Usnesení z jednání rady města dne 23.8.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Vladimíra Fiedlerová, Kateřina Moravcová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jindřich Macek, MgA. Martin Domkář, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, MPA, Ing. Markéta Firychová

 

438/21 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 64570 darovací smlouvu č. 270/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Miloslavou P., Havlíčkův Brod, Husova 1869, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč účelově určeného na podporu studia žáků a na nákup pomůcek pro zajištění distanční výuky. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

439/21 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 64671 darovací smlouvu č. 4/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.204,- Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 1 žáka základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.9.2021 do 31.12.2021.

 

440/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 2.A dle podkladové přílohy č. 64673. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

441/21 Kupní smlouva – pozemky pod lyžařským vlekem Vysoká

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi kupujícím: Technickými službami Havlíčkův Brod a prodávajícím: Miroslavem H., Havlíčkův Brod, na odkup pozemků p.č. 176/13 (o velikosti 60 m2 ) a 198/25 (o velikosti 330 m2 ), oba v k.ú. Vysoká pod stavbou lyžařského vleku, za kupní cenu  6326,- Kč (viz. podkladová příloha č. 64702) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu uzavřít.

 

442/21 Projekt "Děti do bruslí" - školní rok 2021/2022 - žádost spolku

Rada města na základě žádosti v podkladové příloze č. 64652 souhlasí s pronájmem ledové plochy ZS na akci „ Děti do bruslí“ v období říjen až prosinec 2021 v rozsahu 75 hod a ukládá Technickým službám uzavřít "Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu“ se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec s cenou pronájmu 1.400 Kč/hodinu pro školy zřízené městem Havlíčkův Brod, pro ostatní školy dle platného ceníku 1760,- Kč/ hodinu. Obsazení  ledové plochy bude dodrženo dle rozpisu viz.  podkladová příloha č. 64653 tj. pondělí 9:00 – 12:00 hod., úterý až čtvrtek  9:00 – 10:30 hod.

 

443/21 Nákup provozního zařízení

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a společností  Zeppelin CZ s.r.o. , IČ: 18627226 na dodávku minirýpadla dle nabídky v podkladové příloze č. 64626.

 

444/21 Frézovaný recyklát

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod jednorázový odprodej frézovaného recyklátu společnosti Technická a Lesní Správa Chotěboř s.r.o. za cenu 180,- Kč/ t bez DPH.

 

445/21 Zapůjčení mobilního pódia – SDH Mírovka

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku mobilního pódia osadnímu SDH Mírovka na akci „Oslavy založení sboru SDH Mírovka“ dne 3. 9. 2021 na hřišti v Mírovce dle podkladové přílohy č. 64714.

 

446/21 Žádost o zapůjčení stánků - Městys Havlíčkova Borová

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku 15 ks stánků žadateli: Městys Havlíčkova Borová na jarmark v souvislosti s oslavami dvě stě let od narození Karla Havlíčka Borovského v termínu od 3.9.2021 do 6.9.2021 (viz. podkladová příloha č. 64664 ). Žadatel si na vlastní náklady zajistí dopravu, montáž a demontáž stánků.

 

447/21 Změna způsobu hospodaření na rybnících Hajdovec a Hastrman - Dodatek č. 3

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. OSM 195/2012/ŠIM uzavřené s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 13585509, Žižkova 60, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 64699.

 

448/21 Pronájem prostor Staré radnice

Rada města schvaluje upravený Formulář žádosti o pronájem/výpůjčku prostor staré radnice dle podkladové přílohy č. 64651.

 

449/21 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod - aktualizace

Rada města schvaluje změnu č. 13 vnitřního předpisu, OS 55 -01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 64598.

 

450/21 Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

451/21 Veřejné osvětlení u hasičů - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1012C21/18 dle podkladové přílohy č. 64665 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

 

452/21 Stavební úpravy bytového domu č.p. 812

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64672 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy bytového domu 812, ul. Žižkova, Havlíčkův Brod“ společností SAIDAMSTAV s.r.o., IČO 07256604.

 

453/21 Umístění dočasného reklamního zařízení

Rada města souhlasí s umístěním reklamního nosiče tzv. hyperkostky na pozemku města č. 1903/106 k.ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 64887.

 

454/21 Cyklostezka podél Sázavy za hotel Slunce - smlouva o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č.  PVL-442/2021/SML dle podkladové přílohy č. 64706 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953.

 

455/21 Chodník Výšina

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 64716 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod“ společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818.

 

 

456/21 Úpravy a nástavba jižního křídla fotbalových kabin – přeložka STL přípojky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000239518 dle podkladové přílohy č. 64721 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

 

457/21 Úpravy a nástavba jižního křídla fotbalových kabin – přeložka STL přípojky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 8800105279/1/BVB/P dle podkladové přílohy č. 64722 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

 

458/21 Žitná ulice - pozemek parc.č. 1646/205

Rada města souhlasí s posunutím oplocení rodinného domu na hranici pozemků parc.č. 1646/197 a parc.č. 1646/205 k.ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 64724.

 

459/21 Větrná kalamita - přidělení náhradních bytových jednotek

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, o velikosti 3+1, v domě čp. 1859, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Pavlíně S., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 62,73 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou.

 

460/21 Větrná kalamita - přidělení náhradních bytových jednotek

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+1, v domě čp. 1202, Žižkov II, Havlíčkův Brod Jaroslavu G. a Ivaně G., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 62,73 Kč/m2. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou.

 

461/21 Větrná kalamita - přidělení náhradních bytových jednotek

Rada města neschvaluje nadstandardní úpravy v bytech č. 1859/19 a 1202/4 na náklady města Havlíčkův Brod.

 

462/21 Pronájem bytů č. 1128/8, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Daně T., Jablonec nad Nisou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

463/21 Pronájem bytů č. 1128/28, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Zdeňkovi K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

464/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/85, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu číslo 85 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Stanislavu S., Havlíčkův Brod.

 

465/21 Pronájem pozemků č. 1012/2, 1014/2 a 1014/3 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem pozemků č. 1012/2 o celkové výměře 16.708 m2, č. 1014/2 o celkové výměře 179 m2 a č. 1014/3 o celkové výměře 194 m2, vše v katastrálním území Mírovka, společnosti ENVIREX HOLDING, a.s., IČO: 25337432, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, za účelem provedení vhodných krajinářských úprav při zachování stávajících hodnot: aplikace výkopových zemin do vhodných terénních vln, odvoz černé skládky a sadové úpravy. Nájem bude sjednán na dobu určitou 2 let. Cena za pronájem činí 0,45 Kč/m2/rok, tj. 7.686 Kč/rok.

 

466/21 Smlouva o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI - změna předmětu nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 - Podolí, kterým se rozšíří předmět nájmu o 2 parkovací stojany umístěné na pozemku č. 2259/55 v ulici Beckovského a 3 parkovací stojany umístěné na pozemcích č. 2260/2 a č. 2260/54 v ulici Pobřežní, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.9.2021.

 

467/21 Smlouva o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 (GLOBDATA a.s.) - dodatek 
č. 8

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 se společností GLOBDATA a.s., IČ: 05642361, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, kterým se mění ceník parkovného placených parkovišť, s účinností od 1.9.2021.

 

468/21 Zavedení systému separovaného sběru odpadu ("door to door") v místní části Perknov

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování (dle podkladové přílohy č. 64723), kterou budou občanům zdarma poskytnuty sběrné nádoby na plast a papír. K podpisu smlouvy je pověřen Ing. Josef Jukl, MPA, vedoucí ekonomického odboru.

 

469/21 Stanovení jednorázové náhrady - věcné břemeno - provozování plynárenského zařízení 
v lokalitě 54 RD VYHLÍDKA v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení v lokalitě 54 RD VYHLÍDKA v Havlíčkově Brodě ve výši 2 000 Kč + DPH.

 

470/21 Rozpočtová opatření EO - 08/2021 za 07/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 08/2021 dle podkladové přílohy č. 34731. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 
ze dne 14.12.2020.

 

471/21 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy 
č. 64748.

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v.r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v.r.

místostarosta

 

Bc. Libor Honzárek, v.r.                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v.r.

místostarosta                                                                     starosta