Usnesení z jednání rady města dne 23.04.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Ivana Julišová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Mgr. Věra Gablechová, Jaroslava Krejcarová, PeadDr. Veronika Prchalová, Hana Vaňkátová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martinková, Zuzana Mottlová, Libuše Sehnalová, Ing. Josef Jukl

 

289/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru životního prostředí předložit variantní řešení umístění separačních stání.

 

290/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit demolici objektu čp. 1375 v Havířské ulici.

 

291/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy Danone a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, v celkové hodnotě 3500,- Kč dle podkladové přílohy č. 18982. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

292/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Anny R., Nová Dubnica, Slovensko,  v celkové hodnotě 1500,- Kč dle podkladové přílohy č. 18983. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

293/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Jiřiny F., Havlíčkův Brod, v celkové hodnotě 500,- Kč dle podkladové přílohy č. 18984. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

294/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Ing. Jiřího S., Praha, v celkové hodnotě 1500,- Kč dle podkladové přílohy č. 18985. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

295/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 1/2012 provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace přijmout navrhovaná doporučení.

 

296/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 2/2012 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, na základě nichž ukládá řediteli této organizace přijmout navrhovaná doporučení.

 

297/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 4/2012 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit nápravné opatření a přijmout navrhované doporučení.

298/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 5/2012 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit nápravné opatření a přijmout navrhované doporučení.

 

299/12 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu autobusem MHD na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 10.5.2012 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

300/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 4/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19033. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

301/12 Žádost Dětského domova Nová Ves u Chotěboře

Rada města neschvaluje žádost Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře čp. 1., 582 73 Nová Ves u Chotěboře, IČ 701 55 861 o spolufinancování letních prázdninových činností zařízení.

 

302/12 Vyjádření účastníka řízení - povolení k provozování loterie - vydává MF ČR

Rada města projednala oznámení MF ČR o vydání povolení k provozování loterie nebo podobné hry čj. MF-29147/2012/34-2. Řízení se týká provozoven vyjmenovaných v příloze 1 vyhlášky města č. 2/2012, kde je provoz loterií a podobných her povolen. Z tohoto důvodu nemá rada města k povolení provozu námitky.

 

303/12 Rozpočtové opatření EO – 4/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - 04/2012 dle podkladové přílohy č. 19034. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

304/12 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o přeložce distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 18917 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729025 ve věci přeložky kabelů nn v Mírovce.

 

305/12 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu Tělocvična ZŠ Štáflova

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Tělocvična Štáflova, Havlíčkův Brod - rozšíření nástavby, vestavby a přeložka kanalizace “: první ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081,  druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod  a.s., IČ 60932171 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo a to pouze na ucelenou část zakázky nástavba a přeložka kanalizace.

 

306/12 Vyhodnocení zakázky Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod

Rada města na základě doporučení hodnotící komise, která z rozhodnutí zadavatele zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami,vylučuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče Colas CZ a.s., IČ 26177005  z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod“ z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů.

 

307/12 Vyhodnocení zakázky Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod“: první M-Silnice a.s., IČ 42196868,  druhý Lubomír Dvořák IČ 10466452, třetí Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. IČ 60932171 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. Realizace stavby podléhá schválení zastupitelstvem města.

 

308/12 Žádost o zřízení sjezdu

Rada města se seznámila se žádostí Radka a Milany A. a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nebude budovat příjezd k rodinnému domu, který je ve vlastnictví žadatelů. Radek a Milan A. si mohou sjezd provést na své náklady a rada města souhlasí s tím, aby byl zřízen po pozemku parc.č. 190 katastrální území Havlíčkův Brod, který je v majetku města Havlíčkův Brod.

 

309/12 Přechod v Lidické ulici

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie přechodu v Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodě (silnice I/38) umístěného v místě vyústění stezky vedoucí při potoku Žabinec.

 

310/12 Rozpočtová opatření ORM 5/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 19004. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

311/12 Rozpočtová opatření ORM 6/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 19006. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

312/12 Smlouva o přeložce vodovodního řadu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce vodovodního řadu v rámci stavební akce Úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 19022 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s., IČ 48173002.

 

313/12 Souhlas s podnájmem nebytového prostoru v objektu č.p.1128, Bělohradská ulice, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytového prostoru v objektu č.p.1128, v ulici Bělohradská , Havlíčkův Brod, MUDr. Martě Kopecké, IČ:46483314.

 

314/12 Žádost o vydání povolení ke zřízení pobočky společnosti PERSAG Uničov a.s.

Rada města neschvaluje vydání povolení společnosti Persag Uničov a.s. ke zřízení pobočky této společnosti v bytě číslo 88, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, jehož je nájemcem pan Aleš V.

 

315/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 6 Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Nikoll K.

 

316/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 29 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod s Janou F., Knyk, počínaje dnem 1.5. 2012.

 

317/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 22 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod s Markétou T., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.5. 2012.

 

318/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 2 Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod s Petrem M., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.5. 2012.

 

319/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 2 Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod s Marcelou B., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.5. 2012.

 

320/12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 163/2011/Kuč ze dne 29.4.2011, uzavřené s Hermínou D. a Markem D., na pronájem bytu č. 13 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 30.4. 2014.

 

321/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Kateřiny K., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

322/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Jany P., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

323/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+0 Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Kateřině K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.5. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku městského nájemného a služeb. Nájemné ve výši 65,- Kč/ m2.

 

324/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě čp. 2491 Pražská, Havlíčkův Brod, Janě P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.5. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné ve výši 65,- Kč/m2

 

325/12 Souhlas s konáním akce - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s.

Rada města schvaluje výpůjčku parku Budoucnost za účelem uspořádání akce pořádané Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST o.s., IČ: 22555661, Sázavská 430, Havlíčkův Brod, dne 8. května 2012, dle podkladové přílohy č. 18952.

 

326/12 Výpůjčka pozemků parku Budoucnost - Dětský den

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků v parku Budoucnost u sochy Karla Havlíčka Borovského a hřiště vedle dětského hradu dle podkladové přílohy číslo 18959 spolku Pionýr, Pionýrské skupině V. Šantrocha Havlíčkův Brod, zastoupené Petrem Dajčem, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod s tím, že nebude omezen běžný provoz občanům. Pozemky se vypůjčí za účelem konání dětského dne 28. dubna 2012. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

327/12 Výpůjčka parku Budoucnost - běh parkem Budoucnost pro žáky ZŠ

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost dne 3. května 2012 organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ: 72063050, za účelem pořádání XVII. ročníku Běhu parkem Budoucnost pro žáky základních škol. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

328/12 Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. OSM 019/2011

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 019/2011 uzavřené mezi Městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem je navýšení nájemného na 1.032.972 Kč/rok, dle podkladové přílohy 
č. 19021.

 

329/12 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části plochy na stěně objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 Křesťanské a demokratické unii Československé strany lidové, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod za účelem umístění vývěsní skříňky o rozměrech 1000 x 700 mm. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 1.5.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede vypůjčitel odstranění vývěsní skříňky na své náklady.

 

330/12 Zveřejnění inzerátu

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerci na pronájem bytu č. 1 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 19029.

 

331/12 Souhlas s podnájem pozemku - reklamní zařízení

Rada města schvaluje udělení souhlasu Technickým službám Havlíčkův Brod, IČ: 70188041 s podnájmem pozemku pozemkové parcely číslo 146 v katastrálním území Květnov u Havlíčkova Brodu v souladu s ustanovením smlouvy o komplexním pronájmu č. HO 183/2000/SOJ.

 

332/12 Výpověď nájemní smlouvy a ukončení smluvního vztahu

Rada města schvaluje podání výpovědi  Ing. Jaroslavu Šedovi, J.Zajíce č.p.868, Pardubice, IČ:48163562 k 30.4.2012, který má na základě smlouvy možnost vyvěšení informačních tabulí v městských bytových domech. Tento smluvní vztah bude ukončen dnem 31.5.2011.

 

333/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městských bytů ( předplacený nájem):

byt č. 13 o velikosti 2+KK Žižkov II 1202

byt č. 13 ol velikosti 2+1 Žižkov II 1201

byt č. 18 o velikosti 2+1 Reynkova 2503

byt č. 11 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2762

byt č. 8 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2797

byt č. 7 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2797

byt č. 6 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2798

byt č. 45 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí 1860

byt č. 18 o velikosti 2+1 U Kasáren 3504

byt č. 16 o velikosti 1+0 U Kasáren 3504

byt č. 24 o velikosti 1+0 U Kasáren 3504

byt č. 32 o velikosti 1+1 U Kasáren 3504

 

334/12 Pronájem části ppč. 150/28 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 150/28 o výměře 144 m2  v katastrálním území Perknov Karlu Z., Havlíčkův Brod za účelem umístění kontejneru. Nájemní vztahBude sjednán s účinností od 1.5.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 2.880 Kč/rok.

 

335/12 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 11) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 11) o výměře 283 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Iloně M., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.132 Kč/rok.

 

336/12 Věcná břemena P.F. Ledvinky

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu k pozemkům ppč. 166/1 a stpč. 5766 a 5767 v k.ú. Havlíčkův Brod  k tíži pozemku ppč. 164/6 odděleného geometrickým plánem z pozemku ppč. 164/2 a ve prospěch ppč. 166/1 a stpč. 5766 a 5767 v k.ú. Havlíčkův Brod. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, náklady na zřízení věcného břemene hradí Bytové družstvo P.F. Ledvinky, P.F. Ledvinky 2740, Havlíčkův Brod.

337/12 Věcná břemena P.F. Ledvinky

Rada města schvaluje zrušení věcného břemene osobního práva průchodu a průjezdu přes ppč. 164/2  na ppč. 164/1 a k domu čp. 2020 v k.ú. Havlíčkův Brod pro pana Františka H., Havlíčkův Brod, na částech pozemku ppč. 164/2, které po oddělení geometrickým plánem č. 6800-55/2012 dostaly parcelní číslo 164/6 a 164/5.

 

338/12 Věcná břemena P.F. Ledvinky

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu k pozemkům ppč. 164/6 a stpč. 5766 a 5767 v k.ú. Havlíčkův Brod  k tíži pozemku ppč. 164/2 a ve prospěch ppč. 164/6 a stpč. 5766 a 5767 v k.ú. Havlíčkův Brod. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, náklady na zřízení věcného břemene hradí Bytové družstvo P.F. Ledvinky, P.F. Ledvinky 2740, Havlíčkův Brod.

 

339/12 Mendlova Ves, p. Kabrda – kabelové vedení nn - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší usnesení č. 266/12 ze dne 3.4.2012 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1746 a 1832 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18934. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

340/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2395/71 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

341/12 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, Na Valech - napojení na optickou síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2262/7, 2262/6, 2262/1, 2262/2, 4005, 270/7, 1742/2 a st. 561 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

342/12 Březinka - vn, TS a kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 30/3, 415/5, 415/6, 415/8, 322/1 v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků 
do původního stavu.  

 

343/12 Šmolovy, STL plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 854/8 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Vlastimil Nevole, bytem Šmolovy 90, Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

344/12 Generální plná moc

Rada města uděluje generální plnou moc Zdeňce Knížkové k zastupování města Havlíčkova Brodu ve společenstvích vlastníků jednotek, kde má město majetkový podíl.

 

345/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.14 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500.

 

346/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dle podkladové přílohy číslo 18960 s účinností od 1. 5. 2012.

 

347/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy číslo 18968 s účinností od 1. 5. 2012.

 

348/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy č. 18966 s účinností od 1. 5. 2012.

 

349/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 18976 s účinností od 1. 5. 2012.

 

350/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 18980 s účinností od 1. 5. 2012.

 

351/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 18962 s účinností od 1.5.2012.

 

352/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy číslo 18957 s účinností od 1.5.2012.

 

353/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu školských příspěvkových organizací - změna

Rada města schvaluje vnitřní předpis "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 18964 s účinností od 1. 5. 2012.

 

354/12 Aktualizovaný organizační řád příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje aktualizovaný Organizační řád příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dle podkladové přílohy číslo 19012, s platností od 1.5.2012.

 

355/12 Projekt ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 " Inovací ke kvalitě"

Rada města bere na vědomí zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 jako příjemce a nositele projektu " Inovací ke kvalitě" a uděluje souhlas Mgr. Beránkové Janě k výkonu funkce manažera tohoto projektu.

 

356/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku městem zřizovaných PO za rok 2011

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit návrh pravidel na rozdělení hospodářského výsledku školských příspěvkových organizací.

 

357/12 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje Směrnici k postupu zadávání a hodnocení zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 19035/12.

 

358/12 Domácí násilí - plakáty v autobusech MHD

Rada města schvaluje bezúplatné vyvěšení plakátů v autobusech MHD po dobu 3 měsíců od 1. 5. do 31. 7. 2012 v rámci kampaně proti domácímu násilí organizované Intervenčním centrem Kraje Vysočina pro osoby ohrožené domácím násilím, Pod Příkopem 4, Jihlava.

 

359/12 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2011

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 18973 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2011 v částce 291.891,70 Kč firmě Plavecká škola, Pohled, IČ 63566729, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

360/12 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2011

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 18973  veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2011 v částce 500,- Kč firmě MUDr. Přibyl Karel, Kozí 206, Havlíčkův Brod, IČ 15059821, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

361/12 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2011

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 18973 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2011 v částce 33.250,- Kč  firmě Baby club Plaváček, Žižkov II, Havlíčkův Brod, IČ 71570667, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

362/12 Změna č. 2 investičního plánu p.o. Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje úpravu č. 2 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 19037.

 

363/12 Elektronický aukční systém

Rada města ukládá odboru správy a informatiky připravit podklady pro zadání veřejné zakázky na poskytovatele elektronického aukčního software pro realizaci a hodnocení veřejných zakázek včetně práva užívat jej samostatně vlastními silami. Zadání musí být rovněž koncipováno tak, aby jej mohly využívat všechny příspěvkové organizace zřizované a zakládané Městem Havlíčkův Brod.

 

364/12 Žádost o povolení užívání znaku města na materiálech jednoty Orel.

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na propagačních materiálech a webových stránkách jednoty Orel Havlíčkův Brod.

 

365/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku 2011 - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace  AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190, Havlíčkův Brod za rok 2011.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 74,3 tis. Kč a ztráty v hlavní činnosti ve výši -3,5 tis.Kč. 

Rada města schvaluje použití části dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 3,5 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti.  

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 70,8 tis. Kč takto:

- částku 44,6  tis. Kč zúčtovat příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 26,2 tis. Kč zúčtovat příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá provést zúčtování ztráty z hospodaření hlavní činnosti a proúčtovat schválený příděl do fondu do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

Rada města ukládá řídit hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti v následujících hospodářských obdobích tak, aby v hlavní činnosti příspěvkové organizace nevznikala ztráta z hospodaření.

 

366/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku 2011 - Mateřská škola Korálky

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2011. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 12,5 tis. Kč a ztráty v hlavní činnosti ve výši  9,1 tis.Kč.

Rada města schvaluje:

- použití části dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 9,1 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti. 

- částku 3,4 tis. Kč zúčtovat příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat úhradu ztráty a schválený příděl do Rezervního fondu do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

Rada města ukládá řídit hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti v následujících hospodářských obdobích tak, aby v hlavní činnosti příspěvkové organizace nevznikala ztráta z hospodaření. 

 

367/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku 2011 - Základní škola Konečná

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2011.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2011 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 48,0 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 0,7 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 48,7 tis. Kč takto:

- částku 25,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 23,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

368/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku  za rok 2011 - Základní škola Nuselská

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2011. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 2011 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 193,3 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 126,4 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 319,7 tis. Kč takto:

- částku 116,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 140,5 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 63,2 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

369/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku  za rok 2011 - Základní škola Štáflova

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2011.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 104,1 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 204,2 tis.Kč. 

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 308,3,0 tis. Kč takto:

- částku 62,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 143,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 102,1 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

370/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku  za rok 2011 - Základní škola V Sadech

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2011.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 104,6 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 3,7 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 108,3 tis. Kč takto:

- částku 63,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 43,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 1,9 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

371/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku  za rok 2011 - Základní a mateřská škola Wolkerova

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2011. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941dosáhla za rok 2011 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 75,0 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 16,5 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 91,5 tis. Kč takto:

- částku 45,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 38,3 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 8,3 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

372/12 Přehled hospodaření a rozdělení hosp.výsledku za rok 2011 - Sociální služby města Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2011. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 38,1 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 12,8 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 

50,9 tis. Kč takto:

- částku 44,5 tis. Kč zúčtovat  do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 6,4 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

373/12 číslo přiděleno omylem

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta