Usnesení z jednání rady města dne 23.4.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Milena Popelová, Ing. Karel Milichovský, Petra Dolejšová, Bc. Martin Stehno, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Bc. Markéta Firychová

 

287/18 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zvýšit celkový limit výdajů 39 Místní hospodářství o 23 000 tis. Kč na financování koupě pozemků v oblasti ulic Masarykova a Ledečská od O. Ř. Dopad na celkové saldo rozpočtu 2018 - zvýšení schváleného deficitu rozpočtu města pro rok 2018 Kč 77 970,5 tis. Kč o 23 000,0 tis. Kč. Financování deficitu rozpočtu zajištěno z vlastních zdrojů města akumulovaných v předchozích obdobích.

 

288/18 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města postupovat při obnově a rozvoji nemovitého majetku v roce 2018 v souladu se schválenou aktualizací plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41697.

 

289/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod do projektu Kraje Vysočina "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III." financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

290/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČ 75 01 51 96, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191, zastoupenou Mgr. Štěpánkou Sýkorovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41844.

 

291/18 Aktualizace č. II odpisového plánu nemovitého majetku 2018 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku pro účetní období roku 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 41848.

 

292/18 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2018 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 41858, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 26,2 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze žáků přípravné třídy a 1. až 9. ročníku základní školy ve školním roce 2017/2018. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

293/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do projektu Kraje Vysočina "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III." financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

294/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 70 91 09 61 se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, zastoupenou Mgr. Milenou Popelovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41857.

 

295/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do projektu Kraje Vysočina "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III." financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

296/18 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41823.

 

297/18 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na turnaj v malé kopané dne 4.8.2018 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 41789.

 

298/18 Majáles 2018 – žádost o poskytnutí služeb

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout bezplatnou součinnost organizátorům akce Majáles v Havlíčkově Brodě ve dnech 18.5. - 20.5.2018 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 41887.

 

299/18 Použití znaku města  - Sportovní klub policie při OŘP Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje použití znaku města Sportovnímu klubu policie při OŘP Havlíčkův Brod, IČO 6485384, se sídlem Husova 2894, 580 01 Havlíčkův Brod na cyklodresy členů klubu v rámci propagace města.

 

300/18 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - oslavy 100 let házené - bezplatný pronájem stojanů

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení, přepravu, montáž  a demontáž 6 ks stojanů Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod,  z. s., IČO 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod na výstavu fotografií při příležitosti oslav 100. let házené v Havlíčkově Brodě ve dnech 13. - 15. 6. 2018 na Havlíčkově náměstí a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod na uvedenou akci tyto stojany připravit.

 

301/18 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit bezplatnou dopravu účastníků soutěže mladých cyklistů BESIP z Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sázavou a zpět dne 17.5.2018.

 

302/18 Individuální žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2018" o poskytnutí dotace, dle podkladové přílohy č. 41908.

 

303/18 Individuální žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2018" o poskytnutí dotace, dle podkladové přílohy č. 41909.

 

304/18 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé a udržitelné město Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé a udržitelné město Havlíčkův Brod" a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 41830.

 

305/18 Projekt IROP  "Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum"

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Marii Kudrnové pro projekt "Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 41832.

 

306/18 Projekt IROP  "Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum"

Rada města jmenuje projektový tým pro realizaci projektu "Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum" dle přílohy č. 41888.

 

307/18 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2018

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování města Havlíčkův Brod -realizace místní Agendy 21 pro rok 2018 dle podkladové přílohy číslo 41876.

 

308/18 Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě za rok 2017

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Hodnotící zprávu realizace místní Agendy 21 za rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 41842.

 

309/18 Místní akční plán vzdělávání II - návazný projekt

Rada města svým usnesením schvaluje Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v projektu „Místní akční plán vzdělávání II - návazný projekt "se společností Královská stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 27521702 dle podkladové přílohy č. 41864. Rada města schvaluje pro podání žádosti o finanční podporu dále Čestné prohlášení o způsobilosti partnera k řešení projektu podkladová příloha č. 41862, Čestné prohlášení partnera úvodní a závěrečné podkladová příloha č. 41863, Principy partnerství a prohlášení o partnerství podkladová příloha č. 41865, Prohlášení o přijatelnosti partnera podkladová příloha č. 41866 a Prokázání vlastnické struktury podkladová příloha č. 41867.

 

310/18 III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek 3 - dodatek smlouvy na zpracování projektové dokumentace

Rada města souhlasí se změnou termínu realizace díla jako spolusmlouvající strana při uzavření smlouvy o dílo a zadání zakázky na akci „Projektová dokumentace na akci III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek 3“ souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525.

 

311/18 Odborné ošetření a revitalizace stromů

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827 na odborné ošetření stromů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 41771.

 

312/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 41861. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

313/18 Rekonstrukce elektroinstalace chata Doubravanka

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 41872 se zhotovitelem stavby „Zdobnice, chata Doubravanka, rekonstrukce elektroinstalace“ společností SYZA s.r.o., IČO 03567834.

 

314/18 Domov pro seniory Reynkova, Havlíčkův Brod – úprava kuchyně, vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Domov pro seniory Reynkova, Havlíčkův Brod – úprava kuchyně“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem TeS, spol. s r.o. Chotěboř, IČO 60934395.

 

315/18 Žádost o zvětšení předzahrádky

Rada města souhlasí s rozšířením předzahrádky u č.p. 48 Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově uličce v Havlíčkově Brodě dle podkladového přílohy č. 41884.

 

316/18 Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 41889 se zhotovitelem stavby „Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech“ HB GOLF s.r.o., IČO 27513688.

 

317/18 Změna nájemní smlouvy - byt č. 2795/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod s J. S., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 26.4.2018 do 25.4.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

318/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 14, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. OSM 086/2012/Kuč uzavřené s M. T., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 14, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod o jeden rok, tj. do 31.3.2019.

 

319/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 29, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. EK 120/2014/Kuč uzavřené se S. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 29, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod o jeden rok, tj. do 9.3.2019.

 

320/18 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 421/2016/Kuč uzavřené s J. M. a M. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.4.2019.

 

321/18 Pronájem bytu č. 1128/36, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. N., trvale bytem Na Výšině 3220, Havlíčkův Brod a T. A., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 5 let, počínaje dnem 7.5.2018. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

322/18 Pronájem bytu č. 1128/30, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30 o velikosti 2 + KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod K. Ř., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 7.5.2018. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

323/18 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/3, Žižkova, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 277/18 ze dne 3.4.2018 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Žižkova 807, Havlíčkův Brod K. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 7.5.2018 do 8.11.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 108 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

324/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/61, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 61 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 9.5.2018 do 8.5.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 5, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, nejpozději do 8.6.2018, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

325/18 Komunitní dům Rozkoš - výběr budoucích nájemců

Rada města jmenuje komisi pro výběr budoucích nájemců v Komunitním domě Rozkoš ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Mgr. Magdalena Kufrová, Mgr. Marek Topolovský, Bc. Markéta Firychová.

 

326/18 Prodej pozemku č. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sekaninova

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat prodej pozemku č. 1964/27 o výměře 165 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod veřejnou obchodní soutěží dle podkladové přílohy č. 41877.

 

327/18 Pronájem pozemku stč. 6340 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská

Rada města schvaluje pronájem pozemku stč. 6340 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J.a I. M., Havlíčkův Brod za účelem umístění garáže. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2018 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 280 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 25.4.2017 do 30.4.2018.

 

328/18 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb – GLOBDATA a.s.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 Praha 1, IČ: 05642361 dle podkladové přílohy č. 41855.

 

329/18 Havl. Brod, ul. Havlíčkova – umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č.720/2, 724/17, 724/22, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČO: 04084063, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

330/18 Rozpočtová opatření EO - 04/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 04/2018 dle podkladové přílohy č. 41883. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

331/18 Informace k insolvenčnímu řízení K. J., H. Brod

Rada města Havlíčkův Brod bere na vědomí informaci o postupu ekonomického odboru ve věci insolvenčního řízení dlužníka: K. J., H. Brod.

 

332/18 H. Brod, Ledečská – vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/2, 659/4, 667/42, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

333/18 Zahraniční pracovní cesta

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu místostarosty Bc. Libora Honzárka do Maďarska, Slovenska a Ukrajiny ve dnech 19.5. až 26.5.2018.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta