3., článku VI. Podmínky hospodaření na předmětu nájmu a to ve smyslu, že na rybníku se sportovním rybolovem (Zádušní) není nájemce povinen provádět každoroční pravidelný výlov.

 

853/12 Směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem města

Rada města schvaluje Směrnici pro hospodaření s nemovitým majetkem města QS 55-25 dle podkladové přílohy č. 20201 v rozsahu článků 3.3, 3.4 a 3.5 s účinností dnem jejich schválení.

 

854/12 Směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem města

Rada města ukládá odboru správy majetku přepracovat stávající nájemní smlouvy na pronájem pozemků v návaznosti na článek 3.3.3 Směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem města 
QS 55-25 s účinností od 1.1.2013.

 

855/12 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 66/2012

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 66/2012 o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky pozemků ppč. 2260/17, 2260/19, 2260/20, 2260/21 a 2496/6, v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20165. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

856/12 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 4) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 4) o výměře 333 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Aleši B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.998 Kč/rok.

 

857/12 Pronájem části ppč. 206/1 v k.ú. Klanečná

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 206/1 o výměře 100 m2  v katastrálním území Klanečná manželům Antonínu a Lence T., Havlíčkův Brod za účelem skladování dřeva. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 400 Kč/rok.

 

858/12 Pronájem části ppč. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/2 o výměře 162 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Růženě a Martinu H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady.  Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 972 Kč/rok.

 

859/12 Pronájem ppč. 2627/3 a 2628 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2627/3 o výměře 129 m2  a části pozemku pozemková parcela číslo 2628 o výměře 55 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Gabriele Z., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.104 Kč/rok.

 

860/12 Pronájem části ppč. 2699/16 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2699/16 o výměře 80 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Bohdaně V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 3.200 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2010 do 30.9.2012.

 

861/12 Pronájem ppč. 1753/87 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 1753/87 o výměře 22 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Jiřímu P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 880 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2010 do 30.9.2012.

 

862/12 Pronájem části ppč. 103/1 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 103/1 o výměře 70 m2 v katastrálním území Perknov manželům Karlu a Libuši V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 2.800 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2010 do 30.9.2012.

 

863/12 Nepořádek na pozemku ppč. 3604/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uložení pokuty dle § 58 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích za trvalé neudržování pořádku na pozemku pozemková parcela číslo 3604/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jiřího Tichého, Smilov 48, 582 53 Štoky, IČ: 16783522, ve výši 10.000 Kč.

 

864/12 Mírovka, rekonstrukce mostku, přeložka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 63/1 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně však 1000 Kč za 1 smlouvu. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

865/12 Stálá pracovní skupina pro revitalizaci Parku Budoucnost

Rada města zřizuje stálou pracovní skupinu pro revitalizaci Parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě a jmenuje její členy: Ing. Ivan Kuželka, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta