Usnesení z jednání rady města dne 23.9.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Miroslav Paušíma, Ing. Ivana Zukalová, Mgr. Hana Jarošová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

 

848/13 Úprava rozpočtu

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje rozpočtovou úpravu kapitoly 18 podle přílohy č. 23207. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

849/13 Na kole a pěšky po Vysočině 3

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení k propagaci akce Na kole a pěšky po Vysočině3  pořadateli Kolo bez hranic o.s., Žižkova 989, Havlíčkův Brod, IČ 28556097, konané dne 28.9.2013 dle podkladové přílohy č. 23200.

 

850/13 Zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská společnosti B: TECH a.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25937014 k pořádání sportovní akce dle podkladové přílohy č. 23201. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu a umožnit veřejnosti vstup do areálu.

 

851/13 Úprava vegetace kruhového objezdu u OD Albert

Rada města schvaluje provedení úpravy vegetace středového prstence okružní křižovatky silnice I/34 severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu spočívající v odstranění stávající vegetace a založení nového trávníku a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit kompletní realizaci úprav a následnou údržbu vegetace.

 

852/13 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 23127

 

853/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 13/2013 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a na jejich základě ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 3 nápravná opatření a přijmout 2 navrhovaná doporučení.

 

854/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 14/2013 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a na jejich základě ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 1 nápravné opatření.

 

855/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 15/2013 provedené u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod a na jejich základě ukládá řediteli této organizace uskutečnit 2 nápravná opatření a přijmout 2 navrhovaná doporučení.

 

856/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 9/2013 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a na jejich základě ukládá ředitelce této organizace přijmout 3 navrhovaná doporučení.

 

857/13 Žádost o mimořádnou změnu termínu výlovů rybníků Obora a Hastrman

Rada města souhlasí s mimořádnou změnou termínu výlovů rybníků Obora a Hastrman v roce 2014 podle žádosti Českého rybářského svazu, místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 13585509, Žižkova 60, Havlíčkův Brod za podmínky, že jejich výlov bude proveden tak, aby nejpozději do 15.4.2014 byla hladina obou rybníků na normální úrovni.

 

858/13 Rozpočtová opatření EO - 09/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtováopatření EO - za kap. 35(projekty) - dle podkladové přílohy č. 23198. 

Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

859/13 Výpůjčka částí areálu městského parku Budoucnost - Svatováclavský dětský den

Rada města schvaluje výpůjčku částí areálu městského parku Budoucnost za účelem konání akce "Svatováclavský dětský den" okresní kanceláři KDU-ČSL, IČ 00442704, se sídlem B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod dne 28. 9. 2013 od 8:30 do 12.30 hod. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

860/13 Zúžení předmětu nájemní smlouvy č. HO 118/2002/Ho

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu dle nájemní smlouvy č. HO 118/2002/Ho, uzavřené s Ludmilou a Jiřím K., Havlíčkův Brod o část pozemku pozemková parcela číslo 1624/4 o výměře 830 m2 (díl č. 3B) v katastrálním území Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2014.

 

861/13 Žádost společnosti NIMIRU

Rada města se seznámila se žádostí o poskytnutí součinnosti společnosti NIMIRU spol. s r.o. a konstatuje, že městu Havlíčkův Brod z uzavřené plánovací smlouvy ani z ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. nevyplývají žádné povinnosti ani možnosti spolupráce ve věci soudního sporu o pozemek parc. č. 630/20 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

862/13 Mandátní smlouva - koordinátor BOZP

Rada města ukládá pracovníkům městského úřadu na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi uzavírat mandátní smlouvu dle podkladové přílohy č. 23157.

 

863/13 Smlouva zakládající právo provést stavbu - připojení k místní komunikaci

Rada města ukládá odboru rozvoje města v případě připojení nemovitosti k místní komunikaci přes pozemek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod uzavírat se stavebníky Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladových příloh č. 23153 a 23154 a zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavírání těchto smluv za město Havlíčkův Brod.

 

864/13 Komunikace Poděbaby

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby „Oprava komunikace v Poděbabech – I etapa“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 23161.

 

865/13 Cyklostezka Šmolovy - smlouva o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy I. etapa a cyklostezka Občiny – Šmolovy“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 dle podkladové přílohy č. 23155.

 

866/13 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací "Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č. 4, k.ú. Jilemník": první AQUEKO spol. s r.o., IČO 45476691, druhý HB GOLF s.r.o., IČO 27513688 a třetí  EUROVIA CS a.s., IČO 45274924 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným zhotovitelem uzavřít smlouvu o dílo.

 

867/13 Oprava cesty Vlkovsko

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 23170 se zhotovitelem stavby "Oprava cesty Vlkovsko, Havlíčkův Brod" firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868, který řeší rozšíření zakázky o opravu komunikace za zahrádkářkou kolonií U Cihláře.

 

868/13 Oprava chodníku v ulici Na Výšině

Rada města souhlasí, aby se město Havlíčkův Brod podílelo na opravě chodníku ulice Na Výšině.

 

869/13 Chodník Pražská - žádost o opravu

Rada města se seznámila se žádostí Společenství vlastníků Pražská 2994-5 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nezbytné úpravy chodníku u čp. 2294-5 na sídlišti Pražská.

 

870/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 17 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 23199. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

871/13 Autobusová zastávka Suchá - smlouva o výpůjčce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku stp. č. 345 katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 dle podkladové přílohy č. 23205 pro stavbu autobusového přístřešku.

 

872/13 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května - návrh na přezkum

Rada města se seznámila s návrhem na přezkoumání úkonu zadavatele u zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací "Rekonstrukce objektu č. 310 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod, Rekonstrukce objektu č. 311" navrhovatele Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 a souhlasí s Vyjádřením k návrhu na přezkum úkonů zadavatele dle podkladové přílohy č. 23210.

 

873/13 Revokace Dodatku č. 3 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina

Rada města revokuje usnesení č. 269/13 ze dne 25.3. 2013 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje úpravu dodatek č. 3 ke smlouvě č. OSI - 01/11 o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 23209.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta