Usnesení z jednání rady města dne 23. 1. 2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Magdalena Kufrová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

58/12 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na pořízení učební pomůcky

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká š kola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na Krajský úřad Kraje Vysočina o dotaci na pořízení elektrické poklopové pece TE 300 MCC+ dle podkladové přílohy č. 18271. V případě realizace podpory a následného pořízení elektrické poklopové pece TE 300 MCC+ rada města souhlasí s profinancováním povinné spoluúčasti žadatele 
z Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice H. Brod.

 

59/12 Dodatek č. 1 Organizačního řádu PO Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje "Dodatek č. 1 Organizačního řádu příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 18325.

 

60/12 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 
do 28.2.2013

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky " Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod" firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ : 25458302, Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o., odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu 

o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.3.2012 do 28.2.2013.

 

61/12 Informace o 4. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis ze 4. Zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 6.12.2011  dle podkladové přílohy č. 18339 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 1. pololetí roku 2012 navržená dozorčí radou.

 

62/12 Informace o 4. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č.18344.

 

63/12 Aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2012

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 18345.

 

64/12 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2012/2013

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2012/2013 dle podkladové přílohy č. 18259.

 

65/12 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2012/2013

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2012/2013 dle podkladové přílohy č. 18260.

 

66/12 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a SRPDŠ v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70 15 37 36, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240  dle podkladové přílohy č. 18256, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

67/12 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a občanským sdružením Asociací školních sportovních klubů České republiky, IČ 45 77 36 88, se sídlem 162 52 Praha 6 - Veleslavín, José Martího 31 dle podkladové přílohy č. 18262, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - učebních pomůcek 
v hodnotě 7.970,- Kč, který bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

68/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 18358 až 18364, které řeší svěření nemovitého majetku města školských příspěvkovým organizacím (s výjimkou příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času) dle § 27, odst. 2 písm. e) zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

69/12 Smlouva o výpůjčce mezi městem HB a Oblastních charitou HB

Rada města schvaluje doslovný text Smlouvy o výpůjčce vybavení nízkoprahového centra pro děti a mládež mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, Boženy Němcové čp. 188, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 183220.

 

70/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 
dle podkladové přílohy č. 18274.

 

71/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 
dle podkladové přílohy č. 18274.

 

72/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 dle podkladové přílohy č. 18274.

 

73/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 dle podkladové přílohy č. 18274.

 

74/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 
dle podkladové přílohy č. 18274.

 

75/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 dle podkladové přílohy č. 18274.

 

76/12 44. Trh řemesel 8. května 2012

Rada města ukládá odboru správy majetku splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2012 
dle podkladové přílohy č. 18274.

 

77/12 Rozpočtová opatření v kompetenci RM - ekonomický odbor

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru dle podkladové přílohy č. 18357. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

78/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 1/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 18243. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

79/12 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. OVVV/4/2009/RB(OSK/11/2007)

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. OVVV/4/2009/RB(OSK/11/2007) uzavřený mezi Městem Havlíčkův Brod a společností Sprintera s.r.o. dle podkladové přílohy č. 18249.

 

80/12 Přehled stížností a petic v roce 2011

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2011 dle podkladové přílohy č. 18191.

 

81/12 Smlouva o dílo

Rada města ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.18195. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

 

82/12 Humpolecká ulice - petice za zřízení přechodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit přemístění ukazatele rychlosti měření a zajistit osazení dopravního značení na Humpolecké dle podkladové přílohy č. 18257.

 

83/12 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - zadávací řízení na údržbu

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb. zájemce EKO HB s.r.o., Bezručova 130, Havlíčkův Brod, IČO 28778804, Ladislav Křesťan, U Šlapanky 378, Havlíčkův Brod, IČ 48196258, Petr Icha, Olešná 80, IČ 63567440, AGRO Posázaví, a.s., Okrouhlice 45, IČ 25250868, EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Javorová 2262, Pelhřimov, 
IČ 28079540, ZAHRADA VYSOČINY s.r.o., Brodská 104, Žďár nad Sázavou, IČ 49448030, Pavel Kosík DiS, Rozkoš 187, Světlá nad Sázavou, IČ 74759884, Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod IČ 70188041 k podání nabídky na dodavatele služeb „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 – SO 017“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č.18290, 18291, 18292, 18317.

 

84/12 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - zadávací řízení na údržbu

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 – SO 017“ Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Jana Zimmermanna, Ing. Martu Gerthnerovou a Jaroslavu Koubovou DiS.  a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Jiřího Kopice, Petra Douchu, Alenu Křesťanovou DiS.a Beno Trávníčka.

 

85/12 Finanční spoluúčast města na obnově památek dle zásad Kraje Vysočina

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na opravu historických varhan kostela Nalezení Svatého Kříže ve Svatém Kříži vlastníku Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, 582 54  Úsobí 
čp. 27, ve výši do 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. 140 000,- Kč.

 

86/12 Finanční spoluúčast města na obnově památek dle zásad Kraje Vysočina

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu Husova sboru č.p. 2014 vlastníku Náboženské obci Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě, B. Kobzinové 2088, Havlíčkův Brod, ve výši min. 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. do výše 35 000 Kč.

 

87/12 Jihlavská ulice - požadavky obyvatel

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit vypracování studie přemístění plánovaného přechodu na Lidické ulici do prostoru s křižovatkou ulice Waldhauserova.

 

88/12 Jihlavská ulice - požadavky obyvatel

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit povolení a přemístit stávající ukazatel rychlosti 
na Lidické ulici blíže ke křižovatce s ulicí Sekaninova.

 

89/12 Jihlavská ulice - požadavky obyvatel

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit povolení a realizaci umístění ukazatele rychlosti 
na Lidické ulici ve směru z města na Jihlavu za železničním nadjezdem.

 

90/12 Cyklostezka Perknov

Rada města ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem rozvoje města jednat s majiteli o výkupech pozemků dotčených stavbou Cyklostezka Na Losích – Perknov.

 

91/12 Licenční smlouva o  využití geografických dat

Rada města schvaluje uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Digitálního modelu reliéfu ČR se Zeměměřickým úřadem, IČ 60458500, dle podkladové přílohy č. 18365.

 

92/12 Zrušení usnesení rady města č. 1027/11 a pronájem bytu v domě pečovatelské služby 
Na Výšině 3241

Rada města ruší svoje usnesení č. 1027/11 ze 7.11.2011.

 

93/12 Zrušení usnesení rady města č. 1027/11 a pronájem bytu v domě pečovatelské služby 
Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaroslavě K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.2.2012. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/ m2/měsíc.

 

94/12 Základní umělecká škola J.V. Stamice, Havlíčkův Brod - smlouva o výpůjčce

Rada města schvaluje výpůjčku:

 - budovy č.p. 31, obč.vyb., postavené na pozemku   st.parc. č. 138/2 a st.parc. č. 139,

 - pozemku st. parc. č. 138/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m2,

 - pozemku st. parc. č. 139, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2 ,

 - pozemku parc. č. 3571, ost. plocha, ost. komunikace ,  o výměře 69 m2

  v katastrálním území Havlíčkův Brod  Základní umělecké škole J.V.Stamice, Havlíčkův Brod se sídlem Smetanovo náměstí č.p. 31, Havlíčkův Brod (IČ :72 54 59 50). Předmět výpůjčky se vypůjčiteli přenechává za účelem provozování základní umělecké školy se zpětnou účinností od 2.1.2012.

 

95/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Jitkou a Zdeňkem B., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18329.

 

96/12 Přehled využití prostor v čp.218 v místní části Suchá

Rada města bere na vědomí přehled o využití objektu čp.218 v místní části Suchá, Havlíčkův Brod 
k 31.12.2011.

 

97/12 Demolice domu č.p. 1375, ul. Havířská, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahájit projektovou přípravu a následnou realizaci demolice objektu čp.1375 v ulici Havířská, Havlíčkův Brod na pozemku stp.č. 671/2 v k.ú. Havlíčkův Brod včetně příslušenství.

 

98/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod  Josefu P., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena  nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.3.2012. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/ m2.

 

99/12 Souhlasné prohlášení o zániku věcných práv

Rada města schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o zániku věcných práv s Bytovým družstvem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkova 2216, Havlíčkův Brod, pro výmaz služebnosti položení vodovodu, možnost provozu, udržování a čištění ve prospěch pozemkových parcel 776/2, 779 (nyní 779/1 a 779/2) a 780/1.

 

100/12 Výpůjčka pozemku ppč. 1087/4 v k.ú. Velká Zdobnice

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OSM 042/2011 uzavřené s 
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ: 72063050, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek pozemková parcela číslo 1087/4 o výměře 1.875 m2 v katastrálním území Velká Zdobnice 
s účinností od 1.2.2012.

 

101/12 Pronájem ppč. 195/4 v k.ú. Klanečná

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela č. 195/4 o výměře 177 m2 v katastrálním území Klanečná Zdeňku P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.2.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 531 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.10.2011 do 31.1.2012.

 

102/12 Dodatek k nájemní smlouvě č. OSM 778/2011 - modernizace dálnice D1

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. OSM 778/2011 uzavřené s Ředitelsvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu o 1 rok, dle podkladové přílohy č. 18319.

 

103/12 Odstranění závory v ulici U Rybníčku v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru správy majetku vyzvat Bc. Zdeňka N. k odstranění závory v ul. 
U Rybníčku na pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Havlíčkův Brod v souladu s usnesením č. 565/08 v termínu do 1 měsíce od doručení výzvy.

 

104/12 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, Na Valech  - optická síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení 
§ 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména 
v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/15 a 3557 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

105/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 31. etapa - 2. část - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení 
§ 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 930/31, 752/97, 757/1, 752/91 a 752/113 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, 
IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

106/12 H. Brod, ul. Rejnkova, přeložka vdnn do knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1052/1, 1031/1, 1029/1, 973/125 a 2341/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18278. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

107/12 Plynofikace areálu Villa Park Čechovka v Havlíčkově Brodě - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 499/26, 2466/2 a 3582 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18246 mezi Městem Havlíčkův Brod a společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949.

 

108/12 H. Brod, Smetanovo nám., přeložka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 2259/127, 2512/1, 2259/34 a 2259/126 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18280. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

109/12 H. Brod, Perknov, úprava knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 117/1 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 
130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18352. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

 

110/12 Bezpečná silnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města podat žádost o příspěvek z Programu státního fondu dopravní infrastruktury pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na akci Úprava bezbariérových přechodů v Havlíčkově Brodě v rozsahu dle podkladové přílohy č. 18392.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta