Usnesení z jednání rady města dne 23.6.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Mgr. Jana Hartmanová, PaedDr. Veronika Prchalová, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Pavel Sláma

 

575/14 Rozpracovaná usnesení zastupitelstva města

Rada města, ukládá odboru rozvoje města zajistit vypracování studie proveditelnosti ,,Modernizace a zefektivnění lyžařského areálu na Vysoké“.

 

576/14 Rozpracovaná usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. až 4. uvedená v podkladové příloze č. 25413 do období 6/2014 a pro zbytek rozpočtového období hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění očekávané roční rozpočtové příjmy v částce 2.819.000 Kč 

b) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů v částce 8.905.000 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2014:

- rozpočtové příjmy 446.813.907 Kč

- rozpočtové výdaje 532.019.046 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2014 (DEFICIT) -87.193.139 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2014 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města 16/6/2014 dle podkladové přílohy č. 25413 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2014, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

577/14 Rozpracovaná usnesení zastupitelstva města

Rada města pověřuje odbor vnějších a vnitřních vztahů vyjednat předkupní právo s novým vlastníkem cenných papírů akciové společnosti HC REBEL a.s, IČO 64259757 s tím, že lhůta pro uplatnění práva předkupu a zaplacení nabízené kupní ceny bude činit 60 dnů.

 

578/14 Zatékání do třídy MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení 77/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b)  Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb., činí 3.250,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov: 

- MŠ Příčná ( 900 tis. Kč),

- MŠ P. Holý (100 tis. Kč - oprava sociálního zázemí, 600 tis. Kč - celková oprava střešního pláště-učební pavilon), 

- MŠ Zahradnického horní bud. (50 tis. Kč), 

- MŠ Zahradnického dolní bud. (100 tis. Kč), 

- MŠ Žižkov (200 tis. Kč),

- MŠ Nad Tratí (1300 tis. Kč).

 

 

579/14 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje, aby Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zajišťovala stravování žáků ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, a to po dobu rekonstrukce Školní jídelny Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292.

 

580/14 Zatékání do budovy Školní jídelny Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004: 

- převod částky 200 tis. Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu za účelem posílení zdrojů Investičního fondu, 

- použití Investičního fondu na celkovou opravu střechy nad výdejnou Školní jídelny Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292. 

 

581/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Irenky Š. dle podkladové přílohy č. 25764. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

582/14 Informace – plán krizové připravenosti společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí plán krizové připravenosti společnosti Teplo HB s.r.o. dle podkladové přílohy č. 25752.

 

583/14 Změna zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o

Rada města schvaluje změny zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o. a novelizované úplné znění zakladatelské listiny dle podkladové přílohy č. 25753 a pověřuje pana starostu Mgr. Jana Tecla jménem rady města učinit u notáře ve formě notářského zápisu prohlášení o tomto rozhodnutí.

 

584/14 Informace o 13. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 18.6.2014  ve znění podkladové přílohy č. 25770 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 2. pololetí roku 2014 navržená dozorčí radou.

 

585/14 Doplnění ceníku TS HB

Rada města schvaluje doplnění ceníku doplňkové činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod v souvislosti s provozováním letního koupaliště s účinností od 1.7.2014 o položku: 

- Pronájem volné plochy v areálu letního koupaliště pro umístění přenosného zařízení sloužícího k zvýšení atraktivity koupaliště                  0,50 Kč /m2/den

(o vhodnosti umístění konkrétního zařízení, rozsahu a délky pronájmu rozhoduje správce zařízení TSHB) 

 

586/14 Výměna výdřevy na stupních ochozů sportovního areálu Na Losích

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést výměnu výdřevy na stupních ochozů fotbalového stadiónu Na Losích, Havlíčkův Brod v majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2014, na základě žádosti FC SLOVAN Havlíčkův Brod, občanské sdružení, se sídlem Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 26585162 viz podkladová příloha č. 25806.

 

587/14 Žádost Lyžař Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zařadit provozování lyžařského vleku v areálu Vysoká do hlavní činnosti příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2014.  Rada města schvaluje na základě žádosti (viz podkladová příloha č. 25807) odpuštění pohledávky Technických služeb Havlíčkův Brod vůči občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod o.s., Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO 27038840 ve výši dlužné částky 260.000,- Kč splatné k 30.6.2014 za nájem lyžařského vleku  (viz podkladová příloha č. 25809 - přehled faktur a jejich úhrad).

 

588/14 Prodloužení smlouvy o využití služeb telefonního operátora se společností T-Mobile

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 předložený společností T-Mobile, a.s. (příloha č. 25796) na prodloužení platnosti stávající smlouvy do 1.9.2015.

 

589/14 Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy číslo 25599  s Krajem Vysočina, IČO 70890749,  se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem, na realizaci akce "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014".

 

590/14 Smlouva o spolupráci

Rada města schvaluje doslovný text Smlouvy o spolupráci mezi Městem Havlíčkův Brod a Českým červeným křížem - oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy číslo 25750, včetně rozpočtové úpravy s tím související.

 

591/14 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 405.080 Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích dle podkladové přílohy číslo 25592.

 

592/14 Rozpočtové opatření č. 11/2014, 12/2014 a 15/2014 na kap. 22 OVVV

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, č. 12/2014 a č. 15/2014 kap. Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25677, č. 26761 a č. 25787. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009

 

593/14 Žádost o součinnost a finanční podporu na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách závodu Havlíčkobrodský půlmaraton a v další jeho propagaci na stejnojmennou akci.

 

594/14 Žádost o součinnost a finanční podporu na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města schvaluje převzetí záštity a poskytnutí finančního daru spolku Havlíčkobrodský půlmaraton, z.s., IČO 02880741, U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000 Kč na podporu akce s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 20. září 2014 v Havlíčkově Brodě.

 

595/14 Žádost o součinnost a finanční podporu na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při akci s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se koná 20. září 2014, a to poskytnutím zázemí areálu sportoviště Plovárenská.

 

596/14 Žádost o součinnost a finanční podporu na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25704. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

597/14 Žádost o finanční podporu - Kolo bez hranic o.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Kolo bez hranic, o.s., IČO 28556097, Žižkova 989, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na podporu akce s názvem Brodský Highlander, který se uskuteční dne 12. července 2014 v Havlíčkově Brodě.

 

598/14 Žádost o finanční podporu - Kolo bez hranic o.s.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25786. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

599/14 Model centra města Havlíčkova Brodu dle smlouvy OVVV/109/2009/ENI

Rada města souhlasí s prodloužením termínu dokončení zhotovení modelu historického centra města Havlíčkova Brodu do 31.12.2015 a rozšířením prací specifikovaných v podkladové příloze č. 25785 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit návrh:

-  dodatku ke smlouvě o dílo č. OVVV/109/2009/ENI a

-  pro vhodné umístění modelu historického centra města včetně rozpočtu výdajů s tím spojených.

 

600/14 Petice za znovu jmenování ředitele AZ CENTRA

Rada města projednala petici za znovu jmenování Mgr. Miloše Kejklíčka do funkce ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM - Středisko volného času a vyčká na posouzení uchazečů konkursní komisí.

 

601/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OZP/2013/2/SB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OZP/2013/2/SB uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod, IČ 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod a firmou TAXONIA CZ, s.r.o., IČ 27068897, Chválkovická 503/88a, 779 00 Olomouc ve znění přílohy č. 25765.

 

602/14 Lávka u Sv. Jána

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce lávky u Svatého Jána, HB 4030“ firmou LEMONTA s.r.o., IČO 25216023 dle podkladové přílohy č. 25675.

 

603/14 Stará radnice - projektová dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na III. etapu rekonstrukce staré radnice s Ing. arch. Alešem Burianem, IČO 12196584 dle podkladové přílohy č. 25662.

 

604/14 Lidická ulice - oprava chodníku, nasvětlení přechodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zakázku nasvětlení nově budovaného přechodu v ulici Lidické zhotoviteli COLAS CZ a.s., IČO 26177005 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25714.

 

605/14 Polozemnice, sklářská huť - smlouva o právu provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést experimentální stavby polozemnice a sklářské pece s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, IČO 00083607 dle podkladové přílohy č. 25709.

 

606/14 Přechod pro chodce Havlíčkova ul.

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování změny projektové dokumentace na rekonstrukci Havlíčkovy ulice s tím, že v křižovatce s ulicí Nerudova zde bude místo místa pro přecházení navržen přechod pro chodce.

 

607/14 Severovýchodní obchvat - dopravní studie

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracovat ověřovací studie na napojení ulice Bratříků na Severovýchodní obchvat a úpravu křižovatky tohoto obchvatu s ulicí Chotěbořskou včetně vyjádření dotčených orgánů.

 

608/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/32/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, stavební firmou Qatrosystém s.r.o., IČ 15058654, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/32/2014 na akci: "Štáflova chalupa. Oprava omítek a maleb stěn 1.NP" dle podkladové přílohy č.25730.

 

609/14 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. ORM/61/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, ak.sochařem Otakarem Marcinem, IČ 15110583, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/61/2014 na akci: "Restaurování náhrobků na hřbitově Sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě v roce 2014" dle podkladové přílohy č. 25721.

 

610/14 Oplocení pronajatého pozemku

Rada města souhlasí se změnou oplocení části pronajatého pozemku p.č.2627/3 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

611/14 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 25733. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

612/14 Stezka pro pěší a cyklisty Šmolovy Lipka - Vršek

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci územního řízení „Stezka pro pěší a cyklisty Šmolovy Lipka – Vršek“ respektovat připomínky jeho účastníků Zbyňka Špinara a Antonína a Vlastimila Čapkových a změnit povrch stezky na asfaltobetonový a dořešit odvodnění pozemků par.č. 346/5 a 346/3 katastrální území Poděbaby.

 

613/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25738 s Šárkou Polákovou bytem Nádražní 309, 277 01 Dolní Beřkovice ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

614/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25739 se Zdeňkou N., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

615/14 Odvodnění Plovárenská - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č. 397/2014-SML dle podkladové přílohy č. 25742 s Povodím Vltavy s.o., IČO 70889953 v rámci stavby „Odvodnění Plovárenská“.

 

616/14 Obytná zóna Rozkoš - sanace okružní křižovatky

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25744 se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599.

 

617/14 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25749.

 

618/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - přípojka NN

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121013665 dle podkladové přílohy č. 25798 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci akce Kanalizace Pohledští Dvořáci.

 

619/14 Inženýrské sítě lokalita U Panských, Havlíčkův Brod - přípojka NN

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_412013651dle podkladové přílohy č. 25800 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci akce „Inženýrské sítě lokalita U Panských, Havlíčkův Brod“.

 

620/14 Smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy dle podkladové přílohy č. 25815 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 pro potřeby realizace stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy“.

 

621/14 "Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě" - přeložka kabelů vn a nn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 25817 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24709235 ve věci přeložky kabelů vn a nn pro realizaci akce Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

622/14 Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města

Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2014 ukládá uzavřít s bankou J&T BANKA a.s. IČ 47115378 dodatek smlouvy č. 3 (podkladové přílohy č. 25780 a 25781) o produktu „municipální vklad s úrokovou prémií“ ve výši 100 mil.Kč s dobou splatnosti 12 měsíců a výpovědní lhůtou 3 měsíce, úroková sazba 1,00% p.a. + úroková prémie 1% za sjednaný vklad, který je na účtu 12 měsíců. Popis produktu je uveden v podkladové příloze č. 22466 a text dodatku v podkladové příloze č. 22465.

Rada města ukládá uzavřít s bankou SBERBANK CZ, a.s. IČ: 250 83 325 smlouvu o  produktu „Revolvingový týdenní termínovaný vklad“ s úrokovou sazbou 0,80% p.a. a alokovat do konce roku 2014 na tomto termínovaném vkladu depozita ve výši min. 30.000.000 Kč.

 

623/14 Rozpočtová opatření EO - 06/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kapitoly 19, 35 - dle podkladové přílohy č. 25797. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

624/14 Smlouva o obstarání transakcí cennými papíry - město HB X Komerční banka a.s.

Rada města v návaznosti na proces zaknihování akcií zajišťující podíl města Havlíčkův Brod v akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. projednala a schvaluje Návrh smlouvy o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry mezi městem a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969 PSČ 114 07 IČ: 45 31 70 54 dle podkladové přílohy č. 25707.

 

625/14 Změna č. 3 QS 55-23 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu QS 55-23 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 25778.

 

626/14 Pronájem pozemku ppč. 637/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku ppč. 637/9 o výměře 10 m2 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve výši 10 Kč/m2/rok a její vymáhání v souladu s podkladovou přílohou č. 25682.

 

627/14 Pronájem částí pozemků v k.ú. Veselice, Poděbaby a Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků ppč. 226/2 o výměře 90 m2, ppč. 188/2 o výměře 310 m2 a ppč. 187 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, částí pozemků ppč. 116 o výměře 17 m2 a ppč. 104/4 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Poděbaby a části pozemku ppč. 2457/45 o výměře 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod firmě Prodex spol. s r. o., organizační složka, IČ: 01761200, se sídlem Perucká 2481/5, Praha 2 - Vinohrady, za účelem rekonstrukce koleje a zřízení odvodnění a trakčního vedení, překopu komunikace a pokládky kabelů za cenu 9.540 Kč/rok . Pronájem bude sjednán na dobu určitou 1 roku po vydání stavebního povolení.

 

628/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. HO 003/2006/ŠIM, TJ Sokol Mírovka

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. HO 003/2006/ŠIM dle podkladové přílohy č. 25672.

 

629/14 Výpůjčka části pozemku ppč. 4006 v k.ú. Havlíčkův Brod, pozemek před SPŠS

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 4006 o výměře 15 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem umístění měřící stanice.

 

630/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Šmolovy, L. Sedláček

Rada města schvaluje pacht pozemků ppč. 745/69 o výměře 4.440 m2, ppč. 745/70 o výměře 2.800 m2 a ppč. 745/97 o výměře 6.638 m2, vše v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, zemědělskému podnikateli Ludvíku Sedláčkovi, IČ: 41270525, se sídlem Šmolovy 21, Havlíčkův Brod s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 2.082 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno bezesmluvní užívání předmětných pozemků v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 v částce 2.359 Kč.

 

631/14 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 129/2014/Hol, reklamní zařízení u Penny Marketu

Rada města schvaluje prodloužení doby pronájmu vyplývající z nájemní smlouvy č. EK 129/2014/Hol na období od 1.4.2014 do 30.9.2014 v souladu s podkladovou přílohou č. 25671. Cena za pronájem za období od 1.7.2014 do 30.9.2014 činí 5.309 Kč vč. 21 % DPH.

 

632/14 Havlíčkův Brod, chaty u přehrady, vdvn, TS, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2763/5 v k.ú. Havlíčkův Brod a parc. č. 969, 949/1, 950/1, 945/4, 950/4, 945/28 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH v k.ú. Havlíčkův Brod, 180 Kč/bm+DPH v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

633/14 H. Brod, Horní - Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje umístění veřejné komunikační sítě v/na budově č. p. 31 postavené na pozemku parc. č. st. 139 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, bezúplatně dle podkladové přílohy č. 25443.

 

634/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Bělohradská  1128/11

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Evou C., Havlíčkův Brod. Dluh za vyúčtování služeb za rok 2013 a nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 11, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 2.072 Kč 17 splátek a 2.087 Kč 1 splátka.

 

635/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Jihlavská 1123/5

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Josefem Z., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 25726.

 

636/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2, Reynkova 2614, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě číslo OSM 022/2012/Kuč na nájem bytu č. 2 v domě čp. 2614, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod s Annou a Pavlem G., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.1.2015.

 

637/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 13,Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  číslo OSM 208/2013/Kuč  na nájem bytu č. 13  v domě čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Naw Ja a Roi Ja M., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 18.6.2016.

 

638/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy číslo OSM 001/2012/Kuč na byt č. 1, čp. 2613, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Pavlu H., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 10.7.2015.

 

639/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 47, čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Pavlu P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2014. Měsíční nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

640/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, čp. 1201, Žižkov II, Havlíčkův Brod Petru B., Dobronín. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 14.7.2014. Měsíční nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

641/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45, čp. 1859, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Milanu Z., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 14.7.2014. Měsíční nájemné je ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

642/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - Reynkova 2614, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, čp. 2614, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Jiřímu V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 14.7.2014. Měsíční nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

643/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 32, čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod Pavlu L., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 14.7.2014. Měsíční nájemné je ve výši 67 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

644/14 Pronájem bytu č. 2 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+0 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Jakubu T., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 14.7.2014 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

645/14 Pronájem bytu č. 33 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 33 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Mileně W., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 14.7.2014 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

646/14 17. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZÁVÍ - změna termínu

Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce 17. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZÁVÍ - Memoriál Ing. Karla Švece na den 2.8.2014. Rada města dále souhlasí s užíváním části pozemku ppč. 912/4 v k.ú. Havlíčkův Brod v prostoru letiště za účelem pořádání uvedené akce v období od 31.7.2014 do 3.8.2014.

 

647/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 25767.

 

648/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 25774.

 

649/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 25775.

 

650/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 25792.

 

651/14 Pronájem míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě - další postup

Rada města schvaluje postup při pronájmu zbývajících míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 25729.

Rada města zároveň svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích ekonomickému odboru pravomoc uzavřít s vybranými zájemci, kteří nabídnou nejvyšší cenu, smlouvu o nájmu parkovacího stání. Minimální nabídková cena je 360 Kč včetně DPH/parkovací stání/měsíc.

 

652/14 Provozní doba a ceník parkovného - 2. nadzemní podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje provozní dobu a ceník parkovného ve 2. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 25731.

 

653/14 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona 472/2011 Sb., jmenuje s účinností od 1.7.2014 do 30.6.2020 Mgr. Štěpánku Sýkorovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

654/14 Plán jednání rady města na II. pololetí 2014 - do konce funkčního období stávající rady města

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2014 do konce svého funkčního období, a to v termínech: 14.7., 28.7., 25.8., 1.9., 22.9., 6.10., 20.10.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové                                                       Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                       starosta