Usnesení z jednání rady města dne 23.3.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Karel Milichovský, Ing. Tomáš Horáček, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

233/20 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2020/2021 dle podkladové přílohy číslo 52788.

 

234/20 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2020/2021 dle podkladové přílohy číslo 52789.

 

235/20 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Rada města určuje pro školní rok 2020/2021 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území (okres Havlíčkův Brod). Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2020/2021 dle podkladové přílohy číslo 52790.

 

236/20 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Rada města stanovuje dle podkladové přílohy číslo 52815 kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání pro určenou Mateřskou školu Havlíčkův Brod, Husova 2119 a ukládá příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 uplatnit tato kritéria při přijímacím řízení dětí do MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2020/2021.

 

237/20 Úprava objížďkových jízdních řádů MHD od 6.4.2020 – uzavírka ulic Dolní a Žižkova

Rada města schvaluje úpravu objížďkových jízdních řádů pro zajištění mimořádného režimu MHD v souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulic Dolní a Žižkova dle podkladové přílohy č. 52855 s platností od 6.4.2020. Provoz MHD však bude zahájen podle aktuální situace s COVID 19.

 

238/20 REMA a. s. (kolektivní systém pro sběr elektroodpadů) - dodatek smlouvy

Rada města schvaluje dodatek smlouvy se společností REMA Systém, a.s., Praha, IČO 64510263 dle podkladové přílohy č. 52822.

 

239/20 Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2020", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 52826.

 

240/20 Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2020", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 52835.

 

241/20 Změna termínu zápisu dětí do tříd prvních ročníků ZŠ na školní rok 2020/2021

Rada města bere na vědomí změnu termínu zápisu dětí do tříd prvních ročníků zřizovaných základních škol na školní rok 2020/2021 v termínu od pátku 3.4.2020 do pátku 24.4.2020  do 17,00 hodin.

 

242/20 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 2 k nájemní smlouvě č. EK 114/2015/Kuč uzavřené s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 18, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.3.2021.

 

243/20 Rozpočtová opatření EO - 03/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 03/2020 dle podkladové přílohy č. 52843. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

244/20 Městské divadlo a kino Ostrov - přechodná finanční výpomoc do doby ustanovení Smlouvy o veřejné službě - bude schvalovat ZM

Rada města schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci společnosti s ručením omezeným Městské divadlo a kino Ostrov ve výši 400 tis. Kč. Společnost je povinna přijaté prostředky výpomoci vrátit na účty města nejpozději do 30. 11. 2020.

 

245/20 Technické služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2019.

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 3.832,0 tis. Kč a z hlavní činnosti ve výši 205,0 tis. Kč. Celkem hospodářský výsledek po zdanění za období 3720 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku takto:

- částku 750,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové

organizace (20%)

- částku 2.418,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace (65%)

- částku 552,0 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (15%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

246/20 Technické služby města H. Brod – poskytnutí přechodné výpomoci na financování daňově uznatelné rezervy na pěstební činnost zúčtované do uznatelných výdajů za rok 2019.

Rada města na základě zprávy o hospodaření a vypořádání daně z příjmů právnických osob předložené managementem příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2019 a v souladu s revokovaným usnesením ZM č. 13/20 ze dne 10.2.2020 schvaluje poskytnutí přechodné výpomoci 14 000 tis. Kč na finanční krytí tvorby daňové rezervy na pěstební činnost v městských lesích. Přechodná výpomoc musí být na účty zřizovatele vrácena nejpozději do 31.12.2020.

 

247/20 Sociální služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení  hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2019. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 47,9 tis. Kč a z hlavní činnosti ve výši 127,1 tis. Kč. Celkem hospodářský výsledek po zdanění za období 216 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 44,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn PO (20 %)

- částku 172,0 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku do 30.06.2020.

 

 

248/20 ZŠ Nuselská - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2019. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 149,6 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 30,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 119,6 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

249/20 ZŠ V Sadech - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2019.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 193,9 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 40,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 153,9 odvést do rozpočtu zřizovatele (80 %) 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

250/20 ZŠ Konečná - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2019.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 30,4 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 20,4 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%) 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

251/20 ZŠ a MŠ Wolkerova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2019. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 77,7 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 57,7,4 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020

 

252/20 ZŠ Štáflova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2019.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 96,5 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 76,5 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%) 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

253/20 MŠ Korálky H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2019.

Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 45,3 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 35,3 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

254/20 AZ Centrum - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za rok 2019.

Příspěvková organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 75,7 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 55,7 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

255/20 ZUŠ H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2019

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2019.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku za běžné období z doplňkové činnosti ve výši 0,5 tis. Kč z hlavní činnosti 2,7 tis. Kč. Celkem hospodářský výsledek po zdanění za období 3,2 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 1,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (20 %)

- částku 2,2 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a odvodu do 30.06.2020.

 

256/20 Zadání projektové dokumentace - sociální dům

Rada města ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení „Dům dostupného bydlení – Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 52839 s projekčním atelierem PROJEKT efekt s.r.o., IČO 27517721.

 

Zbyněk Stejskal, v. r. 

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta